JÕULUPÜHADE PÄEVAMISSA

JÕULUPÜHADE PÄEVAMISSA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Kui armsad on sõnumitooja sammud mägede peal, kes kuulutab rahu,
toob häid sõnumeid, kuulutab võitu ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on
kuningas!” Kuule! Sinu vahimehed tõstavad häält, nad hõiskavad
üheskoos, sest nad näevad oma silmaga, kuidas Issand tuleb tagasi
Siionisse. Ilutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalema varemed, sest
Issand trööstib oma rahvast, Tema lunastab Jeruusalema! Issand näitab
oma püha kätt kõigi rahvaste silmade ees ja kõik maailm, otsast otsani,
saab näha meie Jumala võitu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust!
Laulge Issandale uus laul,
sest imetegusid on Tema teinud:
Tema parem käsi,
Tema püha käsivars on Temale võidu toonud.
Issand on andnud teada oma võidu,
on ilmutanud oma õiguse rahvaste silme ees.
Ta on pidanud meeles oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli koja vastu.
Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala võitu.
Hõisake Issandale,
kogu ilmamaa tõstke hõisates häält ja mängige Temale!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust!

Teine lugemine kirjast heebrealastele:
Jumal on muiste rääkinud meie isadele palju kordi ja mitmel viisil,
kuid prohvetite kaudu. Ent nüüd, aegade lõpus, on Ta meile rääkinud
Poja kaudu, kelle Tema on seadnud kõige pärijaks – sellesama Poja,
kelle läbi Tema on loonud maailma. Poeg on Tema aupaistus ja Tema
olemuse kuju, see, kes kannab kõike oma vägeva sõnaga, see, kes
pärast pattudest puhastamist istus Aukuninga paremale käele üleval
kõrgel; ning see, kes on saanud sedavõrd ülemaks inglitest, kuivõrd
nimi, mille Tema on pärinud, on inglite omast ülevam. Sest missugusele
inglile on Jumal iial öelnud: Sina oled mu Poeg, täna olen ma sinu
sünnitanud? Ja veel: Mina olen temale isaks ja tema on minule pojaks?
Aga siis, kui Jumal toob oma esmasündinu maa peale, ütleb Ta: kõik
Jumala inglid kummardagu teda!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Suur valgus on täna maa peal koitnud,
tulge, rahvad, kummardagem Issandat, meie Jumalat!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Tema oli
alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole
tekkinud midagi sellest, mis on tekkinud. Tema sees oli elu, ja elu oli
inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei saa teda
kinni hoida. Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes. Tema tuli kui
tunnistaja, tunnistust andma valgusest, et kõik tema kaudu usuksid. Tema
ise ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama valgusest. Sõna oli tõeline valgus,
mis valgustab iga inimest. Ta tuli maailma. Ta oli maailmas, ja maailm oli
sündinud Tema läbi, aga maailm ei tundnud Teda ära. Ta tuli omade juurde,
kuid omad ei võtnud Teda vastu. Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis
Ta võimu saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad Tema nimesse, neile,
kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast.
Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema auhiilgust,
Tema auhiilgust, mille Ta saab oma Isa käest kui ainusündinud Poeg, täis
armu ja truudust. Johannes tunnistab Temast ja kuulutab: “Tema on see,
kellest ma ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on sündinud enne mind,
sest Tema oli juba enne mind.” Jah, meie kõik oleme võtnud Tema täiusest
ja armu armu peale. Sest Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja truudus
on meile tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iial näinud Jumalat.
Ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, Tema on meile andnud Isa tunda.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Õnnistatud on see tund, millal Jumala Poeg sündis pühimast Neitsi
Maarjast. Tema tuli ja kandis maailmale jumaliku valguse, mis igal
päeval hinge kosutab. Tema ajab laiali kõik pimeduse teod ja
puhastab ustavate südamed kogu loodu seas. Jeesus Kristus on
maailma valgus.Jumala arm on meiega. Nõnda nagu juudid ootasid
Messia tulekut ja Ristija Johannes küsis:”Kas sina oled see, kes pidi
tulema?” võime meiegi vahel raskustes küsida: kus Sa oled, meie
Jumal?. Vahel meie igatsus Issanda järele kasvab nõnda suureks,
et koos psalmikirjutajaga õhkame:mu hing januneb Jumala järele,
elava Jumala järele;millal ma tulen ja näen Jumala palet?
Tänane esimene lugemine kinnitab usku elavasse Jumalasse meie
keskel. “Ilutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalema varemed, sest
Issand trööstib oma rahvast” Oodatud Messias on kohal. Tema on
tulnud oma rahva juurde. Inglid laulavad kiitust, karjased kinnitavad
Jumala imelist saabumist sõime. Meidki on oodatud liituma koos
kogu püha Kirikuga sellesse tänu ja rõõmu pidupäeva. Meie
igatsevad südamed saavad täidetud Püha Vaimu läbi Kristusega
armulauas. Tema tuleb meie juurde, meie keskele. Jumal olgu
kiidetud igavesti.Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga