ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV C AASTAL

Lugemine Baaruki raamatust:
Võta seljast, Jeruusalem, oma leina- ja viletsuserõivas, ning ehi end
kirkusega, mis on Jumalalt igaveseks ajaks. Rüüta end Jumala heldusega
ja krooni oma pea igaviku Issanda kirkusega. Sest Jumal tahab näidata
sinu au kõigile, kes on taeva all. Ja Jumal annab sulle igavese nime:
“Õigluse, rahu ja ja jumalakartuse au”. Tõuse üles, Jeruusalem, tõuse
kõrgele mäetippu. Vaata itta ja näe oma lapsi – päikese loojangust kuni
tõusuni välja on Püha Jumala sõna nad kokku kogunud. Nad rõõmustavad
selle üle, et Jumal on nende peale mõelnud. Jalgsi on nad sinu juurest
ära läinud, vaenlased kannul. Aga Jumal toob nad sinu juurde tagasi
justkui kuninglikus kandetoolis. Sest Jumal on käskinud: kõrged mäed ja
igavesed künkad saagu madalaks ja orud tõusku tasaseks maaks, et Iisrael
käiks kindlalt Jumala kirkuses. Ning metsad ja kõik lõhnavad puud peavad
Tema käsul pakkuma Iisraelile varju. Sest Jumal toob Iisraeli tagasi
oma kirkuse valguses – oma halastuses ja õigluses.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on meile suuri asju teinud!
Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid,
siis olime kõik otsekui unenägijad.
Siis oli meie suu täis naeru
ja meie keelel oli hõiskamist.
Siis öeldi rahvaste seas:
Issand on neile suuri asju teinud.
Tõesti, Issand on meile suuri asju teinud,
sellepärast olime rõõmsad.
Issand, lase tagasi pöörduda meie vangidel
nagu veeojadel lõunamaal.
Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega.
Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab,
see tuleb ja hõiskab, kandes viljavihke.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on meile suuri asju teinud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma tänan Jumalat alati, kui ma palvetan teie kõikide eest. Tänan
teda selle eest, et teie kõik olete evangeeliumi vastu võtnud esimesest
päevast kuni tänaseni. Ma loodan selle peale, et Tema, kes ta teis on
heale tööle aluse pannud, viib selle ka lõpule enne kui Kristuse Jeesuse
päev kätte jõuab. Sest Jumal on mu tunnistaja ja teab, kuidas ma teid kõiki
igatsen ja armastan teid Jeesuse Kristuse südamlikkusega. Ja ma palun Jumalalt,
et teie armastus kasvaks tarkuses ja mõistmises. Et te suudaksite ära tunda,
mis on tähtis, ja püsida komistamata kuni Kristuse päevani. Ning et te
oleksite täidetud õigluse viljaga, mis tuleb Jeesuses Kristuses Jumala
auks ja kiituseks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valmistage Issandale teed, õgvendage tema rajad,
kogu maailm saab meie Jumala lunastust näha!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Keiser Tiberiuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilatus oli
Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, aga tema vend Filippus oli
Trakoniitsemaa nelivürst, ja kui Lüsanias oli Abileene nelivürst; siis kui
Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, tuli kõrbes Johannesele, Sakariase pojale
Jumala Sõna. Ja tema käis läbi kogu ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparanduse
ristimist pattude andeksandmiseks, nii nagu oli kirjutatud prohvet Jesaja
raamatus: “Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke sirgeks tema
rajad. Iga org saagu täidetud, ja kõik mäed ja künkad tasaseks tehtud. Kõver
rada saagu sirgeks, ja konarlik siledaks teeks. Siis saavad kõik näha, kuidas
meie Jumal lunastab.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Tänase evangeeliumi lugemise ülestähendaja on püha Luukas. Tema kirjutistest
loeme välja kolm lunastusloo ajajärku: aeg enne Kristust, Kristuse aeg ja
Apostlite tegude raamatus Kiriku ja Püha Vaimu aeg. Tänases kirjakohas
tuuakse meie ette Ristija Johannes kui prohvet, kes ühendab ajaloo enne
Kristust Kristusega koosolemise ajaga, tema valmistab teed Jeesuse enda
teenistuseks. Me võime endalt küsida: miks evangeeliumikirjutaja Luukas
toob meieni ajalooliste poliitikute ja usujuhi nimed? Jumala lunastustöö
on niipalju suurem üksikisikust, tõepoolest on lunastus mõeldud kõigile
inimestele ja see läbib kogu maise ajaloo. Ka täna kuulutab prohvet:
Parandage meelt ja uskuge head sõnumit – pattude andeksandmiseks.
Valmistugem suureks sündmuseks meie elus – kohtumiseks Jeesuse Kristusega.
Advendiaeg on nii oluline, et Baaruk kirjutab: Rüüta end Jumala heldusega ja
krooni oma pea igaviku Issanda kirkusega. Jumal on pannud meis kasvama
usu seemne. Apostel Paulus kirjutab: Ma loodan selle peale, et Tema, kes ta
teis on heale tööle aluse pannud, viib selle ka lõpule enne kui Kristuse
Jeesuse päev kätte jõuab. Mis see siis meile tähemdab? Jumal ootab, et meie
siluksime oma elu õppetunnid meeleparanduse, palve ja sakramentide kaudu
tasaseks teeks, riietagem end vaimsesse pidurüüsse. Meie süda on loodud
armastama, meie mõistus arutlema ja meeled tajuma – et saaksime mõista Jumala
teed.Jumala tundmine ja Temaga koosolemine, Tema armastmine ja ligimeste
läbi teenimine on meie pidurüü ja teede tasandaja. Aamen.

Siionist, kõige ilu täiusest,
hakkab Jumal kiirgama.
„Koguge mulle kokku mu vagad,
kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!”

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga