PALMIPUUDEPÜHA

PALMIPUUDEPÜHA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Jumala sulane: Issand andis mulle kõneka keele, et ma kinnitaksin
väsinut maheda sõnaga. Tema äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuulaksin
õpilase kombel. Issand avas minu kõrva ja ma ei ole pannud vastu ega taganenud.
Ma andsin oma selja peksjaile ja oma põsed neile, kes katkusid mu habet. Ma ei
peitnud oma palet teotuste ja sülje eest.Sest Issand, mu Jumal, aitab mind ega jäta
mind häbisse. Seepärast teen ma oma näo tardunuks kui ränikivi, sest ma tean – ma
ei jää häbisse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?
Kõik, kes mind näevad, naeravad mu üle,
kõverdavad huuli ja raputavad pead:
“Ta lootis Issanda peale,
las nüüd Issand aitab ta välja, kui ta teda armastab!”
Koerakari ümbritseb mind,
ülekohtutegijate jõuk piirab mind.
Nad puurivad läbi mu käed ja jalad,
Valust võin üle lugeda kõik oma luud-kondid.
Nad jagavad omavahel ära minu rüü,
heidavad liisku mu särgi üle.
Aga sina, Issand, ära jää minust kaugele,
mu tugevus, tule mulle appi!
Ma tahan teatavaks teha oma vendadele Sinu nime,
ja kiita sind ustavate koguduses.
Teie, kes te kardate Issandat, kiitke teda,
ülistage teda, kõik Jaakobi sugu.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast, sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad, ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Meie pärast alandas Kristus iseennast ja sai kuulekaks kuni surmani,
pealegi ristisurmani.
Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige ja andnud talle nime
üle kõikide nimede!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal tuli Jeesus Jeruusalemma poole, ja sündis, et kui ta jõudis Betfage ja
Betaania lähedal asuva mäe juurde, mida kutsuti Õlimäeks, saatis ta kaks oma
jüngrit teele ja ütles neile: “Minge külasse, mis asub meie vastas, ja kui te
sinna jõuate, siis te leiate kinniseotud emaeesli, kelle seljas pole kunagi
keegi istunud. Päästke ta valla ja tooge siia. Aga kui keegi peaks teie käest
küsima, miks te ta lahti päästate, siis ütelge: “Teda on Issandale tarvis”.” Ja
saadetud läksid ja leidsid kõik nõnda olevat, nagu Jeesus oli neile öelnud. Aga
kui nad eesli lahti päästsid, küsisid need, kellele ta kuulus: “Miks te eesli
lahti päästate?” Ja nemad vastasid: “Teda on Issandale tarvis”. Ja nad tõid
emaeesli Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad looma selga ja aitasid Jeesusel
talle selga istuda.
Aga kui Jeesus sõitis, laotasid inimesed oma rõivad tema tee peale. Ja kui
Jeesus Õlimäe jalamile jõudis, hakkas suur jüngrite hulk rõõmsalt Jumalat kiitma
kõigi imede pärast, mida nad olid näinud. Nad hüüdsid valjusti: “Kiidetud olgu
Kuningas, kes tuleb Issanda nimel. Rahu olgu taevas ja kirkus kõrges”. Kuid
mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele: “Õpetaja, keela oma jüngreid!”
Aga tema vastas: “Ma ütlen teile: kui nemad vaikiksid, hakkaksid kivid karjuma”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Täna tähistame palmipuudepüha. Jeesuse kuninglikku sisenemist Jeruusalemma.
Meie tähistame seda palmiokstega, mis annab tunnistust usust Jeesusesse
Kristusesse, messiaanlikku Kuningasse, ja tema võitu. Jeesuse nö. Vana
Testamendi kohane kuninglik saabumine annab kogu toimuvale sügavama tähenduse.
Jeesuse sooviks on, et Tema tegevust tõepoolest mõistetakse VT ettekuulutuse
täitumisena. Tema kuninglik saabumine on justkui Jumala Kuningriigi saabumine
iga uskliku südamesse. Jumala väe tõestuseks ei ole suur sõjavägi, vaid lihtsus
ja rahu, mille kaudu saab ilmsiks ülestõusmise kirkus ja Jumala tegelik suurus.
Alanud Suure Nädala sündmused annavad sellele kinnitust. Kuid ka paljudele
on see suure pettumuse tekitajaks. Kui Jeesust saatvad apostlid ja rahvahulk
hüüab “hoosianna” mida meie mõistame kui juubeldushüüdu ootavad nemad
võitu roomlaste üle ja enda rahva lunastamist. Kuid see prohvetlik palvehüüd, mida
lehtmajadepühal preestrid hüüdsid seitse korda ohvrialtari ümber, tähendab midagi
taolist: Jumal tule meile appi. Jeesus tulles kuninglikult otsekui ohvrialtarile on
tulnud meile appi, meid lunastama.Nii mõnelegi ehk meeldib siinkohal toonitada,
et needsamad inimesed kes Jeesusele hüüavad “hoosianna” paluvad tema mõne
päeva pärast lüüa ristile. Siinkohal tasuks tähele panna EV sõnu: Ja kui ta
Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil: „Kes selline on?” Rahvahulgad ütlesid: „Tema
on see prohvet Jeesus Galilea Naatsaretist.” (Mt 21:10-11). Tänasest EV-st
kuulsime:”Õpetaja, keela oma jüngreid!” Seega inimesed Jeruusalemmast, olles
küll kuulnud Naatsareti prohvetist, ei tundnud teda. Rahvahulk, kes linnaväravas
austust avaldas ei olnud sama rahvahulk kes hiljem nõudis Tema ristilöömist.
Tänane liturgiline värv on punane. Selle sümboolne tähendus on: Püha Vaimu
juhtimine, püha Kirik ja märtrite meenutus. See värv sümboliseerib tuliseid
tundeid ja mõningast arusaamatut äkilisust. Seda kõike peegeldavad ka tänased
lugemised. Meid kutsutakse üles kõikide pühadega koos minema Jeesuse
juurde, Tema võidukale teekonnale. Hoidkem igal Suure Nädala päeval end
vaimsel teekonnal armulaua,risti ja ülestõusmispühade rõõmu juurde.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga