Tänased lugemised

  1. paasateisipäev

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Need, kes olid Stefanose pärast tekkinud viletsuses hajutatud,
käisid mööda maad Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani,
rääkides sõna ainuüksi juutidele. Nende hulgas oli ka Küprose ja
Küreene mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka
kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest.
Issanda käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma
hakates pöördusid Issanda poole. Aga jutt nendest kostis
Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase
Antiookiasse. Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta
rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks.
Sest ta oli hea mees, täis Püha Vaimu ja usku. Ja palju rahvast
lisati Issanda omade hulka. Siis läks Barnabas Tarsosesse Saulust
otsima, ja kui ta leidis tema, tõi ta tema Antiookiasse. Ning nad
käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast.
Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama
kristlasteks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kiitke Issandat, kõik rahvad!
Tema alusmüür on pühadel mägedel –
Issand armastab Siioni väravaid
rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid.
Auväärseid asju räägitakse sinu sees,
sa Jumala linn.
«Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks.
Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga –
need on seal sündinud.»
Aga Siionist öeldakse:
Mees mehelt on nad seal sündinud,
ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda.
Issand loeb ära,
kui ta rahvast kirjutab raamatusse:
«See on seal sündinud.»
Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse:
«Kõik mu allikad on sinus!»
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kiitke Issandat, kõik rahvad!

Halleluuja!
Minu lambad kuulevad Minu häält, ütleb Issand;
ja Mina tunnen neid ja nad järgnevad Mulle!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv.
Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus, kui juudid piirasid
ta ümber ja ütlesid talle: «Kui kaua sa veel pead meie hinge kahevahel?
Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega!» Jeesus
vastas neile: «Ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod,
mida ma teen oma Isa nimel, needsamad tunnistavad minust, kuid te ei
usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu
häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile
igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda
neid kiskuda Isa käest. Mina ja Isa oleme üks.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, kelle Poeg Jeesus on Sinu rahva hea Karjane;
Luba, et kui me kuuleme Tema häält, tunneksime Teda, Kes
kutsub meid kõiki nimepidi, ja järgneme, kuhu Tema juhatab;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 86; 2Ms 28:1-4,29-38; Hb 10:1-14

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 84; Ps 117; Js 46:3-4,9-13; Ef 1:15-23

PÜHA JÜRI (GEORGIUS)