ÜLESTÕUSMISPÜHA

ÜLESTÕUSMISPÜHA PÄEVAMISSA

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Te teate, mis on sündinud kogu
Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist, mida kuulutas Johannes, kuidas
Jumal oli salvinud Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu väega ning kuidas ta käis
mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle saatan oli võimust saanud, sest Jumal
oli temaga. Meie oleme selle kõige tunnistajad, mis ta tegi Juudamaal ja Jeruusalemmas.
Sest kuigi ta löödi risti ja surmati, on Jumal ta kolmandal päeval surnuist üles
äratanud ja lasknud tal ilmuda – mitte küll kogu rahvale, vaid Jumalast valitud
tunnistajatele, see tähendab meile, kes me oleme ühes temaga söönud ja joonud,
pärast seda kui ta surnuist üles tõusis.
Jeesus käskis meil tunnistada rahvale ja kuulutada, et Jumal seadis ta
kohtumõistjaks elavate ja surnute üle. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et
igaüks, kes usub tema nime läbi, saab patud andeks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

See on Issanda päev, olgem rõõmsad ja hõisakem!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning tema heldus kestab igavesti.
Öelgu nüüd Iisraeli rahvas:
tema heldus kestab igavesti.
Issanda parem käsi on tõstetud üles,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.
Ma jään elama ega sure
ja kuulutan Issanda tegudest.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
See on Issanda päev, olgem rõõmsad ja hõisakem!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad, kui te olete kord ühes Kristusega üles tõusnud, siis otsige seda, mis on
kõrges, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Püüdke selle poole, mis on
taevas, mitte selle poole, mis maa peal. Sest teie olete küll surnud, aga teie
elu on ühes Kristusega Jumalas varjatud. Ja kui Kristus – teie elu – saab
avalikuks, siis ilmute teiegi koos temaga kirkuses.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus, meie paasatall, on ohverdatud,
pühitsegem pidupäeva Issandas.
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui hingamispäev oli möödas ja nädala esimene päev koitma hakkas, tulid Maarja
Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Aga vaata, tuli suur maavärisemine,
sest Issanda ingel laskus taevast ja tuli haua juurde, veeretas kivi kõrvale ja
istus selle peale. Aga tema ilmumine oli otsekui välk ja ta riided valged nagu
lumi. Hirmust tema ees lõid valvurid värisema ja kukkusid maha otsekui surnud.
Ingel aga pöördus naiste poole ja ütles: “Ärge kartke! Ma tean, et te otsite
ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, sest ta on üles äratatud, nii nagu ta
ütles. Tulge ja vaadake paika, kus ta oli. Minge rutuga ja öelge tema
jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Ja vaata, ta läheb Galileasse enne
teid – seal te saate teda näha. Vaata, seda olen mina teile ütelnud”.
Ja nad läksid hauakambri juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid
seda kuulutama tema jüngritele. Aga vaata, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles:
“Olge tervitatud!” ja nemad tulid tema juurde, võtsid tal jalgade ümbert kinni
ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile: “Ärge kartke! Minge ja andke teada
mu vendadele, et nad läheksid Galileasse – seal nad saavad mind näha”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Kristus on üles tõusnud!
Jeesus ütles: “Mina olen ülestõusmine ja elu.” Kristuse ülestõusmine on meie
usu alus, see on suurim ime tõestamaks et Jeesus on Jumal. Ülestõusmiseta oleks
Jeesus olnud lihtsalt õnnetu saatusega hea inimene, mõni üksik ehk mäletaks
Temast midagi. Tänane püha annab meilegi kindluse et võime elada koos Jumalaga
kõikide pühade keskel kord igavesti, kuid mõnes mõttes on tõde ka selles. et oleme
juba nüüd ülestõusnud Kristusega. Pühas Vaimus on meie elu juba koosolu Jeesuse
Kristusega. Usume Jeesuse kohalolu meie hinges, Tema Kirikus, Armulauas ja samal
ajal Isa paremal käel. See usk annab kogu olevale elule mõtte ja väärtuse. See
annab tähenduse palvetele ja voorustele. See aitab meil lahti ütelda tarbetust
muretsemisest ja hirmust ning kutsub meid jumalikku ligiolusse. Selles usus ütleme
lahti kogu kurjast ja usaldame end Elava Jumala hoolde. Järgnevatel päevadel loeme
kuidas apostlid kohtusid ülestõusnud Jeesusega ja nendest said rõõmusõnumi
tunnistajad. Nüüd on Jeesus tulnud meie ellu ja on meie kord olla tunnistamas ülestõusmise rõõmust.
Armas taevane Isa, luba meilgi rõõmustadades Sinu Poja ülestõusmisest pakkuda selle
läbi usku ja lootust kogu loodule.
Kristus on üles tõusnud!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Suur Reede 2023AD

Open photo
Kirjeldus puudub.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PALMIPUUDEPÜHA

PALMIPUUDEPÜHA A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Jumala sulane: Issand andis mulle kõneka keele, et ma kinnitaksin
väsinut maheda sõnaga. Tema äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuulaksin
õpilase kombel. Issand avas minu kõrva ja ma ei ole pannud vastu ega taganenud.
Ma andsin oma selja peksjaile ja oma põsed neile, kes katkusid mu habet. Ma ei
peitnud oma palet teotuste ja sülje eest. Sest Issand, mu Jumal, aitab mind ega
jäta mind häbisse. Seepärast teen ma oma näo tardunuks kui ränikivi, sest ma
tean – ma ei jää häbisse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

„Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see,
kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”
Tänage Issandat, sest Tema on hea, Tema heldus kestab igavesti!
Ütle nüüd, Iisrael: “Tema heldus kestab igavesti!”
Tehke lahti õiguse värav – ma lähen Issandat tänama.
See on värav Issanda juurde – üksnes õiged pääsevad sisse.
Ma tänan Sind, Issand, et vastasid, aitasid mind võidule!
Kivist, mille ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakivi:
Issanda käest on see tulnud – imeasi meie silmis.
Selle päeva on Issand ise teinud: hõisakem ja rõõmustagem täna!
Oi, Issand, lase võita! Oi, Issand, lase korda minna!
“Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!” nii õnnistame teid Issanda kojast.
Issand on Jumal, on meie valgus, astugem altari ette, haljad oksad käes!
Sina oled mu Jumal, Sind ma tänan, mu Jumal, Sind ma ülistan!
Tänage Issandat, sest Tema on hea, Tema heldus kestab igavesti!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
„Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see,
kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast, sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad, ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Jumal on tõstnud Kristuse kõrgeks üle kõige ja andnud talle
nime üle kõikide nimede!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus jõudis ühes oma jüngritega Jeruusalemma juurde, Betfagee poole
Õlimäge, siis saatis Jeesus kaks oma jüngrit teele ja ütles neile: “Minge
külasse, mis on teie ees. Sealt leiate te kinniseotud emaeesli ja eeslivarsa
tema kõrval. Päästke nad lahti ja tooge minu juurde. Aga kui keegi peaks midagi
ütlema, siis vastake: “Neid on Issandale vaja ja tema saadab nad varsti tagasi”.
Aga see on sündinud selleks, et läheks täide prohveti sõna: “Ütelge Siioni
tütrele: vaata, su kuningas tuleb. Ta on tasane ja istub emaeesli seljas ja sälu
seljas, kes on veolooma varss.” Ja jüngrid läksid ja tegid nõnda, nagu Jeesus
neid oli käskinud. Nad tõid emaeesli ja varsa, panid oma riided nende seljale ja
Jeesus istus eesli selga. Aga paljud inimesed laotasid oma riided tee peale,
mõned aga tõid puuoksi ja sillutasid okstega nende teed. Rahvahulgad käisid
Jeesuse ees ja tema taga ning hüüdsid: “Hoosianna Taaveti Pojale! Kiidetud olgu,
kes tuleb Issanda nimel. Hoosianna kõrges!” Ja kui Jeesus Jeruusalemma jõudis
oli kogu linn ärevil ning kõik küsisid: “Kes ta on?” Aga rahvahulgad ütlesid:
“Tema on prohvet – Jeesus Galilea Naatsaretist!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Jesaja 50:4-9a,alternatiiv Sakarja 9:9-12
Psalm 31:9-16, alternatiiv Psalm 118:1-2,19-29
Filiplastele 2:5-11
Matteuse 21:1-11

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänasel Palmipuudepühal on suur tähendus kogu Suurele Nädalale.
Oleme jõudnud kirikuaasta kõige olulisemasse punkti, oodatud lunastuse
tõekssaamise aega. Püha EV kirjutab: Aga see on sündinud selleks, et
läheks täide prohveti sõna. Esimene lugemine toob meieni Jumala teenija
kes kinnitab väsinut maheda sõnaga. Teekonnal Jeruusalemma on
Jeesus pööranud oma näo risti poole, mis ühendab taeva ja maa, samas
olles täielikus kooskõlas Isa tahtega. Ja Ta ei jää häbisse, vaid tõstetakse
ausse kogu loodu ees. Ap Paulus toob meieni nn. ristiteoloogia ehk Jeesuse
maa peale tuleku selleks et loodu saaks päästetud enne Tema taevasse
minekut. Kuid me ei või tähelepanuta jätta sellest kirjast kumavat kutset
järgida Kristust ja tema õpetust erinevate usuliste koolkondade asemel.
Ap kirjuab:Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, …kui mingisugune
Vaimu osadus, …siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi,
et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad…nii et ükski
ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.(Fl 2:1-5)
Jeesus on oma maapealse teenimistööga teinud palju imesid ja imelisi
õpetussõnu, Temal on juba tekkinud poolehoidjad kes teda saatsid lisaks
jüngritele. Tema kohta oli ka juba antud nn. vahistamiskäsk. Kaheldamatult
rahvas rääkis toimuvast ja oli ootamas suurt Messiat. Jeesus teeb ise
enda saabumisest Jeruusalemma avaliku sündmuse, kuid Ta ei ole tulnud asendama
ei Heroodest ega Pilaatust, vaid Ta tuleb suurima väe, Issanda Jumala nimel.
Väljaspool Jeruusalemma asuv rahvahulk tervitas Jeesust kui “Taaveti poega”
ja “teda, kes tuleb Issanda nimel” , kuid rahvahulk Jeruusalemmas kirjeldab Teda
ainult kui “prohvet – Jeesus Galilea Naatsaretist”. Nende arusaamine Naatsaretist
pärit Jeesusest võib olla halvustav märkus – kooskõlas küsimusega: „Kas
Naatsaretist võib tulla midagi head?” Paljud inimesed ootasid Jeesust kui
uut kuningat, kes aitab saada vabaks võõrast ikkest ja aitab võidelda maailma
olukordades. Kuid Jumal oma Pojas kingib meile hoopis igavese elu rõõmus.
Sellesse rõõmusõnumisse sisenemiseks olgem alanud Suurel Nädalal erilise
innuga Jeesusele järgnemas läbi armulaua Risti jalamile ja tõttamas ülestõusnud
Kristuse tühja haua juurde – meie usu aluse juurde.
Armas taevane Isa, kingi,palun, meilegi rõõmu Sinu aulisest sisenemisest meie
ellu. Õpeta meid nägema kaugemale omaenese maisest võitlusest et pettumuses
valest ootusest ei hakkaks hüüdma”Löö ta risti!”. Issand halasta meie peale.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jumalateenistused Suurel Nädalal 2023 AD

Pühapäeval, 2. aprillil 2023 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse
koguduse kabelis (Müürivahe 33) PALMIPUUDEPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Suurel Reedel, 7. aprillil 2023 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse
koguduse kabelis (Müürivahe 33) ISSANDA KANNATUSLITURGIA. TERE TULEMAST!

Laupäeval, 8. aprillil 2023 kell 21.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse
kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISÖÖ VIGIILIA. Tere tulemast!

Pühapäeval, 9. aprillil 2023 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse
kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE SUURPÜHA MISSA. Tere tulemast!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV

PAASTUAJA V PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid teie haudadest välja
ning viin teid Iisraeli maale. Ja te saate tundma, et mina olen Issand – siis,
kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahvast, teie haudadest välja. Ja ma
hingan teie sisse oma Vaimu, et te saaksite elavaks, ja ma sean teid teie omale
maale ning te peate tundma, et mina, Issand, olen rääkinud ja teen selle teoks –
ütleb Issand. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut!
Sügavusest hüüan ma sind: Issand, kuule mu häält!
olgu sinu kõrvad ärkvel mu anumise häälele.
Kui sina,ülekohut meeles peaksid, kes võiks siis püsida.
Kuid sinu juures on andeksandmine, et sind kardetaks.
Ma ootan Issandat,
teda usaldab mu hing,
tema sõnade peale ma loodan.
Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut.
Enam kui valvurid hommikut – Iisrael, oota Issandat.
Sest tema juures on heldus, tema juures rohke lunastus.
Jah, tema lunastab Iisraeli
kõigest nende ülekohtust.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Need, kes on lihas, need ei või Jumalale meeldida. Aga teie pole lihas, vaid
vaimus, kui kord Jumala Vaim teie sees elab. Kui nüüd mõnel teie seast ei ole
Kristuse Vaimu, siis tema ei ole Kristuse oma. Kui aga Kristus on teie sees,
siis on ihu küll patu pärast surnud, kuid vaim teeb elavaks õigluse järgi. Sest
kui tema, kes ta äratas Jeesuse surnuist üles, elab teie sees, siis teeb tema
Vaim ka teie sureliku ihu elavaks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Mina olen ülestõusmine ja elu,
kes minusse usub, see ei sure igavesti!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Laatsarus Betaaniast oli haige. Betaania oli küla, kus elasid Maarja ja tema õde
Marta, aga Maarja oli see naine, kes salvis Issandat salviga ja kuivatas tema
jalgu oma juustega – tema vend Laatsarus oligi haige. Õed lasksid Jeesusele
öelda: “Issand, vaata, Su sõber on haige”. Ja kui tema sellest kuulda sai, siis
ta ütles: “See haigus ei too surma, vaid laseb Jumala kirkusel avalikuks saada,
et Jumala Poega selle pärast austataks”.
Aga Jeesus armastas Martat ja tema õde Maarjat ning Laatsarust. Kui ta nüüd
kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel kaheks päevaks sellesse paika, kus ta
oli. Siis ütles ta oma jüngritele: “Mingem jälle Juudamaale!” Jüngrid vastasid
talle: “Rabi, alles nüüdsama tahtsid juudid sind kividega surnuks visata ja sina
lähed jälle sinna”. Jeesus kostis neile: “Päevaaeg kestab kaksteist tundi, kui
keegi kõnnib päeva ajal, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust.
Kui aga keegi öösel oma teed käib, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust”.
Ja ta jätkas: “Meie sõber Laatsarus magab, kuid mina lähen teda unest üles
äratama”. Jüngrid ütlesid talle: “Kui ta magab, siis ta saab terveks”. Jeesus
rääkis surmast, aga jüngrid arvasid, et ta kõneleb tavalisest unerahust. Nüüd
ütles Jeesus neile täie selgusega: “Laatsarus on surnud, ja ma rõõmustan teie
pärast, et ma seal ei olnud, et teie võiksite uskuda, kuid mingem nüüd tema
juurde!”
Toomas, keda hüütakse Kaksikuks, ütles teistele jüngritele: “Lähme meiegi, et
surra ühes temaga!” Kui Jeesus kohale jõudis, sai selgeks, et Laatsarus oli juba
neli päeva hauas olnud. Aga Betaania on Jeruusalemma lähedal, umbes
viieteistkümne vagumaa (kolme kilomeetri) kaugusel ja palju juute oli tulnud
linnast Marta ja Maarja juurde neid nende venna pärast lohutama. Kui Marta
kuulis, et Jeesus on tulekul, läks ta temale vastu, Maarja jäi aga koju”. Ja
Jeesust kohates Marta ütles talle: “Issand, kui sina siin oleksid olnud, siis mu
vend ei oleks surnud. Ma tean küll ka nüüd, et Jumal annab sulle kõik, mida sa
temalt iganes palud”. Jeesus vastas talle: “Sinu vend tõuseb üles.” Marta ütles
talle: “Ma tean, et ta tõuseb üles viimsel päeval.” Jeesus kostis talle: “Mina
olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see jääb elama ka siis, kui ta
sureb. Keegi, kes elab ja usub minusse, ei sure igaveseks. Kas sa usud seda?”
Marta ütles talle: “Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes
peab maailma tulema.”
Nii öelnud, läks Marta ja ütles tasa oma õele Maarjale: “Õpetaja on siin ja
kutsub sind?” Seda kuuldes tõusis Maarja kiiresti üles ja läks talle vastu, sest
Jeesus polnud veel külasse jõudnud, vaid ta oli alles selles paigas, kuhu Marta
oli talle vastu tulnud. Kui juudid, kes Maarjat olid lohutama tulnud, nägid teda
tõusvat ja kiiresti välja minevat, läksid nad talle järele, sest nad arvasid, et
ta läheb hauale nutma. Aga kui Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta
teda nähes tema jalge ette maha ja ütles Talle: “Issand, kui sina oleksid siin
olnud, siis mu vend ei oleks surnud!” Teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas
nähes oli Jeesus vaimus sügavasti liigutatud ja ta küsis: “Kuhu te olete ta
matnud?” Nad ütlesid talle: “Issand, tule ja vaata!” Ja Jeesus nuttis. Siis
juudid ütlesid: “Vaata, kuidas ta teda armastas!” Aga mõned nende seast ütlesid:
“Kas tema, kes ta avas pimeda silmad, ei oleks suutnud teha nii, et Laatsarus
polekski surnud?”
Jeesus oli vapustatud, kui ta haua juurde jõudis. Aga see oli koobas, mille suul
lasus kivi. Jeesus ütles neile: “Võtke kivi ära!” Surnud Laatsaruse õde, Marta
ütles talle: “Issand, ta lehkab juba, sest ta on siin juba neljandat päeva.”
Jeesus kostis talle: “Kui sa usud, siis saad sa näha Jumala au.” Ja nad
veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles: “Ma tänan sind,
Isa, et sa oled mind kuulda võtnud. Ma teadsin küll, et sa kuuled mind alati,
kuid seda ütlen ma rahva pärast, et nemad usuksid, et sina oled mind läkitanud.”
Seda öelnud, hüüdis ta valju häälega: “Laatsarus, tule välja!” Ja surnu tuli
välja, käed ja jalad sidemetega mähitud ja higirätik näol, aga Jeesus ütles
neile: “Päästke ta lahti ja laske tal minna!” Ja paljud juudid, kes olid tulnud
Maarja juurde ja näinud, mida Jeesus tegi, hakkasid temasse uskuma.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesus kostis talle: “Mina olen ülestõusmine ja elu.” Vahel keegi küsib: kuidas
meile selline lootus ja südamerahu tuleb, justkui meil ei olekski tundeid? Kus
on siis meie usk ja lootus? Marta ja Maarja uskusid Jeesuse võimesse teha imet,
ometi oli nende ümber lein ja nutunaised. Ühtepidi võime lugeda paljudest Jeesuse
tehtud imedest ja järgida Tema poolt õpetatut kuid elav Jeesus reaalsetes eludes
annab väikeste imedega igal päeval tunnistust sellest et Tema on ELU. Tänases
EVs Marta ja Maarja kohtumises Jeesusega näeme tugevat usku, kuid kumbki ei oota
Laatsaruse ülesäratamist surnuist. Laatsarus pärineb heebrea keelest laʿzār,
rabiinikeelsest lühendist ʾelʿāzār , (Eleazar), mis tähendab “Jumal on aidanud”.
Miks Jeesus kohe ei tormanud Laatsarust tervendama?.”See haigus ei too surma, vaid
laseb Jumala kirkusel avalikuks saada, et Jumala Poega selle pärast austataks”.
Kuid Jeesus ei ütle ainult, et Ta annab ülestõusmise ja elu! Ta on nii tihedalt
seotud ülestõusmise ja eluga üteldes, et Tema on ülestõusmine ja elu tema enda isikus.
Jõud, mis annab viimsel päeval ülestõusmise ja elu, elab nüüd Jeesuse isikus!
Teoloogid nimetavad seda “teostatud eshatoloogiaks”. Kui me usume Jeesusesse, oleme
Temaga ühendatud; me oleme “Temas”. Ja nii saab Tema ülestõusmisjõud ja elujõud ka
meie omaks, seda kinnitas meile teine lugemine. Inimesed, kes on vaimselt elus ja
usuvad Temasse, ei sure kunagi (vaimselt) – see tähendab, et surm ei põhjusta katkemist
suhetes Jumalaga ja igavese elu kogemuses. Laatsaruse ülesäratamine surnuist on
ka märk Jeesuse enda ülestõusmisest, elu ja surma valitsemisest. Mida me sellest
enda jaoks võime õppida? Eelkõige seda, et meile antud aeg siin maailmas on üürike
ja me peame seda kasutama arukalt, meil peab olema julgust ja tahet elada tõeks
Jumala tegutsemist meis, ärgem kunagi püüdkem Jumalale selgitada miks me ei peaks
kuuletuma “selgelt” ebapraktilistele juhistele, nagi Marta selgitas kivi eemaldamise
mõtetust.
Armas taevane Isa, Sinul on nii palju armastust meie vastu, et võime Sind tunda igas
elu olukorras kohalolevana, palun, õpeta meid sellest rõõmu tundma ilma vastuvaidlemata,
usaldades Sind.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA IV PÜHAPÄEV

PAASTUAJA IV PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine esimesest Saamueli raamatust:
Issand ütles Saamuelile: “Täida oma sarv õliga ja mine. Vaata, ma läkitan sind
Petlemma, Iisai juurde, sest tema poegade hulgast olen mina endale kuninga välja
vaadanud”. Ja kui Saamuel kohale jõudis ja nägi Eeliabi, siis ta mõtles: “Küllap
seisab Issanda ees nüüd tema salvitu”. Aga Issand ütles Saamuelile: “Ära vaata
tema välimusele ja kõrgele kasvule, sest teda ei ole ma valinud. Jumala silm
vaatab ju teisiti kui inimese silm. Inimene näeb ainult nägu, aga Jumal näeb
südamesse”. Ja Iisai laskis oma seitsmel pojal Saamueli eest mööda minna, kuid
Issand polnud ära valinud kedagi nende seast. Ning Saamuel küsis Iisai käest:
“Kas need on kõik sinu pojad, kes sul on?” Ja Iisai vastas: “Kõige noorem on
veel, aga tema on lambakarjas”. Siis Saamuel ütles: “Läkita tema järele ja lase
tal siia tulla, sest me ei istu lauda enne, kui ka tema on kohal”. Ja Iisai
saatis talle järele ning laskis tal tulla. Taavetil olid punased palged, ilusad
silmad ja kaunis välimus. Ja Issand ütles: “Tõuse ja salvi tema, sest tema on
minu äravalitu”. Ning Saamuel võttis õlisarve ja salvis teda tema vendade
keskel. Ja Issanda Vaim tuli Taaveti üle ning jäi temaga sellest päevast alates.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind,
seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua minu vaenlaste nähes,
Sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Vennad: enne te olite pilkane pimedus, nüüd aga te särate Issanda valgusest.
Elage valguse lastena! Sest valgus kasvatab headuse, õigluse ja tõe vilja.
Katsuge järele, et te mõistaksite, mis on Issandale meelepärane, ja ärge minge
tegema pimeduse tegusid – tooge need pigem päevavalguse ette. Sest mida
niisugused inimesed salajas teevad on nimetadagi häbi. Kuid kõik, mis salajas
tehakse, saab avalikuks valguse käes, ja kõik, mis on valguse käes, on avalikuks
saanud. Seepärast ongi öeldud: “Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist,
siis on Kristus sinu valgus”.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Mina olen maailma valgus,
kes minu järel käib, sellel on eluvalgus!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Teed käies nägi Jeesus üht sündimisest saadik pimedat inimest. Ta sülitas maha,
tegi süljest muda, võidis mudaga tema silmi ja ütles talle: «Mine pese silmi Siiloahi
tiigis!» (‘Siiloah’ tähendab ‘Läkitatu’. ) Siis pime läks sinna ja pesi silmi ning tuli
nägijana tagasi. Naabrid ja need, kes teda enne olid näinud kerjamas, ütlesid siis:
«Eks see ole seesama mees, kes istus ja kerjas?» Ühed ütlesid: «Jah, seesama,»
aga teised: «Ei, ta on ainult tema moodi.» Tema ise ütles: «See olen mina!» Nad
viisid selle, kes enne oli pime olnud, variseride juurde, sest see oli hingamispäev,
kui Jeesus muda tegi ja ta silmad avas. Nüüd küsisid ka variserid tema käest,
kuidas ta oli nägijaks saanud. Tema ütles neile jälle: «Ta pani muda mu silmade
peale ja ma pesin neid ja näen.» Siis ütlesid mõned variseridest: «See inimene ei
ole Jumala juurest, sest ta ei pea hingamispäeva,» aga teised ütlesid: «Kuidas võib
patune inimene teha niisuguseid tunnustähti?» ja nad olid eri meelt. Siis nad rääkisid
uuesti pimedaga: «Mis sina ütled tema kohta? Ta ju tegi lahti sinu silmad?» Aga pime
ütles: «Ta on prohvet!» Nemad kostsid talle: «Ise sa oled lausa pattudes sündinud, ja
tahad meid õpetada?» ja heitsid ta sünagoogist välja. Jeesus sai kuulda, et nad olid
ta välja heitnud ja küsis tema käest, kui nad kokku said: «Kas sa usud Inimese
Pojasse?» Tema kostis: «Kes see on, isand, et ma saaksin temasse uskuda?»
Jeesus ütles talle: «Sa näed ju teda: see, kes sinuga räägib, see ta on.» Aga tema
lausus: «Ma usun, Issand!» ja kummardas teda.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!
(Jh 9:1, 6-9, 13-17, 34-38)

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänastest lugemisetest saime teadmise, et Jeesus Kristus on nägemise
andja, aga samas ka maailma valgus Ise. Need lugemised toovad meieni
valguse ja pimeduse vastandumise. Jeesuse tervendav vägi ja variseeride
vaated. Konflikt hingamispäeval tervendamise kohta läheb nii suureks, et
nägijaks saanu heidetakse sünagoogist välja. Ma arvan, ka meie kõik oleme
pidanud usu pärast lõivu maksma. Kuidas ise suhtume inimestesse kes
kogevad Jumala armu teisiti kui meie? Pimedana sündinu ei saa mitte ainult
nägemise vaid ka julguse tunnistada kogetut. Aga tema lausus: «Ma usun,
Issand!» ja kummardas teda. See on nägemine usu silmadega. Vahemärkusena:
see on ainus kord EVs kus Jeesust kummardatakse Issandana.
Mida see kõik tähendab meie jaoks? Meid kutsutakse üles nägemaks Jumala
palet kõikides kes meie eluteele saadetakse. Samas näevad inimesed meie
läbi Jumalat selles kuidas meie enda usku tõeks elame. Kui me vaatame
enda elu-olu peale, vaadelgem seda nõnda nagu Jumal meid näeb. Läbi
Jumala Valguse. Kui inimesed näevad välise järgi Jumala armu meie eludes,
siis Jumal näeb meid sellisena nagu oleme oma südames. Tema teab enamat
kui lihtsalt näeb. Tema vaatab meie peale halastuse ja armastusega. Kas
võime siis ennast ja lähedasi teisti vaadata?
Armas taevane Isa, kingi, palun, meilegi rõõmu näha Sind oma loodu kaudu,
näha Sind eriti nendes kelle eest keegi teine käsi palvekski kokku ei tõsta
ja luba näha oma armu suurust meie elus.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA III PÜHAPÄEV

PAASTUAJA III PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Neil päevil oli rahval janu vee järele ja rahvas nurises Moosese vastu ning
ütles: “Miks ometi tõid sa meid Egiptusest siia? Meid, meie lapsi ja meie loomi
siia janusse surema.” Aga Mooses hüüdis Issanda poole ja ütles: “Mida ma pean
selle rahvaga tegema? Vähe puudub, et nad viskaksid mind kividega surnuks!” Ja
Issand ütles Moosesele: “Asu rahva etteotsa ja võta endaga mõned Iisraeli
vanemad, võta kätte oma sau, millega sa lõid Niiluse jõge, ja mine. Vaata, mina
seisan seal sinu ees Hoorebi kaljul. Löö oma sauaga vastu kaljut, siis hakkab
sealt vesi voolama ja rahvas saab juua.” Ja Mooses tegi nõnda Iisraeli vanemate
nähes, ning ta pani sellele paigale nimeks “Massa ja Meriba” (kius ja riid),
Iisraeli rahva riiuasja pärast, et nad olid Issandat proovile pannud ja öelnud:
“Kas on siis Issand meie keskel või ei ole”.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
Tulge, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette.
Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nagu Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad said näha minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, me oleme usust õigeks saanud, ja nüüd on meil rahu Jumalaga meie Issanda
Jeesuse Kristuse läbi. Temas me oleme armule ligi pääsenud, ja selles armus me
püsime ning oleme uhked oma lootuse üle, et me saame Issanda kirkusele vastu
minna. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie
südameisse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Kristus on surnud meie eest juba
siis, kui me alles nõdrad ja jumalatud olime. Vaevalt läheks keegi surma kasvõi
õige inimese eest – kuigi hea inimese eest julgeb mõni oma elu kaalule panna.
Jumal on aga meile nõnda oma armastust üles näidanud, et Kristus on surnud meie
eest siis, kui me alles patused olime.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Issand, Sina oled tõeline maailma Lunastaja,
Anna meile seda eluvett, mille järele me januneme!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus jõudis ühe Samaaria küla juurde, mida hüüti Süükariks. Küla oli selle
põllu lähedal, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli ka Jaakobi
allikas. Jeesus oli teekäimisest väsinud ja istus allika äärde jalgu puhkama.
See oli keskpäeva ajal kuuendal tunnil. Samaaria külast tuli naine vett
ammutama. Jeesus ütles talle: “Anna mulle juua!” Aga tema jüngrid olid läinud
külasse toitu ostma. Saamaaria naine vastas: “Kuidas sina, kes sa oled juut,
küsid juua minu – samaaria naise käest? Juudid hoiavad end ju samaarlastest
eemale?” Jeesus kostis: “Kui sa ainult teaksid Jumala andi ja seda, kes see on,
kes sulle ütleb: “Anna mulle juua”, siis sa paluksid teda ja tema annaks sulle
eluvett”. Naine ütles talle: “Isand, sul ei ole ämbrit ja kaev on sügav. Kust
võtad sa selle eluvee? Kas sina oled siis suurem kui meie isa Jaakob, kes andis
meile selle kaevu, jõi sellest ise, samuti tema pojad ja loomad!” Jeesus kostis
talle: “Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle. Kes aga iganes joob seda
vett, mida mina talle annan, see ei tunne enam iialgi janu, sest vesi, mida mina
talle annan, saab tema sees vulisevaks allikaks.” Naine ütles talle: “Isand,
anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks käima siit üha vett
ammutamas!” Jeesus ütles talle: “Mine, kutsu oma mees, ning tule siia tagasi!”
Naine vastas: “Mul ei ole meest.” Jeesus vastas: “Sul on õigus, kui sa ütled
“mul ei ole meest”, sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa
praegu elad, sinu oma mees. Selles oled sa tõtt rääkinud”. “Ma näen, et sa oled
prohvet, isand!” ütles naine temale, “meie esiisad kummardasid Jumalat sellel
mäel, aga teie ütlete, et Jeruusalemm olevat see paik, kus tuleb Jumalat
kummardada.” Jeesus ütles talle: “Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei
kummarda Isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas, sest teie kummardate, mida te ei
tea, meie aga kummardame, mida me teame, sest lunastus tuleb juutidelt. Kuid
tund tuleb ja ongi juba käes, mil õiged Jumala kummardajad austavad Isa vaimus
ja tões, sest ka Isa otsib neid, kes teda niiviisi kummardavad. Jumal on Vaim,
ja need, kes teda kummardavad, peavad teda austama vaimus ja tões”. Naine ütles
talle: “Ma tean, et tuleb Messias, keda hüütakse Kristuseks, ja kui ta tuleb, siis
kuulutab ta meile kõigest”. Jeesus ütles talle: “See olen mina, kes ma sinuga räägin”.
Samas jõudsid jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei
öelnud keegi: “Mida sa temast tahad?”, või “Miks sa temaga räägid?”. Aga naine
jättis oma veenõu sinnapaika, läks külasse tagasi ja ütles inimestele: “Tulge,
vaadake inimest, kes ütles mulle, mida kõike ma olen teinud, pange tähele, kas
tema ei ole viimati Messias?” Ja rahvas tuli külast välja Jeesuse juurde.
Vahepeal ütlesid jüngrid talle: “Rabi, võta, söö!” Aga tema kostis neile: “Minul
on rooga, mida teie ei tunne”. Siis arutasid jüngrid omavahel, kas on keegi
talle juba süüa toonud. Jeesus ütles neile: “Minu roog on see, et ma teen oma
isa tahtmist, kes mind on läkitanud, ja viin tema töö lõpule. Ütleb ju igaüks:
veel neli kuud, siis tuleb viljalõikuse aeg. Aga mina ütlen teile, tõstke oma
silmad ja vaadake, põllud on juba valmis lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palga ja
kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja saaksid rõõmustada.
Sest õige on see: üks külvab ja teine lõikab. Ning mina läkitan teid lõikama
seda, mille kallal teie ei ole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud, ja teie
tulete ja koristate nende vaeva vilja.”
Aga paljud samaarlased sellest külast uskusid naise sõna kaudu, kes tunnistas:
“Tema teadis mulle rääkida kõigest, mida ma olen teinud”. Ning samaarlased tulid
tema juurde ja palusid tal külas peatus teha, ja Jeesus jäi nende juurde kaheks
päevaks. Aga tema sõna läbi hakkas uskuma veel enam inimesi. Nad ütlesid
naisele: “Me ei usu enam sinu sõnade peale, vaid kõige pärast, mida me oleme ise
tema käest kuulnud ning me teame, et tema on tõesti maailma Lunastaja”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänase EV mõlemad peategelased Jeesus ja naine Samaariast tekitavad meis huvitava
seisukoha võtu. Nii mõnigi tahaks ehk ütelda et Jeesus on Messias ja naine patune.
Mis on oluline tähele panna? EV st loeme: Viis abikaasat ja praegu vallaline koos
kuuenda mehega. Kui kergesti me unustame, et tema ajastu naistel oli väga vähe kontrolli
oma elu üle. Kui ta on lahutatud, siis sellepärast, et mehed lahutasid temast.
Naistel polnud õigust lahutada. Kui ta pole lahutatud, on ta üle elanud viie abikaasa
surma. Viis korda üksi jäetud, tähelepandamatu ja väärtusetu, viis korda
alustades otsast peale elu ülesehitamisega. Võib-olla mõni lahutas temast. Võib-olla
mõni suri. Me ei tea. Kumbki neist, lahutus või surm, on tema elu jaoks tragöödia.
See teadmine toob mõtted meie enda elu peale.
Igalühel meie seast on oma minevik, omad ootused ja hirmud. Nii sageli arvavad inimesed
meie kohta midagi meid nägemata ja tundmata. Kuid täna hoiab Jeesus meie ees kahte
reaalsust, ühte mis on olnud ja teist mis saab olema. Jeesuse sõnades ei ole hukkamõistu,
Teda huvitab meie tulevik. Jeesus kostis talle: “Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle.
Kes aga iganes joob seda vett, mida mina talle annan, see ei tunne enam iialgi janu, sest
vesi, mida mina talle annan, saab tema sees vulisevaks allikaks.” See on uue elu, uute
võimaluste ja minevikust vabanemise elav vesi. Nüüd on meie otsus kas jätkame vana
reaalsusega, otsides lohutust ja turvalisust kindlakspeetud tegevustest ja paikadest, ometi
teades et tehes asju samal kombel ei muutu ju midagi, või lubame Jeesuselt lähtuvalt
eluveel voolata meie südamesse ja meie läbi kogu maailmale. Kas läheme valehäbita
ja ütleme et oleme leidnud Lunastaja? Uus elu Jumala Valguses on meie uus reaalsus
igal päeval millal tõuseme ja õhtul millal uinume. Lubagem sellel valgusel läbi meie
rõõmustada kõikide hea tahtega inimeste südameid, et ka nemad võiksid tunnistada:
“Me ei usu enam sinu sõnade peale, vaid kõige pärast, mida me oleme ise
tema käest kuulnud ning me teame, et tema on tõesti maailma Lunastaja”.
Armas taevane Isa, kingi, palun, meile rõõmu Sinu ligiolust ja rõõmusta meie läbi oma
loodut. Isa, me tuleme tegema Sinu tahtmist.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Patriarhi Missa Püha Kolmainsuse koguduses Tallinnas

Kui Jumal lubab, toimub ülestõusmispühadel, meie kabelis patriarhi missa.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA II PÜHAPÄEV

PAASTUAJA II PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Issand ütles Aabrahamile: “Mine oma kodumaalt, oma isakodust, sellele maale,
mida mina tahan sulle näidata. Ja ma teen sind suureks rahvaks, õnnistan sind ja
teen suureks su nime, et sina oleksid õnnistuseks. Siis õnnistan ma neid, kes
sind õnnistavad, ja panen vande alla need, kes sind neavad. Ning sinu läbi
saavad õnnistatud kõik hõimud maa peal”. Seepeale seadis Aabraham end teele,
nii nagu Issand oli käskinud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, olgu Sinu halastus meie üle!
Issanda sõna on õige,
tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
Meie hing loodab Issanda peale,
tema on meie kilp ja abimees.
Olgu sinu halastus, Issand, meie üle,
sest me ootame sind pikisilmi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, olgu Sinu halastus meie üle!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Näe koos minuga vaeva evangeeliumi heaks, siis annab Jumal sulle jõudu. Tema on
meid kutsunud püha kutsumisega, mitte meie tegude pärast, vaid omaenda tahtmise
ja armu järgi, mis on meile antud enne igavesi aegu Kristuses Jeesuses. Nüüd on
see avalikuks saanud meie Lunastaja Jeesuse ilmumises. Tema on võtnud surmalt
võimuse ja toonud meid evangeeliumi abil kadumatu elu valgusse.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Pilvest kostis Isa hääl, kes ütles:
See on minu armas Poeg, teda kuulake!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus võttis kaasa Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, tema venna, ning viis nad
üles kõrgele mäele – ainuüksi nemad. Ning ta muudeti nende silmade ees. Tema
pale säras otsekui päike ja ta rõivad läksid valgeks nagu valgus. Aga vaata,
Mooses ja Eelija ilmusid Jeesusele ja rääkisid temaga.
Peetrus hakkas rääkima ja ütles talle: “Issand, meil on siin hea olla. Kui sa
tahad, siis ma püstitan siia kolm telki, ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe
Eelijale”. Aga kui ta alles rääkis, vaata, siis heitis üks helendav pilv oma
varju nende üle ja hääl kostis pilvest ning ütles: “See on minu armas Poeg,
kellest minul on hea meel, teda kuulake!”. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili
maha ja neil oli suur hirm, kuid Jeesus astus nende juurde, puudutas neid ja
ütles: “Tõuske üles, ärge kartke!”. Aga kui nad üles vaatasid, ei näinud nad
enam kedagi muud kui Jeesust.
Kui nad mäest alla laskusid, keelas Jeesus neid: “Ärge rääkige sellest
nägemusest kellelegi, enne kui Inimese Poeg on surnuist üles äratatud!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänases EVs andis Jeesus oma jüngritele aimu oma tegelikust olemusest.
Ta toob avalikuks et on Messias, maailma lunastaja ja Jumala Poeg. Tema
on tee, tõde ja elu. Jeesus tahab sellega meile näidata milles peitub Tema
tõeline au. See ei ole Tema väes, see ei ole Tema kuninglikkuses. Meie
näeme Tema au selles, et olles kõiketeadev ja kõikvõimas, armastas loodut
nii täielikult, et elas koos meiega siin maa peal. Kuudud lõik EVst toob
teadmise, et VT prohvetid olid kuulutanud ja kirjeldanud just Teda. See toob
ka arusaamise selle kohta et Jeesus teadis täpselt kes Tema on ja mida tuleb
teha. Ja see kinnitab meile, et oleme Jumalale tõeliselt meelepärased, sest
Jeesuses on iga viimanegi meie patt tasutud. Sinu patud on andeks antud.
Sa oled päästetud. Sa oled oodatud igaviku kirkusesse koos Jeesuse
Peetruse, Jaakobuse, Johannese, Moosese, Eelija ning kõikide pühadega.
Selles suures paastuaja rõõmus küsime endalt mida saame teha oma rõõmu
väljendamiseks. Pühakiri ja traditsioon toovad meieni arusaama sellest et
paastuaeg on endassevaatamise ja meeleparanduse kõrval ka aktiivse
tegutsemise aeg. Ap Paulus kirjutas: “Näe koos minuga vaeva evangeeliumi
heaks, siis annab Jumal sulle jõudu. Tema on meid kutsunud püha kutsumisega,
mitte meie tegude pärast, vaid omaenda tahtmise ja armu järgi,”
Armas taevane Isa, vaata armulikult oma loodu peale ja hoia ikka meie ees
Sinu kirkust mille poole püüelda.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PAASTUAJA I PÜHAPÄEV

PAASTUAJA I PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Issand vormis inimese maa põrmust ja puhus tema ninasse eluõhu, nõnda sai
inimene elavaks hingeks. Ja Issand istutas Eedenisse, päevatõusu poole, rohuaia
ning pani inimese, kelle ta oli vorminud, sinna elama. Ja Jumal laskis maal
kasvatada kõiksuguseid puid, mis on välimuselt ilusad ja mille vili on meeldiv
süüa. Eedeni aia keskele kasvatas Jumal elupuu ning hea ja kurja tundmise puu.
Aga madu oli kavalam kõigist välja loomadest, kelle Issand Jumal oli teinud, ja
madu ütles naisele: “Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa ühestki
rohuaia puust?” Ja naine vastas maole: “Me sööme küll rohuaia puude vilja, kuid
selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: “Te ei tohi sealt süüa
ega selle puu külge puutuda, või muidu te surete”.” Aga madu ütles: “Ei, te ei
sure, vaid Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad
lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja”.
Ja naine nägi, et sellest puust oli meeldiv süüa; puu tegi silmadele himu ja oli
ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis võttis ta selle puu viljast,
sõi ise ja andis ühtlasi oma mehele ning ka tema sõi. Ja nende silmad läksid
lahti ja nad tundsid end alasti olevat. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Loo mulle, Jumal, puhas süda!
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu ülekohus oma halastuse pärast.
Pese mind hästi mu süüteost
ja tee mind puhtaks mu patust.
Loo mulle, Jumal, puhas süda,
ning anna mulle uus, kindel vaim.
Ära heida mind ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma püha Vaimu.
Issand, ava mu huuled,
et mu suu kuulutaks sulle kiitust.
Ohvriks Jumalale on murtud vaim,
murtud ja puruks löödud südant sina, Jumal, ei põlga.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Loo mulle, Jumal, puhas süda!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, ühe inimese kaudu on patt maailma tulnud, ning patu kaudu surm, mis on
osaks saanud kõikidele inimestele, kuna kõik on pattu teinud. Patt oli maailmas
juba enne seadust, aga ilma seaduseta ei saa pattu arvestada. Kuid surm valitses
Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud niisuguse
üleastumisega nagu Aadam. Tema on aga Tuleva võrdkuju. Ometi ei ole üleastumine
samaväärne armukingitusega, sest kui ühe inimese üleastumise läbi on paljud
surma leidnud, siis seda enam on Jumala armukingitus rohkeks saanud paljudele
ühe inimese – Jeesuse Kristuse armu kaudu. See kingitus ei ole niisugune, nagu
ühe patutegija puhul, sest ühe patu järel tuli kohus ja surm, arm on aga
õigeksmõistmiseks paljudest eksimustest. Kui ühe inimese eksimuse kaudu on patt
kuningana valitsema pääsenud, seda kindlamini hakkavad need, kes saavad Jumala
armu ja õigluse kingi, valitsema oma elus ühe inimese – Jeesuse Kristuse läbi.
Nii nagu ühe inimese eksimuse läbi mõisteti kõik inimesed surma, nõnda ka ühe
õige teo kaudu on kõik saanud osa õigekssaamisest ja elust. Sest nagu ühe
inimese sõnakuulmatuse läbi paljud patusteks tehti, nõnda tehakse ühe inimese
kuulekusest paljud õigeks. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui Jeesus oli paastunud
nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, tuli temale nälg. Siis tuli kiusaja tema
juurde ja ütles talle: “Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid
leivaks saaksid.” Aga Jeesus vastas: “Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes
leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust.” Seejärel viis kurat Jeesuse
pühasse linna ja pani ta templiharjale seisma ja ütles talle: “Kui sa oled
Jumala Poeg, siis kukuta end siit alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta
oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa ei lööks oma jalga kivi vastu
ära.” Jeesus vastas talle: “Nõndasamuti on kirjutatud: Sina ei tohi Issandat,
oma Jumalat, kiusata!” Siis tõstis kurat Jeesuse kõrge mäe tippu ja näitas talle
kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle: “Selle kõik annan
ma sulle, kui sa minu ette maha langed ja mind kummardad.” Aga Jeesus ütles
talle: “Tagane minust, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat oma Jumalat
ja teeni ükspäinis teda!” Siis läks kurat tema juurest ära ja inglid tulid tema
juurde ja teenisid teda. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Oleme jõudnud taaskord paastuaega. Seda aega tuntakse ida-
õigeusu traditsiooni järgi “helge kurbuse” ajana. ( kreeka keeles :
χαρμολύπη , charmolypê ). Paastuaja eesmärk
on valmistumine ülestõusmispühadeks palve, pattude kahetsemise,
almuste jagamise ja võimalikult lihtsa elu kaudu. Nii mõnedki
kristlased lisavad paastuaega vaimuliku harjutuse paastukalendri
järgi ja palvetavad ristitee palvust. Mida tähendab paastuaeg meie
jaoks? “Helge kurbuse” aeg tähendab samaaegselt rõõmu ja
meeleparanduse aega. Paavst Gregorius Suur (VI saj) rõhutas eriti
paastuaja rõõmu. Ta kirjutas kahest valikust meie ees: eluteest,
mis viib igavese rõõmuni ja surmateest, mis viib meid hukatusse.
Paastuaeg aitab meil keskenduda lunastuse saladusele. Meile on
alati vaja meeleparandust käimaks eluteel, see aga toob elurõõmu
ning Jumala armastuse tunnetuse. Meie seame esikohale elus
Jumala armastuse, sellest sünnib armastus nii ligimese kui ka iseenda
vastu. See toob meie huulile ka kiituse ja tänupalve. Abt John Chapman,
suur vaimne õpetaja, ütles targalt: „Ainus viis hästi palvetada on sageli
palvetada. Puhas palve seisneb tahtes anda end Jumalale. Tänane
EV toob meieni Jeesuse vastuse saatanale: “Tagane minust, saatan,
sest kirjutatud on: Kummarda Issandat oma Jumalat ja teeni ükspäinis
teda!” Olgu see mõte kandmaks meid läbi paastuaja igavese rõõmu
poole.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar