Tänased lugemised

Reede 22.veebruar

Püha Peetruse piiskopiaujärje püha http://www.neitsimaarja.ee/pyhakud-ja-pyhad/veebruar/puha-apostel-peetruse-piiskopiaujarje-puha

1Pt 5
Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja
Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases
kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala
karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele
järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte
nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning
siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu
kirkuse närtsimatu pärja.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ps 23
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust!
Haljale aasale paneb ta mind lebama,
hingamiseveele saadab ta mind;
tema kosutab mu hinge!
Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast!
Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus,
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su kepp ja su sau, need trööstivad mind!
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;
sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis!
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Jehoova kotta eluajaks!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust!

Mt 16
Aga kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea rajale, küsis ta oma
jüngritelt ning ütles: “Keda ütlevad inimesed mind, Inimese
Poja olevat?”Nemad ütlesid: “Mõned ütlevad sind olevat Ristija
Johannese, teised Eelija, aga teised Jeremija või ühe
prohveteist.” Tema ütles neile: “Aga teie, keda teie mind ütlete
olevat?” Siimon Peetrus vastas ning ütles: “Sina oled Kristus,
elava Jumala Poeg!” Jeesus vastas ning ütles temale: “Õnnis
oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda
ilmutanud, vaid mu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle ka:
sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse
ja surmavalla väravad ei võida seda! Ma annan sinule taevariigi
võtmed ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud ja mis
sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!