ISSANDARISTIMISE PÜHA B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, see on minu sulane, keda ma hoian, minu äravalitu,
kellest minul on hea meel. Ma olen saatnud oma Vaimu tema üle. Tema toob
rahvaile õigekssaamise. Tema ei hüüa ega karju, tema häält ei ole kuulda
tänavail. Mahapainutatud pilliroogu ei murra ta katki, ja hõõguvat tahti ta ei
kustuta. Tema toob tõesti õigekssaamise. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta on maa
peal õiguse maksma pannud, ja tema seadust ootavad saared. Mina olen Issand, ja
mina olen Sind õigluseks kutsunud, haaranud kinni Su käest ja Sind kinnitanud.
Ma olen seadnud Sind rahvale seaduseks ja paganaile valguseks, avama pimedate
silmi, laskma vange vabaks vangikojast ja tooma pimeduses istujaid valguse
kätte. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand annab rahu oma rahvale!
Andke Issandale au, teie taevalised,
andke talle au ja ülistage teda.
Andke au Issanda nimele,
kummardage Issandat pühas ehtes.
Issanda hääl on üle vete,
Issand üle suurte vete.
Issanda hääl müristab võimukalt,
Issanda hääl on täis ülevust.
Kirkuse Jumal laseb müristada,
Tema pühamus ülistavad kõik Tema auhiilgust.
Issanda aujärg on vetevoogude üle,
Issand istub kuningana aujärel igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand annab rahu oma rahvale!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee
vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on temale meelepärane see, kes teda
kardab ja on õiglane. Selle sõna on ta saatnud Iisraeli rahvale, ja kuulutanud
rahu-evangeeliumi Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõige Issand.
Te teate ju, mis on sündinud kogu Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist,
mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal salvis Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu
väega, ning kes selle järel käis mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle
saatan oli võimust saanud, sest Jumal oli temaga.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Taevas avanes ja üks hääl ütles:
“See on minu armas Poeg, teda kuulake!”
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal läks Johannes kõrbesse ja kuulutas: “Pärast mind on tulemas keegi, kes
on vägevam kui mina, kellel ma ei ole väärt kummardades sandaalirihma lahti
päästma. Mina ristisin teid üksnes veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga”.
Ja sündis, et neil päevil tuli Jeesus Galilea Naatsaretist ja Johannes ristis
tema Jordani jões. Aga siis, kui ta veest välja tuli, nägi ta taevast avatud
olevat ja Vaimu tuvina laskuvat tema üle. Ja hääl kostis taevast: “Sina oled
minu armas Poeg, kellest minul on hea meel.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Taevane Isa, Kes Jeesuse ristimisel Jordani jões
kuulutasid Ta oma armsaks Pojaks ja võidsis Ta
Püha Vaimuga: palun anna, et kõik, kes on ristitud Tema nimesse,
peavad kinni sõlmitud lepingust ja tunnistaksid Teda julgelt
Issandaks ja Päästjaks; Kes elab ja valitseb koos Sinu ja Püha
Vaimuga, üks Jumal, igaveses auhiilguses. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 92; Ps 93; Õp 8:22-35; Kl 1:9-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 19; Ps 67; Js 49:1-7; 1Jh 1:1-9

Mõtisklus
Tänase Issanda ristimise püha ja eilse kolmekuningapäeva vahel on oluline seos.
Need pühad avaldavad Jeesuse identiteedi “see on minu armas Poeg”. See on püha,
mis lõpetab jõuluaja ja tuletab meile meelde ka meie olemust, „ sest Kristus
oma ülevoolavas armastuses tahtis meiega jagada oma suhet oma Isaga” (Homiletic
Directory, 137). Sellepärast võivad kõik siin öelda koos “Meie Isa”. Jumala
ilmumine (Epifaania) inimesena, alustades oma avalikku tegevust ühena inimeste
seas, saades ristitud Jordanis, on suurim võimalik ühtekuuluvus kinnitus oma
looduga. Hiljem näeme, et Ta sõi koos patustega, rääkis lugusid kadunud
lammastest ja kadunud pojast ning löödi isegi kurjategijate vahel risti.
Just sel ühtekuuluvuse hetkel inimestega toimub see tohutu Kolmainsuslik epifaania.
Seesama Vaim, mis valati Jeesuse peale Tema ristimisel, on valatud ka meie peale.
See on kristlaseks olemise sisu – elamine Jeesuse Armastuse vaimus. Ka meie
osaleme Jeesuse teenistuses – meid on võitud; meil on jumalik ülesanne Tema
kuningriigi ehitamiseks. See on meie identiteet; oleme kinnitatud “Kristusele
kuulumise kustumatu vaimse pitseriga”,mille saime enda ristimisel. Meie ristimine
hõlmab palju enamat kui lihtsalt ” meie hinge päästmist ” ja “patu kustutamist”.
See kutsub meid olema maa sool ja maailma valgus. See kohustab meid jätkama
Jeesuse missiooni, saades Jumala kaastöölisteks Tema kaastunde, õigluse ja
armastuse kuningriigi e. Kiriku ülesehitamisel maa peal. Sellest me teame, et
oleme Jumala lapsed, kui armastame Jumalat ja peame Tema käske, (1Jh 5:1–9);
kui me kummardame Teda Vaimus ja Tões, kui austame Tema Nime, kui austame
Issanda päeva, kui me ei kasuta seda igasuguste ilmalike koosolekute ja
maiste asjade jaoks, kui austame oma vanemaid, oma perekonda, ligimese elu ja
armastame teha head.
Armas taevane Isa, kingi meilegi üha enam osadust oma Vaimus, sest Püha Vaim
teeb Kristuse kallimaks, toob paradiisi lähemale ja Sinu Sõna mõistetavaks.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga