Tänased lugemised

Esmaspäev 14.oktoober püha Callistus I

Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele :
Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel,
välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida
Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades
kirjades tõotanud oma Pojast – kes liha poolest on
sündinud Taaveti soost, ent pühaduse Vaimu poolest
määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala
Pojaks väes – Jeesusest Kristusest, meie Issandast,
kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et
äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide
rahvaste seas, kelle seas teiegi olete Jeesuse
Kristuse kutsutud – kõigile Roomas olevaile Jumala
armastatuile, kutsutud pühadele: Armu teile ja rahu
Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on andnud teada oma pääste
rahvaste silme ees!
Laulge Issandale uus laul,
sest ta on teinud imetegusid:
tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu!
Issand on andnud teada oma pääste,
tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soo vastu.
Kõik ilmamaa otsad on näinud
meie Jumala päästet.
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa,
tõstke hõisates häält ja mängige temale!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on andnud teada oma pääste
rahvaste silme ees!

Halleluuja!
Ülista, Jeruusalemm, Issandat!
Ta läkitab oma sõna maa peale!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kui aga rahvahulki murdu kokku tuli, hakkas Jeesus
kõnelema: «See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab
tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht,
sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale,
nii peab ka Inimese Poeg olema sellele sugupõlvele.
Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtupäeval koos
selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest
tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust,
ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Niineve mehed
tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja
mõistavad ta süüdi, sest nemad parandasid meelt
Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!