Tänased lugemised

Esmaspäev 26. august

Lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast
tessalooniklastele: Me täname alati Jumalat teie
kõikide eest, meenutades teid oma palvetes,
alatasa meelde tuletades teie teokat usku ja töökat
armastust ning vastupidavat lootust meie Issanda
Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie Isa palge
ees. Me teame, et teie, Jumalale armsad vennad,
olete valitud, sest meie evangeelium ei ole teie
juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja Pühas
Vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate ise,
missugused me olime teie juures teie heaks. Sest
teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte üksnes
Makedooniasse ja Ahhaiasse, vaid kõikidesse
paikadesse on levinud teated teie usust Jumalasse,
nii et meil pole vaja enam midagi rääkida. Nad ju
ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning
kuidas te olete ebajimalaist pöördunud Jumala
poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning
ootamas taevast tema Poega Jeesust, kelle ta
on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab
välja tulevasest vihast.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issandal on hea meel oma rahvast!
Laulge Issandale uus laul,
tema kiituslaul vagade koguduses.
Iisrael rõõmustagu oma tegijast!
Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast.
Nad kiitku ringtantsus tema nime,
trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast,
ta ehib viletsad päästega.
Vagad ilutsegu au sees,
nad hõisaku ome voodites!
Neil olgu suus Jumala ülitsus!
See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issandal on hea meel oma rahvast!

Halleluuja!
Õpeta mind, Issand, oma teele
ja juhata mind tasasele teerajale!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütleb: Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest!
Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes
tahaksid minna. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
silmakirjatsejad! Te rändate läbi mered ja mandrid, et
pöörata kas või üks oma usku, ja kui see sünnib, siis te
teete temast põrgulise, kahevõrra niisuguse, kui te ise
olete. Häda teile, te sõgedad teejuhi, kes te ütlete: „Kes
iganes vannub templi juures, selle vanne ei loe midagi,
kes aga iganes vannub templi kulla juures, see on
kohustatud vannet täitma.” Te rumalad ja sõgedad!
Kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb?
Te ütlete: „Kes iganes vannub altari juures, selle vanne ei
loe midagi, aga kes iganes vannub altaril oleva ohvrianni
juures, see on kohustatud vannet täitma.” Teie sõgedad,
kumb siis on suurem, kas ohvriand või altar, mis
ohvrianni pühitseb? Niisiis, kes vannub altari juures, see
vannub selle ja kõige juures, mis on altaril, ja kes vannub
templi juures, see vannub selle ja tema juures, kes templis
elab, ja kes vannub taeva juures, see vannub Jumala
trooni a troonil istuja juures.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!