JEESUS KRISTUSE SÜNNIPÄEV

LUGEMISED KRISTUSE SÜNNIPÄEVAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Kui armsad on sõnumitooja sammud mägede peal, kes kuulutab rahu,
toob häid sõnumeid, kuulutab võitu ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal
on kuningas!” Kuule! Sinu vahimehed tõstavad häält, nad hõiskavad
üheskoos, sest nad näevad oma silmaga, kuidas Issand tuleb tagasi
Siionisse. Ilutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalema varemed, sest
Issand trööstib oma rahvast, Tema lunastab Jeruusalema! Issand
näitab oma püha kätt kõigi rahvaste silmade ees ja kõik maailm,
otsast otsani, saab näha meie Jumala võitu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust!
Laulge Issandale uus laul,
sest imetegusid on Tema teinud:
Tema parem käsi,
Tema püha käsivars on Temale võidu toonud.
Issand on andnud teada oma võidu,
on ilmutanud oma õiguse rahvaste silme ees.
Ta on pidanud meeles oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli koja vastu.
Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala võitu.
Hõisake Issandale,
kogu ilmamaa tõstke hõisates häält ja mängige Temale!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust

Lugemine kirjast heebrealastele:
Jumal on muiste rääkinud meie isadele palju kordi ja mitmel viisil, kuid
prohvetite kaudu. Ent nüüd, aegade lõpus, on Ta meile rääkinud Poja kaudu,
kelle Tema on seadnud kõige pärijaks – sellesama Poja, kelle läbi Tema
on loonud maailma. Poeg on Tema aupaistus ja Tema olemuse kuju, see, kes
kannab kõike oma vägeva sõnaga, see, kes pärast pattudest puhastamist
istus Aukuninga paremale käele üleval kõrgel; ning see, kes on saanud
sedavõrd ülemaks inglitest, kuivõrd nimi, mille Tema on pärinud, on
inglite omast ülevam. Sest missugusele inglile on Jumal iial öelnud:
Sina oled mu Poeg, täna olen ma sinu sünnitanud? Ja veel: Mina olen temale
isaks ja tema on minule pojaks? Aga siis, kui Jumal toob oma esmasündinu
maa peale, ütleb Ta: kõik Jumala inglid kummardagu teda!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie lunastuse päev on kätte jõudnud,
suur valgus on täna maa peal koitnud,
tulge, rahvad, kummardagem Issandat, meie Jumalat!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Tema oli
alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole
tekkinud midagi sellest, mis on tekkinud. Tema sees oli elu, ja elu oli
inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei saa teda
kinni hoida. Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes. Tema tuli kui
tunnistaja, tunnistust andma valgusest, et kõik tema kaudu usuksid. Tema
ise ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama valgusest. Sõna oli tõeline
valgus, mis valgustab iga inimest. Ta tuli maailma. Ta oli maailmas, ja
maailm oli sündinud Tema läbi, aga maailm ei tundnud Teda ära. Ta tuli
omade juurde, kuid omad ei võtnud Teda vastu. Aga kõigile, kes Tema vastu
võtsid, andis Ta võimu saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad Tema
nimesse, neile, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe
tahtest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me
nägime Tema auhiilgust, Tema auhiilgust, mille Ta saab oma Isa käest kui
ainusündinud Poeg, täis armu ja truudust. Johannes tunnistab Temast ja
kuulutab: “Tema on see, kellest ma ütlesin: See, kes tuleb pärast mind,
on sündinud enne mind, sest Tema oli juba enne mind.” Jah, meie kõik oleme
võtnud Tema täiusest ja armu armu peale. Sest Seadus on antud Moosese
kaudu, arm ja truudus on meile tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei
ole iial näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, Tema on
meile andnud Isa tunda.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jõulud on maagiline aeg millal saab kokku Jumal maailmaga, Maarja kaudu
kõikide pühade ja inglitega.Jõulude tähistamine Kirikus on teada juba
aastast 336. On ka väidetud et Kristuse sündi on osades kogudustes peetud
juba teisel sajandil.Paljude inimeste jaoks on see andmise ja saamise,
heatahtlikuse ja armastuse aeg.Meie kogemused võivad olla väga erinevad,
kuid me ei tohi lubada jõuluröömu hägustumist probleemise ja maise
reaalsuse poolt. Jumal sündis inimesena meie keskele. Tema tuli
õpetaja ja imetegija aga eelkõige lunastajana. Meie oleme kutsutud
Jumalaga üksolemiseks. Sündinud lapsuke on Messias kelle kaudu me
saame olla Jumalaga koosolu rõõmus. Jõulude sõnum täna meile on
et Jumal on meie südames, sest sealt kiirgav Jumalik valgus uuendab
meid ennast ja meie läbi kogu maailma. Aamen.

Kõik usklikud, tulge

Kõik usklikud, tulge, võidutsedes tulge,
rõõmuga alustage Petlemma teed,
vaatama last, kes meile Päästjaks antud!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge,
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!

Suur maailma Looja, isandate Issand
sündinud inimlapseks maailmale.
Nüüd saatnud Jumal meile oma Poja!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge,
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!

Nüüd laulavad kiitust taevaliste koorid,
nendega üheskoos me kõik laulame:
Au olgu kõrges Jumalale taevas!
Ja rahu olgu maa peal, ja rahu olgu maa peal,
meil õnne, rahu toonud on Jeesuse sünd!

Sind tervitab täna kogu ristirahvas,
Jeesus, et tulid ilma meid aitama.
Taevane Isa, tõde on Su sõnas!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge,
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!

Adeste Fideles

Adeste fideles læti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte
Regem angelorum:
Venite adoremus
Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas,
Vocati pastores adproperant:
Et nos ovanti gradu festinemus,
Venite adoremus
Dominum.

Cantet nunc io, chorus angelorum;
Cantet nunc aula cælestium,
Gloria in excelsis Deo,
Venite adoremus
Dominum.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga