ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil pöördus Peetrus rahva poole ja hakkas kõnelema: “Aabrahami, Iisaki
ja Jaakobi Jumal on kirgastanud oma Poja Jeesuse, kelle teie ära andsite ja
salgasite Pilaatuse ees, kui tema oli nõuks võtnud teda vabaks lasta. Te
salgasite ära püha ja õige ning palusite, et mõrtsukas teile vabaks antaks. Te
tapsite elu looja, kuid Jumal on tema surnuist üles äratanud ja meie oleme selle
tunnistajad. Nüüd aga, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest, ja
niisamuti teie ülemad. Sest Jumal on lasknud täide minna ennustustel, mida ta
kõigi oma prohvetite suu läbi on kuulutanud, et tema saadetud Messias peab
kannatama. Seepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kaotataks.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle!
Kui ma sind hüüan, vasta mulle,
mu Jumal, kes sa oled mu Lunastaja.
Sina oled mind kitsikusest välja avarusse viinud;
ole mulle armuline ja võta kuulda mu palvet.
Teadke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vagasid,
Issand kuuleb mind, kui ma tema poole hüüan.
Paljud ütlevad: kes laseb meil näha head põlve,
Issand, lase oma pale paista meie üle.
Sina oled andnud mu südamesse suurema rõõmu
kui on neil, kellel on küllalt vilja ja veini;
rahus heidan ma maha ja uinun magama,
sest ainult Sinu kaitse all võin julgesti elada.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, kui ma teile kirjutan, siis selleks, et te ei teeks pattu. Aga kui
keegi teeb pattu, siis on meil eestkostja Isa juures – Jeesus Kristus, kes on
õige. Tema on lepitus meie pattude eest, kuid mitte üksi meie, vaid ka kogu
maailma pattude eest. Ja sellest, et me peame tema käske, me teame, et oleme
tema ära tundnud. Kes ütleb: ma tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on
valelik ja temas ei ole tõde. Aga kes tema sõna au sees hoiab, temas on Jumala
armastus saanud täiuslikuks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, õpeta meid mõistma Pühakirja
ja lase põleda meie südameil, kui Sa meiega räägid!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal jutustasid apostlid, mis nendega teel oli sündinud ja kuidas nad
Jeesuse leivamurdmisel olid ära tundnud. Aga kui nad sellest rääkisid, seisis
Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu teiega!” Kuid nemad olid
kohkunud ja kartsid, sest nad arvasid, et näevad vaimu. Aga tema ütles neile:
“Miks te olete nii ehmunud ja miks on teie süda täis kahtlust? Vaadake minu käsi
ja jalgu, et see olen mina ise. Katsuge mind kasvõi käega ja mõistke: vaimul
pole liha ega luid, nagu te minul näete olevat”. Ja seda öeldes näitas ta neile
oma käsi ja jalgu. Aga kui nad olid imestunud ega suutnud rõõmu pärast veel
uskuda, küsis ta nende käest: “Kas teil on midagi süüa?” Ja nad andsid talle
tüki küpsetatud kala ning ta võttis selle ja sõi nende kõikide nähes.
Siis ütles ta neile: “Need on need sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma veel
teie juures olin, sest kõik peab täide minema, mis minust on kirjutatud nii
Moosese seaduses, prohvetites kui psalmides.” Siis läksid nende mõistuse silmad
lahti nõnda, et nad kirjadest aru said. Ja tema ütles neile: “Nii seisab kirjas,
ja nii pidi Messias kannatama ja kolmandal päeval surnuist üles tõusma, ning
tema nimel peab kuulutatama kõikidele rahvastele alates Jeruusalemmast
meeleparandust pattude andeksandmiseks. Aga teie olete selle tunnistajad.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Oo Jumal, Kelle õnnistatud Poeg andis end leivamurdmisel oma
jüngritele ära tunda: palun, ava meie usu silmad,
et me näeksime Teda kogu Tema lunastustöös!;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 34; Brk 4:21-30; Fl 3:7-16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 16; Ps 100; 2Esdras 8:20-30,46,51-54; 1Kr 15:12-23

2Esdras 8:20-30,46,51-54
Issand, sina, kes elad igaveses, ja vaatad ülalt asju taevast ja õhust;
kelle troon on hindamatu; kelle hiilgust ei pruugita mõista; kelle ees
seisavad värisedes inglite väehulgad, kelle teenistus on tuule ja tule
teega kursis; kelle sõna on tõsi ja ütlused püsivad; kelle käsk on tugev
ja määrus aukartust äratav; kelle pilk kuivatab vete sügavused ja viha
sulab mäed ära; mille tunnistajaks on tõde:
Kuula oma sulase palvet ja võta kuulda oma loodu palvet. Sest kuni ma elan,
ma räägin ja nii kaua, kui mul on mõistmist, ma vastan. Oo, ära vaata oma
rahva patte! vaid neile, kes sind tões teenivad. Ära arvesta paganate
kurjade väljamõeldistega, vaid nende soovidega, kes hoiavad sinu tunnistust
kannatustes. Ära mõtle neile, kes on teesklevalt käivad sinu ees, vaid
pea meeles neid, kes sinu tahtmise järgi tunnevad aukartust sinu ees.
Ärgu olgu sinu tahtmine hävitada neid, kes on elanud nagu metsalised;
vaid vaata neid, kes on selgelt õpetanud sinu seadust. Ära pane pahaks
neid, keda peetakse loomadest hullemaks; aga armasta neid, kes alati
loodavad sinu õigusele ja aule.
Siis ta vastas mulle ja ütles: “Olemasolevad asjad on praeguseks ja
tulevad asjad tulevaste jaoks. Aga mõistke ise ja otsige au neile, kes
on teie sarnased. Sest teile on avatud paradiis, elupuu on istutatud,
tulevane aeg on ette valmistatud, küllus on valmis, linn on ehitatud ja
puhkus on lubatud, jah, täiuslik headus ja tarkus. Kurja juur on sinu
eest suletud, nõrkus ja koiliblikad on sinu eest peidus ning mis rikutud
on põgenenud põrgusse, et saada unustatuks: Kurbused on möödas ja
lõpuks näidatakse surematuse varandust.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!
2 Esdrat King Jamesi versioon, tõlge vabas vormis.

Mõtisklus
Ülestõusmispühade kolmas pühapäev annab meile palju märksõnu. Esimesest
lugemisest kuuldud prohvetite kuulutatud Jumala plaani täideminek.
Jumalalt toe otsimine psalmis ja kõige täiuslikum eestkostja Isa ees teisest
lugemisest on juba päris suur hulk infot meile läbitöötamiseks. Jeesuse
surnuist ülestõusmine on midagi palju enamat ajaloolisest faktist. Jeesuse
läbi taasühendatakse loodu ja Looja, meile on antud suurim eestkostja
kelle läbi on oodata äraütlematult suurt lohutust ja armu, mida eriliselt
kinnitavad tänased lugemised õhtupalvusel. “Sest teile on avatud paradiis,
elupuu on istutatud, tulevane aeg on ette valmistatud, küllus on valmis,
linn on ehitatud ja puhkus on lubatud, jah, täiuslik headus ja tarkus”
(2Esdras 8). Kas on kedagi, kes ei tahaks sellest tõotusest osa saada?
Mida peame meie tegema, et kunagi, kui meie aeg käes, saaksime kuulutatud paradiisi?
Meie vastus Jumalale on: üritada elada Jumala tahte kohaselt, kuuletudes
Temale täielikult, nagu kuulsime Johannese kirjast. Kes ütleb: ma tunnen teda,
aga ei pea tema käske, see on valelik ja temas ei ole tõde – kuulsime.
Luuka EV-st lugesime Jeesuse ilmumisest jüngritele, ja peale ühist söömaaega
avaldab Jeesus selle mida Pühakiri Temast on kirjutanud. Nii on ka iga
püha Missa kõige vahetum kohtumine ülestõusnud Jeesusega Sõna ja Armulaua
kaudu. Nagu jüngrid on kutsutud olema Jumala tõotuse täidemineku tunnistajad,
oleme saanud meiegi ülesandeks kuulutada pattude andeksandmist ja pühitseda
Armulauda. Mõeldes sellele, kuidas Jeesus täna füüsiliselt meiega on,
tunneme ära Tema Enda leivamurdmisel Armulauas, nagu jüngid, kes käisid Emmause
teel. Eriti armulaual on sügav tähendus, kuna see võimaldab meil saada
osa Kristuse Ihust ja Verest. Nende kohtumiste kaudu on Jeesus jätkuvalt
meie elus reaalselt, kogetavalt kohal, pakkudes meile lohutust, juhatust
ja jõudu oma hirmudest ja pattudest ülesaamiseks.
Armas taevane Isa, palun, võta meid õnnistada Sinu poolt meile usaldatud
oma eluga tunnistuse andmise ülesandes. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga