ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal ütles Peetrus, täis Püha Vaimu: “Rahva ülemad ja vanemad! Kui me täna
peame kohtus aru andma vigasele inimesele tehtud heateost, et mis tema terveks
on teinud, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et Jeesuse
Kristuse nimel Naatsaretist – kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on surnuist
üles äratanud – seisab see mees teie ees tervena. Jeesus on see kivi, mille
teie, hooneehitajad, olete kõlbmatuna kõrvale heitnud, kuid mis on nurgakiviks
saanud. Ja kellegi teise nimes ei ole lunastust, sest taeva all pole inimesele
ühtegi teist nime antud, kelle läbi võiksime õndsaks saada.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on nurgakiviks saanud!
Tänage Issandat, sest Tema on hea,
sest Tema heldus kestab igavesti.
Parem on otsida pelgupaika Issanda juures
kui usaldada inimest.
Parem on otsida pelgupaika Issanda juures
kui usaldada vürste.
Ma tänan Sind, et sa oled mind kuulda võtnud
ja saanud minu lunastajaks.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Me kiidame teid Issanda kojast.
Sina oled mu Jumal, Sind tahan ma tänada
mu Jumal, Sind tahan ma ülistada igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on nurgakiviks saanud!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, vaadake, millise armastuse on Isa meile andnud, et meid hüütakse
Jumala lasteks ja need me ka oleme. Kuid maailm ei tunne meid, sest maailm ei
tunne teda. Mu armsad! Praegu me oleme Jumala lapsed, kuid see pole veel ilmsiks
saanud, mis me tulevikus oleme. Teame vaid, et kui tema ilmub, oleme tema
sarnased, ja näeme teda niisugusena nagu ta on.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen hea karjane, ütleb Issand,
mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal Jeesus ütles: Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste
eest. Palgaline, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, näeb hunti
tulevat, jätab lambad maha ja põgeneb, ning hunt murrab neid ja ajab nad laiali.
Palgaline põgeneb, sest ta on palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea
karjane. Mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb
mind ja mina tunnen Isa, ning ma annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel
teisigi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neid pean ma samuti juhtima, ja
nemad kuulevad minu häält. Ning siis on üks kari ja üks karjane. Sellepärast
armastab Isa mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Keegi ei võta seda
minult, vaid ma jätan oma elu vabatahtlikult. Mul on meelevald seda jätta ja
meelevald seda jälle võtta. Niisuguse käsu olen ma saanud oma Isalt.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, kelle Poeg Jeesus on Sinu rahva hea Karjane;
Luba, et kui me kuuleme Tema häält, tunneksime Teda, Kes
kutsub meid kõiki nimepidi, ja järgneme, kuhu Tema juhatab;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 113; Ps 124; 1Sm 2:1-10; Ap 2:22-36

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 115; Trk 5:1-6,14-16; Lk 20:27-39

Mõtisklus
Jeesus ütles: “Mina olen hea karjane” (Jh 10:11). Püha Thomas Aquinost
kirjutab seda väidet kommenteerides, et “on ilmselge, et “hea karjase”
tiitel sobib Kristusele, nii nagu karjane toidab karja karjamaal, nii
toidab Kristus usklikke vaimse toiduga: oma Ihu ja Verega». Jeesus on
hea karjane, Kes juhib meid taevase Kuningriigi poole. Ta juhib meid
läbi Kiriku, läbi isikliku kogemuse, usus kasvamisega. Eriti aga tunneme
ja igatseme Teda rasketel aegadel. Tema on meiega. Piiblis on nii mõnigi
kirjakohti kus ilmalikku valitsejat võrreldakse karjasega, hea karjasena
tuuakse esile Taavet kelle kohta on kirjutatud:Sinule on Issand öelnud:
Sina pead hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema
Iisraeli vürst!”(2Sm 5:2) Samas on see ka Jumala “tiitel”, kui nii
võime ütelda: Iisarael ütles:”Jumal, kelle palge ees mu isad Aabraham
ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni
tänapäevani.” (1Ms 48:15) Jeesus on meie Kuningas, Tema on ka Jumal.
Tema on meie hea karjane. Mida see tähendab meie jaoks? Olles Jeesuse
järgijad õpime elama Tema eeskuju järgi, jäljendagem Tema armastust oma
südames, me peame armastama Jumalat ja Tema karja,st. Kirikut ilma
omakasu otsimiseta, ilma etteheiteid tegemata, ilma eeldamata. Uhkus
ja isekus peavad meis taanduma. Pangem tähele, et ka meie oleme kutsutud
osalema Jumala töös karjastena oma perekonnas, oma koguduses, oma töökoahal,
olema karjaseks kõikidele kes vajavad Jumala armu. Mõtelgem täna sellele
kui head karjased ja eeskujud oleme oma lähedastele ja palvetagem, et
Hea Karjane saaks meid karjatada eluteel, eriti seal, kus meid kõige enam
vajatakse.
Armas taevane Isa, palun, aita meil vastu võtta ja kasvatada seda usku
ja armastust mida Sinu Poeg Hea Karjasena meile on usaldanud. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil pöördus Peetrus rahva poole ja hakkas kõnelema: “Aabrahami, Iisaki
ja Jaakobi Jumal on kirgastanud oma Poja Jeesuse, kelle teie ära andsite ja
salgasite Pilaatuse ees, kui tema oli nõuks võtnud teda vabaks lasta. Te
salgasite ära püha ja õige ning palusite, et mõrtsukas teile vabaks antaks. Te
tapsite elu looja, kuid Jumal on tema surnuist üles äratanud ja meie oleme selle
tunnistajad. Nüüd aga, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest, ja
niisamuti teie ülemad. Sest Jumal on lasknud täide minna ennustustel, mida ta
kõigi oma prohvetite suu läbi on kuulutanud, et tema saadetud Messias peab
kannatama. Seepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kaotataks.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle!
Kui ma sind hüüan, vasta mulle,
mu Jumal, kes sa oled mu Lunastaja.
Sina oled mind kitsikusest välja avarusse viinud;
ole mulle armuline ja võta kuulda mu palvet.
Teadke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vagasid,
Issand kuuleb mind, kui ma tema poole hüüan.
Paljud ütlevad: kes laseb meil näha head põlve,
Issand, lase oma pale paista meie üle.
Sina oled andnud mu südamesse suurema rõõmu
kui on neil, kellel on küllalt vilja ja veini;
rahus heidan ma maha ja uinun magama,
sest ainult Sinu kaitse all võin julgesti elada.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, kui ma teile kirjutan, siis selleks, et te ei teeks pattu. Aga kui
keegi teeb pattu, siis on meil eestkostja Isa juures – Jeesus Kristus, kes on
õige. Tema on lepitus meie pattude eest, kuid mitte üksi meie, vaid ka kogu
maailma pattude eest. Ja sellest, et me peame tema käske, me teame, et oleme
tema ära tundnud. Kes ütleb: ma tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on
valelik ja temas ei ole tõde. Aga kes tema sõna au sees hoiab, temas on Jumala
armastus saanud täiuslikuks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, õpeta meid mõistma Pühakirja
ja lase põleda meie südameil, kui Sa meiega räägid!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal jutustasid apostlid, mis nendega teel oli sündinud ja kuidas nad
Jeesuse leivamurdmisel olid ära tundnud. Aga kui nad sellest rääkisid, seisis
Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu teiega!” Kuid nemad olid
kohkunud ja kartsid, sest nad arvasid, et näevad vaimu. Aga tema ütles neile:
“Miks te olete nii ehmunud ja miks on teie süda täis kahtlust? Vaadake minu käsi
ja jalgu, et see olen mina ise. Katsuge mind kasvõi käega ja mõistke: vaimul
pole liha ega luid, nagu te minul näete olevat”. Ja seda öeldes näitas ta neile
oma käsi ja jalgu. Aga kui nad olid imestunud ega suutnud rõõmu pärast veel
uskuda, küsis ta nende käest: “Kas teil on midagi süüa?” Ja nad andsid talle
tüki küpsetatud kala ning ta võttis selle ja sõi nende kõikide nähes.
Siis ütles ta neile: “Need on need sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma veel
teie juures olin, sest kõik peab täide minema, mis minust on kirjutatud nii
Moosese seaduses, prohvetites kui psalmides.” Siis läksid nende mõistuse silmad
lahti nõnda, et nad kirjadest aru said. Ja tema ütles neile: “Nii seisab kirjas,
ja nii pidi Messias kannatama ja kolmandal päeval surnuist üles tõusma, ning
tema nimel peab kuulutatama kõikidele rahvastele alates Jeruusalemmast
meeleparandust pattude andeksandmiseks. Aga teie olete selle tunnistajad.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Oo Jumal, Kelle õnnistatud Poeg andis end leivamurdmisel oma
jüngritele ära tunda: palun, ava meie usu silmad,
et me näeksime Teda kogu Tema lunastustöös!;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 34; Brk 4:21-30; Fl 3:7-16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 16; Ps 100; 2Esdras 8:20-30,46,51-54; 1Kr 15:12-23

2Esdras 8:20-30,46,51-54
Issand, sina, kes elad igaveses, ja vaatad ülalt asju taevast ja õhust;
kelle troon on hindamatu; kelle hiilgust ei pruugita mõista; kelle ees
seisavad värisedes inglite väehulgad, kelle teenistus on tuule ja tule
teega kursis; kelle sõna on tõsi ja ütlused püsivad; kelle käsk on tugev
ja määrus aukartust äratav; kelle pilk kuivatab vete sügavused ja viha
sulab mäed ära; mille tunnistajaks on tõde:
Kuula oma sulase palvet ja võta kuulda oma loodu palvet. Sest kuni ma elan,
ma räägin ja nii kaua, kui mul on mõistmist, ma vastan. Oo, ära vaata oma
rahva patte! vaid neile, kes sind tões teenivad. Ära arvesta paganate
kurjade väljamõeldistega, vaid nende soovidega, kes hoiavad sinu tunnistust
kannatustes. Ära mõtle neile, kes on teesklevalt käivad sinu ees, vaid
pea meeles neid, kes sinu tahtmise järgi tunnevad aukartust sinu ees.
Ärgu olgu sinu tahtmine hävitada neid, kes on elanud nagu metsalised;
vaid vaata neid, kes on selgelt õpetanud sinu seadust. Ära pane pahaks
neid, keda peetakse loomadest hullemaks; aga armasta neid, kes alati
loodavad sinu õigusele ja aule.
Siis ta vastas mulle ja ütles: “Olemasolevad asjad on praeguseks ja
tulevad asjad tulevaste jaoks. Aga mõistke ise ja otsige au neile, kes
on teie sarnased. Sest teile on avatud paradiis, elupuu on istutatud,
tulevane aeg on ette valmistatud, küllus on valmis, linn on ehitatud ja
puhkus on lubatud, jah, täiuslik headus ja tarkus. Kurja juur on sinu
eest suletud, nõrkus ja koiliblikad on sinu eest peidus ning mis rikutud
on põgenenud põrgusse, et saada unustatuks: Kurbused on möödas ja
lõpuks näidatakse surematuse varandust.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!
2 Esdrat King Jamesi versioon, tõlge vabas vormis.

Mõtisklus
Ülestõusmispühade kolmas pühapäev annab meile palju märksõnu. Esimesest
lugemisest kuuldud prohvetite kuulutatud Jumala plaani täideminek.
Jumalalt toe otsimine psalmis ja kõige täiuslikum eestkostja Isa ees teisest
lugemisest on juba päris suur hulk infot meile läbitöötamiseks. Jeesuse
surnuist ülestõusmine on midagi palju enamat ajaloolisest faktist. Jeesuse
läbi taasühendatakse loodu ja Looja, meile on antud suurim eestkostja
kelle läbi on oodata äraütlematult suurt lohutust ja armu, mida eriliselt
kinnitavad tänased lugemised õhtupalvusel. “Sest teile on avatud paradiis,
elupuu on istutatud, tulevane aeg on ette valmistatud, küllus on valmis,
linn on ehitatud ja puhkus on lubatud, jah, täiuslik headus ja tarkus”
(2Esdras 8). Kas on kedagi, kes ei tahaks sellest tõotusest osa saada?
Mida peame meie tegema, et kunagi, kui meie aeg käes, saaksime kuulutatud paradiisi?
Meie vastus Jumalale on: üritada elada Jumala tahte kohaselt, kuuletudes
Temale täielikult, nagu kuulsime Johannese kirjast. Kes ütleb: ma tunnen teda,
aga ei pea tema käske, see on valelik ja temas ei ole tõde – kuulsime.
Luuka EV-st lugesime Jeesuse ilmumisest jüngritele, ja peale ühist söömaaega
avaldab Jeesus selle mida Pühakiri Temast on kirjutanud. Nii on ka iga
püha Missa kõige vahetum kohtumine ülestõusnud Jeesusega Sõna ja Armulaua
kaudu. Nagu jüngrid on kutsutud olema Jumala tõotuse täidemineku tunnistajad,
oleme saanud meiegi ülesandeks kuulutada pattude andeksandmist ja pühitseda
Armulauda. Mõeldes sellele, kuidas Jeesus täna füüsiliselt meiega on,
tunneme ära Tema Enda leivamurdmisel Armulauas, nagu jüngid, kes käisid Emmause
teel. Eriti armulaual on sügav tähendus, kuna see võimaldab meil saada
osa Kristuse Ihust ja Verest. Nende kohtumiste kaudu on Jeesus jätkuvalt
meie elus reaalselt, kogetavalt kohal, pakkudes meile lohutust, juhatust
ja jõudu oma hirmudest ja pattudest ülesaamiseks.
Armas taevane Isa, palun, võta meid õnnistada Sinu poolt meile usaldatud
oma eluga tunnistuse andmise ülesandes. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV, JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Usklike kogudusel oli üks süda ja üks hing. Keegi ei nimetanud oma
varandust enda omaks, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid kuulutasid
suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide
üle. Keegi nende seast ei kannatanud puudust, sest põllu- ja
majaomanikud müüsid ära oma vara ja tõid raha ning panid selle
apostlite jalgade ette. Ja igaühele jagati sedamööda, kuidas ta vajas.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning tema heldus kestab igavesti.
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Issanda parem käsi on tõstetud üles,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.
Ma ei sure, vaid jään ellu
ja kuulutan Issanda tegudest.
Issand karistas mind rängasti,
kuid Ta ei andnud mind surma.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
See on Issanda päev,
rõõmustagem sellest ja hõisakem.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, see on Jumalast sündinud; ja
igaüks, kes armastab Jumalat, kes on sünnitanud, armastab ka teda, kes temast on
sündinud. Ja sellest me tunneme ära oma armastuse Jumala laste vastu, kui me
armastame Jumalat ja täidame tema käske. Jumala armastamine seisneb selles, et
me täidame tema käske, ja tema käske täita pole raske. Ning igaüks, kes on
Jumalast sündinud, võidab maailma. See võit, mis maailma ära võidab, on meie
usk. Kes aga suudaks maailma ära võita kui mitte see, kes usub, et Jeesus on
Jumala Poeg. Jeesus Kristus tuleb vee, vere ja Vaimu läbi – mitte ainult läbi
vee, vaid ka vere läbi. Vaim tunnistab sellest, ja Vaimus on tõde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nädala esimese päeva õhtul, kui jüngrid olid riivistatud ukse taga hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende seas ning ütles: “Rahu olgu teiega.” Ja
kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid said Issandat
nähes väga rõõmsaks. Jeesus aga ütles taas: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid.” Ja kui ta seda oli öelnud, puhus
ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim! Kellele teie patud andeks
annate, neile on need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need
kinnitatud”. Aga Toomas, üks kaheteistkümnest, keda hüüti Kaksikuks, ei olnud
nende hulgas, kui Jeesus tuli. Ning jüngrid ütlesid temale: “Me nägime
Issandat”. Aga tema ütles neile: “Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane
oma sõrme naelte asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu.” Kaheksa
päeva pärast, kui jüngrid olid taas toas, ja Toomas oli ühes nendega, tuli
Jeesus, olgugi et uks oli riivis, seisis nende keskel ja ütles: “Rahu olgu
teiega!” Seejärel ütles ta Toomasele: “Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi;
siruta oma oma käsi siia ja pane see minu külje sisse, ning ära ole uskumatu,
vaid usklik!” Toomas vastas ning ütles talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Aga
Jeesus ütles talle: “Et sa mind oled näinud, siis sa usud; õndsad on need, kes
ei näe aga siiski usuvad”. Ja Jeesus tegi veel teistsuguseidki tunnustähti oma
jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need siin on
kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Jumala Poeg; ja et teil uskudes oleks
elu tema nimes. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus
Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Kes Sa paasamüsteeriumis
sõlmisid uue lepituslepingu:
Palun, anna, et kõik, kes on uuesti sündinud Kristuse Ihu osadusse,
võiksid oma elus näidata seda usku, mida nad suu kaudu tunnistavad;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 103; Js 43:1-12; Lk 24:36-49

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 121; 2Esdras 2:33-48; Ilm 1:4-18

2Esdras 2:33-48
Mina Esdras sain Hoorebi mäel Issandalt käsu minna Iisraeli. aga kui ma nende
juurde tulin, tegid nad mind tühjaks ja põlgasid Issanda käsku. Ja sellepärast
ma ütlen teile, te paganad, kes te kuulete ja mõistate, otsige oma karjast,
tema annab teile igavese hingamise; sest ta on lähedal, tema tuleb maailma
lõpus. Olge valmis kuningriigi tasu saamiseks, sest igavene valgus paistab
teile igavesti. Põgenege selle maailma varjust, võtke vastu oma auhiilguse
rõõm: ma tunnistan avalikult oma Päästjast. Võtke vastu kingitus, mis teile
antakse, ja olge rõõmsad, tänades teda, kes teid taevariiki on juhatanud.
Tõuse üles ja seisa, vaata nende arvu, kes on Issanda pühal pitseeritud; Kes on
lahkunud maailma varjust ja saanud Issanda aulised rõivad. Võta oma pühad, oo
Siion, ja pitseeri need, kes on riietatud valgesse, kes on täitnud Issanda
seaduse. Sinu laste arv, keda sa igatsesid, on täitunud: anu Issanda väge, et
sinu rahvas, kes algusest peale on kutsutud, saaks pühitsetud. Mina Esdras
nägin Siioni mäel suurt rahvast, keda ma ei suutnud loendada, ja nad kõik
kiitsid Issandat lauludega. Ja nende keskel oli kõrgekasvuline noormees, kes
oli kõigist teistest pikem, ja igaühe pähe pani ta kroonid ja oli kõrgem.
Selle üle ma väga imestasin. Küsisin siis inglilt ja ütlesin: Isand, kess
need on? Ta vastas ja ütles mulle: “Need on need, kes on surelike riiete
asemel selga pannud surematud ja tunnistavad Jumala nime. Nüüd on nad
kroonitud ja saavad võidupalmid.” Siis ma ütlesin inglile: “Kes on see,
kes neid kroonib ja neile palmioksad pihku annab?” Siis ta vastas ja ütles
mulle: See on Jumala Poeg, keda nad on tunnistanud maailmas. Siis hakkasin
ma väga kiitma neid, kes seisid nii vankumatult Issanda nime eest.
Siis ütles ingel mulle: ‘Mine ja räägi mu rahvale, missuguseid asju ja kui
suuri Issanda, oma Jumala imetegusid sa oled näinud.
2 Esdrat King Jamesi versioon, tõlge vabas vormis.

Mõtisklus
Jumala halastuse pühapäev. Milline suurepärane nimi on tänasele päevale antud.
Jumal jagab meile oma armu paljudes olukordades ja näeme Tema tegutsemist
ettehoolduses, aga veelgi võimsamalt jagab Jumal oma armu sakramentide läbi.
Tänased tekstid toovad meieni kõige olulisema kristlaste elus: vennalik
armastus ja pattude andeksandmine. Need kõik on suured ja ilusad sõnad ja
vahetevahel tahaksime saada mingit kinnitust või märki, et Jumal meid tõesti
armastab. Kui vaatame tänases EV-s apostel Toomase reaktsiooni, on see ju
täiesti inimlik. Tema, nagu ka sageli meie, ei saanud aru Jumala idee
teostumisest. Tema igatses kinnitust. Kuid kohtumine ülestõusnud Jeesusega
toob huulile:”Minu Issand ja minu Jumal!” Vahel võib lihtne märk olla nii
suure tähtsusega meie usus. Kuid Jeesus ütles:” õndsad on need, kes ei näe
aga siiski usuvad” Kuidas see kõik meid võiks puudutada? Nagu Jumal halastab
meie peale, peame meiegi halastama Tema loodu peale. Püha Kirik, mille osaduses
on ju iga ristitud inimene, pühitseb Jumala halastust püha Missa ja pihi
sakramendi kaudu. Nende sakramentide vastuvõtmine on hea viis tänada Jumalat
Tema armastuse eest. Kuid kas tänust üksi piisab? Me peame elama enda usku
tõeks. Me õpime tundma Jeesust igal päeval palves, pühakirjas ja heategudes.
Meid on kutsutud tugevdama oma usku ja kristlikku eluviisi ühises palves ja
armulauaosaduses. Aga on veel midagi: püha Teresa Calcuttast (Ema Teresa)
esitab selle nii: „Kui me palvetame, siis usume; kui me usume, siis me
armastame; kui armastame, siis teenime. Alles siis rakendame oma armastust
Jumala vastu. Püha Josemaria Escriva toob eriliselt välja, et esmalt hakkas
Kristus tegutsema ja seejärel jutlustama. Tema jutluse alusel vajame me
eriliselt vooruste kasvatamist, püüdkem olla mõistvad, olgem rahunõudjad,
andestagem, õppigem tundma elavat Tõde ja uputagem kurjus headusesse.
Armas taevane Isa, ava, palun, meie südamed, et saaksime vastu võtta Sinu
halastuse Püha Vaimu läbi. Aamen.

Ärge kartke vaeva ega kannatusi ega oma töö kasinat vilja. Pidage meeles,
et Jumal ei tasu mitte tulemuste, vaid pingutate järgi. – Õnnis Zefirino

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Ülestõusmispühade Esimese Püha Missa Tallinnas 2024

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: «Te teate seda, mis on sündinud
algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas
Johannes – kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha
Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi
poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle
tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad
aga hukkasid tema, riputades ta ristipuu külge. Sellesama on Jumal
kolmandal päeval üles äratanud ja lasknud tal saada avalikuks; mitte
kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette märgitud tunnistajaile, meile,
kes me oleme temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli
üles tõusnud surnuist. Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja
tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute
kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes
temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik!
Tänage Issandat, sest tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!
Öelgu nüüd Iisrael,
et tema heldus kestab igavesti!
Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
Ei ma sure, vaid jään elama,
ja jutustan Issanda tegusid.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on saanud nurgakiviks.
Issanda käest on see tulnud,
see on imeasi meie silmis.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad: Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige
seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge
sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete
surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus, teie elu,
saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus, meie paasatall on ohverdatud;
niisiis pidutsegem Issandas!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui
oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis
siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus
armastas, ja ütles neile: «Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei
tea, kuhu nad on ta pannud.» Peetrus läks nüüd välja ja see teine
jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine
jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena.
Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta
sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse
ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea
ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi
kokkumässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine
jünger, kes esimesena oli hauale tulnud, ning nägi ja uskus. Sest nad
ei teadnud veel Kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas Jumal, Kes oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse läbi
võitsid surma ja avasid meile igavese elu värava:
palun, anna meile, kes me rõõmuga tähistame Issanda ülestõusmise päeva,
ärata meid patusurmast Püha Vaimu läbi igavesele elule;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 57; 2Ms 12:1-14; Ilm 14:1-7,12-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 118; Js 12; Jh 20:11-18

Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud!
Täna on kogu kirikuaasta tähtsaim päev, päev milles on suur võit, aga
ka kutse kohtuda ülestõusnud Kristusega. Kogu maailm vajab kohtumist
ülestõusnud Jeesusega. Meil on vaja Lunastajat ja päästet Temas.
Iga kristlase elu on igal päeval kohtuda ülestõusnud Issandaga,
meil on alati vaja midagi enamat kui meid ümbritsevad asjad, olgu
head või kurvaks tegevad. Ükskõik kuhu me ennast teistega võrreldes
ei aseta, oleme alati koos Kristusega kõige enam õnnistatud, sest
Tema on tõusnud suurimast pimedusest ja saanud maailma valguseks,
mida ükski võim ega vägi suuda kustutada. Võiksime ehk ütelda, et
ülestõusmispüha on meie igaühe jaoks ülimalt oluline, selle läbi
saame liikuda iseenda maailmast Jumala riiki, Tema taevasesse
Kuningriiki mis ulatub igast aeg-ruumist kaugemale. See on väljapääs
meie enda piiratud maailmast, see on väljapääs meie geograafilisest
asukohast ületades mistahes valitsemiskordi ja inimestevahelisi suhteid.
Lisaks ajaloolisele ülestõusmise faktile on Tema igapäevane ülestõusmine
meie igaühe südames, Tema elab, Tema valitseb ja juhatab, Tema on alati
meie kõrval ja kutsub meid oma igavesse rõõmu. Võtkem see kutse rõõmuga
vastu hüüdes: Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

SUUR REEDE 2024 A.D.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Palmipuudepüha Missa Kolmainu katedraali kabelis

LITURG PIISKOP DR RAIVO KODANIK, AKOLÜÜT HR PRIIT KÕRGE

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PALMIPUUDEPÜHA

PALMIPUUDEPÜHA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Jumala sulane: Issand andis mulle kõneka keele, et ma kinnitaksin
väsinut maheda sõnaga. Tema äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuulaksin
õpilase kombel. Issand avas minu kõrva, ja ma ei ole pannud vastu ega
taganenud. Ma andsin oma selja peksjaile ja oma põsed neile, kes katkusid
mu habet. Ma ei peitnud oma palet teotuste ja sülje eest. Sest Issand, mu
Jumal, aitab mind ega jäta mind häbisse. Seepärast teen ma oma
näo tardunuks kui ränikivi, sest ma tean – ma ei jää häbisse.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?
Kõik, kes mind näevad, naeravad mu üle,
kõverdavad huuli ja raputavad pead:
“Ta lootis Issanda peale,
las nüüd Issand aitab ta välja, kui ta teda armastab!”
Koerakari ümbritseb mind,
ülekohtutegijate jõuk piirab mind.
Nad puurivad läbi mu käed ja jalad,
valust võin üle lugeda kõik oma luud-kondid.
Nad jagavad omavahel ära minu rüü,
heidavad liisku mu särgi üle.
Aga sina, Issand, ära jää minust kaugele,
mu tugevus, tule mulle appi!
Ma tahan teatavaks teha oma vendadele sinu nime,
ja kiita sind ustavate koguduses.
Teie, kes te kardate Issandat, kiitke teda,
ülistage teda, kõik Jaakobi sugu.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo, ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast, sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad, ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Jumal on tõstnud Ta kõrgeks üle kõige ja andnud Talle nime üle
kõikide nimede!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal kui Jeesus jõudis ühes oma jüngritega Betfagesse, mis on Betaanias
Õlimäe juures, saatis ta kaks oma jüngrit teele ja ütles neile: “Minge külasse,
mis on teie ees, ja kohe kui te sinna jõuate, leiate te kinniseotud eeslisälu,
kelle seljas pole veel keegi istunud. Päästke ta valla ja tooge siia. Aga kui
keegi peaks teie käest küsima, miks te nõnda teete, siis ütelge: Issand vajab
teda ning saadab ta peatselt tagasi.”
Jüngrid läksid ja leidsid eeslisälu ühe värava juures kinniseotud olevat ja
nemad sidusid ta lahti. Aga mõned nendest, kes seal seismas olid, küsisid nende
käest: “Miks te selle eesli lahti seote?” Ja jüngrid vastasid neile nii nagu
Jeesus oli käskinud ning nad jäeti rahule. Siis tõid nad eeslisälu Jeesuse
juurde, ja nad heitsid oma rõivad üle eesli selja ning Jeesus istus eesli selga.
Aga paljud laotasid oma rõivad tema tee peale, teised aga väljadelt toodud
haljaid oksi. Ja need, kes käisid Jeesuse eel, hüüdsid: “Hoosianna! Kiidetud
olgu tema, kes ta tuleb Issanda nimel! Kiidetud olgu meie isa Taaveti tulev
kuningriik. Hoosianna Jumalale kõrges.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: punane

Kõikvõimas ja igavene Jumal, oma hellas armastuses inimsoo vastu
saatsid sa oma Poja, meie Päästja Jeesuse Kristuse,
et Ta võtaks Enda peale meie loomuse ja kannataks ristisurma,
andes meile eeskuju Tema suurest alandlikkusest: palun, anna meile
armu, et saaksime käia kannatustes koos Temaga ja osaleda ka
Tema ülestõusmises;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 22; Js 52:13-53:12; Mt 26

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 77; Js 59:1-3,9-21; Jh 12:20-36

Mõtisklus.
Tänased lugemised toovad meieni kaks näiliselt täiesti erinevat hetke auhiilgusest
ja kannatustest – Jeesuse vastuvõtt Jeruusalemma ning Tema kannatused saadavad
meid kogu alanud nädala. Jeesust võeti Jeruusalemmas vastu nagu kuningat, või väepealikut.
VT mainib sarnast vastuvõttu vähemalt kahel korral: väejuhile Simon Maccabeusele
aastal 141 eKr. ja Judas Maccabeusele 164 eKr, kes pärast kolme Kreeka armee võitmist
puhastas templi (rüvetati 167 eKr Antiochus IV Epiphanese käsul) ja ehitas uue altari.
(1Mak 4:52-55 ja 13:51 alusel). Mida see meie jaoks tähendab? Kas ma olen valmis sellel
pühal nädalal oma elu Talle loovutama ja tervitama Teda kõiges mida elu meile pakub,
kui oma Issandat ja Päästjat, lauldes “Hoosianna”? Täna saame võtta kaasa palmioksi,
mis tuletaksid alati meile meelde, et Kristus on meie Kuningas, et Tema on ainus
tõeline vastus meie õnne ja elu tähenduse otsimisel. Ja kui me kuulutame Kristuse
oma Kuningaks, siis leidkem Tema jaoks aega oma igapäevases elus; tuletagem meelde,
et Tema on see, Kellega me elame igavikus. Hoidkem endal meeles, et meie ettevõtmised,
meie haridus, meie raha, meie maised kodud ja kõik nähtav, mis meid ümbritseb on
vaid ajutised. Tõstkem Jeesus enda elus esimesele kohale. Alles siis, kui oleme seda
teinud, leiame oma segases ja keerulises maailmas tõelise rahu ja õnne.
Jeesuse usaldus Isa suhtes on täiuslik kuni lõpuni. See kutsub ka meid leppima sellega,
mida me muuta ei saa, et saaksime raskustes vastu pidada nii kaua, kui see on vajalik,
Kristuse eeskujul. Pangem tähele, et paljud, kes laulsid “Hoosianna”, olid huvitatud
ainult Jeesuse maisest kuninglikkusest. Nad ei oodanud „kannatavat teenijat”.
Kui aulise kuninga asemel sai ilmsisks kannatav teenija kadusid ka paljud järgijad.
Rahvas, kes hüüdis: “Hoosianna!” hüüdis hiljem “Lööge Ta risti!”
Võib-olla on tänases päevas oluline küsimus millised kristlased oleme meie?
Kas sellised kes kaovad raskuste jätkudes ja lähevad ootama kedagi teist kellele
“Hoosianna” laulda ja kes lubab head elu nüüd ja kohe? Pangem tähele, et nii heebrea
kui ka kreeka keeles tähendab hosianna „aita meid” või „päästa meid”. Inimesed, kes
lähevad palmiokstega Jeesusele vastu, kutsuvad Jeesust neid aitama.
Armas taevane Isa, palun, luba meilgi täie tõsidusega ütelda: päästa meid;
palun vabasta meid petlikest ootustest ja kingi meile igavene pääste, oma Poja
Jeesuse nimes. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jumalateenistused Suurel Nädalal 2024 AD

Kui Jumal tahab ja lubab, toimuvad jumalateenistused Suurel Nädalal 2024 AD
järgnevalt:

Pühapäeval, 24. märtsil 2024 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse
koguduse kabelis (Müürivahe 33) PALMIPUUDEPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Suurel Reedel, 29.märtsil 2024 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse
koguduse kabelis (Müürivahe 33) ISSANDA KANNATUSLITURGIA. TERE TULEMAST!

Laupäeval, 30. märtsil 2024 kell 20.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse
kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISÖÖ VIGIILIA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 31. märtsil 2024 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse
kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jeremija raamatust:
Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga
uue lepingu. Mitte sellise, nagu ma tegin nende vanematega – sel päeval, kui ma
võtsin kinni nende käest, et viia nad välja Egiptusemaalt. Selle lepingu nad
murdsid, kuigi ma olin nad teinud oma pärisrahvaks – ütleb Issand. Aga leping,
mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi – ütleb Issand -, on niisugune:
Ma panen oma seaduse nende sisemusse ja kirjutan selle nende südamesse; siis
olen mina nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Siis ei õpeta keegi kedagi, ega
ütle: tunne Issandat! Sest kõik tunnevad mind, nii väikesed kui suured – ütleb
Issand. Ja ma annan neile andeks nende süü, ega tuleta enam meelde nende pattu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Loo mulle, Jumal, puhas süda!
Jumal, ole mulle armuline oma helduse pärast,
kustuta mu ülekohus oma halastuse pärast.
Pese mind hästi mu süüteost
ja tee mind puhtaks mu patust.
Loo mulle, Jumal, puhas süda
ning anna mulle uus, kindel vaim.
Ära heida mind ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma püha Vaimu.
Anna mulle tagasi mu rõõm Sinu lunastuse üle
ja kinnita mind oma tahte vaimuga.
Siis õpetan ma üleastujaile Sinu teed,
ja patused pöörduvad Su poole.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Loo mulle, Jumal, puhas süda!

Teine lugemine lugemine kirjast heebrealastele:
Kui Kristus alles maa peal elas, tõi ta oma palved ja anumised valjuhäälselt ja
ühes pisaratega Tema ette, kes võis teda surmast ära päästa. Ja tema palvet
võeti kuulda ning ta sai lahti oma hirmust. Kuigi ta oli poeg, õppis ta
kannatuste läbi sõnakuulelikkust. Ja kui ta oli jõudnud täiuslikkusele, sai
temast igavese õndsuse tooja kõigile, kes tema sõna kuulavad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Kes tahab mind teenida, see käigu minu järel
ning seal, kus olen mina, seal olgu ka minu teener!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nende seas, kes olid tulnud pühadeks Jeruusalemma Jumalale au andma, olid ka
mõned kreeklased. Nad tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Betsaidast,
Galileamaa linnast, palusid teda ning ütlesid: “Isand, me tahame Jeesust näha”.
Ja Filippus läks ja rääkis sellest Andreasele ning koos läksid nad ja teatasid
sellest Jeesusele. Jeesus aga vastas ja ütles neile: “Tund on tulnud, et Inimese
poeg peab ülendatud saama. Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kui nisuiva ei lange
mulda ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes
oma elu armastab, see kaotab selle, kuid kes vihkab oma elu selles maailmas, see
hoiab selle alal igaveseks eluks. Kes aga tahab mind teenida, see käigu minu
järel, ning seal, kus olen mina, seal olgu ka minu teener. Ja kes mind teenib,
seda tahab Isa austada. Nüüd on minu hing hirmul, ja mida peaksin ma ütlema:
Isa, säästa mind sellest tunnist? Kuid just sellepärast ma tulin selleks
tunniks. Isa, ülenda oma nime!” Siis kostis hääl taevast: “Ma olen juba ülendanud
ja ülendan veelgi”. Aga rahva hulgast, kes seal seisis ja seda kuulis, öeldi
müristamist kuuldud olevat. Teised seevastu kostsid: “Ingel rääkis temaga”.
Jeesus aga vastas neile ja ütles: “See hääl ei saanud kuuldavaks minu, vaid
teie pärast. Nüüd mõistetakse kohut maailma üle. Nüüd saab selle maailma
valitseja välja tõugatud. Ja mina, kui mind ülendatakse kogu maailma üle, tõmban
kõiki enda poole.” Seda ütles ta tähendades, millist surma ta pidi surema.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, ainult Sina saad korda teha patuste ohjeldamatud
tahted ja kiindumused: palun, anna oma rahvale armu armastada
seda, mida Sa käsid, ja soovida seda, mida Sa lubad; et
maailma kiirete ja mitmekesiste muutuste seas
võiks meie südamed kindlasti ära tunda tõelised rõõmud;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 71; 5Ms 18:15-22; Lk 20:9-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 40:1-16; Jr 14:7-21; Jh 10:17-38

Mõtisklus
Oleme juba palju aastaid olnud kristlased, igatsenud osa saada Tema armu täiusest.
Käime osa saamas Tema armulauast ja sõnast, hoiame end käesolevalgi paastuajal
palve ja heategude läbi armastuse osaduses. Kuid kuidas oleme vaimselt arenenud
teekonnal Jumala lähedusse? Kas olime eelmisel aastal sama kannatamatud kui täna,
või oleme sama rahulolematud kui täna? Meil igalühel on milleski areneda täiuslikkuse
poole. Selle asemel, et otsida enda puudujääke tundkem rõõmu väikestest edusammudest.
Jumala lapseks olemine ei tähenda juba täiuslik olemist. Meile on kaheldamatult
suureks eeskujuks pühakud, eriti need kellest igal päeval loeme. Aga nemad ei ole
meile pühaduses konkurendid. Ei ole ka kestahes siin pühakojas, vaid me peame
ise ennast ületama. Meil on vaja kasvada armastuses. Armastuses püha Kiriku, oma
lähedaste, kõige väetimate vastu, eelkõige siiski Jumala vastu, sest Temast lähtub
kõik hea. Esimesest lugemisest kuulsime: Ma panen oma seaduse nende sisemusse ja
kirjutan selle nende südamesse; Avagem enda südamed vastu võtma seda armu mida
Jumal ise meile kingib hea tahte ja suure tänuga. Ka täna pühas armulauas tuleb
Issand Ise meie südamesse kirjutama armastuse seadust. Collecta palves palusime
endale oskust ja tahet armastada seda, mida Jumal käsib, ja soovida seda, mida
Jumal lubab. See tähendab loobumist sellest mis segab meie vaimset arengut ja
takistab osadust kõikiarmastava Jumalaga. Jeesus ütles: Tõesti, tõesti ma ütlen
teile: kui nisuiva ei lange mulda ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis
ta kannab palju vilja. On oluline tähele panna, et Jumala pääste risti kaudu ei
ole kurja ja kannatuse ülistamine, vaid iseenda soovide kohandmine Jumala soovidega,
neile alistumine ja seeläbi Tema ausse saamine. Mida me siis peame tegema?
Jeesus tõi näite nisuivast. Väikese seemne mis tuleb panna kasvama, et saada
palju vilja. Nõnda samamoodi kasvatagem ennast üha edasi paremaks kristlaseks
saamise poole. Jumal ei oota meilt alati midagi suurt, kõigile silmapaistvat,
asja või tegu millega eputada, vaid ise enda kasvamist täiskasvanud ristiinimeseks.
Ristiinimeseks selles mõttes, et ristis, kui kannatuste allikas pole midagi head,
aga arm tuleb risti kaudu. Risti kaudu saab ilmsiks Jumala armastuse suurus, saab
ilmsiks ka meie püüdlus tõeliselt täita Jumala tahet.
Armas taevane Isa, palun õpeta meid hindama Sinu tahet ja seda alati järgima, et
prohveti kaudu üteldud sõnad: siis olen mina nende Jumal ja nemad on minu rahvas,
oleks öeldud ka meie kohta. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar