Pühapäevane lugemine

Kuningriigiaja XI pühapäev

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Iisraeli rahvas läks Refidimist teele ja jõudis Siinai kõrbe ja jäi mäejalamile
laagrisse. Aga Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda ülalt: “Ütle Jaakobi soole ja kuuluta iisraeli lastele nõnda: “Te olete näinud, mis ma tegin egiptlastele, kuidas ma kandsin teid kotkatiivul ja tõin teid enda juurde. Ning kui te nüüd kuulate minu häält ja peate kinni mu lepingust, siis olete teie minu omad, kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Ja teie olete mulle preestrite kuningriik ja püha rahvas”.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Meie oleme Issanda rahvas ja kari tema karjamaal!
Rõkake rõõmust Issandale, kõik maad,
teenige Issandat rõõmuga.
Rõõmuhõisetega tulge tema palge ette.
Mõistke, et Issand üksi on Jumal,
tema on meid loonud ja tema omad me oleme,
tema rahvas ja kari tema karjamaal.
Tulge tema väravaisse rõõmuga,
tema õuedesse kiituselauludega,
sest Issand on hea
ja tema heldus kestab igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Meie oleme Issanda rahvas ja kari tema karjamaal!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, Kristus suri meie eest sellel ajal, kui me olime alles nõdrad ja
jumalatud. Vaevalt suudaks keegi püha inimese eestki surma minna – ehk küll paneks mõni oma elu kaalule hea inimese eest. Aga Jumal ilmutab meile oma armastust selle kaudu, et Kristus on surnud meie eest siis, kui me alles patused olime. Kui me nüüd oleme tema veres õigeks saanud, siis seda kindlamini me pääseme Kristuse kaudu Jumala viha eest. Sest kui Jumala Poeg meid oma surma läbi on vaenlastena Jumalaga ära lepitanud, siis kui palju enam võime olla veendunud oma lunastuses tema Poja elu väel. Veel enam, me võime kiidelda Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelles me nüüd oleme temaga ära lepitatud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Seeme on Jumala Sõna, aga Kristus on külvaja –
kes tema leiab, selle on igavene elu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus nägi rahvahulka, hakkas tal neist kahju, sest nad olid väsinud ja
kurnatud nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja ta ütles oma jüngritele:
“Lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse Issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele.” Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enda juurde ning andis neile meelevalla kurjade vaimude üle, et nad võiksid neid välja ajada ning ka ravida kõiki tõbesid ja haigusi. Aga nende kaheteistkümne apostli nimed olid: Siimon, keda hüüti Peetruseks ja Andreas, tema vend; Jaakobus, Sebedeuse poeg ja Johannes, tema vend; Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus; Jaakobus, Alfeuse poeg ja Tadeus, seloot Siimon ja Juudas Iskariot, kes tema ära andis. Need kaksteist saatis Jeesus teele ja ütles neile: “Ärge minge võõraste rahvaste juurde ega ühtegi samaarlaste linna, vaid minge pigem Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke haigeid terveks, äratage surnuid üles, tehke pidalitõbiseid puhtaks, ajage välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu andke!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jumal on meid kõiki armastamas ja hoidmas igavese armastusega. Tema
juhatab meid igavesse rõõmu oma Kuningriigis. “Te olete näinud, mis ma tegin
egiptlastele, kuidas ma kandsin teid kotkatiivul ja tõin teid enda juurde.”
Issanda armastus meie vastu on olnud juba palju ennem kui meie saime
teadlikuks Tema reaalsest kohalolust. Tema püha Kirik on nähtav tõestus
Jumala kohalolust. Püha Kiriku läbi juhib ja kutsub Tema meid enese juurde.
Pangem tähele, et evangelist Matteus, viidates kaheteistkümnele jüngrile
kasutab sõna apostel st. seda, kes on läkitatud. Nagu Jeesus saatis
apostlid, on Ta saatnud ka missiooni jätkama oma Kiriku, igaühe meie
seast. Kuulakem ja pangem tähele kuhu ja kuidas Tema meid juhib. Palvetagem
Jumala kohaloleku teadvustamise eest pühas Kirikus ja meie isiklikus elus.
Meie, olles saanud ristimise kaudu Jumala lasteks, oleme ka Jumala
töötegijad. Nüüd tahaks ütelda: see töö olgu pühadele ja vagadele, las
mina elan oma elu. Jumal teab meie nõrkusi, Ta teab, et ainult mõningad
on Kirikus tõeliselt pühad, nõnda oli ka apostliltel igalühel omad
nõrkused. Meie kutse jumalariigi tööle sisaldab vaga palve kõrval ka
püha Kiriku nähtavaks tegemist. Inimeste tähelepanu pööramist Jumala
juhtimisele nende igapäevarutiinis ja loomulikult heale eeskujule ilma
võltsvagaduse ja pealetükkiva kamandamise tahtmiseta. Kuuletugem
Jumalale, ja tehkem nõnda nagu Tema meid juhatab.
Armas taevane Isa, palun, kingi meile rõõmu kogeda Sinu kohalolu meis,
Sinu Kirikus ja kogu loodu seas, jaga meile head meelt Sinu töö jätkamiseks
ja rõõmusta kõigi südameid, kellega kohtume.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga