Lõikustänupüha

Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Lugemine Teisest Kuningate raamatust:
Neil päevil läks Naaman alla Jordani jõe äärde ja kastis end
seitse korda vette, nii nagu jumalamees Eliisa teda oli käskinud.
Ja tema ihu paranes lapseihu sarnaseks ning ta sai pidalitõvest
puhtaks. Siis läks ta tagasi jumalamehe juurde ühes kogu oma
kaaskonnaga, astus tema ette ja ütles: “Vaata, nüüd ma tean, et
kogu maailmas pole Jumalat kusagil mujal kui ainult Iisraelis.
Sina aga võta oma sulaselt tänukink vastu.” Eliisa vastas: “Nii
tõesti kui elab Issand, kelle sulane ma olen, ei saa ma midagi
vastu võtta”. Ja kuigi Naaman käis peale, et ta vastu võtaks,
lükkas Eliisa kingituse tagasi.
Lõpuks Naaman ütles: “Kui see tõesti ei saa teisiti olla, siis
luba oma sulasel võtta nii palju mulda kui palju paar hobueesleid
kanda jõuab, sest sinu sulane ei taha enam tuua põletus- ja
tapaohvreid ühelegi teisele jumalale kui ainult Issandale.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!
Laulge Issandale uus laul,
sest tema on imesid teinud.
Tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu.
Issand on oma lunastuse teatavaks teinud,
ta on ilmutanud oma õiglust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soole.
Kõik maailma ääred on näinud
meie Jumala lunastustööd.
Rõkka rõõmust Issanda auks, kogu maailm,
juubeldage, hõisake ja mängige.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Olgu Jeesus Kristus sul meeles. Tema, kes ta põlvneb Taaveti soost
ja on surnuist üles äratatud – see ongi evangeelium, mille pärast
ma kannatan ja olen ahelais kurjategija kombel. Kuid Jumala Sõna
ei ole aheldatud. Ja selle pärast talun ma kõike nende hüvanguks,
kes on ära valitud, et nemadki võiksid Jeesuses Kristuses pälvida
igavese au. See sõna on uskumistväärt: kui me sureme koos
Kristusega, siis me ka elame ühes temaga, ja kui me kannatame koos
temaga, siis me ka valitseme ühes temaga. Aga kui me tema ära
salgame, siis salgab ka tema meid. Ometi, kui meie ei usu, jääb
tema siiski ustavaks, sest tema ei saa ennast ära salata.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Olge tänulikud kõige eest,
sest see on Jumala tahe Jeesuses Kristuses!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kui Jeesus käis teed Jeruusalemma poole, läks ta Samaaria ja
Galilea vahel läbi. Ja kui ta ühte külasse jõudis, tulid talle
vastu kümme pidalitõbist meest ning jäid eemale seisma. Nad
tõstsid oma häält ja hüüdsid: “Jeesus, õpetaja, halasta meie
peale!” Kui Jeesus neid nägi, ütles ta neile: “Minge, näidake
endid preestritele!” Ning kui nad läksid ja teed käisid, said nad
pidalitõvest puhtaks.
Aga üks nende seast, nähes end terveks saanud olevat, tuli tagasi
ja kiitis valjul häälel Jumalat. Ta heitis Jeesuse jalgade ette
silmili maha ja tänas teda. See mees oli samaarlane. Jeesus aga
kostis ja ütles: “Kas neid, kes puhtaks said, polnud mitte kümme?
Kus on ülejäänud üheksa? Kas rohkem ei leidunud kedagi, kes oleks
tulnud tagasi Jumalale au andma, kui üksnes see samaarlane?” Ja ta
ütles talle: “Tõuse ja mine, sinu usk on sind aidanud.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Lõikustänupühal, mida meiegi siin täna tähistame, on hea alati
meeles hoida pühakirja sõnu: iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt,
valguste Isalt (Jk 1:17). Meie usus käivana mõistame selle lause sõnumit.
KÕIK tuleb Isalt, meile õnnistuseks.Ka need asjad ja olukorrad mida
me ei oska või ei taha oodata. Kas pidalitõbised, kellesst EV s kuulsime
olid tänulikud oma haigusest. Vaevalt. Üks kümnest tänas Jumalat
peale imet mis oli sündinud. Tema kiitus Jumalale oli tema usu kinnitus.
Jeesus ütles “sinu usk on sind aidanud.” Pangem siiski tähele, et pidlitõbi
ei taganenud haige usule tuginedes, vaid Jeesuse reaalsest sekkumisest.
Meil on alati tarvis võtta aega,et saaksime vaadelda Jumala imesid oma
elus, seda kuidas Tema on meid kandnud tänasesse päeva. Püha Teresa
Avilast kirjutas: „Mälestus saadud heast kogemusest võib meid kergemini
Jumala juurde tuua kui rohked jutlused põrgust” (tõlge vabas vormis).
Vahel on meil raske näha Jumala armu. Palju lihtsam on näha seda milles
meil puudus on, et olla tõeliselt tänulik. Enamus meie elu headest olukordadest
on justkui iseenesest mõistetav, tavaline. Siinkohal tasub meil alati endalt küsida,
kas Jumal on meie soovide täitja ja oleme pettunud kui me ei saa seda
mida ootame, või tahame näha end tänulikuna igas olukorras Tema ees?
Jumal tegutseb palju suuremalt kui on meie usk ja sellest tulevad eeldused.
Käies oma eluteed koos Jeesusega näeme Jumala tegutsemist kõikjal
meie ümber ja meile on rõõmuks Temale tänu toomine kõige eest millega
sellel teel kokku puutume.
Armas taevane Isa, kasvata meis, palun, rõõmu tänulikkusest, et see saaks
meie igapäevase elu lahutamatuks osaks.
Aamen.

Kirjeldus puudub.
Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga