Tänased lugemised

ADVENDIAJA I ESMASPÄEV

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja
tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad
lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et
Ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia Tema radu: sest Siionist lähtub
Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!” Ja Tema mõistab kohut paganate vahel ning
juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks;
rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Jaakobi sugu, tulge,
käigem Issanda valguses! See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Läheme rõõmuga Issanda kotta!
Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
„Lähme Issanda kotta!”
Meie jalad seisid
su väravais, Jeruusalemm.
Jeruusalemm, kuhu läksid üles Issanda suguharud
tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime.
Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
aujärjed Taaveti kojale.
Paluge rahu Jeruusalemmale!
Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!
Rahu olgu su müüride vahel,
hea käekäik su kuninglikes kodades!
Oma vendade ja oma sõprade pärast
tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!
Issanda, meie Jumala koja pärast
tahan ma otsida sulle head.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Läheme rõõmuga Issanda kotta!

Halleluuja!
Issand, osuta meile oma armu,
ja lase meil osa saada igavesest õndsusest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal: Kui Jeesus tuli Kapernauma, astus Tema juurde väeülem ja palus
Teda: „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!”
Jeesus ütles talle: „Kas Ma tulen ja teen ta terveks?” Ent väeülem vastas:
„Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et Sina mu katuse alla tuleksid. Ütle
ainult üks sõna ja mu teener paraneb! Minagi olen ju inimene meelevalla
all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”,
siis ta läheb, ja teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale:
„Tee seda!”, siis ta teeb. „Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile,
kes Temaga kaasas käisid: „Tõesti, Ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole
ma leidnud Iisraelis ühelgi! Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast
ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, anna meile armu heita kõrvale pimeduse teod
ja riietuda valguse varustusse, nüüd, millal Sinu Poeg Jeesus Kristus tuli meie
juurde suure alandlikkusega; et viimsel päeval, kui Ta tuleb
taas oma hiilgavas majesteetlikkuses kohut mõistma nii elavate kui ka
surnute üle, võiksime tõusta surematusse ellu; Tema läbi, kes elab
ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, ühe Jumalana, nüüd ja
igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 1; Ps 3; Js 1:1-9; Mk 1:1-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 4; Ps 8; Js 1:10-20; Ilm 3:14-22

Johannes Damaskusest