Jumaliku Halastuse pühapäev

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil olid kõik usklikud üha apostlite õpetuses ja osaduses,
leivamurdmises ning palvetes. Kogu rahvas oli hirmul imetegude ja tunnustähtede
pärast, mis sündisid apostlite läbi. Aga kõik usklikud hoidsid kokku, ning kõik
nende omandus oli ühine. Nad müüsid ära oma vara ning jagasid raha igaühele nii
palju kui ta vajas. Usklikud olid päevast päeva ühel meelel pühakojas, nad
murdsid leiba oma kodudes ja sõid üheskoos ning olid rõõmsad ja üksmeelsed. Nad
kiitsid Jumalat, ja kogu rahvas pidas neist lugu. Issand aga saatis nende hulka
üha enam neid, kes pidid õndsaks saama.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning Tema heldus kestab igavesti.
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Mind löödi ja tõugati, et ma kukuksin,
kuid Issand hoidis mind langemast,
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
See on päev, mille Issand on teinud,
rõõmustagem ja hõisakem selle üle.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Tema on meid oma suurest
halastusest uuesti sündida lasknud elava lootuse sisse Jeesuse Kristuse surnuist
ülestõusmise läbi, et me saaksime hävimatu, laitmatu ja kadumatu päranduse. See
pärisosa on taevas tallele pandud teile, kes te olete usu kaudu Jumala väe läbi
hoitud õndsuseks, mis aegade lõpul avalikuks saab. Sellepärast, olge rõõmsad –
kuigi teid ehk lühikeseks ajaks proovile pannakse – et teie usk saaks läbi
katsutud ning leitaks hinnalisem olevat kullast, mida küll tulega proovitakse,
aga mis koos maailmaga kaob. Nõnda saate teiegi oma usu läbi osa kiitusest,
kirkusest ja aust, siis kui Kristus ilmub. Teie ei ole teda küll näinud, kuid
armastate teda siiski – usute temasse, ehkki te pole teda näinud. Aga uskudes te
saate osa ülevoolavast rõõmust ja autäiusest, siis kui te saavutate usu eesmärgi
– oma hingeõndsuse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad.
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nädala esimese päeva õhtul, kui jüngrid olid riivistatud ukse taga, hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende seas ning ütles: “Rahu olgu teiega.” Ja
kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid said Issandat
nähes väga rõõmsaks. Jeesus aga ütles taas: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läikitan ka mina teid.” Ja kui ta seda oli öelnud,
puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim! Kellele teie patud andeks
annate, neile on need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need
kinnitatud”.
Aga Toomas, üks kaheteistkümnest, keda hüüti Kaksikuks, ei olnud nende hulgas,
kui Jeesus tuli. Ning jüngrid ütlesid temale: “Me nägime Issandat”. Aga tema
ütles neile: “Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte
asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu.”
Kui kaheksa päeva pärast olid jüngrid taas toas ja Toomas oli ühes nendega, tuli
Jeesus, olgugi et uks oli riivis, seisis nende keskel ja ütles: “Rahu olgu
teiega!” Seejärel ütles ta Toomasele: “Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi;
siruta oma oma käsi siia ja pane see minu külje sisse, ning ära ole uskmatu vaid
usklik!” Toomas vastas ning ütles talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Aga Jeesus
ütles talle: “Et sa mind oled näinud, siis usud sa; õndsad on need, kes ei näe,
aga siiski usuvad”.
Ja Jeesus tegi veel teistsuguseidki tunnustähti oma jüngrite ees, mida ei ole
kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need siin on kirjutatud, et te usuksite, et
Jeesus on Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Käes on ülestõusmispühade kaheksas päev. Jumaliku Halastuse pühapäev.
Tänase EV lõigu jutluste lemmikteema on apostel Toomase usu küsimus.
Samas on see ka meie enda usu küsimus. Kas usume mida püha Kirik oma
apostellikus järjepidevuses õpetab? Sellest olulisest küsimusest enam, tahaksin
tähelepanu pöörata ülestõusnud Jeesuse tegevusele. Kolm olulist tegevust.
Jeesus annab jüngritele ülesande: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läikitan ka mina teid.” Ta saadab nemad maailma.
Ta annab neile suurepärase abi Püha Vaimu näol: Ja kui ta seda oli öelnud,
puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim!” Teatud mõttes on
Kirikus tähistatavad pühad – Ülestõusmispüha ja Nelipüha sarnased, Püha
Vaimu ligiolu on tuntav ülestõusnud Issandaga kohtumises. Lõpuks kingib
Jeesus meile pihisakramendi:”Kellele teie patud andeks annate, neile on
need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud”.
Jumaliku Halastuse pühapäeval on parim aeg mõtelda Jumala armu suurusele.
Ülestõusnud Kristuse ülesanne pühade osadusele oli anda patud andeks.
Tänapäevani on see ülesanne püha Kiriku jaoks väga oluline. See saab
teoks kõikide sakramentide kaudu, eriliselt aga armulaua kaudu.
Jh EV loeme: Jeesus ütles neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu
liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.”
See ongi suurim arm – Jumal on meiega ja hoiab meid enda äraarvamatult
suures halastuses. Kiitus ja tänu Kõigekõrgemale!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga