Kuningriigiaja XXVII pühapäev

Kuningriigiaja XXVII pühapäev

Lugemine prohvet Habakuki raamatust:
Kui kaua, Issand, pean ma hüüdma, ilma et sa kuuleksid? Karjuma
appi vägivalla pärast, ilma et sa aitaksid? Miks sa lased mul
tunda kurja väge ja vaatad pealt mu õnnetust? Hävitus ja vägivald
on igalpool, kuhu silm ulatab nägema – tüli ja lahkmeel on
kasvamas. Ja Issand vastas mulle ja ütles: “Kirjuta üles see
nägemus ja tähenda see tahvli peale, et seda võiks kergesti
lugeda. Sest nägemus, mis sulle antakse, ootab oma
aega, kuid liigub lõpu poole ega peta. Kui ta viibib, siis oota
teda, sest ta tuleb kindlasti ega jää tulemata. Vaata, ülbet ja
ülekohtutegijat ootab kadu, aga õige, kes on ustav, jääb elama”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem Tema palge ette tänamisega,
laulgem Temale kiituselaule.
Tulge, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette.
Sest Tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge paadutage oma südant
nii nagu Meribas, nagu Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad said näha minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Ma tuletan sulle meelde, Timoteos, et sa õhutaksid lõkkele Jumala
anni, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu. Jumal ei ole ju
andnud meile arguse vaimu, vaid väe, armastuse ja mõõdukuse vaimu.
Ära siis häbene meie Issandast ega minustki tunnistust andmast,
kes ma olen vangis tema pärast, vaid näe koos minuga vaeva
evangeeliumi heaks, siis annab Jumal sulle jõudu. Joondu usus
Jeesusesse Kristusesse ja armastuses tema vastu nende tervete
õpetuste järgi, mida sa minult oled kuulnud. Seda head, mis sinu
kätte on usaldatud, säilita endas Püha Vaimu abil, kes meis elab.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Issanda Sõna jääb püsima igavesti,
Rõõmusõnum, mis teile on kuulutatud!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kord ütlesid apostlid oma Issandale: “Kasvata meie usku.” Aga
Issand ütles: “Kui teie usk oleks nagu sinepiivake, võiksite te
öelda sellele mooruspuule: “Juuri end välja ja istuta end merre,”
ning see kuulaks teie sõna. Aga kes teie seast, kelle ori on
kündmas või karja hoidmas, ütleks temale kui ta töölt tuleb: “Istu
kohe lauda!” Eks ütle ta pigem nõnda: “Tee mulle õhtusöök ja pane
siis vöö vööle ja teeni mind. Alles siis kui mina olen söönud ja
joonud, võid sina einet võtta.” Kas aga peremees oma orja selle
eest tänab, et ta tegi kõik nii nagu oli kästud? Nii peate ka teie
käituma: kui te kõik olete täide viinud, mis teile on kästud, siis
ütelge: “Me oleme vääritud orjad, sest me oleme teinud ainult
seda, mis on meie kohus.””
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristliku elu lahutamatuks osaks on kolm jumalikku voorust: usk (fides),
lootus (spes) ja armastus (caritas). Täna toob püha Kirik meie ette
nende tähtsuse teekonnal igavesse rõõmu. Prohvet Habakuk elas
Jeruusalemma langemise ajal (586 eKr) ja julgustas usus püsijaid.
Tema näeb usku kui püsivat usaldust Jumala vastu. Prohvet hüüdis
Jumala poole,„Kui kaua, Issand, pean ma hüüdma, ilma et sa kuuleksid?”
Kuid Jumal käskis oma prohvetil Teda usaldada, usus püsida ja olla
kannatlik. Apostel Paulus julgustas Timoteost püsima usu kigituses,
rõhutades elava usu vajalikkust. See ap. Pauluse kiri on kirjutatud
olukorras kus ta nägi vajadust oma usu, lootuse ja armastuse
edasiandmiseks järgmisele põlvkonnale “pea kinni selgest õpetusest,
mida sa minu käest kuulsid.” Ta justkui rõhutab:”Ärge vaadake enda
tegemisi! vaata, mida Jumal sulle on andnud. Tõuse püsti ja tee midagi!”
Kristlik usk on meie side Jumalaga ja meie osadus üksteisega Pühas
Vaimus. Ev toob meieni ka olulise tunnistuse sellest, et elav usk ootab
ka meiepoolset panust. Jeesuse tähendamissõna annab teada et oleme
Jumala töötegijad. Jumala ja ligimese teenimine on vabatahtlik usu
lootuse ja armastuse väljendus. Selle kaudu tuntakse meis ära osadus
elava Jumalaga. Siiras kristlane leiab viisi kuidas teenida Jumalat
ja ligimest. Hea sõna, salajane halastustegu ja omakasupüüdmatu
huvi ligimese vastu võivad teha palju suurema töö kui õpetatud sõnadega
manitsemine või hea jutlus. Selle kõige käigus peame leidma aega
ja võimaluse omaenese hinge eest hoolt kanda. Palve ja osalemine
Kiriku elus, koos teiste usklikega, on oluline. Oluline on ka Pühakirja
lugemine ja Jumala sõna üle mõtisklemine. Jumal ootab et kasvaksime
usus, kasutades neid vahendeid mida Kristus on meile oma Kiriku
kaudu andnud.
Armas taevane Isa, kasvata meie usku. Kasvata meis usu kvaliteeti
ja ole ikka lahkel meelel meiega kõikides meie päevades.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga