Kuningriigiaja XI pühapäev

Kuningriigiaja XI pühapäev B aastal

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Nii ütleb Issand: Mina ise võtan ühe oksa seedripuu ladvast ja
panen selle kasvama. Ma murran selle võsude hulgast kõige õrnema
ja istutan selle kõrgele ja järsule mäele – Iisraeli kõrgele mäele
ma istutan selle, ja see ajab viljakandvaid oksi ning saab
toredaks seedriks, ja selle võra alla teevad pesa kõik tiivulised
linnud. Kõik metsa puud peavad teadma, et mina olen Issand, kes
teeb madalaks kõrge ja kõrgeks madala; ma lasen lehtedes puul
närbuda ja panen haljendama kuivanud puu. Mina, Issand, olen
rääkinud ja mina teen selle teoks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Hea on Issandat kiita!
Hea on Issandat kiita,
mängida Sinu nimele, oo Kõigekõrgem,
kuulutada hommikul Sinu heldusest
ja õhtul sinu truudusest.
Õige lokkab nagu palmipuu,
ta kasvab kõrgeks nagu liibanoni seeder,
mis on istutatud Issanda kotta,
lokkavad meie Jumala õuedel.
Nad kannavad vilja ka vanadusepäevil,
on täis mahla ja värskust;
nad kuulutavad, et Issand on õiglane –
minu kalju, kelles ei ole ülekohut.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Hea on Issandat kiita!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele:
Vennad, me oleme julged igal ajal, sest me teame, et niikaua kui
me oleme ihus, oleme Issandast kaugel. Sest me elame usus, mitte
nägemises, kuigi tahaksime julge meelega olla pigem ihust ära ja
kodus Issanda juures. Seepärast tahamegi olla temale meelepärased
nii kodus kui võõrsil, sest meil kõigil tuleb seista Kristuse
kohtujärje ees, et igaühele tasutaks sedamööda, mida ta ihus olles
on teinud, kas head või kurja. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Seeme on Jumala Sõna, aga Kristus on külvaja,
kes tema leiab, selle on igavene elu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Jeesus ütles rahvale: Jumala riik tuleb samal kombel, nagu inimene
külvab seemne oma põllule. Ja kas ta heidab magama või tõuseb
üles, nii öösel kui päeval – seeme tärkab ja taim sirgub nii, et
ta ei teagi, kuidas see sünnib. Sest maa kannab vilja iseenesest,
esmalt orast, siis päid, lõpuks täit nisu pea sees. Aga kui vili
on valmis, paneb ta sirbi tööle, sest lõikuseaeg on käes.
Ja ta ütles: Millega me saaksime võrrelda Jumala riiki või millise
tähendamissõnaga me seda tähendame. See on nagu sinepiivake, mis
on siis, kui ta maha külvatakse, väiksem kui kõik seemned maa
peal, aga kui see võrsub, kasvatab ta suured oksad, nii et taeva
linnud tema varju alla võivad pesa teha. Ja ta rääkis neile mitme
niisuguse tähendamissõnaga, sedamöödamkuidas nad suutsid kuulata.
Ilma tähendamissõnadeta ei rääkinud ta neile midagi; aga oma
jüngritele seletas ta kõik ära, siis kui nad üksi olid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Hoia, Issand, oma perekonda, Kirikut, vankumatus
usus ja armastuses, et Sinu armu läbi võiksime julgelt
kuulutada Sinu tõde ja kaastundlikult Sinu õigust mõista;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 27; 1Ms 9:1-17; 1Pt 3:17-4:6

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 72; 1Sm 8; Ap 8:5-25

Mõtisklus
Täna, hommikupalve ajal, lugesime: “Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma
peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?”
(Ps 27) Meie usk ja lootus on Jumalal. Jumalal, Kes on loonud taeva ja maa.
Kirjast heebrealastele loeme: Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade
tõendus. Vanas tõlkes: Agga usk on kindel lotus nende asjade peäle, mis weel
odetakse, ja nende asjade märkoandminne, mis ei nähta. Meie oleme usu läbi
juba nüüd osa Jumala taevasest Kuningriigist. Ühtepidi peaksime mõtlema sellele,
kuidas külvata usu seemet maa peale. Ma arvan, et selleks on tarvis oma eluga
tõeks elada oma usku, muidugi Jumala heakskiidul, inglite abil ja pühade
eestpalve toel. Teisest küljest oma usu väljendamine on iga kristlase kasvamise
teekond. Kohati tundub, et meil pole arusaama sellest mida ja kuidas me peaksime
tegema. Nagu väikesest võrsest kasvab puu ja seemnest tulevad viljakandvad
põõsad, nõnda kasvame ka meie koos Kirikuga Jumala Kuningriigiga üheks. Me ei
pea olema kannatamatud. Vahel võime ette kujutada, et Jumal ootab meist täiuslikkust,
et oleksime nagu pühakud. Keegi meist ei ole nö. sündinud pühak, kuigi me kasvame
eesmärgi poole. Me kõik oleme teekonnal, teekonnal mis alati pole selge ja
mõistetav. Meie seas on ootuste purunemised, kahtlused, stress ja on ka imelisi
hetki, milles paistab Jumala armastuse valgus. Teises lugemises ap. Paulus
toob meieni olulise meeldetuletuse: sest meil kõigil tuleb seista Kristuse
kohtujärje ees. Jumala Aujärje ees saab arusaadavaks meie kasvamise teekonna
erinevate hetkete olulisus. Meid hinnatakse selle järgi kuidas oleme selle
teekonna läbinud, kuidas oleme endal lubanud kasvada kokku Kirikuga. Mida see
kõik meie jaoks tähendab? See tähendab, et Jeesus, olles oma Kuningriigi keskel,
on ka täna siin, meie keskel. See tähendab, et Tema kannab ja juhatab meid
sellel teekonnal. Armulauas ühendab iseennast oma kutsututega. Meie usu seemme
on tulnud teiste inimeste kaudu, aga kasvamine on ühtsuses Jumalaga, Tema läbi.
Olgem need, kes külvavad usu seemet aga ka need, kes Jumala armus kasvavad
Tema Kuningriigiga üheks, läbi püha Kiriku.
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja X pühapäev

Kuningriigiaja X pühapäev B aastal

SeLugemine esimesest Moosese raamatust:
Kui Aadam oli söönud keelatud puust, hüüdis Jumal Aadamat ja küsis: “Kus sa
oled?” Ja tema vastas: “Ma kuulsin, kuidas sa aeda tulid, ja kartsin, sest ma
olen alasti, ja peitsin end ära.” Siis Jumal ütles: “Kes on sulle teada andnud,
et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma olen sul keelanud süüa?”
Aadam vastas: “Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, võttis puust ja andis mulle
ning mina sõin.” Aga Jumal küsis naiselt: “Miks sa seda tegid?” Ja naine vastas:
“Madu pettis mind ja ma sõin.” Siis ütles Jumal maole: “Sellepärast, et sa tegid
nõnda, ole sa neetud kõigi loomade seas! Kõhu peal pead sa roomama ja põrmu
neelama kogu eluaja. Ning ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne
ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad!”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut!
Sügavusest hüüan ma sind, Issand – Issand, kuule mu häält!
Olgu sinu kõrvad ärkvel mu anumise häälele.
Kui sina ülekohut meeles peaksid, Issand, kes võiks siis püsida.
Kuid sinu juures on andeksandmine, et sind kardetaks.
Ma ootan Issandat,
teda usaldab mu hing,
tema sõnade peale ma loodan.
Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut.
Enam kui valvurid hommikut – Iisrael, oota Issandat.
Sest Issanda juures on heldus, tema juures on rohke lunastus.
Jah, tema lunastab Iisraeli
kõigest nende ülekohtust.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast korintlastele:
Vennad, meil on sama usu vaim, millest on kirjutatud: “Ma olen uskuma jäänud,
sellepärast julgen rääkida”. Me teame, et tema, kes ta äratas üles Issanda
Jeesuse, äratab üles ühes Jeesusega ka meid ja seab meid enda ette koos teiega.
Kõik sünnib ju teie hüvanguks, et arm üha enamate tänamiste kaudu rohkemaks
saaks Jumala suuremaks austuseks. Sellepärast me ei tüdi. Ja kuigi meie
välispidine inimene vananeb, uueneb seespidine inimene ometi päev-päevalt. Sest
praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratu suure au igavikus, meile,
kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on üürike, nähtamatu
aga igavene. Me ju teame, et kui meie maine eluase hävineb, on meil Jumala käest
taevane kodu, mis pole kätega tehtud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issanda Sõna on lihaks saanud ja elanud meie keskel.
Kõigile, kes teda vastu võtavad, annab ta väe saada Jumala lasteks!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Kui Jeesus koju jõudis, kogunes taas rahvahulk, nii et ta ei saanud leibagi
võtta. Aga kui tema sugulased sellest kuulda said, tulid nad teda kinni võtma,
sest nad ütlesid, et tema on arust ära. Kuid kirjatundjad, kes olid tulnud
Jeruusalemmast, ütlesid: “Temas on kuri vaim” ja “Ta ajab kurje vaime välja
kurjade vaimude ülema Peetsebuli abiga”.
Siis rääkis Jeesus neile tähendamissõna: “Kuidas saab saatan saatanat välja
ajada? Ja kui kuningriik seespidi riius on, kuidas võib see püsida? Sest kui
riid on majas, ei jää pere püsima. Kui saatan tõuseb üles iseenese vastu ja on
eneses lõhestunud, siis ei jää ta püsima ja temal on ots käes. Keegi ei või ju
minna vägeva mehe majja ja riisuda tema vara enne, kui ta on mehe kinni sidunud,
alles siis võib ta riisuda tema vara. Tõesti ma ütlen teile: inimlastele antakse
andeks kõik patud ja jumalateotamised, kuidas nad teda iganes oleksid teotanud,
kuid kes teotab Püha Vaimu, sellele ei ole iialgi andeksandmist, sest ta on
süüdi igaveses patus.” Seda ütles Jeesus kirjatundjaile, kes olid öelnud, et
temal on roojane vaim.
Siis tulid Jeesuse ema ja vennad, jäid õue seisma ja läkitasid Jeesuse järele
teda välja kutsuma. Jeesuse ümber istus rahvahulk, kui temale öeldi: “Vaata,
sinu ema ja vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha”. Aga Jeesus vastas
neile: “Kes on mu ema ja kes on mu vennad?” Ja ta vaatas nende poole, kes
istusid ringis tema ümber, ja ütles: “Vaata, siin on minu ema ja minu vennad!
Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on minu vend ja õde ja ema.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, kellelt kõik hea pärineb,
palun anna, et Sinu vaimsel innustusel mõtleksime õigeid asju
ja elaksime neid tõeks Sinu halastavas juhtimises;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 11; Ps 12; 1Ms 6:5-8,13-22; Mt 24:32-42

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 147; 1Sm 3:1-18; Ap 7:44-8:4

Mõtisklus
Oleme jõudnud kirikukalendris aega mida kutsutakse kuningriigiajaks.
Mõnes kirikus ka tavaliseks ajaks. See aeg peale pühasid on meile
antud meie vaimseks kasvamiseks, seda toonitab ka liturgiline roheline
värv. Tänased lugemised tuletavad meile meelde patu tegelikkust ja
lunastuse lootust. Nad kutsuvad meid üles tugevale usule, vaimsele
sugulusele ja kuuletumisele Jumalale. Meie igatsust Jumala järgi
on nii ilusti üles tähendanud psalmikirjutaja: Mu hing ootab Issandat,
enam kui valvurid hommikut! Meie igatsus luua üha suurem osadus läbi
Kiriku Jumalaga on meie kutse ja kohustus, aga ka suur eesõigus ja
arm. Tänases epistlis julgustatakse raskustest hoolimata oma usus tugevaks
jääma. Meie ootame lootusega igavest hiilgust. Ometi ei saa jääda
märkamata ka saatana tegevus. Ei tea, kas madu petab ka tänapäeval,
kuid saatan tegutseb inimestega edasi. Nimelt talle meeldib kui
hülgaksime igasuguse arusaama usust ja Jumalast. Alates usu
lahejendamisest kuni hülgamiseni toimuvad pisikesed vähenähtavad sammud,
alates uskumisest, et ega ma niikuinii ei usu kõike mida Kirik õpetab,
edasi just-kui leiame puudujääke kaasteekäijates jne. kuni selleni, et
hakkame eemalduma Püha Missa osadusest. See on saatana tee ja töö.
Nii mõnegi inimese jaoks on tänapäeval elu lihtsalt nautimine nii palju
kui võimalik. Meie jaoks, kes järgime Kristust, tähendab elu võimalikult
palju Kristuse sarnaseks seadmist, et peegeldaksime Isa au.
Mida see meie jaoks tähendab? Meie jaoks on see kõik üleskutse järgida
Issandat, hoolimata sellest, mida meie perekonnad või teised usuinimesed
meist arvavad. Meid kutsutakse tegema Jumala tegusid, mõistma, et võitlus
hea ja kurja vahel käib ikka veel meie maise elu ajal. Peame ka tunnistama,
et Jumal on see, kes tegutseb, ja seega võime usaldada, et meid
muudetakse Jumala näo järgi. Jeesus vaatab ka meie peale üteldes:
“Vaata, siin on minu ema ja minu vennad! Sest kes iganes teeb Jumala
tahtmist, see on minu vend ja õde ja ema.” Pühakirjast loeme: Vaadake,
kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja
need me olemegi.(1Jh 3:1)
(Täna on meil siin eriline Jumalale au toomise hetk mille käigus saab
avalikuks Jumala töö läbi püha ristimise. Jumal on ristimises andnud
pattudest lahtisaamise ja uue alguse. See sakrament ühendab ristitud inimese
kogu kristliku Kirikuga üle maailma. Ristimine on ka vaimse taassünni hetk,
kus inimene saab Püha Vaimu ja algab uus elu Kristuses. Jumal olgu kiidetud!)
Armas taevane Isa, palun kasvata meie usku, lootust ja armastust,
et Sinu au võiks ilmsiks saada kogu maailma ees. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Esimese Tallinna Patriarhaadi Auordeni üleandmine

01.06.2024 anti Tallinnas esimene Tallinna Patriarhaadi Auorden piiskop dr Raivo Kodanikule.

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam super misericordia tua et veritate tua.

Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast! (Ps 115:1 )

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KRISTUSE PÜHIMA IHU JA VERE SUURPÜHA

KRISTUSE PÜHIMA IHU JA VERE SUURPÜHA B AASTAL

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Neil päevil andis Mooses rahvale edasi kõik Issanda sõnad ja kohtuseadused. Ning
rahvas vastas ühel häälel ja ütles: Me tahame pidada kõiki neid sõnu, mida
Issand on öelnud. Siis kirjutas Mooses üles kõik Issanda sõnad. Ta tõusis
järgmisel hommikul vara ja ehitas mäejalamile altari ning püstitas kaksteist
sammast kaheteistkümne iisraeli suguharu järgi. Ja ta saatis noori mehi Iisraeli
laste hulgast tooma põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks Issandale.
Ja Mooses võttis poole ohvriverest ja valas selle kaussidesse ning ülejäänu ta
piserdas altarile. Siis võttis ta seaduseraamatu ja luges seda rahva kuuldes. Ja
nemad ütlesid: Kõike, mida Issand on käskinud, seda me teeme ja kuulame tema
sõna. Selle peale piserdas Mooses rahvast ohvriverega ja ütles: Vaata, see on
lepingu veri, mille Issand on teiega teinud kõige nende sõnade põhjal.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma tõstan üles lunastuse karika ja hüüan appi Issanda nime!
Kuidas ma tasuksin Issandale
selle eest, mis ta minule on teinud,
ma tõstan üles lunastuse karika
ja hüüan appi Issanda nime.
Issand, ma olen su sulane,
sinu sulane, su teenija poeg,
sina oled mu köidikud lahti päästnud.
Sinule ma toon oma tänuohvri
ja hüüan appi Issanda nime.
Ma pean oma tõotusi Issandale
kogu tema rahva nähes.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma tõstan üles lunastuse karika ja hüüan appi Issanda nime!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Kristus on tulnud kui tulevaste hüvede ülempreester, ülevama ja täiuslikuma
telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, mis ei ole sellest maailmast.
Tema on ainsal korral sisenenud Jumala pühamusse, ja mitte sikkude ja vasikate
verega, vaid omaenda verega. Nii on ta oma igavese lunastuse täide viinud. Sest
kui sikkude ja härgade ning lehma tuhk, mida piserdatakse ja riputatakse nende
peale, kes on rüvedaks saanud, nii et see pühitseb ihu puhtuseks, kui palju enam
siis Kristuse veri, kes igavese Vaimu läbi end Jumalale ohverdas, puhastab meie
südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Sellepärast on tema Uue
lepingu vahemees, et pärast tema surma, mis oli lunastuseks ka esimese lepingu
ajal tehtud üleastumistest, saaksid need, kes on kutsutud, kätte tõotatud
igavese päranduse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen taevast alla tulnud elav leib, ütleb Issand;
kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Hapnemata leibade esimesel pühal, kui paastatalle veristati, ütlesid jüngrid
Jeesusele: Kus sa tahad, et me valmistaksime sulle paasasöömaaja? Ja tema
läkitas kaks oma jüngritest ning ütles neile: Minge linna ja seal tuleb teile
vastu inimene, kes kannab veekruusi; käige tema järel, ja seal kus ta sisse
läheb, ütelge majaisandale: õpetaja laseb küsida, kus on võõrastetuba, kus ma
võin koos oma jüngritega paasatalle süüa. Ja ta näitab teile ülemise toa, mis on
korraldatud. Seal valmistage meile söömaaeg.
Ja tema jüngrid läksid linna ja leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus neile oli
öelnud. Ja nad valmistasid paasatalle. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva,
õnnistas seda, murdis, andis oma jüngritele ja ütles: Võtke, see on minu ihu. Ja
ta võttis karika, tänas, andis neile ja nad jõid sellest. Aga tema ütles neile:
See on minu veri, lepingu veri, mis ära valatakse paljude eest. Tõesti ma ütlen
teile: ma ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uudset
jumalariigis. Ja kui nad olid kiituslaulu laulnud, läksid nad välja õlimäele.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas Isa, kelle kallis Poeg, ööl enne kannatamist seadis sisse oma Ihu ja Vere
sakramendi: palun, ole meile armuline, et me võiksime seda tänulikult vastu võtta
Issanda Jeesuse Kristuse mälestuseks, kes nendes pühades saladustes annab meile
igavese tõotuse elu;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 146; Ps 147; 4Ms 27:12-23; Ap 19:11-20

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 112; Ps 113; Mk 1:14–20

Mõtisklus
Meie Issand Jeesus Kristus tegi armulaua sakramendis oma armastuse erakordse ime.
Armulaua sakrament on tõeline armastuse sakrament. See on meie usu sakrament,
ennekõike mysterium fidei — see on meie usu saladus — meie usu proovikivi. Nii
tunnistavad tõelised kristlased – kui neil on sügav, tõeline ja elav usk meie
Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Kes on kohal Pühas Armulauas. Nii tunnistavad
kristlased usku. Täna, Kristuse Ihu ja Vere suurpühal tunnistame oma usu
kõige olulisemaid aspekte. Jumal sai inimesena kohalolevaks Jeesuses Kristuses.
Tõeline Jumal ja tõeline Inimene. Teiseks, Jumal on läbi püha Kiriku – oma
müstilise Ihu – alati kohalolev. Kolmandaks, altarisakramendis on Kristus alati
kohalolev ja kättesaadav nii vahetult kui see on võimalik. Meile on usaldatud
tohutu varandus, meid liidetakse ühte Jumalaga ja üksteisega. Püha Thomas Aquinost
tõstatas küsimuse: Miks otsustas meie Issand niimoodi maa peale jääda, isegi pärast
oma taevasseminekut? ja ta vastab: võite olla üllatunud, kui saate mõne paganliku
filosoofi sõnadega teada: “See on kohane,” ütles see filosoof, “et sõbrad peaksid
koos elama.” Meie Issand nägi ette, et Tema sõpradel tuleb ületada palju raskusi,
enne kui nad saavad Temaga taevariigis ühineda. Ta nägi ette, et vajame julgustamist,
lohutamist, jõudu. Ja nii, Ta sai olevaks viis, kuidas Ta võiks taevast lahkumata
jääda meiega siia kohta, mida vaimsed kirjanikud nimetavad paguluseks. Isegi neile, kes
ei ole usklikud, on Tema kohalolek maa peal õnnistuseks. See linn või küla, millel
pole pühakoda või on ainult tühi tabernaakel, ei ole piisavalt valgusküllane ega
piisavalt soe. Puudu on Temast, kes on õigluse päike, Temast, kelle jumalik süda,
on põlev armastuse tuli. Lisieux’i püha Theresa sõnul
haavavad Kristuse südant sügavamalt enam kui uskmatute patud, paljude Tema sõprade
vähene armastus ja ükskõiksus; asjaolu, et Tema sõbrad ei tule nii tihti kui võimalik
Temast osa saama Tema armastuse sakramendis, et nad peavad Tema kohalolekut maa
peal enesestmõistetavaks. Kuidas ei saaks Tema süda sellest haavuda, kuigi see on
õndsuses?
Täna, jumalateenistuste ajal, kui meid toidab Jeesus oma Ihu ja Vere ohvrianniga,
kinnitame me oma lootust igavesele elule ja kinnitame oma usku Kristuse Ihusse –
Kirikusse. Me kuuleme, näeme ja tunneme uuesti läbi sõnade ja muusika, liturgia ja
kiituse, sõna ja sakramendi, meie kutset taevase õndsuse poole. Ja samal ajal
sirutab Jumal end meile vastu, et me saaksime maailmas samasuguseks elavaks ja tõeliseks
Kristuse Ihuks. Meie saame Kristuse kandjaks maailmas. Olgu Issand kiidetud. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KOLMAINUPÜHA

KOLMAINUPÜHA B AASTAL

Lugemine viiendast Moosese raamatust:
Neil päevil ütles Mooses rahvale: Küsi möödunud aegadelt, mis on olnud enne
sind, alates päevast, mil Jumal lõi inimese maa peale, ja uuri järele taeva
äärest ääreni, kas on kunagi sündinud midagi nii suurt või kuuldud sellesarnast.
Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala kõuehäält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu
sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama. Või on mõni jumal tahtnud tulla
valima endale üht rahvast teiste keskelt proovilepanemiste ja tunnustähtedega,
imetegude ja sõjaga, vägeva käe ja ülestõstetud käsivarrega, suure hirmu
äratamisega, nagu sinu Jumal tegi sinuga Egiptuses su silmade ees? Tea siis
tänasel päeval ja talleta oma südames, et Issand, sinu Jumal, on taevas üleval
ja all maa peal ning teist ei ole. Tema seadusi ja käske, mille ma sulle annan,
pead sina pidama, et sinul ja su lastel pärast sind oleks hea põli ning et sa
kaua elaksid sellel maal, mille Issand, sinu Jumal, sulle annab.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on ära valinud!
Issanda sõna on õige,
tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
Issanda sõnaga on loodud taevad,
tema suu vaimuga kõik taevaväed.
Sest tema ütles ja nõnda see sündis,
tema käskis ja kõik sai loodud.
Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
Meie hing loodab Issanda peale,
tema on meie kilp ja abimees.
Olgu sinu halastus, Issand, meie üle,
sest me ootame sind pikisilmi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on ära valinud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kõik, keda Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te pole saanud
vaimu, mis teid orjaks teeb, nii et te peaksite kartma, vaid te olete saanud
Vaimu, mis teeb teid Jumala lasteks ja kelles me hüüame: Abba, Isa! Seesama Vaim
tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kui lapsed, siis ka
ka pärijad – Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes temaga
kannatame, siis austatakse meid ühes temaga.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule –
Jumalale, Kes oli, on, ja Kes tuleb oma kirkuses!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal läksid üksteist jüngrit Galileamaale, sellele mäele, kuhu Jeesus neil
oli käskinud minna. Ja kui nad seal Jeesust nägid, kummardasid nad teda. Aga
mõned neist kahtlesid. Siis astus Jeesus nende juurde ja ütles: “Minule on antud
kogu võim taevas ja maa peal. Minge ja tehke jüngreiks kõik rahvad ning ristige
nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Õpetage neid pidama kõike, mida mina teil
olen käskinud pidada. Ja vaata, mina olen teie juures kuni maailma-ajastu
lõpuni.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Sa oled andnud meile,
oma teenijatele, armu tõelise usu tunnistamise kaudu
igavese Kolmainsuse au tunnustamiseks ja oma jumaliku
Majesteedi väe ühtsuse kummardamiseks:
palun, hoia meid selles usus vankumatuna ning luba meil
Sind kummarda ja too meid viimaks nägema Sind Sinu ühes
ja igaveses hiilguses, oh Isa;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 33; 1Ms 1:1-2:3; Jh 1:1-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 148; Ps 150; Ii 38:1-11,16-18; Ii 42:1-6; Jh 1:29-34

Mõtisklus
Jeesus vastas seadusetundjale: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma
südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja
esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” (Mt 22:37-40)
Meie usu alustala on Jumal, Kes on loonud taeva ja maa, Kes on meid oma
armastuses hoidnud juba emaihust alates ja on nüüdki meiega ning jääb
igavesti. Meie kohus on Teda vastu armastada. Sellisest usust on lihtne
aru saada. Kui tuleme tänase püha juurde, tuleb tõdeda, et Jumal on
nii suur ja seletamatu, inimkeel ja arusaam ei küündi selleni. Kolmainu
pühapäev on päev, mil saame keskenduda erakordsele tõele, et Jumal on
Kolmainsus ja siiski Üks. See on imeline tõde. Tänased lugemised toovad
meieni kõik kolm isikut, 1Moosese raamatu lõik Isa, ap. Pauluse kirjast
kuulsime Püha Vaimu tööst, Kelle tulemusel saame ütelda, et oleme Jumala
lapsed ja evangeelium kinnitab Jeesuse meelevalda ja annab meile käsu:
ristige nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Nii mõnelegi on aga komistus-
kiviks see, et Piibli raamatus ei kasutata kordagi sõna Kolmainsus.
Ometi on usk Pühasse Kolmainsusse kristlaseks olemise alus. Need, kes ei
usu Jumalasse kui Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse, ei saa end kutsuda
kristlaseks. Tänase päeva mõte pole Jumalat lahti seletada, vaid tõdeda –
Kolmainsus ei ole seletus, vaid pigem kirjeldus Jumala soovist töötada välja
oma armastus sinu ja minu, ning kogu oma kätetöö vastu. Temas on kindel
seos Loomise, Lunastuse ja Vaimus juhtimisega, ehk kogu meie õndsuslooga.
Kolmainsus tuletab meile meelde, et arm on Jumala idee, arm on see, Kes
Jumal on. Jumal on see, kes armastab maailma ja kes ei mõista maailma hukka.
Tema arm tuleb esimesena. Meie vastus on armastada Jumalat kogu oma südamest
ja hingest, mõistusest ja jõust. Mitte sellepärast, et me saame kõiksugust
abi ja lohutust, vaid, et Jumal armastas meid esimesena.
Kiitus ja tänu Sulle, Püha Kolmainsus, et Sa elad ja valitsed, üks
Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Nelipühi Missa Tallinnas 2024AD

Video algab 8. minutist koos heliga. 229 MB. Paremaks vaatamiseks tarvilik muuta video all seadetes oma seadele sobiv quality. Automaatselt on maksimum, mis ei toimi vanemates või vähema vahemäluga seadmetes. Rõõmu!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

NELIPÜHI

NELIPÜHI B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevast
kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu koja,
kus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale
nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli,
nii nagu Vaim andis rääkida.
Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju jumalakartlikke juute kõigi rahvaste
hulgast päikese all, ja kui tõusis kohin, jooksis kokku rahvasumm, ning nad kõik
olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda
imeks ja ütlesid üksteisele: kas need mehed, kes räägivad, polegi Galileast?
Kuidas siis igaüks meie seast kuuleb oma emakeelt? Meie, partlased, meedlased ja
eelamlased, kes me elame Mesopotaamias, Judeas ja Kapadookias, kes me oleme
pärit Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene
poolse Liibüa aladelt, samuti siin asuvad roomlased ja juudid ühes
proselüütidega – juudiusku pöördunutega; – kreetalased ja araablased – kuidas me
kuuleme neid kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala suurtest tegudest?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale!
Kiida, minu hing, Issandat,
Issand, minu Issand, Sina oled väga suur.
Kui arvukad on sinu teod, Issand,
kogu maa on täis sinu loodut.
Kui sa võtad neilt hingamise,
nad heidavad hinge ja muutuvad jälle põrmuks;
Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,
Sina teed uueks maailma palge.
Issanda kirkus püsigu igavesti,
Issand olgu rõõmus oma tegude üle.
Olgu mu laul Issandale meele järgi,
sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas Vaimus. Palju on
ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, on üks. Ja palju
on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi
ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim ilmutab end
kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid – ning
kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on Kristusega. Oleme
ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii juudid kui kreeklased, nii orjad
kui vabad – meie kõik oleme sama Vaimuga joodetud. See on Jumala Sõna.
Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed,
ja süüta meis oma armastuse tuli!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesuse ülestõusmispäeva õhtul, kui jüngrid olid koos, riivis uste taga hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu
teiega.” Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid
olid rõõmsad Issandat nähes. Aga Jeesus ütles neile taas: “Rahu olgu teiega! Nii
nagu minu Isa on läkitanud mind, nii läkitan mina teid.” Ja kui ta seda oli
öelnud, puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu Püha Vaim; kellele te patud
andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on
need kinnitatud.”See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: punane

Oo Jumal, kes Sa sel päeval õpetasid oma ustavate inimeste südameid,
saates neile oma Püha Vaimu valguse:
palun, anna meile sellesama Vaimu läbi, et meil oleks kõigis
asjades Sinule meelepärane otsus ja saaksime igavesti rõõmustada
Sinu pühast trööstist;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 145; Jl 3:1-2; Rm 8:1-11

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 48; Ps 122; Js 11:1-9; Jh 6:53-69

NELIPÜHI

Kui Jumal tahab ja lubab, toimub Nelipüha Missa täna kell 12 AKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ja otseülekanne siin. Link avaneb 11.50. Missa algab 10. minutil.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil tõusis Peetrus püsti oma vendade seas, keda oli kokku tulnud ligi
sadakakskümmend, ja ütles: “Mehed, vennad: kirjasõna, mille Püha Vaim Taaveti
suu kaudu on Juuda kohta öelnud, pidi täide minema, sest Juudas, kes oli meie
hulgast ja kellel oli osa meie ametis, hakkas teejuhiks neile, kes Jeesuse kinni
võtsid. Nii on aga Psalmide raamatus kirjutatud: tema amet saagu teisele.
Sellepärast peab nüüd üks nendest meestest, kes on käinud ühes meiega kogu selle
aja, mil Jeesus oli meie juures ning käis sisse ja välja, alates ristimisest,
millega teda ristis Johannes, kuni päevani mil ta meilt ära võeti, andma koos
meiega tunnistust Jeesuse ülestõusmisest.”
Ja nad seadsid ette kaks meest: Joosepi, keda hüüti Barsabaseks, lisanimega
Justuseks, ja Mattiase. Ning nad palvetasid ja ütlesid: “Issand, kõikide
südamete tundja, näita meile, kumma neist kahest oled Sina ära valinud, et see
teenimine ja apostliamet temale saaksid Juuda asemel, kes selle ära põlgas ja
läks oma teed.” Ja nad heitsid liisku nende kahe vahel ja liisk langes
Mattiasele, ning tema arvati nende üheteistkümne apostli juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on rajanud oma aujärje taevasse!
Kiida, mu hing, Issandat,
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Nii kõrgel kui taevas on üle maa,
nii suur on tema heldus neile, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
Issand on rajanud oma aujärje taevasse,
tema kuningriik laiub üle kõige.
Kiitke Issandat, kõik tema inglid,
teie, vägevad sangarid, kes te täidate tema käske!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on rajanud oma aujärje taevasse!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist
armastama. Keegi pole Jumalat kunagi näinud, aga kui me armastame üksteist, siis
jääb Jumal meisse ja meie armastus tema vastu on täiuslik. Ja sellest me võime
ära tunda, et tema jääb meisse ja meie temasse, et tema on andnud meile oma
Vaimu. Ja me anname sellest tunnistust, et Isa on saatnud oma Poja maailma
lunastajaks. Kui keegi tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, siis Jumal jääb
temasse ja tema Jumalasse. Ja meie oleme ära tundnud selle armastuse, millega
Jumal meid armastab. Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, jääb Jumalasse
ja Jumal jääb temasse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma ei jäta teid vaeslasteks,
ma tulen teie juurde ja teen rõõmsaks teie südame!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Viimsel õhtusöömaajal tõstis Jeesus oma pilgu taevasse ja palvetas nende
sõnadega: Isa, hoia neid, minu jüngeid, Sinu nimes, mille sa mulle oled andnud,
et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Nii kaua, kui ma olin nende
juures, hoidsin mina neid sinu nimes, mille sa mulle olid andnud, ning ma
hoidsin neid ja keegi neist pole kaduma läinud peale hukatuse poja, et kiri
täide läheks. Nüüd aga tulen ma Sinu juurde ja räägin sellest, nüüd, kui ma olen
veel maailmas, et minu rõõm oleks nende sees täiel määral. Mina olen sinu Sõna
neile edasi andnud ja maailm vihkab neid, sest nad pole sellest maailmast, nii
nagu minagi ei ole sellest maailmast. Ma ei palveta selle eest, et sa nad
maailmast ära võtaksid, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nad ei ole
maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tõe sees; sinu Sõna on
tõde. Nii, nagu sina saatsid maailma mind, nii olen mina saatnud nemad maailma.
Ja nende eest ma pühitsen iseenda ohvrianniks, et nemad oleksid pühitsetud tões.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, auhiilguse kuningas, Sina oled oma ainusündinud Poja
Jeesuse Kristuse suure võiduga ülendanud oma taevariiki:
ära jäta meid trööstita, vaid saada meile oma Püha Vaim, et
meid tugevdada ja kord ülendada sinna, kuhu meie Päästja
Kristus on eel läinud;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 8; Ps 108:1-5; Js 4:2-6; Hb 4:14-5:10

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 46; Ps 47; Js 32:1-4,15-20; Jh 3:16-21,31-36

Mõtisklus
Jeesus on meile teada andnud, et Tema on tagasi Isa juures ja valmistab
meile ette kohta kuhu Talle järgneda, kui aeg käes. Kas saabki olla
suuremat rõõmu kristlasel sellest kui teadmine, et taevane Isa ootab
Sind Koju. Ometi andis Jeesus koos Isaga meile Lohutaja – Püha Vaimu,
et me ei heituks, vaid oleksime selles usus ja armastuses kindlad.
Selle pärast ka ülempreesterlik palve, milles Jeesus palvetab kolme
olulise olukorra eest: Iseenda kirgastamise eest, oma Kiriku eest ning
Jumala ja Kiriku ühtsuse eest. Kirik on see, mis meid ühendab, sest
Kirik on meie maailmas kohalolev Kristus. Maailm näeb palju skandaale,
lõhestumist ja omavahelist konkureerimist ühtsuse ja vennaliku armastuse
asemel. Vahel tundub, et lisaks Saatana rünnakutele väljaspoolt tegelevad
Kiriku lagundamisega ka enda meelest tõelises usus nn.kristlased.
See ei ole mitte ainult tänapäevane probleem, millest nii mõnedki loevad
välja lõpuaegu, vaid seda on näinud ja kogenud paljud pühakud kes tunnistavad
endiselt, et Kirik on meie maailmas kohalolev Kristus.
Mis siis on kristlik ühtsus? Seda ei määra see, kas me nõustume üksteisega
igas Pühakirja tõlgenduses või õpetuses või kiriku valitsemisvormis. Pigem
määrab kristliku ühtsuse see, kas ja kui hästi me üksteist armastame ning
kas me peegeldame Jumala armastust Kristuses maailmale. (Ef 4:4–6)
Kirik oleme sina ja mina. Kirik on meid kõiki ühendatud patriarhi ja temaga
ühenduses olevate piiskoppide kaudu. Kirik oleme sina ja mina, kes me
võtame vastu õpetused aga ka ülesande evangeliseerida. Kirik on meie
tänapäeva maailmas kehastunud Kristus.
Armas taevane Isa, palun luba meile rõõmu tuua Sulle au ja kirkust Sinu
Poja Jeesuse Kristuse läbi ja kingi meile oskust armastada üksteist nii
nagu Sina meid armastad ning juhata meid Püha Vaimu läbi teekonnal Sinu
poole. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Akolüüt Priit Kõrge nimetati postulandiks

5. mail 2024.a. nimetas Anglokatoliku Kiriku patriarh lord dr Heigo Ritsbek, MA, MDiv, DMin, LittD, DD, akolüüt Priit Kõrge postulandiks Anglokatoliku Kirikus.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV e. PALVEPÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV e. PALVEPÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Kui Peetrus väepealik Korneeliuse kotta sisse astus, tuli Korneelius talle
vastu, heitis tema jalgade ette maha ja kummardas teda. Aga Peetrus tõstis ta
üles ja ütles: “Tõuse, sest ka mina olen inimene”. Ja kui ta temaga oli
kõnelnud, läks Peetrus edasi ja leidis eest suure hulga inimesi ning ütles
neile: “Nüüd mõistan ma tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ning kõigi
rahvaste seast on talle meelepärane see, kes teda kardab ja käitub õiglaselt.”
Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda
sõna kuulsid. Ja usklikud, kes tulid koos Peetrusega ja olid juutide hulgast,
panid seda imeks, et Püha Vaimu and valati välja ka paganate peale, sest nad
kuulsid neid rääkivat võõraid keeli ja ülistavat Jumalat. Siis Peetrus ütles:
“Kas keegi saaks neile ristimisvett keelata, kes nad nii nagu meiegi on saanud
Püha Vaimu”. Ja ta käskis neid ristida Jeesuse nimesse. Siis palusid nad teda,
et ta jääks mõneks päevaks veel nende juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!
Laulge Issandale uus laul,
sest tema on imesid teinud.
Tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu.
Issand on oma lunastuse teatavaks teinud,
ta on ilmutanud oma õiglust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soole.
Kõik maailma ääred on näinud
meie Jumala lunastustööd.
Rõkka rõõmust Issanda auks, kogu maailm,
juubeldage, hõisake ja mängige.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, ja igaüks, kes
Jumalat armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes aga ei armasta,
see ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Ja selles on Jumala
armastus meile teatavaks saanud, et Jumal on läkitanud maailma oma ainusündinud
Poja, et meil oleks elu tema läbi. Ja selles ongi armastus, et tema ise on meid
armastanud, mitte et meie oleksime teda esimesena armastanud, sest tema on
andnud oma Poja lepitusohvriks maailma pattude eest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kes armastab Mind ja peab Minu sõnast lugu,
seda armastab minu Isa, ja Me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Nii nagu minu Isa on mind armastanud, nõnda
armastan mina teid. Jääge minu armastusse! Kui te peate minu käsusõnu, siis te
jääte minu armastusse, nii nagu mina olen täitnud oma Isa käsku ja jään tema
armastusse. Seda olen ma teile öelnud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm
oleks täielik. Ning see on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nii, nagu
mina teid olen armastanud. Kellelgi ei ole suuremat armastust kui see, et ta
jätab oma elu sõprade eest. Ja teie olete siis minu sõbrad, kui te teete seda,
mida mina teil teha käsin. Ei, ma ei pea teid oma orjadeks, sest ori ei tea mida
tema isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud oma sõpradeks, sest ma olen teile
teada andnud kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. Mitte teie ei ole mind
valinud, vaid mina olen teid ära valinud ja teid määranud selle jaoks, et te
läheksite ja kannaksite vilja; et teie vili jääks püsima, ning et kõike, mida te
palute minu Isalt minu nimel, ta annaks teile. Seda ma olen teile öelnud
selleks, et te armastaksite üksteist. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, Sa oled valmistanud neile, kes Sind armastavad, selliseid häid
asju, mis ületavad meie arusaamise: palun, vala meie südamesse selline
armastus Sinu vastu, et me, armastades Sind kõiges ja üle
kõige, saaksime osa Sinu tõotustest, mis ületavad kõike seda mida me
oskame soovida;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Selle nädala esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev on traditsioonilised
palvepäevad.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 118; 2Esdras 14:27-35; Ap 4:1-13,33

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 144; Hs 36:25-38; Mk 11:22-26

2Esdras 14:27-35
Siis ma läksin välja, nagu ta käskis, kogusin kogu rahva kokku ja ütlesin:
Kuula neid sõnu, Iisrael: Meie esiisad olid alguses võõrad Egiptuses, kust
nad päästeti. Ja võtsid vastu elu Seaduse, mida nad ei täitnud, millest ka
teie olete pärast neid üle astunud. Siis jagati teie vahel loosiga maa,
nimelt Siioni maa, kuid teie esiisad ja teie ise olete teinud ülekohut ega
ole pidanud teid, mida Kõigekõrgem on teile käskinud. Ja kuna ta on õiglane
kohtunik, võttis ta sinult õigel ajal ära selle, mis ta sulle oli andnud.
Ja nüüd olete siin ja teie vennad teie seas. Seega, kui te alistate oma
mõistuse ja muudate oma südameid, jäetakse teid ellu ja pärast surma saate
halastust.Sest pärast surma tuleb kohus, kui me taas elame, ja siis tehakse
teatavaks õigete nimed ja kuulutatakse jumalatute tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mõtisklus
Alanud nädal algab Jumala armastuse kuulutamisega, sellele järgnevad kolm
palvepäeva ja siis tuleb taevaminemispüha. Kõik suured päevad iga kristlase
elus. Kristus läheb taevasse, Isa paremale käele. Meie teame, et Jumal ei
ole meid kunagi maha jätnud. Tema on meile saatnud Püha Vaimu ja selle armu
uuendamisest saame osa nelipüha Missal. Kui Jeesus läheb igavese ellu ja
auhiilgusesse usaldab Tema meile suure ülesande: meie Kirikuna oleme Tema
käed, jalad ja hääl. Meie peame paluma üksteise eest, patte andeks andma
ja mis veelgi olulisem: ulatama üksteisele käe, aitamaks Jumala tööl Maa
peal levida. See kõik eeldab aga suurt armastust. Armastust, milles Jumal oli
esimene, nagu kuulsime teisest lugemisest. Kuid armastus ainult sõnades on tühine.
Tõeks elatud armastus on aga väärtuslikum kui mistahes maine rikkus. Jeesus
ütles täna läbi EV meile: “Ning see on minu käsusõna, et te armastaksite
üksteist nii, nagu mina teid olen armastanud.” Meie Issanda armastuse
eeskuju, mis muudab elusid ja toob meile igavese elu rõõmu, on ilmne
Kristuse ühes, pühas katoolses ja apostoolses Kirikus, milles on ka meil osa
olles anglokatoliiklane. Kristus toob meie südamesse suure rahu ja rõõmu,
kuid mitte pealiskaudselt, mitte sellist mis paneb meid hetkeks hästi tundma,
mitte sellist mida saame endale ise ette kujutada. See mida Jumal meile pakub
on tundeid ületav, on igavene ja seda tuleb endale meenutada nii headel kui
vähemheadel päevadel. Igal missal pühitsetav armulaud on Issanda suure
armastuse tõelisus meie vastu. Selleks, et saaksime omada tõelist elu, on
Jumal esmalt välja valanud armastuse Jeesuse Kristuse lunastustöös. Oma
armastusega üksteise vastu, siin ja praegu, laiendame armastust, mille oleme
saanud Jeesuselt Kristuselt, kõigile neile, keda kohtame.
Armas taevane Isa, palun luba meil südamest välja elada rõõmu Sinu jagatud
armastusest, et kõik, kellega kohtume saaksid oma sisemise õnne seemne
endasse kasvama. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar