PAASTUAJA V PÜHAPÄEV

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jeremija raamatust:
Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga
uue lepingu. Mitte sellise, nagu ma tegin nende vanematega – sel päeval, kui ma
võtsin kinni nende käest, et viia nad välja Egiptusemaalt. Selle lepingu nad
murdsid, kuigi ma olin nad teinud oma pärisrahvaks – ütleb Issand. Aga leping,
mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi – ütleb Issand -, on niisugune:
Ma panen oma seaduse nende sisemusse ja kirjutan selle nende südamesse; siis
olen mina nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Siis ei õpeta keegi kedagi, ega
ütle: tunne Issandat! Sest kõik tunnevad mind, nii väikesed kui suured – ütleb
Issand. Ja ma annan neile andeks nende süü, ega tuleta enam meelde nende pattu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Loo mulle, Jumal, puhas süda!
Jumal, ole mulle armuline oma helduse pärast,
kustuta mu ülekohus oma halastuse pärast.
Pese mind hästi mu süüteost
ja tee mind puhtaks mu patust.
Loo mulle, Jumal, puhas süda
ning anna mulle uus, kindel vaim.
Ära heida mind ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma püha Vaimu.
Anna mulle tagasi mu rõõm Sinu lunastuse üle
ja kinnita mind oma tahte vaimuga.
Siis õpetan ma üleastujaile Sinu teed,
ja patused pöörduvad Su poole.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Loo mulle, Jumal, puhas süda!

Teine lugemine lugemine kirjast heebrealastele:
Kui Kristus alles maa peal elas, tõi ta oma palved ja anumised valjuhäälselt ja
ühes pisaratega Tema ette, kes võis teda surmast ära päästa. Ja tema palvet
võeti kuulda ning ta sai lahti oma hirmust. Kuigi ta oli poeg, õppis ta
kannatuste läbi sõnakuulelikkust. Ja kui ta oli jõudnud täiuslikkusele, sai
temast igavese õndsuse tooja kõigile, kes tema sõna kuulavad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Kes tahab mind teenida, see käigu minu järel
ning seal, kus olen mina, seal olgu ka minu teener!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nende seas, kes olid tulnud pühadeks Jeruusalemma Jumalale au andma, olid ka
mõned kreeklased. Nad tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Betsaidast,
Galileamaa linnast, palusid teda ning ütlesid: “Isand, me tahame Jeesust näha”.
Ja Filippus läks ja rääkis sellest Andreasele ning koos läksid nad ja teatasid
sellest Jeesusele. Jeesus aga vastas ja ütles neile: “Tund on tulnud, et Inimese
poeg peab ülendatud saama. Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kui nisuiva ei lange
mulda ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes
oma elu armastab, see kaotab selle, kuid kes vihkab oma elu selles maailmas, see
hoiab selle alal igaveseks eluks. Kes aga tahab mind teenida, see käigu minu
järel, ning seal, kus olen mina, seal olgu ka minu teener. Ja kes mind teenib,
seda tahab Isa austada. Nüüd on minu hing hirmul, ja mida peaksin ma ütlema:
Isa, säästa mind sellest tunnist? Kuid just sellepärast ma tulin selleks
tunniks. Isa, ülenda oma nime!” Siis kostis hääl taevast: “Ma olen juba ülendanud
ja ülendan veelgi”. Aga rahva hulgast, kes seal seisis ja seda kuulis, öeldi
müristamist kuuldud olevat. Teised seevastu kostsid: “Ingel rääkis temaga”.
Jeesus aga vastas neile ja ütles: “See hääl ei saanud kuuldavaks minu, vaid
teie pärast. Nüüd mõistetakse kohut maailma üle. Nüüd saab selle maailma
valitseja välja tõugatud. Ja mina, kui mind ülendatakse kogu maailma üle, tõmban
kõiki enda poole.” Seda ütles ta tähendades, millist surma ta pidi surema.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, ainult Sina saad korda teha patuste ohjeldamatud
tahted ja kiindumused: palun, anna oma rahvale armu armastada
seda, mida Sa käsid, ja soovida seda, mida Sa lubad; et
maailma kiirete ja mitmekesiste muutuste seas
võiks meie südamed kindlasti ära tunda tõelised rõõmud;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 71; 5Ms 18:15-22; Lk 20:9-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 40:1-16; Jr 14:7-21; Jh 10:17-38

Mõtisklus
Oleme juba palju aastaid olnud kristlased, igatsenud osa saada Tema armu täiusest.
Käime osa saamas Tema armulauast ja sõnast, hoiame end käesolevalgi paastuajal
palve ja heategude läbi armastuse osaduses. Kuid kuidas oleme vaimselt arenenud
teekonnal Jumala lähedusse? Kas olime eelmisel aastal sama kannatamatud kui täna,
või oleme sama rahulolematud kui täna? Meil igalühel on milleski areneda täiuslikkuse
poole. Selle asemel, et otsida enda puudujääke tundkem rõõmu väikestest edusammudest.
Jumala lapseks olemine ei tähenda juba täiuslik olemist. Meile on kaheldamatult
suureks eeskujuks pühakud, eriti need kellest igal päeval loeme. Aga nemad ei ole
meile pühaduses konkurendid. Ei ole ka kestahes siin pühakojas, vaid me peame
ise ennast ületama. Meil on vaja kasvada armastuses. Armastuses püha Kiriku, oma
lähedaste, kõige väetimate vastu, eelkõige siiski Jumala vastu, sest Temast lähtub
kõik hea. Esimesest lugemisest kuulsime: Ma panen oma seaduse nende sisemusse ja
kirjutan selle nende südamesse; Avagem enda südamed vastu võtma seda armu mida
Jumal ise meile kingib hea tahte ja suure tänuga. Ka täna pühas armulauas tuleb
Issand Ise meie südamesse kirjutama armastuse seadust. Collecta palves palusime
endale oskust ja tahet armastada seda, mida Jumal käsib, ja soovida seda, mida
Jumal lubab. See tähendab loobumist sellest mis segab meie vaimset arengut ja
takistab osadust kõikiarmastava Jumalaga. Jeesus ütles: Tõesti, tõesti ma ütlen
teile: kui nisuiva ei lange mulda ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis
ta kannab palju vilja. On oluline tähele panna, et Jumala pääste risti kaudu ei
ole kurja ja kannatuse ülistamine, vaid iseenda soovide kohandmine Jumala soovidega,
neile alistumine ja seeläbi Tema ausse saamine. Mida me siis peame tegema?
Jeesus tõi näite nisuivast. Väikese seemne mis tuleb panna kasvama, et saada
palju vilja. Nõnda samamoodi kasvatagem ennast üha edasi paremaks kristlaseks
saamise poole. Jumal ei oota meilt alati midagi suurt, kõigile silmapaistvat,
asja või tegu millega eputada, vaid ise enda kasvamist täiskasvanud ristiinimeseks.
Ristiinimeseks selles mõttes, et ristis, kui kannatuste allikas pole midagi head,
aga arm tuleb risti kaudu. Risti kaudu saab ilmsiks Jumala armastuse suurus, saab
ilmsiks ka meie püüdlus tõeliselt täita Jumala tahet.
Armas taevane Isa, palun õpeta meid hindama Sinu tahet ja seda alati järgima, et
prohveti kaudu üteldud sõnad: siis olen mina nende Jumal ja nemad on minu rahvas,
oleks öeldud ka meie kohta. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga