Tänased lugemised

Teisipäev 21. jaanuar püha Agnes

Lugemine esimesest Saamueli raamatust:
Ja Issand ütles Saamuelile: «Kui kaua sa leinad
Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga
kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine: mina
läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen
tema poegadest vaadanud enesele kuninga.» Aga
Saamuel ütles: «Kuidas ma võin minna? Kui Saul
kuuleb, siis ta tapab mu.» Ja Issand vastas: «Võta
üks mullikas enesega kaasa ja ütle: Ma tulin
Issandale ohverdama. Kutsu siis Iisai ohvrile ja
mina õpetan sind, mida sa pead tegema; siis võia
mulle see, keda ma sulle nimetan!» Ja Saamuel
tegi, nagu Issand oli öelnud, ja läks Petlemma. Aga
linna vanemad tulid värisedes temale vastu ja
küsisid: «Kas tuled rahuga?» Ja ta vastas: «Rahuga.
Ma tulen Issandale ohverdama; pühitsege endid ja
tulge koos minuga ohvrile!» Siis ta pühitses Iisaid
ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. Ja kui nad
tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: «Küllap on nüüd
Issanda ees tema võitu.» Aga Issand ütles
Saamuelile: «Ära vaata ta välimusele ja pikale
kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see
pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on
silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.»
Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli
eest mööda minna; aga Saamuel ütles: «Issand ei
ole ka teda valinud.» Siis Iisai laskis Samma mööda
minna, aga Saamuel ütles: «Issand ei ole ka teda
valinud.» Nõnda laskis Iisai oma seitse poega
Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles
Iisaile: «Issand ei ole neid valinud.» Ja Saamuel
küsis Iisailt: «Kas poisid on kõik siin?» Ja Iisai
vastas: «Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab
lambaid.» Siis ütles Saamuel Iisaile: «Läkita keegi
talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne,
kui ta siia tuleb!» Ja Iisai läkitas mehed ning laskis
ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja
kauni välimusega. Ja Issand ütles: «Tõuse ja võia
teda, sest tema on see!» Ja Saamuel võttis õlisarve
ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli
võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja
edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mina ise valisin Taaveti kuningaks.
Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega
ning ütlesid:
«Ma olen pannud abi sangari kätte,
ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.
Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase,
oma püha õliga olen ma tema võidnud.
Teda toetab mu käsi kõvasti
ja mu käsivars tugevdab teda.
Tema hüüab mind:
Sina oled minu Isa, mu Jumal, mu päästekalju!
Ent mina teen ta esmasündinuks
ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mina ise valisin Taaveti kuningaks.

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal valgustas
meie südame silmi,
et me teaksime, milline lootus on meie kutsumises!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi
viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies
viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle: «Vaata,
nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi!» Ja tema
ütles neile: «Kas te pole kunagi lugenud, mida tegi
Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid
näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester
Ebjatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi
süüa keegi peale preestrite, ja andis ka oma meestele?»
Ja ta ütles neile: «Hingamispäev on seatud inimese
jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks; nõnda on
Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!