4.pühapäev pärast ilmumispüha

4.pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine viiendast Moosese raamatust:
Neil päevil ütles Mooses rahvale: Issand, sinu Jumal, laseb tõusta sinu keskelt,
su vendade hulgast, prohveti, kes on minu sarnane ja keda te peate kuulama. Sest
seda sa ju palusidki kogunemispäeval Hoorebi mäe juures, kui sa ütlesid: ma ei
suuda enam kuulata Issanda oma Jumala kõuehäält ega vaadata kauem seda suurt
tuld, ilma et ma sureksin. Siis ütles ta mulle: See on hea, mis nad on rääkinud.
Ma lasen tõusta neile ühel prohvetil nende vendade hulgast, niisuguse nagu sina,
ja ma panen tema suhu oma sõnad, ning ta räägib neile kõik, mida mina tal käsin
rääkida. Ja kes ei kuula minu sõnu, mida ta räägib minu nimel, selle käest nõuan
mina ise aru. Aga kui prohvet räägib midagi suurustades minu nimel, mida mina
tal ei ole käskinud rääkida, või kui ta räägib midagi teiste jumalate nimel,
siis peab see prohvet surema. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
Sest tema on meie Jumal, ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, ma tahaksin, et teie südamel ei oleks muresid. Mees, kes pole abielus,
hoolitseb selle eest, mis Issandale kuulub: kuidas ta saaks olla Issandale
meelepärane. Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis sellesse maailma kuulub, et
ta saaks olla oma naisele meele järgi. Nii on ta kaheks jaotatud. Ja naine, kes
pole abielus, ehk neitsi, hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, et ta
võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest. Aga abielunaine hoolitseb selle eest,
mis sellesse maailma kuulub, et ta saaks olla oma mehele meele järgi. Seda
räägin ma teie eneste hüveks, mitte et tahaksin panna teile ikke kaela ümber,
vaid et te elaksite mõistlikult ja võiksite Jumalat takistamata teenida.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Rahvas, kes elas pimeduses, sai näha suurt valgust,
neile, kes elasid surmavarju orus, koitis valgus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Kui Jeesus oli oma jüngritega Kapernaumas, läks ta hingamispäeval sünagoogi ning
õpetas. Ja inimesed olid hämmastuses tema õpetusest, sest ta õpetas nii, nagu
oleks tal Jumalalt meelevald, mitte nõnda kui kirjatundjad. Samal ajal oli
sünagoogis mees, kellel oli kuri vaim, ja kes karjus: “Mis meil on sinuga
tegemist, Jeesus Naatsaretist! Kas sa oled tulnud meid hävitama? Ma tean kes sa
oled, sa oled Jumala Püha.” Siis Jeesus sõitles teda ja ütles: “Ole vait, ja
mine temast välja!” Ja kuri vaim raputas meest ja läks temast välja valju
häälega karjudes. Aga kõik olid kohkunud ja küsisid üksteiselt: “Mida see peab
tähendama? Kas tal on meelevald uut õpetust kuulutada? Ta käsutab isegi kurje
vaime, ja need kuulavad tema sõna.” Nii levis kuuldus temast kiiresti kogu
Galileamaal. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Sina valitsed kõike nii taevas
kui maa peal: võta halastavalt kuulda oma rahva anumisi
ja anna meile oma rahu omal ajal!
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi , kes elab ja valitseb koos Sinu ja
Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 18:1-20; 5Ms 4:5-13,32-40; Ef 2

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 36:5-13; Tn 10:10-19; Mk 6:45-56

Mõtisklus
Seesama Jeesus, kes astus juutide hingamispäeval Kapernauma sünagoogi, astub igal
pühal Missal meie juurde. Ta õpetab meid sellesama autoriteediga, mis tal oli kaks
tuhat aastat tagasi. Ta kõneleb meiega Jumala sõnas ja hiljem teeb midagi palju enamat.
Palju suurepärasemat kui kurja vaimu väljaajamine – Ta teeb leiva ja veini Iseendaks,
oma Ihuks ja Vereks ning ühineb meiega kõige täiuslikumal viisil. Kui ka tegelikult
mõistame, mis toimub, kui ärkame Tema pühaduse jõule, kui paljud meie seast tahaks saada
Jumala prohvetiteks ja Tema armu kuulutajateks. Ja tänane päev on täis jumala prohveteid
ja imetegijaid, mõnedel on annid ja mõned on isehakanud. Au, kuulsus ja raha.
Apostlina teadis Paulus tagajärgi, mis saab, kui ta ütleb: „Nii ütleb Issand”,
kui Issand ei käskinud tal rääkida. Ta lihtsalt avaldas oma arvamust. Tänases
evangeeliumis Jeesus vastupidiselt kirjatundjatele ja variseridele, õpetas
autoriteediga. See ei põhine maistel tunnistustel ega Tema oskusel tsiteerida pühakirja.
Tema ainus tunnistus oli see, et Ta on Jumala Poeg. Tema autoriteet pärineb Isalt.
Seetõttu peaks tõeline prohvet toetuma ainult Jumalalt läkitatule. Millele peaksime
toetuma meie? Kristus ise kuulutab meile, läbi oma püha Kiriku, kõike seda, mida
meil on vaja hinge õndsuseks teada. Selle tunnistuseks tõuseme alati, kui loetakse
evangeeliumit. Pühale Kirikule on antud Jeesuse poolt volitus, võiksime koguni ütelda,
et käsk, millega Tema sõnumit kuulutada. Ta ütles: “Kes teid kuulda võtab, see võtab
kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale
lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.”(Lk 10:16) Jeesus on see Jumala Sõna, mida
meie vajame. Tema on see, Kes tuleb alla maa peale, et meid puudutada, et astuda meiega
pühasse armulauaosadusse. Kuid mis on suurim küsimus mida peame täna endalt küsima?
Kas ma kuulan Jeesuse sõnu ja elan Tema eeskuju järgi? See tähendab elada suure
igatsusega Jumala, Tema Sõna ja Sakramentide järgi. Kui me tõesti tunneme oma südames
ära Kristuse, meile kuulutatud Messia, püüaksime alati oma elu kokku viia Jumala
õpetatu ja püha Kiriku poolt tõeks tunnistatuga. Kuidas meie peaksime siis oma elu
korraldama igapäevaste toimetuste keskel? Võtma aega Jumalale. Palvetama, lugema
pühakirja, midagi juurde õppima ja igatsusega pöörduma Tema poole kõikides muredes ja
rõõmudes. Tänasel päeval võime meenutada ka püha Thomast Aquinast, kes isikliku palve
kohta ütles:”Me esitame oma palved Jumala ees mitte selleks, et anda Talle teada oma
vajadused ja soovid, vaid selleks, et me ise mõistaksime, et nendes asjades on vaja
pöörduda abi saamiseks Jumala poole.”
Armas taevane Isa, valgusta meie südameid ja ava meid kõigele heale, mida Sina meile
saadad, palun, kingi meile alati tahet tänada ja kiita Sind kõige eest, mille
oleme kogemuseks saanud, Sinu Nime auks ja kiituseks. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga