Kuningriigiaja XXI pühapäev

Kuningriigiaja XXI pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand Sebnale, kuninga kojaülemale ja õukonnapealikule:
Ma tõukan sind alla su ametist, ja su kõrgest seisusest paiskan ma
su põrmu. Ning sellel päeval ma kutsun oma sulase Eljakimi, Hilkja
poja. Ma panen talle selga sinu kuue ja vöötan tema niuded sinu
vööga. Ja ma annan sinu ameti tema kätte ning tõstan ta isandaks
Jeruusalemma elanike ja juuda koja üle. Ja ma panen Taaveti
koja võtme tema õlale, nii et kui tema avab, siis keegi ei sule, ja kui
tema suleb, siis keegi ei ava! Mina löön tema nagu varna seina –
kindlasse kohta, ning tema saab aujärjeks oma isa soole.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sinu heldus kestab igavesti!
Ma tänan sind kogu südamest,
inglite ees ma laulan ja mängin sinule.
Sinu templi poole ma langen silmili
ja kiidan kõrgeks su nime
sinu helduse ja ustavuse pärast.
Sest kõrgeks üle kõige
oled sa tõstnud oma nime ja tõotuse.
Kui ma sinu poole hüüdsin,
sa võtsid mind kuulda,
ja rohkendasid mu hingejõu.
Tõesti, Issand on kõrge ja näeb madalat,
aga kõrgi ta tunneb ära juba kaugelt.
Issand, sinu heldus kestab igavesti,
ära jäta oma kätetööd.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sinu heldus kestab igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kui suur on küll Jumala rikkuse sügavus, kui ääretu tema tarkus.
Kui uurimatud on tema kohtumõistmised ja äramõistetamatud tema teed!
Jah, kes küll on lugenud Issanda mõtteid, ja kes suudaks olla tema
nõuandja? Või kes on talle midagi enne andnud, et tema peaks tagasi
maksma? Jah. Temast ja tema läbi ja temas on kõik loodu. Temale olgu
au ikka ja igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku,
ning surmavalla väravad ei võida seda ära!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: “Kelleks
inimesed mind, Inimesepoega, peavad?” Ja nemad vastasid: “Mõned
peavad sind Ristijaks Johanneseks, teised Eelijaks, mõned aga Jeremiaks
või mõneks teiseks prohvetiks.” Siis küsis ta nende käest: “Aga teie, kelleks
teie mind peate?” Siimon Peetrus vastas: “Sina oled Messias, elava Jumala
Poeg.” Jeesus kostis talle: “Õnnis oled sina, Siimon Joona poeg, sest seda
pole sulle ilmutanud ei liha ega veri, vaid minu Isa, kes on Taevas! Ja mina
ütlen sulle: sina oled Peetrus (see on Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma
kiriku, ja surmavalla väravad ei võida seda ära. Mina annan sulle taevariigi
võtmed, ja mis sa iganes maa peal seod, see on taevas seotud, ja mis sa
maa peal lahti päästad, see on taevas lahti päästetud”. Siis keelas ta oma
jüngreid kellelegi rääkimast, et tema ongi Messias.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesus küsis oma jüngritelt: “Kelleks inimesed mind peavad?” Kellena meie
Teda tunneme? Paljud end usklikuks pidavad inimesed kummardavad oma
kujutlusvõime ja ootuste segu Tegeliku Jumala asemel. Me peame mõistma,
et Jumal ON rippumatu meie vaadetest ja arusaamadest. Just selline Kes
Tema On.Sellest annab tunnistust tänane lõik pühakirjast. Jesaja raamatust
kuulsime kuidas Issand kuninga kojaülema ja õukonnapealiku Sebna kukutas
ametikohalt oma uhkuse ja Jumala korraldustele allumatuse tõttu. Tema
asemele tõsteti Eljakim, kui alandlik sulane. Jeesusele on antud kõik meelevald
nii taevas kui ka maa peal. Issanda plaanid on sama imelised ja täielikud
nagu ka Tema tarkus, teod ja õiglus. Apostel Paulus näitab meile selgelt
Loojat, keda pole loodud ja kellele keegi pole nõu andnud, Tema plaanid
ja teostused on palju suuremad kui meie arusaam hoomata võimaldab.
Jumal on Kuningas kogu oleva üle. Meie kinnitame oma usku Jeesusesse
ap. Peetruse sõnadega: “Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” Kuigi
meie seda siiralt usume on meil tarvis ikka ja jälle paluda Püha Vaimu abi
ja Jumala valgustust, et näha Pojas Lunastajat omaenese jumala pildi asemel.
Jeesus läheb veelgi kaugemale. Temale ei piisa minu või sinu arusaamisest
ja isiklikust kogemusest. Jeesus rajab Kiriku. “Sina oled Peetrus (see on
Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku.” Jeesus asutas Kiriku selleks
et usk vajab kasvamiseks, tõeks elamiseks ja laienemiseks kogukonda. Usus
edasijõudnud on sõltuvuses värskelt usule tulnutest ja vastupidi. Kristlane ei
saa olla ilma usu ja veendumuste, jumalateenituse ja tegutsemise
vastastikusest sõltuvusest. Me kõik oleme õed ja vennad Jumala palge ees.
Armas taevane Isa, hoia ja juhata meid jätkuvalt, kinnita usku ja õpeta
alandlikkust.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga