Tänased lugemised

Kolmapäev 1.aprill.

Lugemine prohvet Taanieli raamatust:
Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile:
«Kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego,
et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda
kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada? Kui te
nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede,
kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu
mänguriistade häält, olete valmis maha heitma
ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud
valmistada, siis on see hea; aga kui te ei
kummarda, siis heidetakse teid otsekohe
tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid
päästaks minu käest?» Sadrak, Meesak ja
Abednego kostsid ning ütlesid kuningale:
«Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis
sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib
meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta
päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh
kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada,
kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega
kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud
püstitada.» Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta
näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego
pärast; ta käskis ahju kütta seitse korda rohkem
kui tavaliselt. Ja ta käskis mõningaid tugevaid
mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesak ja
Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju. Siis
kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku
üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: «Eks me
heitnud kolm seotud meest tulle?» Nad kostsid ja
ütlesid kuningale: «Tõepoolest, kuningas!» Tema
kostis ja ütles: «Vaata, ma näen nelja meest
vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas
aga on välimuselt jumalate poja sarnane.»
Nebukadnetsar kostis ja ütles: «Kiidetud olgu
Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas
oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema
peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid
pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada
mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala!»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal!
Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal,
ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Kiidetud olgu sinu auline püha nimi,
üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti!
Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis
ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti!
Ole kiidetud sina,
kes sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku,
ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel
ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil,
kuulugu sulle laul ja austus igavesti!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal!

Kiitus Sulle, Issand, igavese kirkuse Kuningas!
Õnnistatud on need,
kes sõna kuuldes seda heas südames säilitavad
ja kannatlikkuses vilja kannavad!
Kiitus Sulle, Issand, igavese kirkuse Kuningas!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: «Kui
te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid
ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.» Nad
vastasid talle: «Me oleme Aabrahami järglased ega ole
iial kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate
vabaks?» Jeesus vastas neile: «Tõesti, tõesti, ma
ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori ei
jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd
Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ma
tean, et te olete Aabrahami järglased, kuid te otsite
võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse.
Mina räägin, mida ma olen näinud oma Isa juures, ja
teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt.» Nad
kostsid: «Meie isa on Aabraham.» Jeesus ütles neile:
«Kui te oleksite Aabrahami lapsed, siis te teeksite
Aabrahami tegusid. Aga nüüd te otsite võimalust tappa
mind – inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida
ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Aabraham
teinud. Teie teete oma isa tegusid.» Nad ütlesid talle:
«Meie ei ole sündinud liiderdamisest, meil on üks isaJumal.»
Jeesus ütles neile: «Kui Jumal oleks teie Isa, siis te armastaksite
mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei
ole ju tulnud omapäi, vaid tema on minu läkitanud.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!