Nelipühi Missa Tallinnas 2024AD

Video algab 8. minutist koos heliga. 229 MB. Paremaks vaatamiseks tarvilik muuta video all seadetes oma seadele sobiv quality. Automaatselt on maksimum, mis ei toimi vanemates või vähema vahemäluga seadmetes. Rõõmu!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

NELIPÜHI

NELIPÜHI B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevast
kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu koja,
kus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale
nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli,
nii nagu Vaim andis rääkida.
Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju jumalakartlikke juute kõigi rahvaste
hulgast päikese all, ja kui tõusis kohin, jooksis kokku rahvasumm, ning nad kõik
olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda
imeks ja ütlesid üksteisele: kas need mehed, kes räägivad, polegi Galileast?
Kuidas siis igaüks meie seast kuuleb oma emakeelt? Meie, partlased, meedlased ja
eelamlased, kes me elame Mesopotaamias, Judeas ja Kapadookias, kes me oleme
pärit Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene
poolse Liibüa aladelt, samuti siin asuvad roomlased ja juudid ühes
proselüütidega – juudiusku pöördunutega; – kreetalased ja araablased – kuidas me
kuuleme neid kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala suurtest tegudest?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale!
Kiida, minu hing, Issandat,
Issand, minu Issand, Sina oled väga suur.
Kui arvukad on sinu teod, Issand,
kogu maa on täis sinu loodut.
Kui sa võtad neilt hingamise,
nad heidavad hinge ja muutuvad jälle põrmuks;
Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,
Sina teed uueks maailma palge.
Issanda kirkus püsigu igavesti,
Issand olgu rõõmus oma tegude üle.
Olgu mu laul Issandale meele järgi,
sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas Vaimus. Palju on
ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, on üks. Ja palju
on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi
ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim ilmutab end
kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid – ning
kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on Kristusega. Oleme
ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii juudid kui kreeklased, nii orjad
kui vabad – meie kõik oleme sama Vaimuga joodetud. See on Jumala Sõna.
Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed,
ja süüta meis oma armastuse tuli!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesuse ülestõusmispäeva õhtul, kui jüngrid olid koos, riivis uste taga hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu
teiega.” Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid
olid rõõmsad Issandat nähes. Aga Jeesus ütles neile taas: “Rahu olgu teiega! Nii
nagu minu Isa on läkitanud mind, nii läkitan mina teid.” Ja kui ta seda oli
öelnud, puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu Püha Vaim; kellele te patud
andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on
need kinnitatud.”See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: punane

Oo Jumal, kes Sa sel päeval õpetasid oma ustavate inimeste südameid,
saates neile oma Püha Vaimu valguse:
palun, anna meile sellesama Vaimu läbi, et meil oleks kõigis
asjades Sinule meelepärane otsus ja saaksime igavesti rõõmustada
Sinu pühast trööstist;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 145; Jl 3:1-2; Rm 8:1-11

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 48; Ps 122; Js 11:1-9; Jh 6:53-69

NELIPÜHI

Kui Jumal tahab ja lubab, toimub Nelipüha Missa täna kell 12 AKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ja otseülekanne siin. Link avaneb 11.50. Missa algab 10. minutil.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil tõusis Peetrus püsti oma vendade seas, keda oli kokku tulnud ligi
sadakakskümmend, ja ütles: “Mehed, vennad: kirjasõna, mille Püha Vaim Taaveti
suu kaudu on Juuda kohta öelnud, pidi täide minema, sest Juudas, kes oli meie
hulgast ja kellel oli osa meie ametis, hakkas teejuhiks neile, kes Jeesuse kinni
võtsid. Nii on aga Psalmide raamatus kirjutatud: tema amet saagu teisele.
Sellepärast peab nüüd üks nendest meestest, kes on käinud ühes meiega kogu selle
aja, mil Jeesus oli meie juures ning käis sisse ja välja, alates ristimisest,
millega teda ristis Johannes, kuni päevani mil ta meilt ära võeti, andma koos
meiega tunnistust Jeesuse ülestõusmisest.”
Ja nad seadsid ette kaks meest: Joosepi, keda hüüti Barsabaseks, lisanimega
Justuseks, ja Mattiase. Ning nad palvetasid ja ütlesid: “Issand, kõikide
südamete tundja, näita meile, kumma neist kahest oled Sina ära valinud, et see
teenimine ja apostliamet temale saaksid Juuda asemel, kes selle ära põlgas ja
läks oma teed.” Ja nad heitsid liisku nende kahe vahel ja liisk langes
Mattiasele, ning tema arvati nende üheteistkümne apostli juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on rajanud oma aujärje taevasse!
Kiida, mu hing, Issandat,
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Nii kõrgel kui taevas on üle maa,
nii suur on tema heldus neile, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
Issand on rajanud oma aujärje taevasse,
tema kuningriik laiub üle kõige.
Kiitke Issandat, kõik tema inglid,
teie, vägevad sangarid, kes te täidate tema käske!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on rajanud oma aujärje taevasse!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist
armastama. Keegi pole Jumalat kunagi näinud, aga kui me armastame üksteist, siis
jääb Jumal meisse ja meie armastus tema vastu on täiuslik. Ja sellest me võime
ära tunda, et tema jääb meisse ja meie temasse, et tema on andnud meile oma
Vaimu. Ja me anname sellest tunnistust, et Isa on saatnud oma Poja maailma
lunastajaks. Kui keegi tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, siis Jumal jääb
temasse ja tema Jumalasse. Ja meie oleme ära tundnud selle armastuse, millega
Jumal meid armastab. Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, jääb Jumalasse
ja Jumal jääb temasse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma ei jäta teid vaeslasteks,
ma tulen teie juurde ja teen rõõmsaks teie südame!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Viimsel õhtusöömaajal tõstis Jeesus oma pilgu taevasse ja palvetas nende
sõnadega: Isa, hoia neid, minu jüngeid, Sinu nimes, mille sa mulle oled andnud,
et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Nii kaua, kui ma olin nende
juures, hoidsin mina neid sinu nimes, mille sa mulle olid andnud, ning ma
hoidsin neid ja keegi neist pole kaduma läinud peale hukatuse poja, et kiri
täide läheks. Nüüd aga tulen ma Sinu juurde ja räägin sellest, nüüd, kui ma olen
veel maailmas, et minu rõõm oleks nende sees täiel määral. Mina olen sinu Sõna
neile edasi andnud ja maailm vihkab neid, sest nad pole sellest maailmast, nii
nagu minagi ei ole sellest maailmast. Ma ei palveta selle eest, et sa nad
maailmast ära võtaksid, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nad ei ole
maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tõe sees; sinu Sõna on
tõde. Nii, nagu sina saatsid maailma mind, nii olen mina saatnud nemad maailma.
Ja nende eest ma pühitsen iseenda ohvrianniks, et nemad oleksid pühitsetud tões.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, auhiilguse kuningas, Sina oled oma ainusündinud Poja
Jeesuse Kristuse suure võiduga ülendanud oma taevariiki:
ära jäta meid trööstita, vaid saada meile oma Püha Vaim, et
meid tugevdada ja kord ülendada sinna, kuhu meie Päästja
Kristus on eel läinud;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 8; Ps 108:1-5; Js 4:2-6; Hb 4:14-5:10

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 46; Ps 47; Js 32:1-4,15-20; Jh 3:16-21,31-36

Mõtisklus
Jeesus on meile teada andnud, et Tema on tagasi Isa juures ja valmistab
meile ette kohta kuhu Talle järgneda, kui aeg käes. Kas saabki olla
suuremat rõõmu kristlasel sellest kui teadmine, et taevane Isa ootab
Sind Koju. Ometi andis Jeesus koos Isaga meile Lohutaja – Püha Vaimu,
et me ei heituks, vaid oleksime selles usus ja armastuses kindlad.
Selle pärast ka ülempreesterlik palve, milles Jeesus palvetab kolme
olulise olukorra eest: Iseenda kirgastamise eest, oma Kiriku eest ning
Jumala ja Kiriku ühtsuse eest. Kirik on see, mis meid ühendab, sest
Kirik on meie maailmas kohalolev Kristus. Maailm näeb palju skandaale,
lõhestumist ja omavahelist konkureerimist ühtsuse ja vennaliku armastuse
asemel. Vahel tundub, et lisaks Saatana rünnakutele väljaspoolt tegelevad
Kiriku lagundamisega ka enda meelest tõelises usus nn.kristlased.
See ei ole mitte ainult tänapäevane probleem, millest nii mõnedki loevad
välja lõpuaegu, vaid seda on näinud ja kogenud paljud pühakud kes tunnistavad
endiselt, et Kirik on meie maailmas kohalolev Kristus.
Mis siis on kristlik ühtsus? Seda ei määra see, kas me nõustume üksteisega
igas Pühakirja tõlgenduses või õpetuses või kiriku valitsemisvormis. Pigem
määrab kristliku ühtsuse see, kas ja kui hästi me üksteist armastame ning
kas me peegeldame Jumala armastust Kristuses maailmale. (Ef 4:4–6)
Kirik oleme sina ja mina. Kirik on meid kõiki ühendatud patriarhi ja temaga
ühenduses olevate piiskoppide kaudu. Kirik oleme sina ja mina, kes me
võtame vastu õpetused aga ka ülesande evangeliseerida. Kirik on meie
tänapäeva maailmas kehastunud Kristus.
Armas taevane Isa, palun luba meile rõõmu tuua Sulle au ja kirkust Sinu
Poja Jeesuse Kristuse läbi ja kingi meile oskust armastada üksteist nii
nagu Sina meid armastad ning juhata meid Püha Vaimu läbi teekonnal Sinu
poole. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Akolüüt Priit Kõrge nimetati postulandiks

5. mail 2024.a. nimetas Anglokatoliku Kiriku patriarh lord dr Heigo Ritsbek, MA, MDiv, DMin, LittD, DD, akolüüt Priit Kõrge postulandiks Anglokatoliku Kirikus.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV e. PALVEPÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV e. PALVEPÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Kui Peetrus väepealik Korneeliuse kotta sisse astus, tuli Korneelius talle
vastu, heitis tema jalgade ette maha ja kummardas teda. Aga Peetrus tõstis ta
üles ja ütles: “Tõuse, sest ka mina olen inimene”. Ja kui ta temaga oli
kõnelnud, läks Peetrus edasi ja leidis eest suure hulga inimesi ning ütles
neile: “Nüüd mõistan ma tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ning kõigi
rahvaste seast on talle meelepärane see, kes teda kardab ja käitub õiglaselt.”
Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda
sõna kuulsid. Ja usklikud, kes tulid koos Peetrusega ja olid juutide hulgast,
panid seda imeks, et Püha Vaimu and valati välja ka paganate peale, sest nad
kuulsid neid rääkivat võõraid keeli ja ülistavat Jumalat. Siis Peetrus ütles:
“Kas keegi saaks neile ristimisvett keelata, kes nad nii nagu meiegi on saanud
Püha Vaimu”. Ja ta käskis neid ristida Jeesuse nimesse. Siis palusid nad teda,
et ta jääks mõneks päevaks veel nende juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!
Laulge Issandale uus laul,
sest tema on imesid teinud.
Tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu.
Issand on oma lunastuse teatavaks teinud,
ta on ilmutanud oma õiglust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soole.
Kõik maailma ääred on näinud
meie Jumala lunastustööd.
Rõkka rõõmust Issanda auks, kogu maailm,
juubeldage, hõisake ja mängige.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, ja igaüks, kes
Jumalat armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes aga ei armasta,
see ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Ja selles on Jumala
armastus meile teatavaks saanud, et Jumal on läkitanud maailma oma ainusündinud
Poja, et meil oleks elu tema läbi. Ja selles ongi armastus, et tema ise on meid
armastanud, mitte et meie oleksime teda esimesena armastanud, sest tema on
andnud oma Poja lepitusohvriks maailma pattude eest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kes armastab Mind ja peab Minu sõnast lugu,
seda armastab minu Isa, ja Me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Nii nagu minu Isa on mind armastanud, nõnda
armastan mina teid. Jääge minu armastusse! Kui te peate minu käsusõnu, siis te
jääte minu armastusse, nii nagu mina olen täitnud oma Isa käsku ja jään tema
armastusse. Seda olen ma teile öelnud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm
oleks täielik. Ning see on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nii, nagu
mina teid olen armastanud. Kellelgi ei ole suuremat armastust kui see, et ta
jätab oma elu sõprade eest. Ja teie olete siis minu sõbrad, kui te teete seda,
mida mina teil teha käsin. Ei, ma ei pea teid oma orjadeks, sest ori ei tea mida
tema isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud oma sõpradeks, sest ma olen teile
teada andnud kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. Mitte teie ei ole mind
valinud, vaid mina olen teid ära valinud ja teid määranud selle jaoks, et te
läheksite ja kannaksite vilja; et teie vili jääks püsima, ning et kõike, mida te
palute minu Isalt minu nimel, ta annaks teile. Seda ma olen teile öelnud
selleks, et te armastaksite üksteist. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, Sa oled valmistanud neile, kes Sind armastavad, selliseid häid
asju, mis ületavad meie arusaamise: palun, vala meie südamesse selline
armastus Sinu vastu, et me, armastades Sind kõiges ja üle
kõige, saaksime osa Sinu tõotustest, mis ületavad kõike seda mida me
oskame soovida;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Selle nädala esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev on traditsioonilised
palvepäevad.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 118; 2Esdras 14:27-35; Ap 4:1-13,33

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 144; Hs 36:25-38; Mk 11:22-26

2Esdras 14:27-35
Siis ma läksin välja, nagu ta käskis, kogusin kogu rahva kokku ja ütlesin:
Kuula neid sõnu, Iisrael: Meie esiisad olid alguses võõrad Egiptuses, kust
nad päästeti. Ja võtsid vastu elu Seaduse, mida nad ei täitnud, millest ka
teie olete pärast neid üle astunud. Siis jagati teie vahel loosiga maa,
nimelt Siioni maa, kuid teie esiisad ja teie ise olete teinud ülekohut ega
ole pidanud teid, mida Kõigekõrgem on teile käskinud. Ja kuna ta on õiglane
kohtunik, võttis ta sinult õigel ajal ära selle, mis ta sulle oli andnud.
Ja nüüd olete siin ja teie vennad teie seas. Seega, kui te alistate oma
mõistuse ja muudate oma südameid, jäetakse teid ellu ja pärast surma saate
halastust.Sest pärast surma tuleb kohus, kui me taas elame, ja siis tehakse
teatavaks õigete nimed ja kuulutatakse jumalatute tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mõtisklus
Alanud nädal algab Jumala armastuse kuulutamisega, sellele järgnevad kolm
palvepäeva ja siis tuleb taevaminemispüha. Kõik suured päevad iga kristlase
elus. Kristus läheb taevasse, Isa paremale käele. Meie teame, et Jumal ei
ole meid kunagi maha jätnud. Tema on meile saatnud Püha Vaimu ja selle armu
uuendamisest saame osa nelipüha Missal. Kui Jeesus läheb igavese ellu ja
auhiilgusesse usaldab Tema meile suure ülesande: meie Kirikuna oleme Tema
käed, jalad ja hääl. Meie peame paluma üksteise eest, patte andeks andma
ja mis veelgi olulisem: ulatama üksteisele käe, aitamaks Jumala tööl Maa
peal levida. See kõik eeldab aga suurt armastust. Armastust, milles Jumal oli
esimene, nagu kuulsime teisest lugemisest. Kuid armastus ainult sõnades on tühine.
Tõeks elatud armastus on aga väärtuslikum kui mistahes maine rikkus. Jeesus
ütles täna läbi EV meile: “Ning see on minu käsusõna, et te armastaksite
üksteist nii, nagu mina teid olen armastanud.” Meie Issanda armastuse
eeskuju, mis muudab elusid ja toob meile igavese elu rõõmu, on ilmne
Kristuse ühes, pühas katoolses ja apostoolses Kirikus, milles on ka meil osa
olles anglokatoliiklane. Kristus toob meie südamesse suure rahu ja rõõmu,
kuid mitte pealiskaudselt, mitte sellist mis paneb meid hetkeks hästi tundma,
mitte sellist mida saame endale ise ette kujutada. See mida Jumal meile pakub
on tundeid ületav, on igavene ja seda tuleb endale meenutada nii headel kui
vähemheadel päevadel. Igal missal pühitsetav armulaud on Issanda suure
armastuse tõelisus meie vastu. Selleks, et saaksime omada tõelist elu, on
Jumal esmalt välja valanud armastuse Jeesuse Kristuse lunastustöös. Oma
armastusega üksteise vastu, siin ja praegu, laiendame armastust, mille oleme
saanud Jeesuselt Kristuselt, kõigile neile, keda kohtame.
Armas taevane Isa, palun luba meil südamest välja elada rõõmu Sinu jagatud
armastusest, et kõik, kellega kohtume saaksid oma sisemise õnne seemne
endasse kasvama. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rogate päevad


Rogate päevad on läänekristluses palve- ja paastupäevad.
Paastu- ja palvepäevad keset pühadehooaega tunduvad olevat intuitiivsed.
Rogate päevad tuletavad aga meile meelde, et meie elud ja aastaajad on
Jumala kätes. Neid peetakse protsessioonide ja pühakute litaania palvega.
Rogate pühapäev on nn suurrogation; väiksemad rogatsiooni päevad
on esmaspäevast kolmapäevani, mis eelneb taevaminemispühale neljapäeval.
Sõna rogation pärineb ladinakeelsest verbist rogare , mis tähendab “paluda”,
“küsida”, see tähendab Jumala anumist Tema pahameele leevendamiseks ja
õnnetuste eest kaitsmiseks.

Liturgiline värv: violetne

Palvepühapäeva tähistatakse anglikaani traditsiooni kohaselt 5. pühapäeval
pärast ülestõusmispühi (tuntud ka kui ülestõusmispühade 6. pühapäev).
Luterlikus traditsioonis tuntakse rogate pühapäevana.

Sisu
Kristlikud algused

Rogate päevad kehtestas Vienne’i piiskop Mamertus umbes aastal 470 pKr. ja
varsti võeti need kasutusele ka mujal. Nende pidamise jaoks andis Orléansi
kirikukogu korralduse aastal 511 ja kuigi see tava levis Gallias 7. sajandil,
võeti see Rooma riitusse ametlikult kasutusele alles paavst Leo III (suri 816)
valitsemisajal.

Usklikud pidasid taevaminemispüha tähistamiseks valmistumisel rogate päevi
tavaliselt paastu ja karskusga ning põllumehed lasid sel ajal sageli oma
külvi õnnistada preestril. Violetseid rõivaid kantakse rogationi litaanial ja
sellega seotud missal, olenemata sellest, mis värvi tavalisel liturgial kantakse.

Varasematel aegadel oli Rogationi päevade ühiseks jooneks piiride ületamise
tseremoonia, kus koguduseliikmete protsessioon preestri, kirikuülema ja kooripoistega
eesotsas liikus ümber oma koguduse piiride ja palvetas selle kaitse eest eelseisval
aastal. Seda tunti Inglismaa põhjaosades ka kui “Gang-day” või “gan week” vana
ingliskeelse nimetuse järgi, mis tähistab minekut või kõndimist. Thomas Johnson (1633)
mainib kaskede kasutamist rääkides: “See sobib hästi majade ja peoruumide
kaunistamiseks, meelelahutuskohtades ja tänavate kaunistamiseks.”

Briti saartel

Arvatakse, et Rogate päevade tseremooniad jõudsid Briti saartele 7. sajandil.
Vanim teadaolev Sarumi tekst nende päevade kohta pärineb umbes aastatest
1173–1220. Selles kirjeldatakse Lõuna-Inglismaa pidustusi, kus protsessioone juhtisid
koguduse liikmed, kandes erinevaid piiblitegelasi kujutavaid lippe. Rongkäigu eesotsas
oli Pontius Pilatust esindav draakon, kellele järgnes lõvi, kes esindas Kristust.
Pärast seda kannavad ülejäänud koguduse liikmed pühakute kujutisi. Igal ringkäigul
oli palju tõrvikuid, mis kaalusid 42 naela (19 kg) kuni 27 naela (12 kg), mille
ostsid kirik ja koguduseliikmed ühiselt.

Sarumi tekstid 13. ja 15. sajandist näitavad, et draakon viidi lõpuks taevaminemise
pühal rongkäigu taha, kusjuures lõvi asus esimesele kohale. 16. sajandi algusest
pärit rongkäigu illustratsioonidel on näha, et korraldust oli taas muudetud, seekord
on näha ka reliikviate ja viirukikandjad.

Kuningas Henry VIII valitsemisajal kasutati Rogationi protsessioone saagikuse
suurendamiseks, kusjuures märkimisväärne hulk pidustusi toimus 1543. aastal,
kui oli pikaajalised vihmad.

Kuningas Edward VI valitsemisajal, kui Kroon oli hõivanud suure osa Kiriku varadest
riigis, ei kiidetud liturgilisi tseremooniaid ametlikult heaks ega tunnistatud
enam jumalateenistuse ametlikuks osaks. Kuid kuninganna Elizabeth I valitsemisajal
mainiti pidustusi selgesõnaliselt kuninglikus reformatsioonis, mis võimaldas neil
jätkuda avalikult.

Reformatsioonijärgses Inglismaa kirikus jätkusid protsessioonid nagu varemgi ning
anglikaani preestreid julgustati tooma kogudusi kogudustevahelisteks rongkäikudeks.
Teatud ajavahemike järel pidid vaimulikud oma kogudustele meelde tuletama, et nad
oleksid oma saagi eest tänulikud. Lauldi 103. ja 104. psalme ning tuletati meelde
needused, mida Piibel omistas neile, kes rikkusid põllumaade piire. Protsessioonid
ei olnud kohustuslikud, vaid toimusid kohaliku vaimuliku äranägemisel.

Ringkäigud järgisid ettenähtud marsruute, kusjuures York ja Coventry olid oma
kuninglike protsessioonide poolest ainulaadsed. Teistel marsruutidel püstitati
altarid, kus antifoone lauldi.

Kõik roomakatoliku kujutised või ikoonid olid rongkäikudel keelatud. Toonane
Essexi arhidiakon, Londoni Grindal, palus kirikul selgelt nimetada traditsiooni
koguduse piiridel kulgemiseks (piiride ületamine), et distantseerida seda katoliku
liturgiast. Raamatus Second Tome of Homelys, mis sisaldab Elizabeti kiriku ametlikult
heakskiidetud jutlusi, tehti selgeks, et Inglise Rogation pidi meeles pidama linna
ja muid kogukondlikke piire sotsiaalses ja ajaloolises kontekstis, pöörates erilist
tähelepanu stabiilsusele, mis saavutati seaduslike piiridega.

Aastaid pärast Rogate päevade tunnustamist erines viis, kuidas neid tegelikkuses peeti,
ametlikust dekreedist. Juba enne seda, kui religioossed tunded puritaanluse poole
pöördusid, tunti sellistel üritustel muret vagaduse puudumise pärast. Kuigi ametlikult
oli käsk kogu kogudusel osaleda, hakkasid piiskopid kutsuma oma preestreid üles kutsuma
ainult vanemaid ja vagamaid mehi. Nad uskusid, et see peatab purjuspäi lõbutsemise.
Seda tava puudutavad kuninglikud ettekirjutused tõlgendati ümber, et piirata ja
reguleerida pidustustel osalejaid. Robert Herrick kirjutas kirjatüki, et jäädvustada
pidustuste meeleolu enne nende repressioone:
Kallis, matta mind
selle püha tamme või evangeeliumipuu alla
Kus (kuigi sa ei näe) sa võid
Minu peale mõelda, kui käid igal aastal ringkäigul.

Londonis olid kerjamispäevad, nagu ka ülestõusmispühad, aeg, mil kerjamine oli “õigustatud”
ehk lubatud. Kuigi tänapäeva Inglismaa kirikus seda püha laialdaselt ei tähistata, peetakse
seda mõnes piirkonnas siiski.

Rooma-katoliiklaste liturgiakalendri reform 1969. aastal delegeeris piiskoppide konverentsidele
ka Rogatsioonipäevade ja Emberi päevade aja. Hiljem nende järgimine Ladina kirikus vähenes,
kuid järgimine on mõnevõrra elavnenud pärast seda, kui paavst Johannes Paulus II lubas
Rogate päevade tähistamise laialdasemalt, kuid mitte kohustusliku tähistamisena. Nende
katoliiklaste jaoks, kes jätkavad missa pühitsemist Rooma üldkalendri 1960. aasta või
varasema järgi, peetakse endiselt ülestõusmisaja päevi, välja arvatud juhul, kui mingil päeval
on kirikupüha.

Episkopaalkirik
Rogate päevade uus protestantlik versioon muutus kirikuelus niivõrd oluliseks, et Briti
kolonistid Jamaical, Barbadosel ja Lõuna -Carolinas kandsid traditsiooni üle Ameerikasse.
Rogate päevad on piiskoplikus kirikus vabatahtlikud. Kuigi ühist palveraamatut seostati
varakult maaelu, põllumajanduse ja kalapüügiga, on seda laiendatud, et hõlmata kaubanduse
ja tööstuse ning loome eest hoolitsemise ning viljakuse edendamiseks.

Ülestõusmispühade kuuendat pühapäeva (viies pühapäev pärast ülestõusmispüha) tuntakse
traditsiooniliselt kui “rogate pühapäeva”. Selle põhjuseks on asjaolu, et järgmise nädala
esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev on tuntud kui rogate päevad, paastu- ja palvepäevad.
Sama nädala neljapäev on taevaminemispüha, 40. päeval pärast ülestõusmispühi.

Mida tähendavad Rogate päevad tänapäeval?
Nagu 2019. aasta Ühine palveraamat ütleb: „Rogate päevad on kolm päeva enne taevaminemispüha,
mis on eriti pühendatud Jumala õnnistuse palumisele põllumajandusele ja tööstusele” (lk 689).

Nagu märgitakse 2019. aasta BCP-s: „Suur litaania on eriti sobiv Rogate päevadeks, muudeks
paastu- või tänupäevadeks ning pühalikuks ja kõikehõlmavaks palveks” (lk 6).

The Collect for Rogation Sunday

Jumal, Kes Sa oled valmistanud neile, kes Sind armastavad, selliseid häid asju,
mis ületavad meie mõistuse: Vala meie südamesse selline armastus Sinu vastu, et me,
armastades Sind kõiges ja üle kõige, saaksime kätte Sinu tõotused, mis ületavad kõike;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa Issand: me palume alandlikult, et Sinu armuline
ettehooldus annaks ja säilitaks meie kasutuses oleva maa ja mere saagi ning
rõõmustaksid kõik, kes nende kogumise nimel vaeva näevad, et meie, kes me pidevalt
saame kõik head asjad Sinu käest, võiksime Sind alati tänada;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Kõigeväeline Jumal, kelle Poeg Jeesus Kristus oma maises elus jagas meie vaeva
ja pühitses meie tööd: Ole kohal oma rahvaga seal, kus nad töötavad; muutke
need, kes selle maa tööstust ja kaubandust jätkavad, teie tahtele reageerima;
ja andke meile kõigile õige rahulolu selles, mida me teeme, ja õiglane tasu
meie töö eest;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Muud nende päevade jaoks sobivad palved:

Oo armuline Isa, Sa avad oma käe ja täidad kõike elavat küllusega:
õnnista maad ja vett ning kasvata saaki; saada oma hingeõhk ja uuenda maa palet;
näita oma heldust, et meie maa tooks oma kasvu; ja päästa meid selle omakasupüüdlikust
kasutamisest, et vaesed ja abivajajad võiksid tänada Sinu nime;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Kõikvõimas Jumal, me täname Sind, et tegid maa viljakaks, et see toodaks seda,
mis on vajalik meie elu säilitamiseks: Õnnista neid, kes töötavad põllul; anna meile
tarviline ilm; ja anna, et me kõik saaksime osa maa viljadest, rõõmustades Sinu headusest;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Pühakirja kirjakohad

5.Moosese 11:10-15
Ps 147
Rm 8:18-25
Markuse 4:26-32

ja:

Koguja 38:27-32
Ps 107:1-9
1Kr 3:10-14
Matteuse 6:19-24

Rubriigid: EAKK | Sildid: | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui Paulus tuli Jeruusalemma, püüdis ta käia koos jüngritega, kuid kõik kartsid
teda ega suutnud uskuda, et temagi on jüngriks saanud. Kuid Barnabas võttis ta
vastu ja viis ta apostlite sekka ning rääkis neile, kuidas Saulus teel
Damaskusesse oli Issandat näinud ja temaga kõnelnud, ning kuidas ta Damaskuses
oli julgelt ja avalikult kuulutanud Jeesuse nimel. Nii jäi Paulus Jeruusalemma
ja käis koos jüngritega sisse ja välja. Ning ta rääkis kreekakeelsete juutidega,
kuid nemad tahtsid teda ära tappa. Aga kui vennad sellest teada said, viisid nad
ta Kaisareasse ja saatsid sealt Tarsosesse. Ja siis, neil päevil, oli kirikul
rahu nii Juuda-, Galilea-, kui Samaariamaal. Ja kirik kasvas ja elas
jumalakartuses Püha Vaimu kaitse all. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma ülistan Sind Sinu suures koguduses!
Ma pean oma tõotusi nende ees, kes kardavad Jumalat.
Vaestele antakse toitu ja nad saavad söönuks;
need, kes teda otsivad, kiidavad teda.
Teie süda saagu elavaks igavesti.
Kõik maailma ääred mõtlevad sellest ja pöörduvad Issanda poole.
Teda kummardavad kõik rahvahõimud,
teda kummardavad kõik maailma vägevad,
tema ette kummardavad kõik, kes magavad maa põrmus.
Jumalast räägitakse tulevatele sugupõlvedele,
nad tulevad ja kuulutavad tema õiglust,
tema lunastusest kuulutatakse tulevale rahvale,
sest tema on kõik loonud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma ülistan Sind Sinu suures koguduses!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu lapsed, ärgem armastagem sõna ega keelega, vaid teos ja tões. Sellest me
tunneme ära, et me oleme tõe seest ja võime leida tema ees rahu oma südamele.
Sest kui meie süda meid süüdistab, siis Jumal on suurem meie südamest ja teab
kõik. Mu armsad, kui meie süda meid ei süüdista, siis on meil lootus Jumala ees,
et mida me ka palume, seda saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis
on temale meelepärane. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema Poja,
Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist, nii nagu tema on meid käskinud.
Kes täidab tema käske, see jääb Jumalasse ja Jumal temasse. Ja seda, et tema on
meis, tunneme me ära Vaimust, kelle tema on meile andnud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jääge minusse ja mina jään teisse;
Kes minusse jääb, see kannab palju vilja!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on viinamäe
aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, ta lõikab ära, ja igaüht, mis
kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks vilja veel rohkem. Teie olete juba
puhtad selle sõna pärast, mida mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina
jään teisse. Nagu oks ei või kanda vilja iseenesest, kui ta ei jää viinapuu
külge, niisamuti ka teie, kui te ei jää minusse.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see
kannab palju vilja, sest ilma minuta ei suuda te midagi teha. See, kes minusse
ei jää, visatakse minema nagu viinapuu oks, ja see kuivab ära. Ja nad kogutakse
kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te aga jääte minusse ja minu
sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te ainult tahate, ja see sünnib teile!
Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja olete minu jüngrid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Kelle tõeline tundmine on igavene elu:
palun, anna meile nii täiuslikult tunda Sinu Poega Jeesust Kristust,
et Ta oleks tee, tõde ja elu, et võiksime vankumatult järgida Tema
samme teel, mis viib igavesse ellu;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 107:1-16; Hs 37:1-14; Ap 3:1-21

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 27; Js 60:13-22; Jh 8:12-30

Mõtisklus
Tänases päevapalves toodud soov õppida Jeesust tundma nii täieliselt,
et Tema oleks meie tee, tõde ja elu on iga kristlase südamesoov. Otsida
Kristust, igatseda Tema lähedalolu ja tahet on sageli meie vaimse kasvu
vundament. Selle tegevuse käigus on meie igaühe jaoks ka suured ohud.
Kuidas saame otsida Issandat ja Tema tahet kui Tema on lubanud:” Ja vaata,
mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”(Mt 28:20). Me ei pea Teda
otsima, vaid teadvustama Tema kohalolu igal hetkel. Kui me taipame, et
Tema on meiega, täitume rahu ja rõõmuga. Teine oht seisneb selles, et
paljude pühakute eeskujul soovime ise tuua oma eluga Jumalale tänu. Mida
see tähendab? Nii mõnedki kristlased tahavad elada pühaduses ja kasvada
vagaduses, õppides pühakirja, käies Kirikus ja arendades vaimset tarkust,
samal ajal unustades, et kõik tuleb Jumalalt. Soov olla õigem, püham
ja jumalakartlikum võib osutuda petlikuks enesekindluseks, arvamuseks
nagu suudaksime ise midagi teha. Vahel unustame isegi Jumalat appi kutsuda.
Jeesus ütles suure armastusega EV-is karmid sõnad: “Nagu oks ei või kanda
vilja iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, niisamuti ka teie, kui te
ei jää minusse.” Meie soov elada täisväärtusliku ristiinimesena, tuues
palju vilja, tähendab Jumala kohalolu teadvustamist, Temalt igas töös ja
talitamises, aga ka palvetamises abi ja armu, tarkuse ja jõu, eriti aga
õnnistuse palumises. Meie usaldame oma elu täielikult Issandale, sest
Tema on viinamäe aednik ja meie oksad. Vahel me ei mõista miks üks või
teine asi meie elus toimub. Jeesus ütles: “ja igaüht, mis kannab vilja,
ta puhastab.” Meile on auks mitte anda Jumalale või Tema ees lubadusi,
vaid paluda abi – see kõik mis meie elus toimub on Tema poolt antud arm.
On ka kolmas oht, saatana soov meie usuteed takistada. Tema soov panna
meid kahtlema Jumala armus ja kasvatades meie uhkust võltsvagaduses on
ületatav ainult palve, usu ja armastusega – ja sedagi ainult Jumala armust.
Armas taevane Isa, võta kuulda meie palveid, kui me Sinu poole hüüame,
palun, saada meile appi oma rahuingel, et kaitsta meid kogu kurja ja
viletsuse eest ning hoia meid nõnda nagu Sina seda heaks arvad. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal ütles Peetrus, täis Püha Vaimu: “Rahva ülemad ja vanemad! Kui me täna
peame kohtus aru andma vigasele inimesele tehtud heateost, et mis tema terveks
on teinud, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et Jeesuse
Kristuse nimel Naatsaretist – kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on surnuist
üles äratanud – seisab see mees teie ees tervena. Jeesus on see kivi, mille
teie, hooneehitajad, olete kõlbmatuna kõrvale heitnud, kuid mis on nurgakiviks
saanud. Ja kellegi teise nimes ei ole lunastust, sest taeva all pole inimesele
ühtegi teist nime antud, kelle läbi võiksime õndsaks saada.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on nurgakiviks saanud!
Tänage Issandat, sest Tema on hea,
sest Tema heldus kestab igavesti.
Parem on otsida pelgupaika Issanda juures
kui usaldada inimest.
Parem on otsida pelgupaika Issanda juures
kui usaldada vürste.
Ma tänan Sind, et sa oled mind kuulda võtnud
ja saanud minu lunastajaks.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Me kiidame teid Issanda kojast.
Sina oled mu Jumal, Sind tahan ma tänada
mu Jumal, Sind tahan ma ülistada igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on nurgakiviks saanud!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, vaadake, millise armastuse on Isa meile andnud, et meid hüütakse
Jumala lasteks ja need me ka oleme. Kuid maailm ei tunne meid, sest maailm ei
tunne teda. Mu armsad! Praegu me oleme Jumala lapsed, kuid see pole veel ilmsiks
saanud, mis me tulevikus oleme. Teame vaid, et kui tema ilmub, oleme tema
sarnased, ja näeme teda niisugusena nagu ta on.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen hea karjane, ütleb Issand,
mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal Jeesus ütles: Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste
eest. Palgaline, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, näeb hunti
tulevat, jätab lambad maha ja põgeneb, ning hunt murrab neid ja ajab nad laiali.
Palgaline põgeneb, sest ta on palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea
karjane. Mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb
mind ja mina tunnen Isa, ning ma annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel
teisigi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neid pean ma samuti juhtima, ja
nemad kuulevad minu häält. Ning siis on üks kari ja üks karjane. Sellepärast
armastab Isa mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Keegi ei võta seda
minult, vaid ma jätan oma elu vabatahtlikult. Mul on meelevald seda jätta ja
meelevald seda jälle võtta. Niisuguse käsu olen ma saanud oma Isalt.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, kelle Poeg Jeesus on Sinu rahva hea Karjane;
Luba, et kui me kuuleme Tema häält, tunneksime Teda, Kes
kutsub meid kõiki nimepidi, ja järgneme, kuhu Tema juhatab;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 113; Ps 124; 1Sm 2:1-10; Ap 2:22-36

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 115; Trk 5:1-6,14-16; Lk 20:27-39

Mõtisklus
Jeesus ütles: “Mina olen hea karjane” (Jh 10:11). Püha Thomas Aquinost
kirjutab seda väidet kommenteerides, et “on ilmselge, et “hea karjase”
tiitel sobib Kristusele, nii nagu karjane toidab karja karjamaal, nii
toidab Kristus usklikke vaimse toiduga: oma Ihu ja Verega». Jeesus on
hea karjane, Kes juhib meid taevase Kuningriigi poole. Ta juhib meid
läbi Kiriku, läbi isikliku kogemuse, usus kasvamisega. Eriti aga tunneme
ja igatseme Teda rasketel aegadel. Tema on meiega. Piiblis on nii mõnigi
kirjakohti kus ilmalikku valitsejat võrreldakse karjasega, hea karjasena
tuuakse esile Taavet kelle kohta on kirjutatud:Sinule on Issand öelnud:
Sina pead hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema
Iisraeli vürst!”(2Sm 5:2) Samas on see ka Jumala “tiitel”, kui nii
võime ütelda: Iisarael ütles:”Jumal, kelle palge ees mu isad Aabraham
ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni
tänapäevani.” (1Ms 48:15) Jeesus on meie Kuningas, Tema on ka Jumal.
Tema on meie hea karjane. Mida see tähendab meie jaoks? Olles Jeesuse
järgijad õpime elama Tema eeskuju järgi, jäljendagem Tema armastust oma
südames, me peame armastama Jumalat ja Tema karja,st. Kirikut ilma
omakasu otsimiseta, ilma etteheiteid tegemata, ilma eeldamata. Uhkus
ja isekus peavad meis taanduma. Pangem tähele, et ka meie oleme kutsutud
osalema Jumala töös karjastena oma perekonnas, oma koguduses, oma töökoahal,
olema karjaseks kõikidele kes vajavad Jumala armu. Mõtelgem täna sellele
kui head karjased ja eeskujud oleme oma lähedastele ja palvetagem, et
Hea Karjane saaks meid karjatada eluteel, eriti seal, kus meid kõige enam
vajatakse.
Armas taevane Isa, palun, aita meil vastu võtta ja kasvatada seda usku
ja armastust mida Sinu Poeg Hea Karjasena meile on usaldanud. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil pöördus Peetrus rahva poole ja hakkas kõnelema: “Aabrahami, Iisaki
ja Jaakobi Jumal on kirgastanud oma Poja Jeesuse, kelle teie ära andsite ja
salgasite Pilaatuse ees, kui tema oli nõuks võtnud teda vabaks lasta. Te
salgasite ära püha ja õige ning palusite, et mõrtsukas teile vabaks antaks. Te
tapsite elu looja, kuid Jumal on tema surnuist üles äratanud ja meie oleme selle
tunnistajad. Nüüd aga, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest, ja
niisamuti teie ülemad. Sest Jumal on lasknud täide minna ennustustel, mida ta
kõigi oma prohvetite suu läbi on kuulutanud, et tema saadetud Messias peab
kannatama. Seepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kaotataks.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle!
Kui ma sind hüüan, vasta mulle,
mu Jumal, kes sa oled mu Lunastaja.
Sina oled mind kitsikusest välja avarusse viinud;
ole mulle armuline ja võta kuulda mu palvet.
Teadke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vagasid,
Issand kuuleb mind, kui ma tema poole hüüan.
Paljud ütlevad: kes laseb meil näha head põlve,
Issand, lase oma pale paista meie üle.
Sina oled andnud mu südamesse suurema rõõmu
kui on neil, kellel on küllalt vilja ja veini;
rahus heidan ma maha ja uinun magama,
sest ainult Sinu kaitse all võin julgesti elada.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, kui ma teile kirjutan, siis selleks, et te ei teeks pattu. Aga kui
keegi teeb pattu, siis on meil eestkostja Isa juures – Jeesus Kristus, kes on
õige. Tema on lepitus meie pattude eest, kuid mitte üksi meie, vaid ka kogu
maailma pattude eest. Ja sellest, et me peame tema käske, me teame, et oleme
tema ära tundnud. Kes ütleb: ma tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on
valelik ja temas ei ole tõde. Aga kes tema sõna au sees hoiab, temas on Jumala
armastus saanud täiuslikuks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, õpeta meid mõistma Pühakirja
ja lase põleda meie südameil, kui Sa meiega räägid!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal jutustasid apostlid, mis nendega teel oli sündinud ja kuidas nad
Jeesuse leivamurdmisel olid ära tundnud. Aga kui nad sellest rääkisid, seisis
Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu teiega!” Kuid nemad olid
kohkunud ja kartsid, sest nad arvasid, et näevad vaimu. Aga tema ütles neile:
“Miks te olete nii ehmunud ja miks on teie süda täis kahtlust? Vaadake minu käsi
ja jalgu, et see olen mina ise. Katsuge mind kasvõi käega ja mõistke: vaimul
pole liha ega luid, nagu te minul näete olevat”. Ja seda öeldes näitas ta neile
oma käsi ja jalgu. Aga kui nad olid imestunud ega suutnud rõõmu pärast veel
uskuda, küsis ta nende käest: “Kas teil on midagi süüa?” Ja nad andsid talle
tüki küpsetatud kala ning ta võttis selle ja sõi nende kõikide nähes.
Siis ütles ta neile: “Need on need sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma veel
teie juures olin, sest kõik peab täide minema, mis minust on kirjutatud nii
Moosese seaduses, prohvetites kui psalmides.” Siis läksid nende mõistuse silmad
lahti nõnda, et nad kirjadest aru said. Ja tema ütles neile: “Nii seisab kirjas,
ja nii pidi Messias kannatama ja kolmandal päeval surnuist üles tõusma, ning
tema nimel peab kuulutatama kõikidele rahvastele alates Jeruusalemmast
meeleparandust pattude andeksandmiseks. Aga teie olete selle tunnistajad.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Oo Jumal, Kelle õnnistatud Poeg andis end leivamurdmisel oma
jüngritele ära tunda: palun, ava meie usu silmad,
et me näeksime Teda kogu Tema lunastustöös!;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 34; Brk 4:21-30; Fl 3:7-16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 16; Ps 100; 2Esdras 8:20-30,46,51-54; 1Kr 15:12-23

2Esdras 8:20-30,46,51-54
Issand, sina, kes elad igaveses, ja vaatad ülalt asju taevast ja õhust;
kelle troon on hindamatu; kelle hiilgust ei pruugita mõista; kelle ees
seisavad värisedes inglite väehulgad, kelle teenistus on tuule ja tule
teega kursis; kelle sõna on tõsi ja ütlused püsivad; kelle käsk on tugev
ja määrus aukartust äratav; kelle pilk kuivatab vete sügavused ja viha
sulab mäed ära; mille tunnistajaks on tõde:
Kuula oma sulase palvet ja võta kuulda oma loodu palvet. Sest kuni ma elan,
ma räägin ja nii kaua, kui mul on mõistmist, ma vastan. Oo, ära vaata oma
rahva patte! vaid neile, kes sind tões teenivad. Ära arvesta paganate
kurjade väljamõeldistega, vaid nende soovidega, kes hoiavad sinu tunnistust
kannatustes. Ära mõtle neile, kes on teesklevalt käivad sinu ees, vaid
pea meeles neid, kes sinu tahtmise järgi tunnevad aukartust sinu ees.
Ärgu olgu sinu tahtmine hävitada neid, kes on elanud nagu metsalised;
vaid vaata neid, kes on selgelt õpetanud sinu seadust. Ära pane pahaks
neid, keda peetakse loomadest hullemaks; aga armasta neid, kes alati
loodavad sinu õigusele ja aule.
Siis ta vastas mulle ja ütles: “Olemasolevad asjad on praeguseks ja
tulevad asjad tulevaste jaoks. Aga mõistke ise ja otsige au neile, kes
on teie sarnased. Sest teile on avatud paradiis, elupuu on istutatud,
tulevane aeg on ette valmistatud, küllus on valmis, linn on ehitatud ja
puhkus on lubatud, jah, täiuslik headus ja tarkus. Kurja juur on sinu
eest suletud, nõrkus ja koiliblikad on sinu eest peidus ning mis rikutud
on põgenenud põrgusse, et saada unustatuks: Kurbused on möödas ja
lõpuks näidatakse surematuse varandust.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!
2 Esdrat King Jamesi versioon, tõlge vabas vormis.

Mõtisklus
Ülestõusmispühade kolmas pühapäev annab meile palju märksõnu. Esimesest
lugemisest kuuldud prohvetite kuulutatud Jumala plaani täideminek.
Jumalalt toe otsimine psalmis ja kõige täiuslikum eestkostja Isa ees teisest
lugemisest on juba päris suur hulk infot meile läbitöötamiseks. Jeesuse
surnuist ülestõusmine on midagi palju enamat ajaloolisest faktist. Jeesuse
läbi taasühendatakse loodu ja Looja, meile on antud suurim eestkostja
kelle läbi on oodata äraütlematult suurt lohutust ja armu, mida eriliselt
kinnitavad tänased lugemised õhtupalvusel. “Sest teile on avatud paradiis,
elupuu on istutatud, tulevane aeg on ette valmistatud, küllus on valmis,
linn on ehitatud ja puhkus on lubatud, jah, täiuslik headus ja tarkus”
(2Esdras 8). Kas on kedagi, kes ei tahaks sellest tõotusest osa saada?
Mida peame meie tegema, et kunagi, kui meie aeg käes, saaksime kuulutatud paradiisi?
Meie vastus Jumalale on: üritada elada Jumala tahte kohaselt, kuuletudes
Temale täielikult, nagu kuulsime Johannese kirjast. Kes ütleb: ma tunnen teda,
aga ei pea tema käske, see on valelik ja temas ei ole tõde – kuulsime.
Luuka EV-st lugesime Jeesuse ilmumisest jüngritele, ja peale ühist söömaaega
avaldab Jeesus selle mida Pühakiri Temast on kirjutanud. Nii on ka iga
püha Missa kõige vahetum kohtumine ülestõusnud Jeesusega Sõna ja Armulaua
kaudu. Nagu jüngrid on kutsutud olema Jumala tõotuse täidemineku tunnistajad,
oleme saanud meiegi ülesandeks kuulutada pattude andeksandmist ja pühitseda
Armulauda. Mõeldes sellele, kuidas Jeesus täna füüsiliselt meiega on,
tunneme ära Tema Enda leivamurdmisel Armulauas, nagu jüngid, kes käisid Emmause
teel. Eriti armulaual on sügav tähendus, kuna see võimaldab meil saada
osa Kristuse Ihust ja Verest. Nende kohtumiste kaudu on Jeesus jätkuvalt
meie elus reaalselt, kogetavalt kohal, pakkudes meile lohutust, juhatust
ja jõudu oma hirmudest ja pattudest ülesaamiseks.
Armas taevane Isa, palun, võta meid õnnistada Sinu poolt meile usaldatud
oma eluga tunnistuse andmise ülesandes. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV, JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Usklike kogudusel oli üks süda ja üks hing. Keegi ei nimetanud oma
varandust enda omaks, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid kuulutasid
suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide
üle. Keegi nende seast ei kannatanud puudust, sest põllu- ja
majaomanikud müüsid ära oma vara ja tõid raha ning panid selle
apostlite jalgade ette. Ja igaühele jagati sedamööda, kuidas ta vajas.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning tema heldus kestab igavesti.
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Issanda parem käsi on tõstetud üles,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.
Ma ei sure, vaid jään ellu
ja kuulutan Issanda tegudest.
Issand karistas mind rängasti,
kuid Ta ei andnud mind surma.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
See on Issanda päev,
rõõmustagem sellest ja hõisakem.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, see on Jumalast sündinud; ja
igaüks, kes armastab Jumalat, kes on sünnitanud, armastab ka teda, kes temast on
sündinud. Ja sellest me tunneme ära oma armastuse Jumala laste vastu, kui me
armastame Jumalat ja täidame tema käske. Jumala armastamine seisneb selles, et
me täidame tema käske, ja tema käske täita pole raske. Ning igaüks, kes on
Jumalast sündinud, võidab maailma. See võit, mis maailma ära võidab, on meie
usk. Kes aga suudaks maailma ära võita kui mitte see, kes usub, et Jeesus on
Jumala Poeg. Jeesus Kristus tuleb vee, vere ja Vaimu läbi – mitte ainult läbi
vee, vaid ka vere läbi. Vaim tunnistab sellest, ja Vaimus on tõde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nädala esimese päeva õhtul, kui jüngrid olid riivistatud ukse taga hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende seas ning ütles: “Rahu olgu teiega.” Ja
kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid said Issandat
nähes väga rõõmsaks. Jeesus aga ütles taas: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid.” Ja kui ta seda oli öelnud, puhus
ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim! Kellele teie patud andeks
annate, neile on need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need
kinnitatud”. Aga Toomas, üks kaheteistkümnest, keda hüüti Kaksikuks, ei olnud
nende hulgas, kui Jeesus tuli. Ning jüngrid ütlesid temale: “Me nägime
Issandat”. Aga tema ütles neile: “Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane
oma sõrme naelte asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu.” Kaheksa
päeva pärast, kui jüngrid olid taas toas, ja Toomas oli ühes nendega, tuli
Jeesus, olgugi et uks oli riivis, seisis nende keskel ja ütles: “Rahu olgu
teiega!” Seejärel ütles ta Toomasele: “Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi;
siruta oma oma käsi siia ja pane see minu külje sisse, ning ära ole uskumatu,
vaid usklik!” Toomas vastas ning ütles talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Aga
Jeesus ütles talle: “Et sa mind oled näinud, siis sa usud; õndsad on need, kes
ei näe aga siiski usuvad”. Ja Jeesus tegi veel teistsuguseidki tunnustähti oma
jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need siin on
kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Jumala Poeg; ja et teil uskudes oleks
elu tema nimes. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus
Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Kes Sa paasamüsteeriumis
sõlmisid uue lepituslepingu:
Palun, anna, et kõik, kes on uuesti sündinud Kristuse Ihu osadusse,
võiksid oma elus näidata seda usku, mida nad suu kaudu tunnistavad;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 103; Js 43:1-12; Lk 24:36-49

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 121; 2Esdras 2:33-48; Ilm 1:4-18

2Esdras 2:33-48
Mina Esdras sain Hoorebi mäel Issandalt käsu minna Iisraeli. aga kui ma nende
juurde tulin, tegid nad mind tühjaks ja põlgasid Issanda käsku. Ja sellepärast
ma ütlen teile, te paganad, kes te kuulete ja mõistate, otsige oma karjast,
tema annab teile igavese hingamise; sest ta on lähedal, tema tuleb maailma
lõpus. Olge valmis kuningriigi tasu saamiseks, sest igavene valgus paistab
teile igavesti. Põgenege selle maailma varjust, võtke vastu oma auhiilguse
rõõm: ma tunnistan avalikult oma Päästjast. Võtke vastu kingitus, mis teile
antakse, ja olge rõõmsad, tänades teda, kes teid taevariiki on juhatanud.
Tõuse üles ja seisa, vaata nende arvu, kes on Issanda pühal pitseeritud; Kes on
lahkunud maailma varjust ja saanud Issanda aulised rõivad. Võta oma pühad, oo
Siion, ja pitseeri need, kes on riietatud valgesse, kes on täitnud Issanda
seaduse. Sinu laste arv, keda sa igatsesid, on täitunud: anu Issanda väge, et
sinu rahvas, kes algusest peale on kutsutud, saaks pühitsetud. Mina Esdras
nägin Siioni mäel suurt rahvast, keda ma ei suutnud loendada, ja nad kõik
kiitsid Issandat lauludega. Ja nende keskel oli kõrgekasvuline noormees, kes
oli kõigist teistest pikem, ja igaühe pähe pani ta kroonid ja oli kõrgem.
Selle üle ma väga imestasin. Küsisin siis inglilt ja ütlesin: Isand, kess
need on? Ta vastas ja ütles mulle: “Need on need, kes on surelike riiete
asemel selga pannud surematud ja tunnistavad Jumala nime. Nüüd on nad
kroonitud ja saavad võidupalmid.” Siis ma ütlesin inglile: “Kes on see,
kes neid kroonib ja neile palmioksad pihku annab?” Siis ta vastas ja ütles
mulle: See on Jumala Poeg, keda nad on tunnistanud maailmas. Siis hakkasin
ma väga kiitma neid, kes seisid nii vankumatult Issanda nime eest.
Siis ütles ingel mulle: ‘Mine ja räägi mu rahvale, missuguseid asju ja kui
suuri Issanda, oma Jumala imetegusid sa oled näinud.
2 Esdrat King Jamesi versioon, tõlge vabas vormis.

Mõtisklus
Jumala halastuse pühapäev. Milline suurepärane nimi on tänasele päevale antud.
Jumal jagab meile oma armu paljudes olukordades ja näeme Tema tegutsemist
ettehoolduses, aga veelgi võimsamalt jagab Jumal oma armu sakramentide läbi.
Tänased tekstid toovad meieni kõige olulisema kristlaste elus: vennalik
armastus ja pattude andeksandmine. Need kõik on suured ja ilusad sõnad ja
vahetevahel tahaksime saada mingit kinnitust või märki, et Jumal meid tõesti
armastab. Kui vaatame tänases EV-s apostel Toomase reaktsiooni, on see ju
täiesti inimlik. Tema, nagu ka sageli meie, ei saanud aru Jumala idee
teostumisest. Tema igatses kinnitust. Kuid kohtumine ülestõusnud Jeesusega
toob huulile:”Minu Issand ja minu Jumal!” Vahel võib lihtne märk olla nii
suure tähtsusega meie usus. Kuid Jeesus ütles:” õndsad on need, kes ei näe
aga siiski usuvad” Kuidas see kõik meid võiks puudutada? Nagu Jumal halastab
meie peale, peame meiegi halastama Tema loodu peale. Püha Kirik, mille osaduses
on ju iga ristitud inimene, pühitseb Jumala halastust püha Missa ja pihi
sakramendi kaudu. Nende sakramentide vastuvõtmine on hea viis tänada Jumalat
Tema armastuse eest. Kuid kas tänust üksi piisab? Me peame elama enda usku
tõeks. Me õpime tundma Jeesust igal päeval palves, pühakirjas ja heategudes.
Meid on kutsutud tugevdama oma usku ja kristlikku eluviisi ühises palves ja
armulauaosaduses. Aga on veel midagi: püha Teresa Calcuttast (Ema Teresa)
esitab selle nii: „Kui me palvetame, siis usume; kui me usume, siis me
armastame; kui armastame, siis teenime. Alles siis rakendame oma armastust
Jumala vastu. Püha Josemaria Escriva toob eriliselt välja, et esmalt hakkas
Kristus tegutsema ja seejärel jutlustama. Tema jutluse alusel vajame me
eriliselt vooruste kasvatamist, püüdkem olla mõistvad, olgem rahunõudjad,
andestagem, õppigem tundma elavat Tõde ja uputagem kurjus headusesse.
Armas taevane Isa, ava, palun, meie südamed, et saaksime vastu võtta Sinu
halastuse Püha Vaimu läbi. Aamen.

Ärge kartke vaeva ega kannatusi ega oma töö kasinat vilja. Pidage meeles,
et Jumal ei tasu mitte tulemuste, vaid pingutate järgi. – Õnnis Zefirino

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar