Tänased lugemised

Kolmapäev 28 juuni                 pühad Irenaeus ja Paulus I

1Ms 15:1-12,17-18; Ps 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20

1. Moosese 15
Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses
Issanda sõna, kes ütles: “Ära karda, Aabram!
Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!”
Aga Aabram ütles: “Issand Jumal! Mida sa mulle
saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja
valitsejaks on Elieser Damaskusest!”
Ja Aabram ütles: “Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja
andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.”
Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles:
“Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja
su oma ihust, on su pärija.” Ja ta viis tema õue ning
ütles: “Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad
neid lugeda!” Ja ta ütles temale: “Nõnda saab olema
sinu sugu!” Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale
õiguseks. Ja ta ütles temale: “Mina olen Issand, kes
tõi sind Kaldea Uurist, et anda sulle päranduseks see maa!”
Aga ta küsis: “Issand Jumal, millest ma ära tunnen, et
ma selle pärin?” Siis ta vastas temale: “Too mulle
kolmeaastane mullikas, kolmeaastane kits, kolmeaastane
jäär ja turteltuvi koos lennuvõimelise pojaga.”
Ja ta tõi temale kõik need, lõikas need keskelt lõhki ja
pani vastavad pooled vastakuti; aga lindusid ta ei lõiganud
lõhki. Kui röövlinnud laskusid korjuste peale, siis peletas
Aabram need minema. Aga kui päike loojus, vajus Aabram
sügavasse unne, ja vaata, suur ja pime hirm haaras teda.
Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevat
küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt
läbi käis. Selsamal päeval tegi Issand Aabramiga lepingu
ja ütles: “Sinu soole ma annan selle maa Egiptuseojast suure
jõeni, Frati jõeni, See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Psalm 105
Jumal peab igavesti meeles oma lepingut!
Tänage Issandat,
kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Laulge temale,
mängige temale,
kõnelge kõigist tema imedest!
Kiidelge tema pühast nimest,
rõõmutsegu nende süda,
kes otsivad Issandat!
Nõudke Issandat ja tema võimsust,
otsige alati tema palet!
te Aabrahami, tema sulase sugu,
te Jaakobi, tema valitu lapsed!
Tema, Issand, on meie Jumal,
tema kohtuotsused on igal pool maailmas.
Ta peab igavesti meeles oma lepingut,
sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele,
lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga,
ja oma vannet Iisakile.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal peab igavesti meeles oma lepingut!

Matteuse 7
Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas,
seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast.
Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt?
Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja.
Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja.
Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.
Küllap te tunnete nad ära nende viljast!
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!