Püha perekonna, Jeesuse, Maarja ja Joosepi püha

Püha perekonna, Jeesuse, Maarja ja Joosepi püha aasta B

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: “Ära
karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” Aga Aabram
ütles: “Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna
ja mu koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!” Ja Aabram ütles: “Vaata,
mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.”
Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: “Tema ei ole sinu pärija,
vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” Ja ta viis tema õue
ning ütles: “Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!”
Ja ta ütles temale: “Nõnda saab olema sinu sugu!” Ja ta uskus Issandat ning
see arvati temale õiguseks. Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta
oli lubanud. Issand toimis Saaraga, nõnda nagu ta oli öelnud: Saara jäi
lapseootele ja tõi Aabrahamile poja ilmale ta vanas eas, määratud ajal,
millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Aabraham pani oma pojale, kes temale
sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tema, Issand, on meie Jumal,Ta peab igavesti meeles oma lepingut!
Tänage Issandat, kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Laulge temale, mängige temale,
kõnelge kõigist tema imedest!
Kiidelge tema pühast nimest,
rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!
Nõudke Issandat ja tema võimsust,
otsige alati tema palet!
Meenutage tema tehtud imetegusid,
tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,
te Aabrahami, tema sulase sugu,
te Jaakobi, tema valitu lapsed!
Ta peab igavesti meeles oma lepingut,
sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele,
lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga,
ja oma vannet Iisakile.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tema, Issand, on meie Jumal,Ta peab igavesti meeles oma lepingut!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama
pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usus sai isegi Saara väe
suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks.
Seepärast ka sündis sellest ühestainsast, pealegi mehejõu kaotanud mehest hulga
poolest nii palju järglasi nagu tähti taevas ja nagu liiva mere rannal, mida ei
saa ära lugeda. Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki;
tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu; tema, kellele
oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.” Sest ta arvestas, et Jumal võib ka
surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu,
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal, kui said täis Jeesuse vanemate puhastuspäevad, mis Moosese seaduses
olid ette nähtud, viisid nad oma lapse Jeruusalemma, et teda seal seada Issanda
ette. Nii nagu on kirjutatud Issanda seaduses: iga poeglaps, kes on oma ema
esmasündinu, pühitsetagu Issandale ning toodagu ohver nagu seaduses on öeldud –
paar turteltuvi või kaks muud noort tuvi.
Sel ajal elas Jeruusalemmas mees, kelle nimi oli Siimeon. Ta oli õiglane ja vaga
ning ootas Jeruusalemma lunastust, ning Püha Vaim oli tema üle. Temale oli Püha
Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud Issanda Salvitut. Ja
Püha Vaim juhtis ta sel päeval templisse, kui vanemad Jeesuse sinna tõid, et
täita seda, mis seaduses oli ette nähtud. Siis võttis Siimeon Jeesuse sülle,
kiitis Jumalat ja ütles: “Issand, nüüd lased Sa oma sulasel rahus minna, nii
nagu Sa oled öelnud, sest minu silmad on näinud Sinu lunastust, mille sa oled
valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile, ja
auhiilguseks oma rahvale Iisraelile”. Aga Jeesuse isa ja ema panid seda imeks,
mida temast räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ning ütles Maarjale, tema emale:
“Vaata, see inimene on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis,
ning märgiks, millele hakatakse vastu, et saaksid avalikuks paljude südamete
mõtlemised. Kuid sinu endagi hingest peab mõõk läbi tungima”.
Seal oli ka naisprohvet Anna, Fanueli tütar, Aaseri hõimust, kes oli väga
elatanud. Ta oli elanud pärast neitsipõlve oma mehega seitse aastat ja pärast
lesena kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Ta oli sageli templis ja teenis
Jumalat paastudes ja palvetades nii öösel kui päeval. Sellel tunnil tuli ka tema
nende juurde ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid
Jeruusalemma lunastust.
Ja kui nad olid täitnud kõik, mis Issanda seaduses oli ette nähtud, läksid nad
tagasi Galileamaale, oma Naatsareti linna. Ja lapsuke kasvas ja sai tugevaks ja
targaks, ning Jumala arm oli tema üle.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Armuline Jumal, kes Sa meile pühas Perekonnas
suurepärase eeskuju oled andnud,
võimalda neil armulikult seda eeskuju
perekondlike vooruste ja armastuse võrdkujuna järgida,
et tasuks Sinu igaveses kodus kord rõõmustada võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 89:1-30; Js 44:1-8,21-23; Kl 2:6-17

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 132; Hg 2:1-9; Lk 2:34-40

Mõtisklus
Jeesuse templis Issanda ette toomine Maarja ja Joosepi poolt näitab, et nad järgivad
juudi seadusi ja traditsioone. See tegu näitab religioossete tavade ja riituste
tähtsust perekonna usu ja identiteedi kasvatamisel. Nõnda nagu Aabram pani kogu usu
ja lootuse Jumalale, tegid seda ka Joosep ja Maarja, eriti veel peale Siimeoni ja Anna
poolt äratuntuna ja kinnitatuna. Jumala kohaloleku eristamine meie elus on esmase
tähtsusega ja toob esile tarkuse ja vaimse küpsuse rolli Jumala töö äratundmisel maailmas.
Siimeon kuulutas, et Jeesus on märk, millele hakatakse vastu vaidlema ja Maarja süda saab
mõõgaga läbistatud. Tema ennustab kannatusi ja vastuseisu, millega Jeesus ja Tema järgijad
kokku puutuvad. See teema räägib kannatuste tegelikkusest kristlikul teekonnal ja
lunastuse maksumusest. Kannatused on kristlaseks kasvamisel möödapääsmatud, kuid meie
hinges on alati rõõm ja kiitus Kristusega kohtumisel. Naisprohvet Anna siiras rõõm
Lunastaja nägemisest julgustab ka meid kuulutama kõigile Jumala armu.
Täna kuuldud lugemised esitlevad meile Püha perekonna voorusi: kuulekust, usku,
kannatlikkust ja alandlikkust. See pakub kristlikele peredele eeskuju, kuidas elada elu,
mille keskmes on Jumal ja Tema eesmärgid. On väga oluline tähele panna, et nii nagu Jeesus,
Maarja ja Joosep elasid oma elu kooskõlas traditsiooni ja pühas Templis toimuvaga, mis
tähistas nende pühendumust usuelule ja kogukonnale, oleme ka meid kutsutud osalema oma
kirikuperekonna elus. Kirik on koht, kus vaimseid sidemeid mitte ainult ei moodustata,
vaid ka sügavalt toidetakse, kus me õpime tõeks elama, koos teistega, usu, lootuse ja armastuse
voorusi. Neid sidemeid tugevdades peegeldame Püha Perekonna pühendumust Jumala plaanile
ja saame aktiivseteks osalisteks Tema armastuse ja halastuse ilmutamises loodule. Sel
moel ulatub meie Püha Perekonna püha tähistamine kaugemale püha perekonna kui ühe
majapidamise imetlemisest ja viib meid aktiivse osalemiseni Kiriku vaimses perekonnas.
Armas taevane Isa, juhata ja õpeta meid oma püha Perekonna eeskuju järgima ja kinnita
meid üha enam kokku Sinu perekonna – püha Kirikuga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Piiskopi jõululäkitus 2023AD

Piiskopi jõululäkitus 2023AD

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Aastad tulevad ja lähevad, maailm muutub meiega koos ja meie ümber.
Käes on jõuluaeg, aeg millal me eriliselt tajume, et Laps, Kelle
sündi meie tähistame, On maailma ainus Valgus ja Lootus. Johannese
evangeeliumist loeme: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jõulude ajal tähistame seda, et selleks, et olla tõeliselt meiega,
võttis Jeesus endale inimeseks olemise. Jeesuse kaks olemust, inimlik
ja jumalik, on Temas tõepoolest täielikult olemas. Kristus armastab
meid nii sügavalt, et tuli meie juurde, koges kõike, mida meiegi ja
lunastas meid, et saaksime osa Temaga koos elamisest taevases Kuningriigis.
Täna on Ta isiklikult meiega läbi sakramentide, läbi kogu Kiriku elu.
Nendel jõulupühadel kutsun teid, armsad vennad ja õed, vaatama kaugemale
asjadest ja olukordadest mis tõmbavad meie tähelepanu kõige olulisemalt,
Jeesuselt Kristuselt ja tema reaalselt kohalolult läbi Kiriku.
Nendel jõuludel soovib Jeesus meiega isiklikult kohtuda jõulumissal,
Tema missal, kus Tema on kogu rõõmu põhjus. Püha Kirik kutsub meid astuma
välja omaenese “mullist” ja kutsub meid ühinema kõikide pühade ja
vagadega kiituselauluks meie Loojale ja Lunastajale, nüüd ja igavesti.
Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal hea tahtega inimestele.

  • Raivo Kodanik,
    Eesti Anglokatoliku Kiriku piiskop
Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

JÕULUPÜHADE ÖÖMISSA

JÕULUPÜHADE ÖÖMISSA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rahvas, kes kõndis pimeduses, on suurt valgust näinud. Nende
peale, kes elasid surmavarju maal, on valgus paistnud. Sina andsid
neile suurema hõiskamise ja rohkendasid nende rõõmu. Nad
rõõmustavad sinu palge ees nii, nagu ollakse rõõmsad lõikuse ajal
ja rõõmustatakse saaki jagades. Sest ikke, mis teda rõhus, ja kepi
tema turjalt – tema sundija vitsa oled sina puruks murdnud nii
nagu Midjani päevil. Sest laps on meile sündinud, Poeg on meile
kingitud. Valitsus on pandud tema õlgadele ja temale on antud
nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Rahuvürst. Tema valitsus on
suur ja rahul ei tule lõppu Taaveti trooni ja tema kuningriigi
üle, et rajada ja kinnitada see õigluse ja jumalakartuse peale.
Jah, Vägede Issanda ind teeb selle teoks nüüdsest peale ja
igaveseks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Täna on meile sündinud Lunastaja!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavaim kõikidest jumalatest.
Sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm,
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas
Tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna on meile sündinud Lunastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast Tiitusele:
Jumala arm on ilmunud selleks, et kõik inimesed võiksid saada
päästetud. Tema juhatab meid jätma maha jumalakartmatu elu ja
selle maailma himud, ning elama mõistlikult, õiglaselt ja
jumalakartlikult, kui me ootame oma õndsa lootuse tõekssaamist –
meie suure Jumala ja Lunastaja Jeesuse Kristuse auhiilguse
ilmumist. Tema tõi iseenese ohvriks meie eest, et meid vabastada
kõigest väärast ja puhastada meid enesele pärisrahvaks, kes oleks
innukas tegema häid tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Suur rõõm on kogu maailmas,
täna on meile sündinud Lunastaja, Jeesus Kristus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal sündis, et keiser Augustus andis käsu kõik oma riigi
elanikud maksude pärast üle lugeda. See oli esimene
üleskirjutamine Süüria maavalitseja Quiriniuse ajal, ja kõik
läksid end kirja panema, igaüks oma linna. Sellepärast läks ka
Joosep Galileamaalt, Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti
linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest tema oli Taaveti soost ja
kojast. Ta läks end kirja panema ühes oma kihlatud naisega, kes
ootas last. Aga kui nad seal olid, jõudis kätte päev, mil Maarja
pidi maha saama. Ja ta tõi poja ilmale, oma esimese lapse, mähkis
ta mähkmetesse ja pani sõime, sest seal paigas polnud üheski majas
nende jaoks ruumi.
Seal lähedal olid karjased õitsil. Nad valvasid kordamööda oma
karja. Ja Issanda ingel ilmus neile ja Issanda auhiilgus säras
nende ümber. Nad olid täis kartust, kuid ingel ütles neile: “Ärge
kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis on kogu
rahvale: teile on täna Taaveti linnas sündinud Lunastaja – Jeesus
Kristus. Ja see olgu teile märgiks: te leiate lapsukese sõimes
magamas”. Ja äkitselt olid ingliga taevased väehulgad, kes kiitsid
Jumalat lauluga: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu
inimestele, kellest temal on hea meel.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Oo Jumal, Sa oled pannud selle püha öö särama
tõelise Valguse säraga: palun, anna meile, kes me oleme tundnud ära
selle Valguse saladuse maa peal, nautida Teda täiuslikult ka taevas;
kus Ta elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, Kolmainu Jumal,
igaveses auhiilguses. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 50; Brk 4:36-5:9; Lk 1:67-80
Tänased hommikupalvuse lugemised loetakse Advendiaja IV korra järgi, leitav siin.

Lugemised õhtupalvuse:
Ps 85; Sk 2:10-17; Mt 1:18-25

Piiskopi jõululäkitus 2023AD

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Aastad tulevad ja lähevad, maailm muutub meiega koos ja meie ümber.
Käes on jõuluaeg, aeg millal me eriliselt tajume, et Laps, Kelle
sündi meie tähistame, On maailma ainus Valgus ja Lootus. Johannese
evangeeliumist loeme: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jõulude ajal tähistame seda, et selleks, et olla tõeliselt meiega,
võttis Jeesus endale inimeseks olemise. Jeesuse kaks olemust, inimlik
ja jumalik, on Temas tõepoolest täielikult olemas. Kristus armastab
meid nii sügavalt, et tuli meie juurde, koges kõike, mida meiegi ja
lunastas meid, et saaksime osa Temaga koos elamisest taevases Kuningriigis.
Täna on Ta isiklikult meiega läbi sakramentide, läbi kogu Kiriku elu.
Nendel jõulupühadel kutsun teid, armsad vennad ja õed, vaatama kaugemale
asjadest ja olukordadest mis tõmbavad meie tähelepanu kõige olulisemalt,
Jeesuselt Kristuselt ja tema reaalselt kohalolult läbi Kiriku.
Nendel jõuludel soovib Jeesus meiega isiklikult kohtuda jõulumissal,
Tema missal, kus Tema on kogu rõõmu põhjus. Püha Kirik kutsub meid astuma
välja omaenese “mullist” ja kutsub meid ühinema kõikide pühade ja
vagadega kiituselauluks meie Loojale ja Lunastajale, nüüd ja igavesti.
Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal hea tahtega inimestele.

  • Raivo Kodanik,
    Eesti Anglokatoliku Kiriku piiskop
Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jõuluaja missad Tallinna Püha Kolmainsuse koguduses 2023AD

Kui Jumal tahab ja lubab:

Pühapäeval, 24. detsembril kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha
Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
ADVENDIAJA NELJANDA PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval 24. detsembril kell 20.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE
SÜNNIPÄEVA VIGIILIA. TERE TULEMAST!
Kui võimalikuks osutub, saab otse jälgida FB lehelt: Sõbrad, kellele meeldib Eesti Anglokatoliku Kirik

Esmaspäeval, 25. detsembril kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE
SÜNNIPÄEVA SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval 31. detsembril kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PÜHA PEREKONNA PÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Laupäeval, 6. jaanuaril 2024 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha
Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KOLMEKUNINGAPÄEVA PÜHA MISSA. TERE TULEMAST! 

Pühapäeval 7. jaanuaril 2024 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE RISTIMISE PÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Issanda Vaim on minu üle, sest Issand on mind salvinud. Tema on mind läkitanud
viima vaestele rõõmusõnumit ja parandama neid, kes on murtud südamelt, kuulutama
vangidele vabaksaamist ja avama pimedate silmi, teatama Issandale meelepärasest
aastast. Ma rõõmustan väga Issandas ja mu hing hõiskab Jumalas, sest tema on
mind riietanud lunastuserüüga ja katnud mind õiglusekuuega, nagu peigmeest
pannakse pulmariidesse, nõnda kui ehitakse pruuti. Sest nii, nagu maa annab
saaki ja aed laseb külvil võrsuda, nõnda laseb Issand õiglusel ja kirkusel
kasvada kõigi rahvaste ees. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing hõiskab Jumalas, mu Õnnistegijas!
Minu hing ülistab Issanda suurust
ja mu vaim rõõmustab Jumalas, minu Õnnistegijas,
sest ta on vaadanud oma teenija alanduse peale.
Vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
Sest tema, kes ta on vägev, on mind suuremeelselt kohelnud
ja tema nimi on püha.
Tema halastab põlvest põlve nende peale,
kes teda kardavad.
Näljasolijad on saanud temalt häid ande,
rikkad on ta tühjalt minema saatnud.
Ta on vastu võtnud oma sulase Iisraeli,
tuletanud meelde oma halastust
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing hõiskab Jumalas, mu Õnnistegijas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, olge alati rõõmsad, palvetage lakkamata ja tänage kõige eest – seda
tahab Jumal teie käest, kes te olete Jeesuse Kristuse omad. Ärge kustutage
Vaimu, ärge põlake prohveti viisil kuulutamist, katsuge kõik läbi – see, mis on
hea, pange tallele, kuid hoiduge kõiksuguse kurja eest. Aga rahu Jumal ise
pühitsegu teid kõigiti, et teie vaim, hing ja ihu säiliksid laitmatuina meie
Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseni. Jumala peale, kes teid kutsub, saab loota –
küll tema viib kõik täide. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand on mind läkitanud
kuulutama vaestele õndsusesõnumit!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jumal läkitas mehe, kelle nimi oli Johannes. Tema tuli valgusest tunnistust
andma, et kõik hakkaksid uskuma tema läbi. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta
pidi tunnistama valgusest, sest tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli
tulemas maailma.
Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid Jeruusalemmast preestreid ja
leviite tema käest küsima: “Kes sa oled?”. Ja tema tunnistas ega salanud mitte:
“Mina ei ole Messias.” Aga nemad küsisid: “Kes sa siis oled? Kas sa oled
Eelija?” Ja tema vastas: “Ei, ma ei ole.” – “Kas sa oled prohvet?” aga tema
vastas: “Ei”. Siis küsisid nad tema käest: “Kes sa siis oled? Sest meie peama
andma vastuse neile, kes meid on läkitanud. Mida sa ise enda kohta ütled?” Ja
tema vastas: “Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke sirgeks Issanda tee – nõnda
nagu on öelnud prohvet Jesaja”. Aga mõned nende seast olid variseride hulgast,
ja nemad küsisid Johanneselt: “Kui sa ei ole ei Messias, Eelija ega prohvet,
miks sa siis ristid?” – “Mina ristin veega, aga teie keskel seisab juba see
mees, keda teie ei tunne. Tema tuleb pärast mind, ja mina ei ole väärt tema
sandaalirihma lahti päästma.” See sündis Betaanias, idapool Jordanit, kus
Johannes oli ristimas. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Ärata oma vägi, Issand, ja tule suure vägevusega meie sekka;
ja kuna meie patud takistavad meid tõsiselt,
lase oma külluslikul armul ja halastusel kiiresti aidata ja toimetada
meiega; meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, Kellele, koos Sinu ja
Püha Vaimuga, olgu au ja kiitus, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 85; Ps 107:1-16; Js 35; 1Ts 5:12-22

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 130; Js 26:1-11; Mt 9:35-10:15

Mõtisklus

Täna tähistame pühas Kirikus Gaudete pühapäeva, Rõõmustage pühapäeva. See päev on
meile sellel advendi paastuajal kinnitamas, et Jumal kes sünnib jõulupühal on armastuse,
lootuse ja hea tahte Jumal. Maailm on täis jutluseid sellest kuidas maailma algained
laostuvad ja kuidas me peaksime valmistuma maailma lõpuks. Ometi toonitab püha Kirik
meile, et rõõmustage Issandas. Hirm ja kõik sellega seonduv ei ole Looja pärusmaa.
Rõõmustage, see ei ole hetk anektoodi kuulamise ajal, see on juskui kristlase “püha”
kohustus, igal ajal ja igas paigas rõõmustada Issandast, Issandas ja Issandaga.
Kristlase rõõm ei ole ainult emotsioon, vaid vastus Jumala armule. See rõõm tuleb
hinge ja südame sügavustest. Mille üle me siis rõõmustame? Me tunneme rõõmu sellest,
et meile on kingitud võimalus tunda Jumalat Tema töödes ja tões. Apostel Paulus
tuletab meile meelde: olge alati rõõmsad, palvetage lakkamata… Kas see tähendab
ihulikust elust irdumist? Ei. See tähendab kõikides eluolukordades Kristuse ülimuslikkuse
tunnistamist ja Temale kuuletumist. Kogu advendiajal on kaks inimest meile selles
eriliseks eeskujuks. Esimene on Ristija Johannes, kes tunnistas Jeesust juba emaihus.
Tema tunnistas nii sõna kui teoga, jutlustas ja ristis. Teine isik, kes eriti advendiaja
lugemistes esile kerkib on Jumalaema. Tema kiituslaul Piiblis on täiuslik tunnistus:
„Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast…”
See ongi meie rõõmu allikas, et Jumal on juba tulnud ja tuleb taas, et välja tuua
meid patust ja meeleheitest, kurbusest ja vaevadest. Kristus elab meie keskel. Tema on
juba nüüd oma Kirikus kohal. Kuidas leida rõõmu ajal mil tundub kõik justkui lootusetu?
Selle leiame usust, et kõigel elus, nii heal kui halval, on eesmärk ja seda eesmärki
kasutatakse selleks, et aidata meil kasvada vooruslikkuses ja pühaduses. Usk juhib
ka meie suhtumist ühte või teistpidi. Olgem oma eeskujuga “hüüdja hääl kõrbes”,
näidakem rahu ja rõõmu mis meis anglokatoliiklasena on. Ükskõik milline katsumus
meile osaks saab, teame, et Kristus on kohal ja pakub meile oma rahu ja rõõmu
armulauas, oma tõelise Ihu ja Verena, saades meiega üheks. Kristus on meis kõigis
kohal. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
“Lohutage, lohutage minu rahvast”, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma
südamele ja kuulutage temale, et tema vaev on lõppenud ja tema süü lepitatud.
Kuulutage temale, et ta on saanud oma pattude eest karistada, kahekordselt kõigi
oma pattude eest.
Hääl hüüab: “Valmistage kõrbes Issandale tee, tehke kõnnumaal tasaseks Jumala
rada. Kõik orud tõusku ja mäed vajugu, kõver tee saagu sirgeks ja konarlik
siledaks. Siis ilmub Issanda au ja kogu loodu saab seda näha. Astu kõrgele
mäele, sina kes sa Siionile rõõmusõnumi tood, tõsta valjusti oma häält,
Jeruusalemma rõõmukuulutaja! Tõsta häält, ära karda. Ütle juuda linnadele:
“Vaata, teie Jumal! Vaata, Issand tuleb väes ja tema käsivars valitseb! Vaata,
tema käes on palk töö eest ja tema autasu on ta ees! Tema hoiab oma karja nagu
karjane, kogub kõik lambad oma käsivarrega, kannab tallesid süles ja talutab
imetajaid lambaid. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid!
Ma tahan kuulda, mida Issand Jumal räägib,
tõesti, ta kuulutab rahu oma rahvale ja oma vagadele.
Tema abi on ligi neile, kes teda kardavad,
tema kirkus elab meie maal.
Heldus ja tõde saavad kokku,
õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
maa seest võrsub tõde,
õigus vaatab alla taevast.
Jah, Issand annab meile kõik hea,
meie maa kannab vilja,
Õiglus kõnnib tema ees
ja käib tema jälgedes.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid!

Teine lugemine püha apostel Peetruse teisest kirjast:
Mu armsad, ärgu see olgu teil teadmata, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat
aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. Issand ei viivita täitmast oma tõotust,
nagu arvavad mõned, vaid tema on teiega kannatlik. Tema ei taha ju, et keegi
hukkuks, vaid et kõik parandaksid meelt. Sest Issanda päev tuleb nagu varas.
Siis saab taevas mürinal otsa ja maailma algained lagunevad tulelõõmas, ja maad
ning kõike, mis inimene on seal loonud, ei leita enam. Aga kui see kõik on nõnda
hukkumisele määratud – missugused peate siis olema teie oma püha eluviisi ja
vagaduse poolest, et te võiksite Issanda päeva tulemist kiirustada ja ära
oodata. Selle päeva tulemist, mil süüdatud taevad saavad kuumuses otsa ja
algained tulelõõmas lagunevad. Kuid meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid
ja uut maad, kus õiglus elab. Sellepärast, mu armsad, oodake, et tema leiaks
teid rahu sees – rikkumatutena ja laitmatuina.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valmistage Issandale teed, õgvendage tema rajad,
kogu maailm saab meie Jumala lunastust näha!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Jeesuse Kristuse rõõmusõnumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja
raamatus: “Vaata, ma läkitan oma saadiku sinu palge eele, kes valmistab sulle
tee”. Hüüdja hääl on kõrbes: “Valmistage Issandale tee, õgvendage tema rajad!”
Sel ajal oli Johannes kõrbes ja kuulutas meeleparanduse ristimist pattude
andeksandmiseks. Ja tema juurde tulid kokku kogu Juudamaa rahvas ja kõik
Jeruusalemma elanikud, ning kui nemad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
Johannes nad Jordani jões. Aga Johannese rõivad olid kaamelivillast, ja tema
niuete ümber oli nahkvöö; tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi, ning ta
kuulutas: “Pärast mind on tulemas keegi, kes on vägevam kui mina, kellel ma ei
ole väärt kummardades sandaalirihma lahti päästma. Mina ristin veega, aga tema
ristib teid Püha Vaimuga.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Armuline Jumal, Sa saatsid oma käskjalad, prohvetid,
jutlustama meeleparandust ja valmistama teed meie päästmiseks:
Anna meile armu, et võtaksime kuulda nende hoiatusi ja jätaksime
maha oma patud, et saaksime rõõmuga tervitada oma
Lunastaja Jeesuse Kristuse tulekut; Kes elab ja valitseb koos Sinu
ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 119:1-16 Js 55; 2Tm 3

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 67; Ps 111; Js 11:1-10; Jh 5:30-40

Mõtisklus

Täna kutsub meid püha Kirik vastu võtma jõuluootust kui võimalust
kasvatada igatsust elava Jumala järele. Prohvet Jesaja paneb meid
mõistma, et Jumal ise tahab meid lohutada, kuid Ta saab seda teha
vaid seni, kuni meie süda on avatud ja ootab Teda. Jumal kutsub
meid olema kannatlikud ja püha Peetrus tuletab meile meelde:
oodake, et tema leiaks teid rahu sees – rikkumatutena ja laitmatuina.
Ristija Johannese üleskutse on lohutav sõna, sest Issand, kelle
poole Ristija Johannes kutsub meid südameid pöörama, ei ole siin, et
meie üle kohut mõista. Pigem on Ta see, kes on tulnud meid tervendama
ja uuendama. Hüüdja hääl on kõrbes – see on lohutuse hääl.
Kui oleme tõrjunud Jumala oma teelt, kui oleme Talle öelnud, et meil
pole Tema jaoks tegelikult aega, siis nüüd on aeg oma prioriteedid
paika panna. Hinge vaenlane tahab hoida meid igavese pettumuse, kibeduse
ja viha lõksus. Ta tahab, et meie hing ja vaimne side jumalateenistusega
katkeks. Ta tahab meid näha valus. Ta tahab, et me pööraksime Jumalale
selja – sest ta teab, et Jumal on meie ainus lootus ja hinge vaenlane
soovib, et meil poleks lootust. Jumal tahab meid vabastada. On
oluline meeles hoida, et meie side Jumalaga jumalateenistusel põhineb
usul, mitte tunnetel. Iiob avastas lõpuks, et inimese mured ei ole seotud
Jumala headusega ega saa kindlasti Tema suurust vähendada. Ärgem otsigem
“vastuseid” – valagem oma südamed palves välja, julgustagem ennast
Jumala Sõnaga ja otsigem palves Tema lähedust. Toogem oma elu välja
pettumustest ja omaenese tee otsimisest, palugem igatsusega rõõmu
käija Jumala teel – ainult nii saame südamesse rahu – õppigem
Ristija Johanneselt, lubagem omaenese elul tunnistada Jumala armastusest,
näidakem, et ka katsumustes jääme kindlaks oma usule ja Jumala halastus
paistab meist välja. Nagu Ristija Johannes, oleme ka meie sõnumitoojad.
Armas taevane Isa, palun kasvata usku,lootust ja armastust, kõrvalda
kõik kahtlused ja luba meil Sinu abiga tuua kõiki armastuse ja halastuse
tõelisele Allikale, osadusse Sinuga püha Kiriku läbi. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on sinu nimi “Meie lunastaja”. Miks
lased sina, Issand, meil eksida sinu teedelt, teha kõvaks oma südame, nõnda et
me sind enam ei karda. Pöördu tagasi oma sulaste, oma pärisosa rahva pärast.
Kärista lõhki taevas ja tule, nii et mäed värisevad su palge ees. Ükski kõrv
pole kuulnud ega ükski silm näinud teist Jumalat peale sinu, kes aitab tema
peale lootjat. Sina tuled ju vastu sellele, kes rõõmsasti õigluses elab, neile,
kes mõtlevad sinu teedest. Vaata, sa vihastusid, et meie tegime pattu, elasime
kaua oma pattudes ja hakkasime sinu vastu mässama. Me kõik oleme saanud
roojaseks ja meie õiglus on nagu määrdunud riie. Me oleme nagu närtsinud lehed
ja meie süü kannab meid tuulena minema. Ei ole kedagi, kes hüüaks appi sinu
nime, keegi ei õhuta end sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge
meie eest ja andnud meid meie süütegude meelevalda. Aga nüüd, Issand, oled sina
meie Isa. Meie oleme savi ja sina oled meid vorminud – meie kõik oleme sinu
kätetöö. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud!
Sina, Iisraeli karjane, kuulata,
kes sa troonid keerubite üle.
Ärata oma vägevus
ja tule meile appi.
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud
ja seda viinamäge, mille sinu parem käsi on istutanud.
Sinu käsi kaitsku meest su paremal käel,
inimesepoega, kelle sa oled teinud tugevaks sind teenima.
Hoia meid elus, ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Ma
tänan alati oma Jumalat teie pärast, selle armu eest, mis teile on Kristuses
Jeesuses antud. Temas te ju oletegi rikkaks saanud kõigi õpetusesõnade ja kõige
tunnetuse poolest, ning tunnistus Kristusest on teisse kinnitatud.
Nii ei ole teil puudu ühestki Jumala annist, kui te ootate meie Issanda Jeesuse
Kristuse ilmumist, kes kinnitab teid kuni lõpuni, et te oleksite laitmatult
puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Sest ustav on Jumal, kes on teid
kutsunud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, osuta meile oma armu,
ja lase meil osa saada igavesest õndsusest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: “Neil päevil, pärast suurt ahistust,
pimeneb päike ja kuu ei anna enam oma valgust, tähed langevad taevast alla ja
taevavägesid kõigutatakse. Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilve sees suure
väe ja auhiilgusega. Ning tema läkitab oma inglid ja kogub kokku oma äravalitud
kõigi nelja tuule poolt, maa äärest taeva ääreni. Pange tähele võrdpilti
viigipuust: kui selle oksad ajavad uusi võrseid ja lähevad lehte, siis te teate,
et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, siis
teadke, et lõpp on ukse ees.
Tõesti ma ütlen teile: see sugupõlv ei kao enne ära, kui see kõik sünnib. Aga
kui taevas ja maa hävinevad, siis minu sõnad ometi ei kao. Kuid sellest tunnist
ja päevast ei tea keegi – ei inglid taevas ega Poeg – ainult Isa ainuüksi.
Vaadake ette ja valvake, sest teie ei tea, millal on aeg kätte jõudnud. Sellega
on nii nagu mehega, kes läks teele võõrale maale ja jättis oma sulastele
ülesande – igaühele tema töö, aga uksehoidjal ta käskis valvata. Nõnda tuleb ka
teil ärkvel olla, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või
keskkööl, kukelaulu ajal või varahommikul, et kui ta äkki on kohal, siis ta ei
leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen, ütlen kõigile: Valvake!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, anna meile armu heita kõrvale pimeduse teod
ja riietuda valguse varustusse, nüüd, millal Sinu Poeg Jeesus Kristus tuli meie
juurde suure alandlikkusega; et viimsel päeval, kui Ta tuleb
taas oma hiilgavas majesteetlikkuses kohut mõistma nii elavate kui ka
surnute üle, võiksime tõusta surematusse ellu; Tema läbi, kes elab
ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, ühe Jumalana, nüüd ja
igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 46; Ps 97; Js 28:14-22; Hb 12:14-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 18:1-20; Js 13:6-13; 1Ts 5:1-11

Mõtisklus
Head uut kiriku aastat! Oleme taas ootamas Jeesuse tulemist. Meid manitsetakse
tänases EV`s valvama. Valvamine paastu ja palvega on iga ristiinimese rõõmuaeg.
See on parim võimalus ja kingitus meile, et võime oodata Jeesuse tulemist.
Kristlikud müstikud ütlevad, et minevik, olevik ja tulevik on Jumala jaoks “igavesti
praegu”. Seega ootame me Kristuse kolme tulemist, esimene tulemine on inimesena
kaks tuhat aastat tagasi, nagu prohvet Jesaja esimeses lugemises kuulutas:
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on sinu nimi “Meie lunastaja”;
Prohvet jätkab: Pöördu tagasi oma sulaste,… pärast. Kärista lõhki taevas ja tule…
Meie ootame ka Kristuse teist tulemist aegade lõpus. Aga, me ootame Kristuse
tulekut sammuti olevikus, siin ja kohe, palves, pühakirjas, armulauas. Tema loodu
teenimises. Tema kolm tulekut on suur jumalik kingitus kogu olevale.
Advendiaeg tuletab meile meelde igatsust selle rõõmu järgi, mida toob meile Jumala
Poeg, kui oleme Tema täielikult võtnud vastu oma ellu! Just ootusaeg on parim
aeg taaselustada see usk mis võib uinuda, kui läheme maailma murede ja tahtmistega
kaasa. Issanda ootamine ei tähenda ainult advenditulede süütamist, kontserte ja
üritusi, advendikalendri avamist. Mida see siis tähendab? See tähendab, et
välispidine ettevalmistus on hea sissejuhatus vaimseks Kristuse tulemiseks
valmistumine. See tähendab meile kõikide kristlike vaimsete võimaluste vastu
võtmist ja kasutamist. Eritliselt oleme Issanda läheduses palve, sakramentide ja
oma lähedaste teenimises, meie võimaluste ja parima äranägemise piires.
Kui me võtame nõnda elamise oma sihiks, on see parim advendiaeg meie hinge jaoks.
Armas Taevane Isa, palun, kasvata meis usku, lootust ja armastust, kinnita, et
mitte keegi ei ole Sinu armastavast ettehooldusest ilma jäetud. Võta meid
õnnistada sellel advendiajal. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Anglokatoliku Kiriku Päev 2023 AD

Anglokatoliku Kiriku Päev

Mõned pildid

OLGU ISSAD KIIDETUD JA ÕNNISTATUD KÕIK HEA TAHTEGA INIMESED!

Kui Jumal tahab ja lubab, toimub Anglokatoliku Kiriku päev
advendiaja esimesel laupäeval, 9.detsembril 2023 AD
algusega kell 11.00
Kavas:
11.00 palvus
11.45 loeng: anglokatoliiklus, ajalugu ja õpetus
12.20 vestlus
12.30 loeng: kadunud aare, “Ember Days”
Väike paus või külalisesineja
13.00 püha Missa

NB. KÕIK AJAD ON LIGIKAUDSED!

Oodatud on kõik hea tahtega inimesed!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha

Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha

Lugemine prohvet Heseekieli raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest.
Nii nagu karjane on mures oma karja lammaste pärast, kui ta seisab keset oma
laialipillatud karja, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan
nad kõigist paigust, kuhu nad on eksinud pilvisel ja hämaral päeval. Mina
ise hoian oma lambaid ja lasen neil hinge tõmmata, ütleb Issand. Ma otsin
üles selle, kes on kadunud, ja toon eksinu tagasi, ma seon haavatu haavad
ja kinnitan nõtra, aga lihavale ja tugevale ma panen päitsed pähe. Mina
hoian oma lambaid nii nagu peab. Aga teie, mu lambad – nii ütleb Issand –
vaadake: mina olen see, kes ma mõistan kohut lamba ja lamba vahel, jäärade
ja sikkude vahel. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind,
seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua, minu vaenlaste nähes,
sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad,
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, Kristus on surnuist üles äratatud ja saanud esimeseks nende seast, kes
on läinud hingama. Sest kui surm on tulnud ühe inimese kaudu, siis tuleb ka
surnute ülestõusmine ühe inimese kaudu. Kui kõik surevad Aadamas, saavad nad
Kristuses kõik elavaks. Aga igaüks omas järjekorras: esimesena Kristus, ja siis,
kui tema jälle tuleb, kõik need, kes on tema omad. Selle järel tuleb lõpp,
kui ta hävitab iga võimuse, meelevalla ja väe ning annab valitsuse Jumala, oma
Isa kätte. Sest tema peab valitsema, kuni Jumal on pannud kõik ta vaenlased tema
jalge alla. Viimne vaenlane, kellele lõpp tehakse, on surm – muidu ei saaks öelda,
et kõik on pandud tema jalge alla. Aga kui kõik on alistatud, siis alistub ka
Poeg Temale, kes ta on alistanud kõik, et Jumal oleks kõik kõiges.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issanda sõna jääb igavesti, ja see on sõna,
mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
ühes temaga, siis istub ta aujärjele, ja tema ette kogutakse kõik rahvad, ja ta
eraldab inimesed üksteisest otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta kogub
lambad oma paremale käele ja sikud vasakule. Siis ütleb Kuningas neile, kes on tema
paremal käel: “Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on
valmistatud maailma algusest alates. Sest minul oli nälg ja teie andsite mulle süüa,
mul oli janu ja teie andsite mulle juua, ma olin kodutu ja teie andsite mulle
peavarju, ma olin alasti ja teie andsite mulle kehakatet, ma olin haige ja teie
tulite mind vaatama, ma olin vangis ja teie tulite minu juurde.” Aga õiged vastavad
talle: “Issand, millal me nägime sind näljasena ja andsime sulle süüa, või janusena
ja andsime sulle juua? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime sind vastu? Millal
me nägime sind alasti ja andsime sulle kehakatet? Millal me nägime sind haigena või
vangis ja tulime sinu juurde?” Ja kuningas vastab neile: “Tõesti ma ütlen teile: kõik,
mis te olete teinud minu vähematele vendadele, seda te olete minule teinud.”
Aga siis ütleb ta nendele, kes on tema vasakul käel: “Minge ära minu juurest, teie
äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele! Sest mul
oli nälg ja teie ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja teie ei andnud mulle juua. Ma
olin kodutu ja teie ei andnud mulle peavarju. Ma olin alasti ja teie ei andnud mulle
kehakatet, ma olin haige ja vangis, aga teie ei tulnud mind vaatama!” Siis vastavad
ka nemad: “Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena, kodutuna või alasti,
haigena või vangis, ega ole sind teeninud?” Ja tema vastab neile: “Tõesti ma ütlen
teile, mida te iganes olete jätnud tegemata ükskõik kellele mu vähemate vendade seast,
seda te olete minulegi tegemata jätnud!” Ja nemad lähevad igavesse karistusse, aga
õiged igavesse ellu!” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas igavene Jumal, kes Sa oma Poja,
kogu loodu Kuninga läbi kõik oled korraldanud,
luba armulikult, et kõik loodu võiks orjusest vabaneda,
teenida Sinu ülevust ja Sind igavesti kiita
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses,
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 145; Jr 3:14-18; 1Kr 11:17-32

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 90; Kg 11:9-12:8; Kg 12:13-14; Hb 13:1-21

Online Piibel on siin.

Mõtisklus
Maailma ajaloos riigid tulevad ja lähevad, valitsused muutuvad ja
ei ole justkui midagi jäävat. Kuid Jeesuse Kristuse Kuningriik oli,
on ja jääb. Juba nüüd on Tema koos meiega, meie Isand ja Issand,
alandlik ja tasane, midagi palju enamat kui oskame oodata ja arvata.
Kui maailma riike kannustab vara ja võim, siis meie Issanda Kuningriigi
rõõm toetub armastusele, andestusele, halastusele ja lunastusele.
Mõnedes kogudustes kutsutakse pühapäevast kogunemist Jumalateenistuseks.
Jumal Ise teenib meid. Samamoodi on iga väikseimgi hea tegu mida
igaüks meist teeb ülisuure väärtusega. Võiks koguni ütelda, et
igavikulise väärtusega. Keegi ei oota meilt võimatut, kui eksime
tõuseme taas Jumala käsul ja inglite abil. See rõõm, olla Jumala
laps, Tema Kuningriigis, Tema pühade osaduses, st. Kirikus ja meie
seisus justkui printsi või printsessina saab olla täielik vaid
siis, kui Issand Jeesus Kristus on ka tõeliselt meie Kuningas, igal
ajal, kui me tõesti võtame Tema elu eeskujuks ja igatseme Tema
juhatust teekonnal igavikku. Igasugune rõõm kaob meist kui ootame
Kristust meie maise elu parandajana. Tema tuli teenima, mitte
teenindatud saama. Nõnda on sama kohustus ka Tema Kuningriigi
alamatel, st. meil. Teenigem Tema Kuningriigi auks üksteist ja
lähedasi, aga eriti neid kes Jumala armu kõige enam vajavad, nii
tihti kui võimalik palve, armastustegude ja Jumala armulättele
suunamisega. See mis maailma jaoks on teisejärguline, on Jumala
Kuningriigis ülimalt oluline, Jumal Ise kinnitas oma Kuningriigi
teenima loodut. Täna tulles armulauale, hoidkem meeles, et taeva
ja maa Kuningas Ise tuleb meie sisse, lubagem Temal, läbi meie
kogu olevat teenida. Ainult nii saab Tema olla meie Karjane ja
meie Tema kari.
Armas taevane Isa, palun, ole meile Kuningaks ja Karjaseks, juhata
meid elama nõnda, et võiksime kord kuulda kutset: “Tulge siia,
minu Isa õnnistatud…” Aamen.

Inimkonna pühendamise akt Kuningas Jeesus Kristusele

Täisindulgents antakse kristlasele, kes Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga
suurpühal loeb avalikult inimkonna pühendamise akti Kuningas Jeesusele Kristusele (Iesu
dulcissime, Redemptor); selle palve lugemisel teistel asjaoludel on indulgents osaline.

Magusaim Jeesus, inimkonna Lunastaja, vaata meie, alandlikult Sinu altari ette heitnute
peale. Me kuulume Sulle ja tahame olla Sinu omandus; et aga olla Sinuga kindlamalt
ühendatud, vaata, pühendab igaüks meist täna end vabalt Sinu Pühimale Südamele. Paljud
ei ole Sind kunagi tundnud; samuti on paljud, põlates Su käske, Sind ära tõuganud.
Halasta nende kõikide peale, halastavaim Jeesus, ja tõmba nad oma Pühimasse Südamesse.
Ole Kuningas, oo Issand, mitte ainult ustavatele, kes pole Sind kunagi hüljanud, vaid ka
kadunud lastele, kes on Su maha jätnud; anna, et nad naaseksid kiiresti oma Isakoju, et
mitte surra armetusest ja näljast. Ole Kuningas neile, kes on petetud ekslikest
arvamustest või keda lahkmeel eelmal hoiab ning kutsu nad tagasi tõe ja usu ühtsuse
sadamasse, nii et peagi võiks olla vaid üks kari ja üks Karjane. Ole Sina Kuningaks
kõigile neile, kes on siiani ebajumalakummardamise või islami pimeduses ja ära keeldu
tõmbamast neid kõiki Jumala valgusse ja kuningriiki. Pööra oma halastuse silmad selle
rahva laste poole, kes kord oli Sinu valitud rahvas: ammu kutsusid nad eneste peale
Päästja Vere; laskugu See nüüd nende peale, kui lunastuse ja elu allikas. Anna, oo
Issand, oma Kirikule kindlust vabaduses ja kaitses kahju eest; anna rahu ja korda
kõigile rahvastele ning kaikugu maa poolusest pooluseni ühest hüüust: “Kiitus olgu
Jumalikule Südamele, mis tõi meile pääste; temale olgu au ja austus igavesti.” Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Lugemine Õpetussõnade raamatust:
Kui sa leiad hea naise, siis tea, et leidsid aarde, mis on enam väärt kui kõik
pärlid. Tema peale võid loota, ja ta hoiab puuduse sinust eemal. Tema teeb oma
mehele head ja mitte halba kõik oma elupäevad. Tema kannab hoolt villa ja linade
eest, ning töötab virkade kätega. Tema paneb oma käed koonlapuu külge, ja tema
pihud hoiavad kedervart; tema avab oma käe hädalisele, ja vaestele oma mõlemad
pihud. Võlu on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Jumalat kardab, on
kiiduväärt. Kiitke teda tema hea töö eest, ülistage teda kõikide kuuldes.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on inimene, kes kardab Jumalat!
Õnnis on inimene, kel on aukartust Issanda vastu,
kes käib Issanda teedel.
Su oma kätetöö toidab sind,
sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Sinu naine on nagu viljakas viinapuu,
su kodutares,
Sinu lapsed on nagu õlipuu võsud
ümber su laua.
Jah, nii õnnistatakse inimest,
kel on aukartust Issanda vastu.
Issand õnnistagu sind Siionist
ja sa näed Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on inimene, kes kardab Jumalat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, mina ei pea teile enam rääkima aegadest ega tunnist, sest te teate väga
hästi, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Siis, kui inimesed ütlevad:
“Maailmas on rahu ja kõik on hästi”, just siis tabab neid hukatus äkitselt, nagu
sünnitusvalud käimapeal olevat naist, ja nemad ei pääse pakku. Aga teie, vennad,
ei ela pimeduses, nõnda et see päev saaks teid tabada ootamatult nagu varas
öösel. Sest teie kõik olete valguse lapsed ja päeva pojad. Meie ei kuulu ei ööle
ega pimedusele. Ärgem siis magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Olge ärkvel ja valvake,
sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te teda ei oota!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on mehe sarnane, kes
seadis end reisile võõrale maale, ja kutsus enne oma sulased enda juurde ning
usaldas nende kätte oma vara. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja
kolmandale ühe – igaühele tema võimete järgi – ning läks ära võõrsile. See tema
sulane, kes oli saanud viis talenti, läks otsekohe, kauples nendega ja sai
kasuks veel viis talenti. Nõndasamuti tegi see, kes oli saanud kaks talenti,
teenis nendega kaks talenti juurde. Aga see, kes oli saanud ühe talendi, kaevas
maasse augu ja peitis sinna oma isanda raha.
Pika aja pärast tuli isand tagasi ja nõudis oma sulastelt aru. Siis astus esile
see sulane, kes oli saanud viis talenti ja ütles: “Isand, sina andsid mulle viis
talenti – vaata siin on teist viis talenti, mida ma olen nendega juurde
kaubelnud!” Ja isand lausus talle: “Sina hea ja ustav sulane, väheses oled sa
olnud mu usaldust väärt, nüüd võin ma palju sinu kätte usaldada. Tule oma isanda
rõõmupeole!” Ka see, kes oli saanud kaks talenti, astus ette ja sõnas: “Isand,
sina andsid mulle kaks talenti – vaata, siin on veel kaks talenti, mille ma olen
lisaks teeninud!” Ja isand ütles talle: “Sina hea ja ustav sulane, väheses oled
sa olnud mu usaldust väärt, nüüd võin ma palju sinu kätte usaldada. Tule oma
isanda rõõmupeole!”
Siis aga tuli ette see sulane, kes oli saanud ühe talendi ja ütles: “Isand, ma
tean, et sa oled kalk mees – sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud
sealt, kuhu ei ole tallele pannud. Ja ma läksin hirmuga ja peitsin sinu talendi
maa sisse. Vaata, siin see on!” Aga tema isand vastas talle: “Sina halb ja laisk
sulane. Kui sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun
sealt, kuhu pole tallele pannud, siis oleksid sa pidanud andma mu raha panka, et
ma tulles oleksin saanud oma talendi kasuga tagasi. Seepärast võtke nüüd talent
tema käest ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti. Sest igaühele, kellel
on, sellele antakse, ja temal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, selle
käest võetakse ära seegi, mis tal on. Heitke nüüd see kõlbmatu sulane välja
pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Õnnistatud Issand, kes Sa lasid kirjutada kogu pühakirja
meile õppimiseks: anna meile seda kuulata, lugeda, meelde jätta, õppida
ja mõtiskleda, et saaksime omaks võtta ja alati
kinni hoida igavese elu õnnistatud lootusest, mida Sina oled
meile andnud meie Päästjas Jeesuses Kristuses; kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 75 ; Ps 138; Js 2:6-19; Mt 25:14-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 9; 1Ms 19:1-3,12-17,24-28; Lk 17:20-37

Mõtisklus
On lähenemas kirikuaasta lõpp. Ainult ükas pühapäev veel. Taas hakkame ootama
Jeesuse erilist kohalolu ja Tema tunnetamist meie elus Jõulupühade ajal. Jeesus
tuleb. Aga mis veelgi olulisem – Olge ärkvel ja valvake, sest Inimese Poeg tuleb
tunnil, mil te teda ei oota! Kas ka tegelikult oleme valmis, kui Ta tuleb?
Tänane Ev´s Jeesus ütleb meile, et Jumal on usaldanud meile nii palju andeid,
oskusi, armusid, õnnistusi ja kingitusi. See võib olla materiaalne rikkus või
eriline anne või oskus. Jumal ootab, et me kasutame seda kõike täiel määral.
Pangem tähele, et Jumal armastab meid kõiki võrdselt, kuigi meil ei ole samad
anded või kutsumused. Jumalal on meie kõigi jaoks ülesanne ja kutse.
Me võime ütelda: küll oskan seda ja teist, aga kus on tulemused?
Saame ka öelda: ma ei tea endal olevat ühtegi andi. Aga siiski, kas on nii?
Jumal ei valeta meile. Kui sul pole enda teada muud andi kui usu and, kasuta seda.
Kui sul on mistahes kutsumus, kasuta seda Jumalariigi ülesehituseks, oma
kodukoguduse hüvanguks, oma perekonna hüvanguks, kõigi lähedaste hüvanguks.
Sest igaühele, kellel on, sellele antakse, ja temal on rohkem kui küllalt –
ütleb pühakiri. Tänases EV`s on ka kolmas sulane, aus ja aukartlik mees.
Justkui suurepärane kristlane. Aga Jumal ootab midagi enamat, kui peidetud
anded, Ta ootab, et neid kasutaksid. Kuid tänased kirjakohad toovad meieni veel
ühe olulise teadmise. Hea ja töökas naine esimeses lugemises, Jumalakartlik
inimene psalmis, kaine ja valvav usklik Pauluse kirjas, ja teenija kes kaupleb
isanda rikkusega näitab meile selgelt, et kõik mida võtame nagu enda oma on
tegelikult meie isanda, ehk Jumala omand, millega meil tuleb väärikalt ümber
käija. Seega Jumal on meile usaldanud suured väärtused ja ka meie peame Teda
jäägitult usaldama, kasutades endale usaldatut aukartuse ja väärikusega
seda kasvatades ja kasutades.
Armas taevane Isa, Sina oled meisse isutanud oma annid, palun, õpeta meid
neid kasutama ja hindama Sinu antu väärtust. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar