ÜLESTÕUSMISPÜHA

ÜLESTÕUSMISPÜHA PÄEVAMISSA

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Te teate, mis on sündinud kogu
Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist, mida kuulutas Johannes, kuidas
Jumal oli salvinud Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu väega ning kuidas ta käis
mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle saatan oli võimust saanud, sest Jumal
oli temaga. Meie oleme selle kõige tunnistajad, mis ta tegi Juudamaal ja Jeruusalemmas.
Sest kuigi ta löödi risti ja surmati, on Jumal ta kolmandal päeval surnuist üles
äratanud ja lasknud tal ilmuda – mitte küll kogu rahvale, vaid Jumalast valitud
tunnistajatele, see tähendab meile, kes me oleme ühes temaga söönud ja joonud,
pärast seda kui ta surnuist üles tõusis.
Jeesus käskis meil tunnistada rahvale ja kuulutada, et Jumal seadis ta
kohtumõistjaks elavate ja surnute üle. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et
igaüks, kes usub tema nime läbi, saab patud andeks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

See on Issanda päev, olgem rõõmsad ja hõisakem!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning tema heldus kestab igavesti.
Öelgu nüüd Iisraeli rahvas:
tema heldus kestab igavesti.
Issanda parem käsi on tõstetud üles,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.
Ma jään elama ega sure
ja kuulutan Issanda tegudest.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
See on Issanda päev, olgem rõõmsad ja hõisakem!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad, kui te olete kord ühes Kristusega üles tõusnud, siis otsige seda, mis on
kõrges, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Püüdke selle poole, mis on
taevas, mitte selle poole, mis maa peal. Sest teie olete küll surnud, aga teie
elu on ühes Kristusega Jumalas varjatud. Ja kui Kristus – teie elu – saab
avalikuks, siis ilmute teiegi koos temaga kirkuses.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus, meie paasatall, on ohverdatud,
pühitsegem pidupäeva Issandas.
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui hingamispäev oli möödas ja nädala esimene päev koitma hakkas, tulid Maarja
Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Aga vaata, tuli suur maavärisemine,
sest Issanda ingel laskus taevast ja tuli haua juurde, veeretas kivi kõrvale ja
istus selle peale. Aga tema ilmumine oli otsekui välk ja ta riided valged nagu
lumi. Hirmust tema ees lõid valvurid värisema ja kukkusid maha otsekui surnud.
Ingel aga pöördus naiste poole ja ütles: “Ärge kartke! Ma tean, et te otsite
ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, sest ta on üles äratatud, nii nagu ta
ütles. Tulge ja vaadake paika, kus ta oli. Minge rutuga ja öelge tema
jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Ja vaata, ta läheb Galileasse enne
teid – seal te saate teda näha. Vaata, seda olen mina teile ütelnud”.
Ja nad läksid hauakambri juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid
seda kuulutama tema jüngritele. Aga vaata, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles:
“Olge tervitatud!” ja nemad tulid tema juurde, võtsid tal jalgade ümbert kinni
ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile: “Ärge kartke! Minge ja andke teada
mu vendadele, et nad läheksid Galileasse – seal nad saavad mind näha”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Kristus on üles tõusnud!
Jeesus ütles: “Mina olen ülestõusmine ja elu.” Kristuse ülestõusmine on meie
usu alus, see on suurim ime tõestamaks et Jeesus on Jumal. Ülestõusmiseta oleks
Jeesus olnud lihtsalt õnnetu saatusega hea inimene, mõni üksik ehk mäletaks
Temast midagi. Tänane püha annab meilegi kindluse et võime elada koos Jumalaga
kõikide pühade keskel kord igavesti, kuid mõnes mõttes on tõde ka selles. et oleme
juba nüüd ülestõusnud Kristusega. Pühas Vaimus on meie elu juba koosolu Jeesuse
Kristusega. Usume Jeesuse kohalolu meie hinges, Tema Kirikus, Armulauas ja samal
ajal Isa paremal käel. See usk annab kogu olevale elule mõtte ja väärtuse. See
annab tähenduse palvetele ja voorustele. See aitab meil lahti ütelda tarbetust
muretsemisest ja hirmust ning kutsub meid jumalikku ligiolusse. Selles usus ütleme
lahti kogu kurjast ja usaldame end Elava Jumala hoolde. Järgnevatel päevadel loeme
kuidas apostlid kohtusid ülestõusnud Jeesusega ja nendest said rõõmusõnumi
tunnistajad. Nüüd on Jeesus tulnud meie ellu ja on meie kord olla tunnistamas ülestõusmise rõõmust.
Armas taevane Isa, luba meilgi rõõmustadades Sinu Poja ülestõusmisest pakkuda selle
läbi usku ja lootust kogu loodule.
Kristus on üles tõusnud!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga