ANGLOKATOLIKU KIRIK ERIOLUKORRA AJAL

Seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis 22. märtsist kuni 1.maini 2020 pühapäeviti MISSASID EI TOIMU, kuid pühapäeviti on kell 11.00 – 13.00 võimalus Anglokatoliku Kiriku Tallinna Püha Kolmainsuse koguduse kabelis võtta vastu Kristuse Ihu ja Kristuse Verd eraviisiliselt vaimuliku käest.

Pühapäeviti, kui Jumal tahab ja lubab, toimub Kristuse Ihu ja Vere jagamine,
ei mingit kätlemist ega jutlust, lihtsalt kõige olulisem.
Ajavahemik 11.00-13.00 on selleks, et kõik ei saabuks ühel ajal ja võivad lahkuda
peale isiklikku palvet. On suur palve – palun haigestunutel jääda koju.
Austagem üksteist võimalusega olla omaette koos Jumalaga.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad märtsis 2020 Tallinna koguduses

Pühapäeval, 1. märtsil 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
PAASTUAJA I PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 8.märtsil 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
PAASTUAJA II PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval 22.märtsil 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
PAASTUAJA IV PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 29.märtsil 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
PAASTUAJA V PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PATRIARHI LÄKITUS TALLINNALE JA KOGU MAAILMALE

Teie Eminentsid, Ekstsellentsid, vaimulikud ja Anglokatoliku Kiriku ustavad liikmed!

Sõnum Anglokatoliku Kiriku 4. aastapäeval (21. veebruar 2016):

Kui ma võin parafraseerida püha Pauluse sõnumit korintlastele (1Kr 15:10), siis võime öelda anglokatoliku kiriku 4. aastapäeva kohta: Jumala armust oleme need, kes me oleme. See on olnud lühike aeg, kuid aeg täis mitmesuguseid tegevusi. Oleme kogenud suuri Jumala õnnistusi, samal ajal on olnud mitmeid kurbi lugusid, mis tegid meid sõltuvaks ainult Jumala armust.

Just praegu oleme aktiivsed 30 maailma riigis 104 koguduses. Meie vaimulikumd koosnevad 241 ustavast mehest – 29 piiskopist, 153 preestrist ja 59 diakonist. Ja meie kogu liikmeskond kogu maailmas on 28 832 inimest.

Kas see on 4-aastaste tegevuste jaoks liiga vähe? Ma usun, et üks põhilisi omadusi on olnud ustavus. Kuna tegemist on isemajandava kirikuga (mõni võib meid nimetada ka vaeste koguduseks), on see kindlasti andnud palju väljakutseid. Teie patriarhina olen tundnud masendust ja oma vigu, et viia see usukogukond parema kirikliku elu ja paremate tulemusteni meie teenimises. Kuid me oleme Jumala armust truuks jäänud! Kiitus Temale: Isa, Poeg ja Püha Vaim.

Pean ütlema, et on olnud inimesi, kes on ühinenud meiega lootusega saada
midagi, isegi materialistlikult suurt. Ja nad on pettunud ja lahkunud. Mõned
inimesed on olnud vaimulike seas, keda oleme pidanud välja heitma. Oleme kirik, millel on väga selge visioon ja distsipliin – meie kaanoniseaduses on väga
selgelt kirjas, mida me usume ja mis on Anglokatoliku Kirikusse kuulumise
tingimused.
See on mind väga õnnistanud ja teinud tänulikuks, kui saan vaimulikelt kirju japositiivseid sõnumeid. Tänu Issandale Jeesusele Kristusele, meie Päästjale!
Kuna on väga palju asju, mille eest võime kõik olla väga tänulikud. Kui näeme
oma veebisaidil erinevaid sündmusi, siis on sellest palju rõõmu. Peame seda
lihtsalt nägema! Just lõpetasime Anglokatoliku Kiriku kanoonistiku
revideerimise, seda protsessi juhtis peapiiskop dr David Smith, Anglokatoliku
Kiriku patriarh coadjuutor. Selle protsessi praktilisi küsimusi lahendas Püha
Luuka piiskopkonna piiskop Lars Sperling. Mul on väga hea meel viimaste
piiskoppide pühitsuste üle, mille on läbi viinud Priimas dr Raphael Marie
Villiere. Ja ma võin mainida veel paljusid meie imelisi piiskoppe – ma tänan
teid südamest selle eest, mida olete teinud Jumala kuningriigi heaks! Mul on
kahju, et meil pole medaleid teile anda, kuid palume teile Jumala erilisi
õnnistusi!
Mida võime tulevikust oodata? Et ikka olla sõltuvuses Jumala armust. Järgmisel aastal soovime Anglokatoliku Kiriku Piiskoppide Kolleegiumi Teist Konklaavi
tähistada Jumala armu ja halastuse kaudu.

Kõikvõimas Jumal – Isa, Poeg ja Püha Vaim õnnistagu teid kõiki külluslikult!

Teie teenistuses Anglokatoliku Kiriku patriarh dr Heigo Ritsbek
21. veebruar 2020 Anno Domini
Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ANGLOKATOLIKU KIRIK IV: TALLINNALE JA KOGU MAAILMALE

Message on the 4th Anniversary of The Anglocatholic Church (February 21, 2016):

Your Eminences, Excellencies, Clergy and Faithful Members of The Anglocatholic Church!

If I can paraphrase the message in Saint Paul’s message to Corinthians (1 Cor. 15:10), then we may say concerning The Anglocatholic Church of its 4th Anniversary: by the grace of God we are what we are. It has been a short time, but time full of various activities. We have experienced great blessings of God, at the same time there have been several sad stories, which made us only dependant on the grace of God.

Just now we are active in 30 countries of the world at 104 missions or parishes. Our clergy consists of 241 faithful men – 29 bishops, 153 priests, and 59 deacons. And our total membership around the world is 28,832 people.

Is it too little for 4 year activities? I believe that one basic charachteristics have been faithfulness. Being a self-supporting church (some may call us also church of poor to the poor), it certainly has given a lot of challenges. As your Patriarch, I have felt depression and my faults to lead this community of faith to better church life and better results in our ministry. But we have stayed faithful from the grace of God! Praise to Him: The Father, The Son, and The Holy Spirit.

I have to say, that there have been people, who have joined us with hopes to get something, even materialistically big. And they have been disappointed and left. Some people among clergy we have had to depose and excommunicate. We are a church with very clear vision and discipline – our Canon Law states very clearly what we believe and what are the requirements to be part of The Anglocatholic Church.

It has made me very blessed and thankful, when I receive letters from clergy and lay members with positive messages, with thanks to The Lord Jesus Christ, Our Saviour! Because there are very many things we can all be very thankful for. When we see different events on our website, then there is a lot of joy. We simply need to see it! Just now we finished The Revised Code of Canon Law of The Anglocatholic Church, this process was led by The Most Reverend Dr. David Smith, Patriarch Coadjutor of The Anglocatholic Church. Several practical issues in this process were led by The Most Reverend Lars Sperling, Bishop of The Diocese of Saint Luke of The Anglocatholic Church. I am very happy for the last consecrations of Bishops by The Most Reverend Dr. Raphael Marie Villiere, Primate of All Europe of The Anglocatholic Church. And I can go on and on mentioning several our most wonderful bishops – thank you very much what you have done for The Kingdom of God! I am sorry that we do not have Medals to give to you, but we ask the special blessings of God to you!

What we can expect from the future? Also to be dependent of the grace of God. Next year The Second Conclave of The College of Bishops of The Anglocatholic Church we want to celebrate from the grace and mercy of God.

May Almighty God – The Father, The Son, and The Holy Spirit bless you all abundantly!

Yours in His service
Patriarch Dr. Heigo Ritsbek of The Anglocatholic Church

February 21, 2020 Anno Domini

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad veebruaris 2020 Tallinna koguduses

Pühapäeval, 9. veebruaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI V PÜHAPÄEVA MISSA . TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 16. veebruaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI VI PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 23. veebruaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI VII PÜHAPÄEVA MISSA .TERE TULEMAST!

Kolmapäeval 26. veebruaril 2020 kell 18.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
TUHKAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jõuluaja II pühapäev

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad jaanuaris 2020 Tallinna koguduses

Kolmapäeval, 1. jaanuaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PÜHA
JUMALASÜNNITAJA MAARJA SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 5. jaanuaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
JÕULUAJA II PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Esmaspäeval, 6. jaanuaril 2020 kell 18.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KRISTUSE ILMUMISE PÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 12. jaanuaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KRISTUSE RISTIMISE PÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 19. jaanuaril 2020 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI II PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval 26. jaanuaril 2020 kell 21.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
AASTARINGI III PÜHAPÄEVA MISSA TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jõululäkitus

Piiskopi jõululäkitus AD 2019

Armsad vennad ja õed Kristuses!
“Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile” (Jh 14:27)

Need Jeesuse sõnad on tõeks saanud kogu maailma
ees. Jumal on sündinud oma rahva keskele. Ka täna
sünnib Tema meie südames, oma rahva südames.

Jõuluajal oleme kummardamas lihakssaanud Jumalat.
Jumalat kes kuulutab rahu kogu loodule. Saagem endagi
südamesse selline rahu mis kiirgab Jumala valgust
läbi meie kõikidele. Hoidkem ja kasvatagem endas
seda armastuse vilja.

Sõimes puhkav Jeesus on seesama kes tuleb igal
armulaual meie juurde, meie sisse, et saaksime olla
Temaga koos. Koos Jumalaga kes kingib meile
igavese rahu ja rõõmu.

+ Raivo,
Anglokatoliku Kiriku Pühima Neitsi Maarja Jumalaema piiskopkonna piiskop

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ADVENDIAJA KOLMANDA PÜHAPÄEVA JUTLUS

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Missad detsembris 2019 Tallinna koguduses

Pühapäeval, 1. detsembril 2019 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ADVENDI
ESIMESE PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 8. detsembril 2019 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ADVENDI
TEISE PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 15. detsembril 2019 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ADVENDIAJA
KOLMANDA PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 22. detsembril 2019 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) ADVENDIAJA
NELJANDA PÜHAPÄEVA MISSA. TERE TULEMAST!

Teisipäeval 24. detsembril 2019 kell 21.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE
SÜNNIPÄEVA VIGIILIA. TERE TULEMAST!

Kolmapäeval, 25. detsembril 2019 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) KRISTUSE
SÜNNIPÄEVA SUURPÜHA MISSA. TERE TULEMAST!

Pühapäeval, 29. detsembril 2019 kell 12.00 toimub EAKK Tallinna
Püha Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33) PÜHIMA
PEREKONNA, JEESUSE, MAARJA JA JOOSEPI PÜHA. TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar