Tänased lugemised

  1. jaanuar, reede

Lugemine esimesest Saamueli raamatust:
Siis võttis Saul kolm tuhat meest, valitud kogu Iisraelist, ja läks otsima
Taavetit ja tema mehi Kaljukitse kaljudelt. Ja kui ta jõudis tee ääres
olevate lambatarade juurde, siis oli seal koobas; ja Saul läks sisse oma
asjale. Aga Taavet ja tema mehed istusid koopa tagumises sopis. Ja
Taaveti mehed ütlesid talle: «Näe, see on päev, millest Issand sulle on
kõnelnud: Vaata, ma annan su vaenlase su kätte ja talita temaga, nagu
su silmis hea on!» Ja Taavet tõusis ning lõikas salaja ära Sauli
kuuehõlma. Aga pärast seda torkas Taavetit südametunnistus, et ta
Sauli hõlma oli ära lõiganud, ja ta ütles oma meestele: «Issanda pärast
jäägu minust kaugele, et ma seda teeksin oma isandale, Issanda võitule,
et pistaksin oma käe tema külge! Sest tema on Issanda võitu!» Ja
Taavet hoidis sõnadega tagasi oma mehed ega lubanud neid kippuda
Sauli kallale; ja Saul tõusis koopast ning läks oma teed. Aga seejärel
tõusis Taavet ja läks koopast välja ja hüüdis Saulile järele ning ütles: «Mu
isand kuningas!» Kui Saul vaatas taha, siis heitis Taavet silmili maha ja
kummardas. Ja Taavet ütles Saulile: «Mispärast sa kuulad inimeste jutte,
kes ütlevad: Vaata, Taavet otsib su õnnetust? Vaata, nüüd sa nägid ju oma
silmaga, kuidas Issand andis sind täna koopas minu kätte. Mulle öeldi, et
ma su tapaksin, aga ma halastasin su peale, sest ma ütlesin: Mina ei pista
kätt oma isanda külge, sest ta on Issanda võitu. Ja mu isa, näe, vaata ka
ise oma kuuehõlma mu käes! Sest kui ma lõikasin ära su kuuehõlma ega
tapnud sind, siis pead sa mõistma ja nägema, et mul pole mõttes kurja
ega üleastumist ja et ma pole pattu teinud sinu vastu, kuigi sa varitsed
mu hinge, et seda võtta! Issand mõistku kohut minu ja sinu vahel, ja
Issand maksku sulle kätte minu eest, aga minu käsi ei puutu sinusse,
nagu ütleb muistse põlve vanasõna: «Õelaist tuleb välja õelus, aga minu
käsi ei puutu sinusse!» Kellele on Iisraeli kuningas läinud järele? Keda sa
taga ajad? Surnud koera, ühte kirpu! Issand olgu kohtumõistjaks ja
mõistku kohut minu ja sinu vahel; tema nähku ja seletagu mu riiuasja ning
mõistku mind õigeks sinu käest!» Kui Taavet oli kõnelnud need sõnad
Saulile, siis küsis Saul: «Kas see on sinu hääl, mu poeg Taavet?» Ja Saul
tõstis häält ja nuttis. Ja ta ütles Taavetile: «Sina oled minust õiglasem, sest
sa oled teinud mulle head, mina aga olen teinud sulle kurja! Sa oled täna
jutustanud, kuidas sa tegid mulle head: ehk küll Issand andis mu sinu kätte,
sa siiski ei tapnud mind! Sest kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb
teda heaga ära minna? Issand tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna
mulle tegid! Ja nüüd, vaata, ma tean, et sina saad tõesti kuningaks ja
et Iisraeli kuningriik püsib sinu käes.»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle armuline!
Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle armuline,
sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika
ja ma kipun su tiibade varju,
kuni õnnetus möödub!
Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole,
Jumala poole, kes juhib mu asja.
Küll ta läkitab abi taevast ja päästab mu;
ta annab laimatavaks selle, kes tahtis mind rünnata.
Küll Jumal läkitab oma helduse ja ustavuse.
Ülenda, Jumal, üle taevaste,
üle kogu maailma oma auhiilgus!
Sest suur on sinu heldus kuni taevani
ja su tõde kuni ülemate pilvedeni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle armuline!

Halleluuja!
Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma enesega
ning on pannud meisse lepitussõna!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis,
ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas
apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama
ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Ja ta seadis need
kaksteist: Siimona, ja pani talle nimeks Peetrus, ja Jaakobuse,
Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna Johannese, ja pani neile
nimeks Boanerges, see on Kõuepojad, ja Andrease ja Filippuse ja
Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja
Taddeuse ja Siimon Kananaiose ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!