Tänased lugemised

Esmaspäev 23. oktoober                                      püha Giovanni

Rooma 4
Aabraham ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai
vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud,
et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud.
Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Aga et see arvestati
talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast,
vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest
me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda
Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles
meie õigekssaamise pärast.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

(Ps)Lk 1
Kiitkem Jumalat, et Tema on toonud oma rahvale lunastuse!
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal,
et ta on tulnud oma rahva ligi
ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve
oma sulase Taaveti soost,
nagu ta on rääkinud ajastute algusest
oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest
ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele
ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile.
Nõnda ta laseb meid,
vaenlaste käest päästetuid,
kartmatult teenida teda
vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kiitkem Jumalat, et Tema on toonud oma rahvale lunastuse!

Lk 12
Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: „Õpetaja, ütle mu
vennale, et ta jagaks päranduse minuga!”
Jeesus ütles talle: „Inimene, kes mind on seadnud teie üle
kohtumõistjaks või jagajaks?”
Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse
eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!”
Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe
põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: „Mis
ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda.”
Ja ta ütles: „Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan
suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara
ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara
mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!”
Aga Jumal ütles talle: „Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult
su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud?”
Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid
ei ole rikas Jumalas.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!