Tänased lugemised

Esmaspäev 26. oktoober

Lugemine püha apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii
nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Võtke nüüd Jumal
eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu
Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks
ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu
rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on
kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu
lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda teadke
kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal – tähendab
ebajumalateenreil – ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Ärgu
ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast
tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale! Ärge siis saage nende
kaaslasteks! Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus
Issandas. Käige nagu valguse lapsed.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Võtkem Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed!
Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi
ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest
ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal
ja mille lehed ei närtsi;
ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Aga nõnda ei ole õelad;
vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.
Sest Issand tunneb õigete teed;
aga õelate tee läheb hukka.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Võtkem Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed!

Halleluuja!
Oma korralduste teedest lase mind aru saada,
ja ma mõlgutan meelt su imeasjade üle!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Hingamispäeval, Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis. Ja vaata, seal
oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis
kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus
Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: «Naine, sa oled lahti oma
haigusest!» Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese
sirgeks ja ülistas Jumalat. Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks
pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale:
«Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja
laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval!» Aga Issand
vastas talle: «Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka
hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma?
Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba
kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest
köidikust lahti päästa hingamispäeval?» Ja kui ta seda ütles,
häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi
auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!