3. pühapäev pärast ilmumispüha

  1. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine prohvet Nehemia raamatust:
Neil päevil, kui Iisrael elas juba oma linnades, kogunes kõik rahvas nagu üks
mees Veevärava ette väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks
Moosese seaduseraamatu, mille sätteid oli Issand käskinud Iisraelil pidada. Ja
seitsmenda kuu esimesel päeval tõi preester Esra seaduseraamatu rahvahulga –
meeste, naiste ja kõigi ette, kes suutsid mõista. Ja ta luges sellest Veevärava
ees väljakul varahommikust kuni keskpäevani neile, kes suutsid mõista. Aga kogu
rahvas pani tähele ja kuulas seaduseraamatu sõnu.
Esra seisis puust kõnetoolis, mis oli selleks puhuks ehitatud. Ta avas raamatu
kõikide nähes, sest ta seisis kogu rahvast kõrgemal, ja kui ta raamatu lahti
rullis, tõusid kõik püsti. Siis ülistas Esra Issandat, suurt Jumalat, ja kogu
rahvas tõstis oma käed ja vastas: “Aamen, aamen!” Ning nad põlvitasid ja heitsid
silmili maha. Tema aga luges seaduseraamatust peatükkide kaupa ette ja leviidid
andsid seletust, et rahvas võiks mõista.
Siis ütlesid asevalitseja Nehemia, preester ja kirjatundja Esra ning leviidid,
kes õpetasid rahvast, kõigile: “See päev on püha Issanda, teie Jumala jaoks,
ärge olge kurvad ega nutke” – sest kõik rahvas nuttis, kui ta kuulis seaduse
sõnu. Ja Nehemia ütles neile: “Minge, sööge pidurooga, jooge magusat ning andke
osa ka neile, kellel pole, sest täna on päev, mis on püha Issanda auks. Ärge
olge mures, sest rõõm Issandas on teie kindlus”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sinu sõnad on Vaim ja elu!
Issanda seadus on laitmatu,
see kosutab hinge.
Issanda tunnistus on uskumist väärt,
see teeb kohtlase targaks.
Issanda otsused on õiged,
need rõõmustavad südant.
Issanda käsk on selge,
see valgustab silmi.
Issanda kartmine on puhas,
see kestab igavesti.
Issanda kohtuotsused on õiglased,
need teevad õigust.
Olgu minu suu sõnad sulle meele järgi,
ja sinu ees mu südame mõtlemised.
Issand, mu kalju ja mu lunastaja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sinu sõnad on Vaim ja elu!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, Vaim ilmutab end kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on
palju liikmeid, ning kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks, siis niisamuti
on Kristusega. Oleme ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii juudid kui
kreeklased, nii orjad kui vabad – meie kõik oleme sama Vaimuga joodetud. Sest
Ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks: “Mina ei ole käsi,
sellepärast ei kuulu ma ihusse”, või kui kõrv ütleks: “Mina ei ole silm,
sellepärast ei kuulu ma ihusse”, siis kuulub ta sinna ometi. Kui kogu ihu oleks
silm, kuhu jääks siis kuulmine, või kui oleks ainult kuulmine, kuidas saaks ilma
haistmiseta? Aga Jumal on iga üksiku liikme nii ihu külge pannud, nagu tema on
tahtnud. Kui kõik kokku oleks ainult üks liige, kuhu jääks siis ihu. Nii on aga
palju liikmeid, kuid üksainus ihu. Silm ei saa öelda käele: “Mul ei ole sind
vaja”, ega saa pea öelda jalgadele: “Mul ei ole teid tarvis”. Vastupidi, just
need ihuliikmed, mis näivad kõige nõrgemad, on tingimata vajalikud, ja neid
liikmeid, millest meil on kõige vähem au, me peame au sees, ja neid, millest
meil on häbi, me katame erilise hoolega. Kuid meie tugevatele liikmetele pole
seda tarvis. Sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud ja alamale liikmele määranud
suurema au, et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et kõik ihuliikmed kannaksid hoolt
üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki ühes temaga,
ning kui üht liiget austatakse, siis on teised liikmed koos temaga rõõmsad. Aga
teie olete Kristuse ihu ja igaüks teie seast on tema ihu liige. Nii on Jumal
seadnud koguduses ühed apostliteks, teised prohvetiteks, kolmandad õpetajateks,
nagu ta on andnud ka anded imesid teha, ravida, abi anda, juhtida ja keeltega
rääkida. Sest ega kõik ole apostlid ega prohvetid, õpetajad ega imetegijad,
ravijad ega keeltega rääkijad või äraseletajad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand on mind saatnud tooma vaestele rõõmusõnumit,
kuulutama vangidele vabakssaamist!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Paljud on juba ette võtnud kirjutada sellest, mis meie seas on sündinud, nii
nagu sellest on rääkinud need, kes on näinud kõike algusest oma silmaga ja Sõna
sulasteks saanud. Nüüd aga olen minagi otsustanud uurida kõike algusest peale ja
selle sinu jaoks, austatud Teofilos, järgemööda kirja panna, et sa veenduksid
kõige selle usaldusväärsuses, mida sulle on õpetatud.
Kui Jeesus tuli Vaimu väes Galileasse, siis kuuldus temast levis üle kogu
ümbruskonna. Ta õpetas nende sünagoogides ja kõik ülistasid teda.
Nii tuli Jeesus ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks, nõnda nagu
oli harjunud, hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta püsti tõusis, et lugeda, anti
temale prohvet Jesaja raamat. Aga kui ta rullis raamatu lahti ja leidis koha
kuhu oli kirjutatud: “Issanda Vaim on minu üle, sest tema on mind salvinud,
läkitanud vaestele rõõmusõnumit tooma, kuulutama vangidele vabakssaamist ja
pimedaile silmavalgust, rõhutuid vabadusse laskma, kuulutama Issanda
armuaastat”. Siis rullis ta raamatu kokku ja andis sünagoogiteenri kätte. Ja
kõikide silmad, kes sünagoogis olid, vaatasid tema peale. Aga tema hakkas neile
rääkima: “Täna on see kirjasõna teie kuuldes täide läinud”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesus loeb sünagoogis prohvet Jesaja raamatut, lõoetuseks Ta ütles: “Täna
on see kirjasõna teie kuuldes täide läinud”. Oma teenistuse alguses Jeesus
tunnistab sellega Jumala päästeplaani järjepidevust. Selle Jesaja teksti kaudu
kuulutab Jeesus Jumala päästmist. „Issanda armuaastat” viitab juutide
armuaasta – ja juubelitraditsioonile. Armuaastat tähistati igal seitsmendal aastal.
See oli puhkeaasta, mil maad jäeti sööti ja toitu jagati kõigiga võrdselt.
Juubeliaastat tähistati igal viiekümnendal aastal, mis on seitsme armuaasta
tsükli lõppemine. See oli uuenemise aasta, mil võlad kustutati ja orjad vabastati.
See juubeli traditsioon on raamistikuks Jumala päästetõotusele. Ja ometi algab
Jeesuses midagi uut. Jeesus mitte ainult ei kuuluta Jumala päästet, ta toob selle
päästmise meie ellu oma isikus. Jeesus on Jehoova Võitu, täidetud Püha Vaimuga.
Jumala riik on nüüd käes. See on tõeks saanud Jeesuses, Tema elus, surmas ja
ülestõusmises. Jeesus saadab Püha Vaimu, et Jumala riik saaks tõelisuseks
igaühejaoks meist.. Püha Vaim jätkab Jeesuse missiooni läbi püha Kiriku.Kui
me teeme seda, mida Jeesus – toome rõõmusõnumit vaestele, vabadust
vangidele, tervenemist haigetele ja vabadust rõhututele –, teenime me Jumala
Kuningriiki.
Armas taevane Isa, luba meilgi järgida Jeesust, luba Temal meid juhtida – Sinu
nime auks.Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga