Tänased lugemised

Kuningriigiaja XIV laupäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sel aastal kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat
suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid
templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel
neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta
kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele
ning ütlesid: «Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm
on täis tema au!» Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning
koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin: «Häda mulle, sest ma olen
kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan
roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on
näinud kuningat, vägede Issandat.» Siis lendas mu juurde üks
seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega
altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles: «Vaata, see
puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud.»
Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: «Keda ma läkitan? Kes meilt
läheks?» Ja ma ütlesin: «Vaata, siin ma olen, läkita mind!»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on Kuningas, riietunud ülevusse!
Issand on kuningas!
Ülevusega on ta riietunud.
Issand on riietunud,
ta on vöötunud võimusega;
Tema on ka kinnitanud maailma,
et see ei kõiguks.
Sinu aujärg on kinnitatud muistsest ajast,
igavikust oled sina.
Sinu tunnistused on väga ustavad,
sinu kojale on omane pühadus, oh Issand,
igaveseks ajaks!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on Kuningas, riietunud ülevusse!

Halleluuja!
Ma ootan Issandat,
ja ma loodan Tema sõna peale!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal Jeesus ütles oma jüngritele: „Ei ole jünger üle õpetajast
ega teenija üle oma isandast. Jüngrile olgu küllalt, et tema saab
selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat
on kutsunud Peltsebuliks , kui palju enam siis tema peret! Ärge siis
kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis ei tuleks ilmsiks, ega
peidetut, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda
ütelge valges, ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda
kuulutage katuselt! Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei
suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus
hukata! Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist
ei lange maha ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik
ära loetud. Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi.
Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina
oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab
inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, Sa oled õpetanud meid pidama kõiki oma käske,
armastama Sind ja ligimest:
palun, anna meile oma Püha Vaimu armu,
et me võiksime olla Sulle pühendunud kogu südamest
ja ühendatud üksteisega puhtas armastuses;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 72 ; 1Sm 4:12-22; Lk 12:49-59

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 15; Ps 46; Tn 3:19-33; Ap 22:17-29

Püha Heinrich