PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV

PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Neil päevil rääkis Jumal Noa ja tema poegadega, kes olid ühes temaga:
“Vaata, ma teen lepingu teiega ja teie järglastega, kes tulevad pärast
teid – iga elava hingega, kes teie juures on; lindude, koduloomade ja
metsloomadega, kes on teie juures; kõigi maa loomadega, kes laevast
välja tulid. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävita ma kõike elavat
uputuse voogudega, ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.” Ja Jumal
ütles: “Lepingu märgiks, mille ma teen teie eneste ja iga teie juures
oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, olgu see: ma panen
pilvedesse vikerkaare ja see on lepingu märgiks minu ja maa vahel. Kui
ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis mõtlen ma
oma lepingule, mille olen teinud enda ja teie ning iga elava hinge vahel,
kellel on ihu, et vesi ei kogune enam uputuseks ega hävita kõike elavat.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issanda teedel on heldus ja ustavus neile, kes peavad tema lepingut!
Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma rajad.
Sea mind oma tõeteele ja õpeta mind,
sest sina oled Jumal, mu Lunastaja,
sind ma ootan kogu aja.
Mõtle, Issand oma halastusele ja heldusele,
sest need on igavesest ajast.
Ära tuleta meelde mu noore ea patte,
ja mu üleastumisi ära meenuta.
Mõtle minu peale, sest sina, mu Issand, oled armuline.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast õpetab ta patustele õiget teed.
Ta juhib leplikud õigluse juurde
ja õpetab alandlikele oma teed.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issanda teedel on heldus ja ustavus neile, kes peavad tema lepingut!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Armsad vennad, Kristus on pattude pärast surnud ühel ainsal korral, õige
patuste eest, et meid Jumala juurde juhtida. Ehkki ta surmati ihus, on
ta vaimus elavaks saanud. Nii on ta läinud ka vaimude juurde, kes
vangipõlves olid, ja toonud neile vabakssaamise sõnumi.Sest kord, Noa
päevil, olid nad sõnakuulmatud, ajal, mil Jumal ootas kannatlikult nii
kaua kui Noalaeva ehitas; kuid ainult vähesed, üksnes kaheksa hinge,
leidsid laevas pääsemist uputuse vetevoo eest. Selle võrdkuju sarnaselt
päästab teid nüüd ristimisvesi, mitte et see peseks maha teie mustuse,
vaid see on justkui palve Jumala poole, et ta teeks puhtaks meie
südametunnistuse Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, sest Jeesus on
läinud taevasse, kus ta istub Jumala paremal käel ning kus temale alluvad
inglid, võimud ja väed. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal viis Püha Vaim Jeesuse kõrbesse. Ja Jeesus jäi sinna neljakümneks
päevaks, ning seal püüdis saatan teda kiusatusse viia. Jeesus elas
metsloomade seas, aga inglid tulid ja teenisid teda. Pärast seda, kui
Johannes oli vangi pandud, tuli Jeesus jälle Galileamaale. Ta kuulutas
Jumala evangeeliumi ning ütles: “Parandage meelt ja uskuge evangeeliumi!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, kelle õnnistatud Poja juhtis Püha Vaim kõrbesse
Saatana kiusatusele vastu seisma:
tule ruttu aitama meid, keda on rünnanud paljud kiusatused;
ja nagu Sa tead meie igaühe nõrkusi, leidku igaüks Sind võimsa Päästjana;
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 3; Ps 62; Srk 2; Rm 7:14-25

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 69:1-19,30-37; Tn 9:3-10; Lk 5:33-6:10

Mõtisklus
Tänased lugemised maalivad meie ette kaks justkui vastandlikku
pilti, Noa ehitab laeva, pääseb uputusest ja Jumal teeb temaga
lepingu, Jeesus on kõrbes küllaldase vee ja toiduta. Ometi on
need nii lähedalt seotud tekstid. Ap Pauluse kirjast kuulsime:
Selle võrdkuju sarnaselt päästab teid nüüd ristimisvesi, mitte
et see peseks maha teie mustuse, vaid see on justkui palve Jumala
poole, et ta teeks puhtaks meie südametunnistuse Jeesuse Kristuse
ülestõusmise kaudu. Alanud paastuaeg on Jumala kingitus meile.
See aitab meil taas avastada kristlaseks olemise väärikuse, see
avaldab meile Jumala majesteetlikuse ja armastuse. EV-s näeme
Jeesuse eeskuju, kus Ta näitas, et kiusatusi saab võita Jumala abiga.
Jeesuse läbikatsumine kõrbes järgneb koheselt ristimisvette kastmisele.
Kõrb sümboliseerib sageli vaimset proovilepanekut, eraldatust ja
loobumist maailma materiaalsetest asjadest. Jeesus veetis
nelikümmend päeva ja ööd kõrbes, valmistudes oma teenistuseks
ning kogedes isiklikku proovilepanekut. Paastuaeg esindab ka meie
vaimset teekonda ja läbikatsumist, et saaksime üha enam süveneda
palvesse ja enesevaatlusesse ning selle läbi vaimselt kasvada.
Tänane pühapäev kutsub meid rõõmustama, sest koos Jeesusega võidame,
kui seda tõesti tahame, kõik kiusatused ja alustame teekonda
ülestõusmispühade kirkuse poole. Hommikupalve lugemistes kinnitati
meid nende sõnadega: Poeg, kui tuled Issandat teenima, siis valmista
oma hing kiusatuse vastu! Juhi oma südant ja pea vastu ja ahvatluse
ajal ära tegutse ülepeakaela! Jää Issanda juurde ja ära tagane, et
sa lõpuks saaksid suureks! Kõik, mis sulle juhtub, võta vastu ja
ole kannatlik alanduse ajal! Sest kulda katsutakse läbi tules ja
(Jumalale) armsaid inimesi alanduseahjus.(Srk 2:1-5)
Armas taevane Isa, Sina toidad meid taevase Leivaga armulauas, palun
kingi meile tõelist igatsust Kristuse, ainsa Tõelise ja elava Leiva
järgi, et võiksime rõõmuga hüüda: Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

6.pühapäev pärast ilmumispüha

6.pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine kolmandast Moosese raamatust:
Issand rääkis Moosese ja Aaroniga ning ütles: “Kui inimese ihunahal on muhk,
lööve või valge laik ja tekib kahtlus, et see on pidalitõbi, siis tuleb see
inimene viia preester Aaroni või mõne tema preestrist poja juurde. Ja
pidalitõbine, kelle haigus on nähtavaks saanud, kandku lõhkirebitud rõivaid,
tema juuksed olgu lahti ja nägu kuni silmini kaetud. Ja tema peab kogu aeg
hüüdma: “Roojane! Roojane!”. Niikaua kui tema keha katab lööve jääb ta
roojaseks. Ja kuni ta on roojane, peab ta elama väljaspool leeri üksinda.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sina oled mu pelgupaik!
Õnnis on see, kelle ülekohus on andeks antud
ja kelle süü kinni kaetud.
Õnnis on inimene, kelle pattu Issand ei arva süüks
ja kelle südames ei ole kavalust.
Ma tunnistasin Sulle üles oma patu,
ega varjanud Sinu eest oma süüd.
Ja ma ütlesin: “Issandale ma tunnistan oma üleastumised!”
Aga Sina andsid mulle andeks mu süü.
Kes loodab Issanda peale,
seda ümbritseb heldus
Rõõmustage ja rõkake Issandas, teie, õiged!
Kõik, kes te olete siirad südamelt, hõisake!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sina oled mu pelgupaik!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kui te sööte, joote või teete midagi muud, siis tehke seda Jumala auks.
Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kirikule. Ka mina
püüan alati kõigile vastu tulla, otsimata omakasu, vaid kõikide kasu, et nemadki
võiksid pääseda. Võtke siis minust eeskuju, nii nagu mina olen Kristusest
eeskuju võtnud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, Sinu Sõna on tõde.
Pühitse meid oma tõe läbi!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal tuli Jeesuse juurde üks pidalitõbine. Ja pidalitõbine heitis maha tema
ette ja palus: “Kui sa vaid tahaksid, saaksin mina pidalitõvest lahti!” Ja
Jeesusel hakkast temast hale ja ta sirutas oma käe, puudutas teda ning ütles:
“Mina tahan, saa puhtaks!” Ja sedamaid lahkus temast pidalitõbi ja ta sai
puhtaks. Aga Jeesus saatis ta kohe minema ning pani talle südamele: “Vaata, et
sa ei räägi sellelest kellelegi, vaid mine, näita ennast preestritele ja too
ohver oma puhtakssaamise eest, nii nagu Mooses on oma käsuga neile tunnistuseks
seadnud!” Aga tema läks ja kuulutas sellest igal pool nii, et Jeesus ei saanud
enam minna ühtegi linna, vaid pidi jääma inimtühja paika. Ometi tuldi kõikjalt
tema juurde. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, kõigi nende jõud, kes usaldavad Sind:
võta meie palved armulikult vastu; ja kuna me oma nõrkuses ei saa ilma
Sinuta teha midagi head, siis anna meile oma armu abi, et Su käske
pidades võiksime olla Sulle meelepärased nii tahtes kui teos;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, Kes elab ja
valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal,
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 19; Ps 23; 5Ms 10:12-15,17-11:1; 1Jh 2:1-17

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 139; Js 51:1-8; Mk 9:14-32

Mõtisklus
Kirikukalendri järgi on täna viimane pühapäev enne paastuaega. 11. veebruaril
tähistatakse traditsiooniliselt ka Lourdes’i Jumalaema püha, Jumalaema ilmumist
1858 aastal, ja see paik on tuntud imeliste tervenemiste poolest. Selle pärast
on täna ka ülemaailmne haigete eest palvetamise päev. Jeesus, kuuldud EV
tekstist, parandas pidalitõbise. Igal korral, kui loeme pühakirjast mõne haiguse
kohta avaneb meile pilt palju enamast kui ühest tõvest. See pole mitte ainult
füüsiline vaid ka vaimne ja sügavalt isiklik kogemus. Pidalitõbi oli selles
mõttes üks hullemaid, nagu kuulsime esimesest lugemisest. Lisaks haigusele oli
ette nähtud ka eraldatus. Inimene oli ebapuhas ja ei saanud enam osa võtta
ühestki rituaalsest toimingust, rääkimata inimestevahelisest suhtlusest.
Ometi on Jeesus võtnud nõuks ravida pidalitõbist ja ütles mõneti kummalise
lause: “Vaata, et sa ei räägi sellelest kellelegi..” Jeesus avaldab Markuse
evangeeliumis ennast tasapisi, ei ütle kohe, et Tema on oodatud Messias,
vaid laseb seda ise avastada. Kuid mida see kõik tähendab meie jaoks? Jeesuse
poolt pidalitõbise ravimine tähendab Tema soovi tervendada kõiki meie elu olukordi.
Jumal on alati meiega, isegi kui Ta võib mõnikord tunduda kauge või eemalolevana.
Jumal räägib meiega erinevate vahendite kaudu, nagu püha Armulaud, Oma Sõna ja
meie südametunnistuse läbi. Just siis, kui lõpetame lootmise omaenese tarkusele
ja jõule, kui me lõpetame Jumala usaldamise kartmise, saame kasvada kokku
Kristusega, saame olla usu nähtavad tõeks elajad. Meie omakasupüüdmatu soov jagada
kõike head, millest oleme usu läbi osa saanud, see julgustab inimesi, kellega
kohtume, usaldama Jumalat ja Talle järgnema. Me usume, et see, mida meilt
oodatakse, teeb meid tõeliselt õnnelikuks, et oleme kutsutud ja oodatud Jumala
lapsed ja näitame oma rõõmu välja läbi Tema püha Kiriku.
Armas taevane Isa, palun, kingi meile rõõmu kogeda Sinu Poja armastavat
puudutust, et kandes oma risti võiksime kindlas usus Sulle järgneda.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

5. pühapäev pärast ilmumispüha

5. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine Hiiobi raamatust:
Hiiob avas oma suu ja ütles: Kas pole inimese elu maa peal nagu
sõjaväeteenistus, ja tema päevad nagu palgalise päevad. Nagu sulane igatseb
varjulist kohta, või palgaline ootab oma tasu, nii olen mina saanud pärisosaks
pettumusekuud ja vaevaööd. Kui ma magama heidan, siis ma mõtlen: millal võiksin
tõusta? Kui olen üles tõusnud, täidab mind rahutus ja ma küsin: “Millal tuleb
õhtu?”, kuni taevas hämaraks muutub. Minu päevad on kärmemad kui kuduja värten
ja kaovad, kui nad on möödunud. Mõtle sellele, et minu elu on otsekui
tuulepuhang, ja minu silm ei saa enam nägema õnne.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand teeb terveks need, kelle süda on murdunud!
Hea on meie Jumalale laulda,
teda kaunis on kiita.
Issand ehitab Jeruusalemma jälle üles,
tema kogub kokku Iisraeli rahva pagulased.
Tema teeb terveks need, kelle süda on murtud,
seob kinni valutavad haavad.
Tema määrab tähtede arvu,
nimetab neid kõiki nimepidi.
Meie Issand on suur ja tema võim on väes,
tema tarkus on määratu.
Issand aitab üles need, kes on küüru vajunud,
aga õelaid ta alandab maani.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand teeb terveks need, kelle süda on murdunud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kui ma armuõpetust kuulutan, ei saa ma sellest kiidelda, sest see on
mulle peale pandud sunniviisil. Ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta.
Oleks see minu vabast tahtest, siis saaksin ma tasu, kui aga armuõpetuse
kuulutamine ei sünni minu tahte järgi, on see siiski ülesanne, mis on usaldatud
minu kätte. Mis on siis nüüd mulle palgaks? See, et ma kuulutan evangeeliumi
tasuta ega kasuta õigust, mis mulle on lubatud. Kuigi ma pole kellestki
sõltunud, olen ometi saanud kõikide orjaks, et võimalikult paljusid võita
armuõpetuse tundmisele. Nii olen ma saanud nõtrade jaoks nõdraks, et olla neile
kasuks. Kõigile olen saanud kõigeks, et kasvõi mõnedki ära päästa. Kõike seda
teen ma evangeeliumi pärast, et ka mina ise võiksin sellest osa saada.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus võttis enda peale meie vaevad
ja sai osa meie nõtrusest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal läks Jeesus koos Jaakobuse ja Johannesega Siimoni ja Andrease kotta.
Aga seal lamas Siimoni ämm palavikuga voodis ja peagi räägiti sellest ka
Jeesusele. Ja Jeesus läks Siimoni ämma juurde, võttis tal käest kinni ja aitas
tal tõusta. Ja palavik lahkus temast ja ta teenis neid.
Kui õhtu tuli ja päike looja läks, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja
seestunud, ja kogu linn oli kokku tulnud maja ukse ette. Ja Jeesus tegi terveks
paljusid, kes kannatasid mitmesuguste haiguste käes, ning ajas välja palju kurje
vaime. Ja ta keelas kurjadel vaimudel rääkida, sest nad teadsid, kes ta oli.
Vara hommikul, enne kui valgeks läks, tõusis Jeesus üles ja läks inimtühja paika
palvetama. Siimon ja tema kaaslased ruttasid talle järele ja kui nad ta leidsid,
siis nad ütlesid: “Kõik otsivad sind!” Aga tema vastas: “Mingem teisale,
ümberkaudseisse küladesse, et ma sealgi võiksin kuulutada, sest selleks ma ju
olengi tulnud.” Ja ta käis läbi kogu Galilea ning kuulutas nende sünagoogides ja
ajas välja kurje vaime. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Vabasta meid, Jumal, meie pattude orjusest ja anna meile
osadus sellest külluslikust elust, mille Sa oled
meile teatavaks teinud Oma Pojas, meie Päästjas Jeesuses Kristuses;
kes elab ja valitseb koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses, üks Jumal,
nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 112; Ps 113; Ha 1:12-2:4; Ha 2:9-14; Lk 12:35-48

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 7; Am 5:14-24; Kl 6:1-10

Mõtisklus
Jeesus parandab nii palju tõbiseid, et Ta pidi minema ise inimtühja paika palvetama.
Inimeste igatsus saada osa Jumala avalikust armust ime läbi on nii suur, et sunnib
neid otsima imetegijat, sunnib otsima midagi suuremat kui meie ise. Kuid Jeesus ei
tahtnud, et Teda peetaks austatud imetegijaks. Jeesuse tegevust tuli mõista kui
midagi palju sügavamat. Tema imede mõte on pastoraalne ja messialik. Tema on Karjane
ja Lunastaja ühes isikus. Jeesus teeb tervendavaid imesid tänini. Tema tervendab
meid selle maailma peibutavast hüvest, ja suunab meid töötama Tema Kuningriigi
ülesehitamisel. Siimoni ämm tõusis teenima, Ap. Paulus ütleb oma evangeliseeriva
töö kohta: see on ülesanne, mis on usaldatud minu kätte. Meie kristlik usk seisneb
kuulumises Kristusele igal ajal, õnnistatuna ja kartuseta, isegi meie katsumustes ja
tagasilöökides. Kristus võiks teha kõik hetkega täiuslikuks, aga see ei ole Jumala
tee. Meie tee ei ole selle maailma näiv hea ja muretu elu, vaid vabadus olla koos
Kristusega. Jumal ei ole sauaga võlur, kuigi nii oleks hea evangeeliumi levitada.
Meie teeme seda evangeeliumi kuulutamise tööd oma sõnade ja tegudega. See evangeelium
on ilmutus rahvastele Jumala päästetöödest inimeste heaks, mis on teoks saanud
Kristuses, Tema Kirikus, Püha Vaimu väega. Sedasi elades peame vaatama esimese
lugemise eeskuju Iiobi poole, kui vankumatu usu tõeks elamise eeskuju peale.
Püha Benedictus soovitas: “dei misericordia numquam desperare” (Püha Benedictuse reegel,
peatükk 4:74); see tähendab: “Ärge kunagi heitke meelt Jumala halastuse pärast.”
Tema halastus saab ilmsiks omal ajal ja kombel. Igal armulaual palume Kristust, et
Ta aitaks meil üha enam mõista Püha Vaimu püsivat kohalolekut ja meile pakutavat
kingitust – Kristuse Ihu ja Verd. Selles abis saame loota mitte tulemustele või edule,
nii nagu maailm seda mõistab: tervisele, rikkusele ja ilule, vaid tõelisele
kuulumisele Kristusele, kes meid vabastab ja soovib meile õnne asjades, mis on
tõeliselt olulised: osadust Jumalaga, rahu, ja rõõmu teekonnal igavesse õnne.
Armas taevane Isa, luba oma armus, et meie teod ja sõnad peegeldaksid Sinu armastust.
Palun luba meil käia usuteed nõnda nagu Sina soovid näha meid käimas ja luba
meil tunda sellel teekonnal rõõmu Sinu kohalolust. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

4.pühapäev pärast ilmumispüha

4.pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine viiendast Moosese raamatust:
Neil päevil ütles Mooses rahvale: Issand, sinu Jumal, laseb tõusta sinu keskelt,
su vendade hulgast, prohveti, kes on minu sarnane ja keda te peate kuulama. Sest
seda sa ju palusidki kogunemispäeval Hoorebi mäe juures, kui sa ütlesid: ma ei
suuda enam kuulata Issanda oma Jumala kõuehäält ega vaadata kauem seda suurt
tuld, ilma et ma sureksin. Siis ütles ta mulle: See on hea, mis nad on rääkinud.
Ma lasen tõusta neile ühel prohvetil nende vendade hulgast, niisuguse nagu sina,
ja ma panen tema suhu oma sõnad, ning ta räägib neile kõik, mida mina tal käsin
rääkida. Ja kes ei kuula minu sõnu, mida ta räägib minu nimel, selle käest nõuan
mina ise aru. Aga kui prohvet räägib midagi suurustades minu nimel, mida mina
tal ei ole käskinud rääkida, või kui ta räägib midagi teiste jumalate nimel,
siis peab see prohvet surema. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
Sest tema on meie Jumal, ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, ma tahaksin, et teie südamel ei oleks muresid. Mees, kes pole abielus,
hoolitseb selle eest, mis Issandale kuulub: kuidas ta saaks olla Issandale
meelepärane. Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis sellesse maailma kuulub, et
ta saaks olla oma naisele meele järgi. Nii on ta kaheks jaotatud. Ja naine, kes
pole abielus, ehk neitsi, hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, et ta
võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest. Aga abielunaine hoolitseb selle eest,
mis sellesse maailma kuulub, et ta saaks olla oma mehele meele järgi. Seda
räägin ma teie eneste hüveks, mitte et tahaksin panna teile ikke kaela ümber,
vaid et te elaksite mõistlikult ja võiksite Jumalat takistamata teenida.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Rahvas, kes elas pimeduses, sai näha suurt valgust,
neile, kes elasid surmavarju orus, koitis valgus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Kui Jeesus oli oma jüngritega Kapernaumas, läks ta hingamispäeval sünagoogi ning
õpetas. Ja inimesed olid hämmastuses tema õpetusest, sest ta õpetas nii, nagu
oleks tal Jumalalt meelevald, mitte nõnda kui kirjatundjad. Samal ajal oli
sünagoogis mees, kellel oli kuri vaim, ja kes karjus: “Mis meil on sinuga
tegemist, Jeesus Naatsaretist! Kas sa oled tulnud meid hävitama? Ma tean kes sa
oled, sa oled Jumala Püha.” Siis Jeesus sõitles teda ja ütles: “Ole vait, ja
mine temast välja!” Ja kuri vaim raputas meest ja läks temast välja valju
häälega karjudes. Aga kõik olid kohkunud ja küsisid üksteiselt: “Mida see peab
tähendama? Kas tal on meelevald uut õpetust kuulutada? Ta käsutab isegi kurje
vaime, ja need kuulavad tema sõna.” Nii levis kuuldus temast kiiresti kogu
Galileamaal. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Sina valitsed kõike nii taevas
kui maa peal: võta halastavalt kuulda oma rahva anumisi
ja anna meile oma rahu omal ajal!
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi , kes elab ja valitseb koos Sinu ja
Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 18:1-20; 5Ms 4:5-13,32-40; Ef 2

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 36:5-13; Tn 10:10-19; Mk 6:45-56

Mõtisklus
Seesama Jeesus, kes astus juutide hingamispäeval Kapernauma sünagoogi, astub igal
pühal Missal meie juurde. Ta õpetab meid sellesama autoriteediga, mis tal oli kaks
tuhat aastat tagasi. Ta kõneleb meiega Jumala sõnas ja hiljem teeb midagi palju enamat.
Palju suurepärasemat kui kurja vaimu väljaajamine – Ta teeb leiva ja veini Iseendaks,
oma Ihuks ja Vereks ning ühineb meiega kõige täiuslikumal viisil. Kui ka tegelikult
mõistame, mis toimub, kui ärkame Tema pühaduse jõule, kui paljud meie seast tahaks saada
Jumala prohvetiteks ja Tema armu kuulutajateks. Ja tänane päev on täis jumala prohveteid
ja imetegijaid, mõnedel on annid ja mõned on isehakanud. Au, kuulsus ja raha.
Apostlina teadis Paulus tagajärgi, mis saab, kui ta ütleb: „Nii ütleb Issand”,
kui Issand ei käskinud tal rääkida. Ta lihtsalt avaldas oma arvamust. Tänases
evangeeliumis Jeesus vastupidiselt kirjatundjatele ja variseridele, õpetas
autoriteediga. See ei põhine maistel tunnistustel ega Tema oskusel tsiteerida pühakirja.
Tema ainus tunnistus oli see, et Ta on Jumala Poeg. Tema autoriteet pärineb Isalt.
Seetõttu peaks tõeline prohvet toetuma ainult Jumalalt läkitatule. Millele peaksime
toetuma meie? Kristus ise kuulutab meile, läbi oma püha Kiriku, kõike seda, mida
meil on vaja hinge õndsuseks teada. Selle tunnistuseks tõuseme alati, kui loetakse
evangeeliumit. Pühale Kirikule on antud Jeesuse poolt volitus, võiksime koguni ütelda,
et käsk, millega Tema sõnumit kuulutada. Ta ütles: “Kes teid kuulda võtab, see võtab
kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale
lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.”(Lk 10:16) Jeesus on see Jumala Sõna, mida
meie vajame. Tema on see, Kes tuleb alla maa peale, et meid puudutada, et astuda meiega
pühasse armulauaosadusse. Kuid mis on suurim küsimus mida peame täna endalt küsima?
Kas ma kuulan Jeesuse sõnu ja elan Tema eeskuju järgi? See tähendab elada suure
igatsusega Jumala, Tema Sõna ja Sakramentide järgi. Kui me tõesti tunneme oma südames
ära Kristuse, meile kuulutatud Messia, püüaksime alati oma elu kokku viia Jumala
õpetatu ja püha Kiriku poolt tõeks tunnistatuga. Kuidas meie peaksime siis oma elu
korraldama igapäevaste toimetuste keskel? Võtma aega Jumalale. Palvetama, lugema
pühakirja, midagi juurde õppima ja igatsusega pöörduma Tema poole kõikides muredes ja
rõõmudes. Tänasel päeval võime meenutada ka püha Thomast Aquinast, kes isikliku palve
kohta ütles:”Me esitame oma palved Jumala ees mitte selleks, et anda Talle teada oma
vajadused ja soovid, vaid selleks, et me ise mõistaksime, et nendes asjades on vaja
pöörduda abi saamiseks Jumala poole.”
Armas taevane Isa, valgusta meie südameid ja ava meid kõigele heale, mida Sina meile
saadad, palun, kingi meile alati tahet tänada ja kiita Sind kõige eest, mille
oleme kogemuseks saanud, Sinu Nime auks ja kiituseks. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Püha Missa 21.01.2024A.D.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

3.pühapäev pärast ilmumispüha

3.pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine prohvet Joona raamatust
Neil päevil tuli Joonale Jumala Sõna: “Sea end teele ja mine Niinivesse, suurde
linna, ja ütle neile edasi kõik ähvardussõnad, mida mina neile lasen öelda”. Ja
Joona seadis end teele ning läks Niinive linna, nii nagu Jumal teda oli
käskinud. Niinive oli suur linn Jumala ees, linna läbikäimine nõudis kolm
päevateekonda. Ja Joona käis esimese päeva teed, kuulutas ja hüüdis: “Veel
nelikümmend päeva, ja Niinive hävitatakse!” Ja Niinive mehed – nii suured kui
väikesed – uskusid tema sõnu, kuulutasid välja paastu ning panid selga
kotiriide. Ja Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, ja
ta kahetses kurja, millega ta neid oli ähvardanud, ega lasknud sellel sündida.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma radu!
Juhata mind käima tõeteed ja õpeta mind,
sest Sina oled Jumal, mu Lunastaja,
Sinu peale loodan ma kogu aja.
Tuleta meelde oma halastust ja heldust, Issand,
sest need on igavesest ajast.
Ära vaata minu noorusaja patte ja üleastumisi,
mõtle minu peale oma helduses, sest Sina oled hea.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast näitab ta eksijaile õiget teed.
Ta juhatab alandlikke oma õiguse järgi
ja õpetab leplikele oma radu.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma radu!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Ma ütlen teile, vennad, et aega on vähe, sellepärast peab igaüks, kellel on
naine, elama nii, justkui tal ei olekski. Ja kes nutab, nagu ta ei nutaks, ja
kes on rõõmus, nagu ta ei olekski rõõmus. Ning kes ostab, nagu ta ei saakski
ostetut endale pidada, ja kes seda maailma kasutab, justkui ta ei kasutakski
seda, sest selle maailma nägu kaob.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumalariik on lähedal,
parandage meelt ja uskuge Evangeeliumi!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Pärast seda, kui Ristija Johannes oli vangi pandud, tuli Jeesus Galileamaale ja
kuulutas Jumala evangeeliumi ning ütles: “Aeg on täis ja jumalariik on lähedal,
parandage meelt ja uskuge evangeeliumi.” Ja kui ta Galilea järve ääres kõndis,
nägi ta Siimonit ja Andreast võrku järve laskmas, sest nad olid kalurid. Ning
Jeesus ütles neile: “Käige minu järel, ja ma teen teist inimesepüüdjad”. Ning
sedamaid jätsid nad maha oma võrgud ja läksid tema järel.
Kui aga Jeesus edasi läks, nägi ta Jaakobust, Sebedeuse poega, ja Johannest,
tema venda, paadis võrke parandamas; ning samas ta kutsus neidki. Ja nad jätsid
oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid Tema järel.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Anna meile, Issand, armu, et me vastaksime hõlpsalt meie Päästja Jeesuse Kristuse
kutsele ja kuulutaksime kõigile inimestele Tema rõõmusõnumit, et meie ja kogu
maailm tunneksime Tema imeliste tegude hiilgust; kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 11; Ps 12; 5Ms 16:18-20; 5Ms 17:8-11; Jk 2:1-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 103; Js 54:1-8; Rm 14:1-15:3

Mõtisklus
Tänased lugemised toovad meie ette justkui rasked valikud. Alati on meie ees see
“miski” mida on veel vaja, et saada täielikult õnnelikuks, ehk koguni õndsaks
koos Jumalaga. Tõenäoliselt meile meeldiks vaadata neid suurepäraseid piiblitegelasi
tänastes tekstides nagu usu kangelasi kaugest minevikust. Kuid me teame, Jumala
kutse neile on ka kutse meile. Teame, et ainult need, kes võtavad kuulda Tema sõnu
ja avavad end pühalt ristilt välja valatavale armule, suudavad leida täieliku sisemise
õnne, mida me kõik igatseme. Mida tahab Jumal, läbi püha Kiriku, meile tänase teksti
kaudu ütelda? Joonale ja kutsutud jüngritele esitatud nõudmised on nii radikaalsed.
Kristlaste elu on seotud tööde, perekonna, Kiriku, ja isikliku palvega. Jumalik
ettehooldus täidab meid armuga. Apostel Pauluse tekst aitab meil seda mõista.
Tema soovitab, et see, mida kõigilt kristlastelt erinevates eluviisides palutakse,
ei ole mitte niivõrd “loobuda” kõigest ja kõigist inimlikest tarvidustest,
vaid “loovutada need” Jumala armu rüppe. Meie ristimine, “Jumala sekkumine meie
ellu”, nõuab ja teeb võimalikuks, et elaksime Jumalale nii lähedal kui me
igaühe jaoks antud on. Radikaalne muutus ei ole meie kõigi jaoks – see tähendab:
kasutagem kõike, mis meil on Tema Kuningriigi ülesehitamiseks, meie kõigi hüvanguks.
Jumal ei oota kõigest heast ärapööramist, vaid täielikult Tema armus elamist,
see ei tähenda aga seda, et meiepoolne pühendumine ja pingutus isiklikus ja
Kiriklikus elus oleks vaja sooritamata jätta – küll Jumal hoolitseb, tahaksime ehk
mõtelda. Näidakem oma eluga kogu maailmale tõeliseks kristlaseks olemise armurikkust.
Armas taevane Isa, ainult Sina oled elu täiuslikkuse allikas. Palume Sinult armu,
et võiksime Sinu rõõmust täidetuna mõista ja ellu viia Sinu tahet. Pööra ümber
ahistavate vaimude võim ja täida meid täielikult Sinu armastuse koosoluga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

2. pühapäev pärast ilmumispüha

  1. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine esimesest Saamueli raamatust
Noor Saamuel teenis Issandat preester Eeli juhtimise all. Neil päevil oli
Issanda ilmutus haruldane, ja ka nägemused ei olnud sagedased. Kord ühel
päevaloojangul, kui Jumala lamp polnud veel kustunud, magas Eeli oma asemel;
tema silmad olid tuhmunud ega näinud enam. Ka Saamuel magas Issanda telgis, kus
oli Jumala laegas. Ja Issand hüüdis Saamueli ja Saamuel vastas “Siin ma olen”.
Ta jooksis Eeli juurde ning ütles: “Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind”. Kuid
Eeli vastas: “Mina pole sind hüüdnud, mine tagasi ja heida magama”. Ja Saamuel
läks ning heitis magama. Kuid Issand hüüdis Saamueli teist korda: “Saamuel!” Ja
ta tõusis ja läks Eeli juurde ning ütles: “Siin ma olen, sest Sa ju hüüdsid
mind”. Eeli aga vastas: “Mina pole sind hüüdnud, mu poeg, mine tagasi ja heida
magama”. Saamuel ei tundnud veel Issandat, sest Issanda sõna polnud talle veel
kunagi ilmutatud. Ja Issand hüüdis Saamueli kolmandatki korda, nii et see tõusis
ja läks Eeli juurde ning ütles: “Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind”. Alles
siis mõistis Eeli, et poissi oli hüüdnud Issand, ja ta kostis Saamuelile: “Mine
magama, ja kui sind veel peaks hüütama, siis vasta: “Räägi, Issand, sest sinu
sulane kuulab”.” Ning Saamuel läks tagasi oma asemele ja uinus. Siis Issand tuli
ja hüüdis teda jälle: “Saamuel, Saamuel!” ja Saamuel vastas: “Räägi, sest sinu
sulane kuulab”. Ja Saamuel kasvas, ja Issand oli temaga ega lasknud ühelgi tema
sõnal tühja minna. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Vaata, ma tulen täitma Sinu tahtmist!
Pikisilmi ma ootasin Issandat,
ja ta tuli mulle appi ning võttis mind kuulda.
Tema seadis minu suhu uue laulu,
kiituselaulu meie Jumalale.
Tapa- ja roaohvrid ei meeldi sulle,
põletus- ja patuohvrit sa ei nõua,
kuid sa oled avanud mu kõrvad kuulma,
sellepärast ma ütlen: vaata, ma tulen.
Rullraamatus on minust kirjutatud,
Sinu tahtmist täita, mu Jumal, on minu rõõm
ja sinu seadus on mu südames.
Ma kuulutasin sinu õiglusest suure koguduse ees,
vaata, ma ei sule oma huuli.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Vaata, ma tulen täitma Sinu tahtmist!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, ihu ei ole kõlvatuse jaoks, vaid Issanda jaoks, ja Issand ihu jaoks.
Jumal on Issanda üles äratanud, ning oma väega äratab ta üles ka meid. Vennad,
kas te siis ei tea, et teie ihud on Kristuse liikmed.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Me oleme leidnud Messia, Issanda salvitu.
Arm ja tõde on tulnud Tema läbi.
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal, kui Johannes koos oma kahe õpilasega oli Jordani jõe ääres ristimas,
nägi ta Jeesust enda juurde tulemas, ja ta ütles: “Vaata, see on Jumala Tall”.
Mõlemad jüngrid kuulsid seda, mis ta ütles, ja läksid Jeesuse järel. Jeesus aga
pöördus ümber, ja nähes, et nad tema järel käivad, küsis neilt: “Mida te
otsite?” Ja nad vastasid Talle: “Rabbi (see tähendab ‘õpetaja’), kus Sa elad?”
Ja ta ütles neile: “Tulge ja vaadake.” Ja nad läksid ja nägid, kus ta elas, ning
jäid selleks päevaks tema juurde.
Üks neist kahest, kes Johannese sõnu kuulsid ja läksid Jeesuse järel, oli
Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta otsis kõigepealt üles oma venna ja ütles
talle: “Me oleme leidnud Messia, see tähendab Kristuse”. Siis viis ta oma venna
Jeesuse juurde. Aga Jeesus vaatas talle otsa ja sõnas: “Sina oled Siimon Joona
poeg, sind peab hüütama Keefaseks, see tähendab Peetruseks”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas Jumal, kelle Poeg, meie Päästja Jeesus Kristus, on maailma valgus :
anna, et Su Sõnast ja sakramentidest valgustatud rahvas säraks Kristuse
auhiilguses, et Teda tuntaks, Teda kummardataks ja Temale kuuletutaks
üle kogu maailma; Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, Kes
elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd, ikka ja
igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 29; Ps 99; 2Ms 34:29-35; Mk 9:2-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 62; Ps 127; Js 54:11-17; 1Jh 1:35-51

Mõtisklus

Võime olla kindlad, et Jeesus ei vajanud Ristija Johannese tunnistust Andrease
pöördumiseks ega Andrease tunnistust Siimon Peetruse pöördumiseks. Jeesus otsustas
kasutada neid teiste inimeste pöördumise esilekutsumiseks. Jumala täiuslikus
ettehoolduses kasutab Ta regulaarselt inimeste vahendamistööd, et tuua esile
südamete pöördumine Tema poole. Näeme seda mitmel tasandil. Eelkõige kasutab Ta
pühakuid eestpalvetajate ja eeskujuna, et tuua esile oma arm meie kõigi peale.
On ka lugematu arv ingleid, kes tegutsevad Jumala armu ja halastuse levitajatena.
Jumal on kõige allikas, kuid kasutab taevavägesid, et tuua oma armu meie kõigi peale.
Sama kehtib ka meie maise elu kohta. Lisaks arvukatele inglitele ja pühakutele,
kes tegutsevad eestkostjate ja vahendajatena, kasutab Jumal meid kõiki, et tuua
oma kuningriiki siin ja praegu, paljude inimeste ellu. Iga kord, kui räägime
läbi oma tegude Jumala sõnu või tunnistame Jumalat oma eluga, saame Jumala halastuse
tööriistaks. Ja kui me pühendume end täielikult jumalikule tahtele, saab olema palju
neid, kes pöörduvad Jumala armu poole meie kaudu. Mõelgem täna sellele pühale kutsele,
mille oleme saanud, tegutseda Jumala lõpmatu armu ja halastuse vahendajana.
Esiteks mõtelgem paljudele inimestele, keda Jumal tahab meie kaudu puudutada.
Mõelgem ka sellele, et need inimesed ei pruugi kunagi Jumala poole suunduda ilma meie
juhatamiseta. Jumal võib teha kõike ja puudutada paljusid inimesi erinevatel viisidel,
kuid tõsiasi on see, et Ta tahab meid oma pühas töös kasutada. Öeldes Temale “jah”,
saame meiegi osa kutsest olla eestkostja ja Jumala armu vahendaja. Meile kõigile
on antud erinevad kutsumused ja oskused mille läbi saame oma usku tõeks elades
olla teenäitajaks paljudele, kõige erinevamatele inimestele. Täna hommikul
lugesime psalmikirjutaja sõnu: Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi
rahvaste. Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
Armas taevane Isa, palume Sind alandlikult, luba meilgi anda tunnistust Sinu armust
oma eluga, et meie usu eeskuju jõuaks paljude inimesteni ja eestpalved tooksid
Sinu Nimele palju au ja kiitust, sest Sina oled püha. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ISSANDARISTIMISE PÜHA B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, see on minu sulane, keda ma hoian, minu äravalitu,
kellest minul on hea meel. Ma olen saatnud oma Vaimu tema üle. Tema toob
rahvaile õigekssaamise. Tema ei hüüa ega karju, tema häält ei ole kuulda
tänavail. Mahapainutatud pilliroogu ei murra ta katki, ja hõõguvat tahti ta ei
kustuta. Tema toob tõesti õigekssaamise. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta on maa
peal õiguse maksma pannud, ja tema seadust ootavad saared. Mina olen Issand, ja
mina olen Sind õigluseks kutsunud, haaranud kinni Su käest ja Sind kinnitanud.
Ma olen seadnud Sind rahvale seaduseks ja paganaile valguseks, avama pimedate
silmi, laskma vange vabaks vangikojast ja tooma pimeduses istujaid valguse
kätte. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand annab rahu oma rahvale!
Andke Issandale au, teie taevalised,
andke talle au ja ülistage teda.
Andke au Issanda nimele,
kummardage Issandat pühas ehtes.
Issanda hääl on üle vete,
Issand üle suurte vete.
Issanda hääl müristab võimukalt,
Issanda hääl on täis ülevust.
Kirkuse Jumal laseb müristada,
Tema pühamus ülistavad kõik Tema auhiilgust.
Issanda aujärg on vetevoogude üle,
Issand istub kuningana aujärel igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand annab rahu oma rahvale!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee
vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on temale meelepärane see, kes teda
kardab ja on õiglane. Selle sõna on ta saatnud Iisraeli rahvale, ja kuulutanud
rahu-evangeeliumi Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõige Issand.
Te teate ju, mis on sündinud kogu Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist,
mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal salvis Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu
väega, ning kes selle järel käis mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle
saatan oli võimust saanud, sest Jumal oli temaga.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Taevas avanes ja üks hääl ütles:
“See on minu armas Poeg, teda kuulake!”
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal läks Johannes kõrbesse ja kuulutas: “Pärast mind on tulemas keegi, kes
on vägevam kui mina, kellel ma ei ole väärt kummardades sandaalirihma lahti
päästma. Mina ristisin teid üksnes veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga”.
Ja sündis, et neil päevil tuli Jeesus Galilea Naatsaretist ja Johannes ristis
tema Jordani jões. Aga siis, kui ta veest välja tuli, nägi ta taevast avatud
olevat ja Vaimu tuvina laskuvat tema üle. Ja hääl kostis taevast: “Sina oled
minu armas Poeg, kellest minul on hea meel.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Taevane Isa, Kes Jeesuse ristimisel Jordani jões
kuulutasid Ta oma armsaks Pojaks ja võidsis Ta
Püha Vaimuga: palun anna, et kõik, kes on ristitud Tema nimesse,
peavad kinni sõlmitud lepingust ja tunnistaksid Teda julgelt
Issandaks ja Päästjaks; Kes elab ja valitseb koos Sinu ja Püha
Vaimuga, üks Jumal, igaveses auhiilguses. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 92; Ps 93; Õp 8:22-35; Kl 1:9-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 19; Ps 67; Js 49:1-7; 1Jh 1:1-9

Mõtisklus
Tänase Issanda ristimise püha ja eilse kolmekuningapäeva vahel on oluline seos.
Need pühad avaldavad Jeesuse identiteedi “see on minu armas Poeg”. See on püha,
mis lõpetab jõuluaja ja tuletab meile meelde ka meie olemust, „ sest Kristus
oma ülevoolavas armastuses tahtis meiega jagada oma suhet oma Isaga” (Homiletic
Directory, 137). Sellepärast võivad kõik siin öelda koos “Meie Isa”. Jumala
ilmumine (Epifaania) inimesena, alustades oma avalikku tegevust ühena inimeste
seas, saades ristitud Jordanis, on suurim võimalik ühtekuuluvus kinnitus oma
looduga. Hiljem näeme, et Ta sõi koos patustega, rääkis lugusid kadunud
lammastest ja kadunud pojast ning löödi isegi kurjategijate vahel risti.
Just sel ühtekuuluvuse hetkel inimestega toimub see tohutu Kolmainsuslik epifaania.
Seesama Vaim, mis valati Jeesuse peale Tema ristimisel, on valatud ka meie peale.
See on kristlaseks olemise sisu – elamine Jeesuse Armastuse vaimus. Ka meie
osaleme Jeesuse teenistuses – meid on võitud; meil on jumalik ülesanne Tema
kuningriigi ehitamiseks. See on meie identiteet; oleme kinnitatud “Kristusele
kuulumise kustumatu vaimse pitseriga”,mille saime enda ristimisel. Meie ristimine
hõlmab palju enamat kui lihtsalt ” meie hinge päästmist ” ja “patu kustutamist”.
See kutsub meid olema maa sool ja maailma valgus. See kohustab meid jätkama
Jeesuse missiooni, saades Jumala kaastöölisteks Tema kaastunde, õigluse ja
armastuse kuningriigi e. Kiriku ülesehitamisel maa peal. Sellest me teame, et
oleme Jumala lapsed, kui armastame Jumalat ja peame Tema käske, (1Jh 5:1–9);
kui me kummardame Teda Vaimus ja Tões, kui austame Tema Nime, kui austame
Issanda päeva, kui me ei kasuta seda igasuguste ilmalike koosolekute ja
maiste asjade jaoks, kui austame oma vanemaid, oma perekonda, ligimese elu ja
armastame teha head.
Armas taevane Isa, kingi meilegi üha enam osadust oma Vaimus, sest Püha Vaim
teeb Kristuse kallimaks, toob paradiisi lähemale ja Sinu Sõna mõistetavaks.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Mõned pildid jõuluajast 2023AD

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Püha perekonna, Jeesuse, Maarja ja Joosepi püha

Püha perekonna, Jeesuse, Maarja ja Joosepi püha aasta B

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: “Ära
karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” Aga Aabram
ütles: “Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna
ja mu koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!” Ja Aabram ütles: “Vaata,
mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.”
Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: “Tema ei ole sinu pärija,
vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” Ja ta viis tema õue
ning ütles: “Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!”
Ja ta ütles temale: “Nõnda saab olema sinu sugu!” Ja ta uskus Issandat ning
see arvati temale õiguseks. Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta
oli lubanud. Issand toimis Saaraga, nõnda nagu ta oli öelnud: Saara jäi
lapseootele ja tõi Aabrahamile poja ilmale ta vanas eas, määratud ajal,
millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Aabraham pani oma pojale, kes temale
sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tema, Issand, on meie Jumal,Ta peab igavesti meeles oma lepingut!
Tänage Issandat, kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Laulge temale, mängige temale,
kõnelge kõigist tema imedest!
Kiidelge tema pühast nimest,
rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!
Nõudke Issandat ja tema võimsust,
otsige alati tema palet!
Meenutage tema tehtud imetegusid,
tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,
te Aabrahami, tema sulase sugu,
te Jaakobi, tema valitu lapsed!
Ta peab igavesti meeles oma lepingut,
sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele,
lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga,
ja oma vannet Iisakile.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tema, Issand, on meie Jumal,Ta peab igavesti meeles oma lepingut!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama
pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usus sai isegi Saara väe
suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks.
Seepärast ka sündis sellest ühestainsast, pealegi mehejõu kaotanud mehest hulga
poolest nii palju järglasi nagu tähti taevas ja nagu liiva mere rannal, mida ei
saa ära lugeda. Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki;
tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu; tema, kellele
oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.” Sest ta arvestas, et Jumal võib ka
surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu,
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal, kui said täis Jeesuse vanemate puhastuspäevad, mis Moosese seaduses
olid ette nähtud, viisid nad oma lapse Jeruusalemma, et teda seal seada Issanda
ette. Nii nagu on kirjutatud Issanda seaduses: iga poeglaps, kes on oma ema
esmasündinu, pühitsetagu Issandale ning toodagu ohver nagu seaduses on öeldud –
paar turteltuvi või kaks muud noort tuvi.
Sel ajal elas Jeruusalemmas mees, kelle nimi oli Siimeon. Ta oli õiglane ja vaga
ning ootas Jeruusalemma lunastust, ning Püha Vaim oli tema üle. Temale oli Püha
Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud Issanda Salvitut. Ja
Püha Vaim juhtis ta sel päeval templisse, kui vanemad Jeesuse sinna tõid, et
täita seda, mis seaduses oli ette nähtud. Siis võttis Siimeon Jeesuse sülle,
kiitis Jumalat ja ütles: “Issand, nüüd lased Sa oma sulasel rahus minna, nii
nagu Sa oled öelnud, sest minu silmad on näinud Sinu lunastust, mille sa oled
valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile, ja
auhiilguseks oma rahvale Iisraelile”. Aga Jeesuse isa ja ema panid seda imeks,
mida temast räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ning ütles Maarjale, tema emale:
“Vaata, see inimene on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis,
ning märgiks, millele hakatakse vastu, et saaksid avalikuks paljude südamete
mõtlemised. Kuid sinu endagi hingest peab mõõk läbi tungima”.
Seal oli ka naisprohvet Anna, Fanueli tütar, Aaseri hõimust, kes oli väga
elatanud. Ta oli elanud pärast neitsipõlve oma mehega seitse aastat ja pärast
lesena kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Ta oli sageli templis ja teenis
Jumalat paastudes ja palvetades nii öösel kui päeval. Sellel tunnil tuli ka tema
nende juurde ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid
Jeruusalemma lunastust.
Ja kui nad olid täitnud kõik, mis Issanda seaduses oli ette nähtud, läksid nad
tagasi Galileamaale, oma Naatsareti linna. Ja lapsuke kasvas ja sai tugevaks ja
targaks, ning Jumala arm oli tema üle.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Armuline Jumal, kes Sa meile pühas Perekonnas
suurepärase eeskuju oled andnud,
võimalda neil armulikult seda eeskuju
perekondlike vooruste ja armastuse võrdkujuna järgida,
et tasuks Sinu igaveses kodus kord rõõmustada võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 89:1-30; Js 44:1-8,21-23; Kl 2:6-17

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 132; Hg 2:1-9; Lk 2:34-40

Mõtisklus
Jeesuse templis Issanda ette toomine Maarja ja Joosepi poolt näitab, et nad järgivad
juudi seadusi ja traditsioone. See tegu näitab religioossete tavade ja riituste
tähtsust perekonna usu ja identiteedi kasvatamisel. Nõnda nagu Aabram pani kogu usu
ja lootuse Jumalale, tegid seda ka Joosep ja Maarja, eriti veel peale Siimeoni ja Anna
poolt äratuntuna ja kinnitatuna. Jumala kohaloleku eristamine meie elus on esmase
tähtsusega ja toob esile tarkuse ja vaimse küpsuse rolli Jumala töö äratundmisel maailmas.
Siimeon kuulutas, et Jeesus on märk, millele hakatakse vastu vaidlema ja Maarja süda saab
mõõgaga läbistatud. Tema ennustab kannatusi ja vastuseisu, millega Jeesus ja Tema järgijad
kokku puutuvad. See teema räägib kannatuste tegelikkusest kristlikul teekonnal ja
lunastuse maksumusest. Kannatused on kristlaseks kasvamisel möödapääsmatud, kuid meie
hinges on alati rõõm ja kiitus Kristusega kohtumisel. Naisprohvet Anna siiras rõõm
Lunastaja nägemisest julgustab ka meid kuulutama kõigile Jumala armu.
Täna kuuldud lugemised esitlevad meile Püha perekonna voorusi: kuulekust, usku,
kannatlikkust ja alandlikkust. See pakub kristlikele peredele eeskuju, kuidas elada elu,
mille keskmes on Jumal ja Tema eesmärgid. On väga oluline tähele panna, et nii nagu Jeesus,
Maarja ja Joosep elasid oma elu kooskõlas traditsiooni ja pühas Templis toimuvaga, mis
tähistas nende pühendumust usuelule ja kogukonnale, oleme ka meid kutsutud osalema oma
kirikuperekonna elus. Kirik on koht, kus vaimseid sidemeid mitte ainult ei moodustata,
vaid ka sügavalt toidetakse, kus me õpime tõeks elama, koos teistega, usu, lootuse ja armastuse
voorusi. Neid sidemeid tugevdades peegeldame Püha Perekonna pühendumust Jumala plaanile
ja saame aktiivseteks osalisteks Tema armastuse ja halastuse ilmutamises loodule. Sel
moel ulatub meie Püha Perekonna püha tähistamine kaugemale püha perekonna kui ühe
majapidamise imetlemisest ja viib meid aktiivse osalemiseni Kiriku vaimses perekonnas.
Armas taevane Isa, juhata ja õpeta meid oma püha Perekonna eeskuju järgima ja kinnita
meid üha enam kokku Sinu perekonna – püha Kirikuga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar