Mida me usume?

Siin on lühike ülevaade Anglokatoliku Kiriku usust küsimuste ja vastuste kujul.

Kes on kristlane?
Sõna kristlane tähendab “Kristuse järgija”. Apostel Paulus kirjutab:
“Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks”( 1Kr 12:13)
Kristlane on seega iga ristitud inimene, kes järgib Kristust.
Kirjakohad: Ef 4:4-5; Fl 2:2; Jh 17:17-23; Rm 12:5

Kas Anglokatoliku Kirik on tõeline kirik?
Anglokatoliku Kirik on rajatud Jeesuse Kristuse isikule ja õpetusele .
See on ka Kirik mis kogub ja säilitab kogu kristlikku pärandit, seal hulgas
Pühakirja.”nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane.”
(Jh 10:16)
Kirjakohad: 1Kr 12:27 4:4-6; Rm 16:17; Jh 17:11; 1Kr 1:10; Mt 18:17-18E

Kas ainult Piibel on lõplik autoriteet?
Apostel Paulus kirjutas Timoteosele:”Kui mu tulek siiski viibib, sa teaksid,
milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus,
tõe sammas ja alustugi.” ( 1Tm 3:15)
Jeesus asutas elava Kiriku, et meile edasi anda seda, mida apostlid ja
Piibel õpetavad.
Kirjakohad: 2Ts 2:15, 3:6; Lk 10:16; Mt 18:17-18; 2Pt 3:15-16; Mt 28:19-20;
Jh 16:13; 2Pt 3:15-16; 1Tm 3:15

Kas tänapäeval räägib Jeesus meile ainult Piibli kaudu?
Jeesus räägib meiega läbi Piibli ja Kiriku. Jeesus ütles apostlitele:
“Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale
lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab
kõrvale mu Läkitaja.” (Lk 10:16)
Kirjakohad: Mt 18:17-18, 28:18-20; Jh 14:16-26; 2Ts 2:15

Kas Traditsioon ja Piibel on mõlemad usu aluseks?
Püha Traditsioon on Jeesuse poolt antud kogu Kiriku jaoks. Püha Vaimu läbi
elab tõeks ja säilitab Kirik piiskoppide juhendamisel traditsiooni.
Apostel Paulus kirjutas: “Ma kiidan teid, vennad, et te mind igati meeles peate
ja hoiate pärimusi, nõnda nagu ma need teile andsin.” (1Kr 11:2)
Kogu usu tõde ei ole Piiblis täieliselt selgelt välja kirjutatud, nt Kolmainu Jumal.
“On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks,
siis, ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks
kirjutada” (Jh 21:25)
“Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te
olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu.” (2Ts 2:15)
Piibel ütleb, et Jumala Sõna tuleb meile kirjaliku (Piibli) ja kirjutamata
traditsiooni kaudu.
Kirjakohad: Ap 20:35; Jh 14:16-26, 16:13; 1Tm 3:15; 2Pt 3:15-16; 1Kr 11:2; 2Ts 3

Kas anglokatoliiklased teavad kindlalt, et lähevad Paradiisi?
Me võime olla kindlad, et Jumal tahab, et me pääseksime Taevasesse Kuningriiki.
“siis ta päästis meid – et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese
elu pärijaiks lootuse põhjal.” (Tt 3:5,7)
“Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite:
teil on igavene elu.” (1 Jh 5:13) See on meie lootus ja usk, kui me oleme tõeliselt
ära tundnud Lunastaja ja Temast kindlas usus kinni hoiame, kuid meie inimestena
ei saa teada kes saavad kindlasti taevasse.
Kirjakohad: Mt 7:21, 10:22, 24:13; Fl 2:12; 1Kr 9:27, 10:11-12; Rm 8;24-25, 11:22;
Rm 11:22; 2Tm. 2: 11-13

Kas kristlane saab kaotada oma päästet?
Piibel hoiatab usklikke mitmeid kordi, et nad püsiksid usus ja kuulekuses.
“Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole
juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära.” ( Lk 8:13)
On arusaadav, et usklikud võivad langeda.
Kirjakohad: Rm 11:22; 1Kr 10:11-12; Kl 5:4; Hb 6:4-6, 10:26-27; Esr 18-24

Miks palvetavad anglokatoliiklased läbi pühakute?
Taevas olevad pühad ei ole surnud. Jeesus ütles:
“Aga surnute ülestõusmisest – kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud:
Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute,
vaid elavate Jumal.” ( Mt 22:31-32)
Kes surevad Kristuses, ka elavad Kristuses Paradiisis.
Kirjakohad: Mk 9:4; Lk 23:43; Ilm 6:9-11; 1Kr 12:12-27; Hb 12:1,22-24

Milleks paluda Jeesust läbi Maarja?
Kõik head emad paluvad oma laste eest. Maarja palvetab meie eest, sest Jeesus
tegi temast kõikide kristlaste ema, kui Ta ütles:„Naine, vaata, see on su poeg!”
Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!”
Jeesus tegi oma esimese imeteo Kaana pulmas oma ema palvel.
Eestpalve, eriti Jumalaema eestpalve on väeline.
Kirjakohad: Jh 2:1-11; 1Tm 2:1-6; Kl 4:2-3; 1Ts 4:25; Rm 15:30; Ilm 5:8; Tb 12:12

Kas anglokatoliiklased on “uuesti sündinud”?
Jah, läbi ristimise oleme saanud Jumala lasteks. Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti,
ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.”(Jh 3:5)
Kirjakohad: Ap 2:37-38; Tt 3:5; Rm 6:3-4; Mt 28:19-20; Mk 16:16

Miks anglokatoliiklased ristivad väikelapsi?
Piibel viitab mitmel korral terve perekonna ristimisele:
Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: „Tulge minu kotta ja jääge
sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!” ( Ap 16:15)
Kusagil ei ütelda: “välja arvatud lapsed”. Me ei saa eeldada, et esimeste
pöördunute hulgas ei olnud väikeste lastega perekondi.
Kirjakohad: Ap 2:38-41, 16:33, 18:8; Lk 18:15; Kl 2:11-12; 1Kr 1:16; Mk 10:14

Miks võivad anglokatoliiklased oma patte pihtida vaimuliku juuresolekul?
Jumal andis meile pihi sakramendi, et kustutada peale ristimist tehtud patud.
“See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud
meile lepitusameti” (2Kr 5:18) Preestrid andestavad patud ainult Püha Vaimu
väes Jeesuselt saadud meelevallaga:”Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende
peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks
annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need
kinnitatud.” ( Jh 20:22-23)
Kirjakohad: Mt 18:18; 1Jh 5:16; Jh 5:13-16; 2 Kr 5:18

Kas Anglokatoliku Kirikus, olles armulaual, me sööme Kristuse Ihu ja joome Tema Verd?
Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö Inimese Poja
liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu.Sest minu liha on tõeline roog ja
minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb
minusse ja mina temasse.” (Jh 6:53,55)
Kirjakohad: 1Kr 10:16, 11: 23-32; Mt 26:28; Jh 6:55-56; Mk 14:22-24; Ap 2:42-46

Armulaud, püha armulaud!
Miks me oleme selle sakramendi eest tänulikud? Sest selle kaudu annab Jumal meile
“igavese elu tõotuse”. Kui me võtame armulauda vastu usus, siis saame midagi,
mida meie tunded ja teadvus ei suuda kunagi tekitada – päästekindluse.
Armulauas just see juhtub. Tema hinnaline, laitmatu, veatu Ihu ja Veri on seatud
ja antud meile müstiliselt, kuid mitte vähem täielikult. Ta on tõeline. Ta on seal.
Tema Ihu siseneb meie kehasse. Tema Veri seguneb meie verega. Ja selle “püha saladuse”
kaudu “saavad üheks ihuks” (Ef 5:31-32). Temale kuuluv (igavene elu) saab meie omaks.

Kuidas ma tean, et olen päästetud?
Ärge toetuge sellele küsimusele vastamiseks oma tunnetele või kogemustele osutamise
lõksu. Osutage hoopis pühale altarile. Osutage Kristusele. Tema päästab sinu.