2. pühapäev pärast ilmumispüha

 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Ei ma vaiki Siionist ega leia rahu Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus lööb
loitma kui koit ja tema lunastus põlema kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha sinu
õigust, kõik kuningad sinu au. Ja sulle pannakse uus nimi, selle nimetab Issanda
suu. Siis oled sa helkiv kroon Issanda käes ja kuninglik peaehe oma Jumala
pihus. Enam ei hüüta sind hüljatuks ega laastatuks sinu maad, vaid sind
kutsutakse “minu Armsaks” ja sinu maad Mehenaiseks, sest Issand armastab sind ja
sinu maa saab mehele. Nii nagu noor mees naib neitsi, nõnda võtab sinu Looja
sind vastu. Nii nagu peig tunneb rõõmu oma mõrsjast, nõnda on su Jumal sinu üle
rõõmus. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kuulutage rahvaste seas Issanda kirkusest!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalaist,
sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm.
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas,
tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kuulutage rahvaste seas Issanda kirkusest!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, palju on ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad,
on üks. Ja palju on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib
Jumala vägi ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim
ilmutab end kõigile ühiseks hüveks. Nii antakse igaühele Vaimu kaudu tarkuse
sõna, teisele aga teadmise sõna sellessamas Vaimus. Ühele annab see Vaim usujõu,
teisele ravimise anni, ühele annab Vaim väe imesid teha, teisele prohvetlikult
kuulutada. Ühele võime vaime ära tunda, teisele võõraste keeltega rääkida, aga
mõnele oskuse need arusaadavaks teha. Aga kõike seda teeb üks ja seesama Vaim,
kes jagab igaühele nii, nagu tahab tema.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumala Sõna on lihaks saanud
ja elanud meie keskel!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Kolmandal päeval olid Galilea Kaanas pulmad ja Jeesuse ema oli seal. Aga ka
Jeesus ja tema jüngrid olid pulma kutsutud. Ja kui vein otsa sai, ütles tema ema
Jeesusele: “Neil ei ole enam veini!” Aga Jeesus vastas talle: “Mis on sinul
minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud!” Kuid tema kõnetas teenijaid
ja ütles: “Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke”.
Aga seal oli kuus kivianumat juutide puhastuskombe järgi, millest igaüks mahutas
kaks kuni kolm mõõtu (s.o. umbes 100 liitrit). Jeesus ütles neile: “Täitke
anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. Siis ütles ta neile: “Ammutage nüüd
neist ja viige pulmavanemale”. Ja nemad viisid.
Aga kui pulmavanem oli maitsnud vett, mis oli veiniks saanud, ega teadnud kust
see on – teenijad aga, kes selle olid toonud, teadsid – kutsus ta seepeale
peigmehe ja ütles talle: “Igaüks paneb esmalt lauale parima veini, ja kui juba
küllalt on joodud, siis halvema. Sina oled hoidnud parima veini kuni siiamaani.”
See, mis sündis Galilea Kaanas, oli esimene tunnustäht, mille Jeesus tegi ja
avaldas oma kirkust nii, et tema jüngrid uskusid temasse. Pärast seda läks
Jeesus ühes oma jüngritega alla Kapernauma ja jäi sinna mõneks päevaks.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesuse esimene avalik imetegu on lihtsa jutustuse asemel palju mõtteainet pakkuv
tegu. Tänase teksti lõpus kuulsime: Jeesus … avaldas oma kirkust nii, et tema jüngrid
uskusid temasse. Jüngrite usk sai kinnitust, see tähendab, et neil oli juba usk enne
seda imetegu. Veelgi suuremat tähelepanu väärib ehk asjaolu, et imetegu sai teoks
pulmapeol. Piibli raamatu alguses on “pulmapidu” Aadamal ja Eeval ( 1.Ms 2:23-34),
ja Ilmutuse raamat
kirjeldab meile Talle pulmasöömaaega (Ilm 19:9, Ilm 21:9, Ilm 22:17). Pulmad on kogu
pühakirjas Jumala ja Tema rahva vahelise lepingu sümbol. Prohvet Jesaja tuletab
rahvale meelde, et Jumal rõõmustab meie üle, nagu peigmees oma pruudist tunneb
rõõmu. Ristimise kaudu oleme meie kõik ju kihlunud Kristusega.Jeesuse imetegu
ja kirjakoht teisest lugemisest toovad meieni Jumala poolt meile valatavat Püha
Vaimu kingitust. Ap Paulus kutsub meid seda tähele panema ja sellest rõõmu tundma.
Jeesuse vastusest oma emale on protestantlus asjata püüdnud näha noomitust, justkui
taganttõuget Jeesuse olemuse avalikuks saamiseks. Kuid selles pole näha midagi,
mis halvustaks Tema Õnnistatud Ema väärikust. Sellistele etteheidetele võime vastata
püha märter Justinuse sõnadega: “Non verbo matrem objurgavit qui facto honoravit.”
(Ta ei noominud oma ema sõnadega, vaid austas teda sellega, mida ta tegi.)
Kuid mida tänased kirjakohad meile tähendavad? Toon siinkohal mõned märksõnad.
Kutsugem Jeesus ja Maarja oma ellu tegeliku kohaloluna, teiseks täitkem ainsat
Maarja soovitust: “Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke”, Jumal teeb ka meie
peredes ja kodudes imesid oma ettehoolduse kaudu, pangem neid tähele, neljandaks
kutsub püha Kirik meid üles täitma meie teekaaslaste – kõigi kellega kohtume –
elu armastuse, halastuse ja hoolivusega, lõpetuseks hoidkem au sees sedasama
Jeesust kes tegi vee veiniks ja muudab ka leiva ja veini omaenese Ihuks ja Vereks.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Issanda ristimispüha

Issanda ristimispüha

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, see on minu sulane, keda ma hoian, minu äravalitu,
kellest minul on hea meel. Ma olen saatnud oma Vaimu tema üle. Tema toob
rahvaile õigekssaamise. Tema ei hüüa ega karju, tema häält ei ole kuulda
tänavail. Mahapainutatud pilliroogu ei murra ta katki, ja hõõguvat tahti ta ei
kustuta. Tema toob tõesti õigekssaamise. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta on maa
peal õiguse maksma pannud, ja tema seadust ootavad saared. Mina olen Issand, ja
mina olen sind õigluseks kutsunud, haaranud kinni su käest ja sind kinnitanud.
Ma olen seadnud sind rahvale seaduseks ja paganaile valguseks, avama pimedate
silmi, laskma vange vabaks vangikojast ja tooma pimeduses istujaid valguse
kätte. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand annab rahu oma rahvale!
Andke Issandale au, teie taevalised,
andke talle au ja ülistage teda.
Andke au Issanda nimele,
kummardage Issandat pühas ehtes.
Issanda hääl on üle vete,
Issand üle suurte vete.
Issanda hääl müristab võimukalt,
Issanda hääl on täis ülevust.
Kirkuse Jumal laseb müristada,
tema pühamus ülistavad kõik tema auhiilgust.
Issanda aujärg on vetevoogude üle,
Issand istub kuningana aujärel igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand annab rahu oma rahvale!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee
vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on temale meelepärane see, kes teda
kardab ja on õiglane. Selle sõna on ta saatnud Iisraeli rahvale, ja kuulutanud
rahu-evangeeliumi Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõige Issand.
Te teate ju, mis on sündinud kogu Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist,
mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal salvis Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu
väega, ning kes selle järel käis mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle
saatan oli võimust saanud, sest Jumal oli temaga.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Taevas avanes ja üks hääl ütles:
See on minu armas poeg, teda kuulake!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal oli rahval suur ootus ja kõik arutasid oma südames Ristija Johannesest,
kas tema on Messias või ei ole. Siis vastas Johannes kõigile: “Mina ristin teid
veega, kuid tulemas on keegi, kes on vägevam kui mina ja kellel pole mina väärt
sandaalirihmagi lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Tal on
visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse – kogub nisu aita, kuid aganad
põletab ta kustumatu tulega.”
Ja sündis, et kui kogu rahvas ristiti, tuli ka Jeesus ristimisele, ning kui ta
palvetas, avanes taevas ja Püha Vaim laskus nähtaval kujul tuvina tema üle ja
taevast kostis hääl: “Sina oled minu armas poeg, sinust on mul hea meel!”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristus ei tulnud mitte ainult ilmutama meile Jumala jumalikkust, vaid ta tuli
ilmutama ka meie inimlikku olemust. Ta on nii Jumal kui inimene. Jeesus tahtis
saada ainult üheks oma rahvaga, Jumala rahvaga! Kui Johannes ristis Kristuse,
oli see selleks, et saada inimestega üksolemisse. Ta soovib päästa inimesi iga
hinna eest, võttes enda peale kõik oma rahva patud. See on tänase päeva müsteerium:
Kristuse ja tema rahva ühendus, Kristuse ja Kiriku liit, Jumala rahvas maa
peal! Ristimine on tõepoolest Kristusega Jumala armastusse liitumise sakrament!
Niipea, kui Johannes ristis Kristuse, avanes taevas ja Püha Vaim ilmus Jeesuse
peale! Siis ilmutas Isa oma kohalolekut, öeldes avalikult: «Sina oled mu armas
Poeg; sinust on mul hea meel!» See on suur müsteerium! See on meie ristimise
müsteerium! Isa armastab meid oma armsas Pojas Püha Vaimu läbi! Nüüd, täna,
peame sellele armastusele vastama iga päev, oma elu lõpuni! Jumala armastus on
kõikvõimas: laskem end temal köita! Ärge pange vastu armastuse jõule, mis on meis
ristimise sakramendi kaudu! Tulgem Jeesuse poole! Vastakem tema armastusele,
võttes Teda väärikalt vastu armulauas! Palugem et kõikide pühakute ja inglite
eestpalve aitaks meid sellel, mõnikord raskel, teel elada koos Jumalaga!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kolmekuningapäev – Issanda ilmumise suurpüha

Kolmekuningapäev – Issanda ilmumise suurpüha

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Tõuse, löö hiilgama, Jeruusalem, sest sinu valgus tuleb – Issanda
auhiilgus tõuseb sinu üle! Vaata, pimedus katab maad, pilkane pimedus
katab rahvaid, aga sinu üle tõuseb särama Issand, sinu kohal nähakse
Tema auhiilgust. Rahvad rändavad sinu valguse poole, kuningad selle
sära poole, mis sinu kohale tõuseb. Tõsta oma silmad ja vaata
ümberringi: kõik nad on juba koos ja tulemas sinu juurde; su pojad
tulevad kaugelt ja su tütreid kantakse kätel. Siis sa näed ja särad
rõõmust, sinu süda põksub ja paisub, kui merede aarded pööravad sinu
poole ja rahvaste varandus tuleb sinu juurde. Murruna katavad sind
kaamelid, Midjani ja Eefa noored kaamelid; Seebamaa rahvad tulevad
kõik, toovad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda aulisi tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kõik rahvad, kummardage Teda!
Jumal, anna oma kohtupidamine Kuningale
ja oma õigus Kuninga Pojale!
Ajagu tema Su rahva asja nagu õigus
ja Sinu viletsate asja nagu kohus!
Tema päevil õitseb õige ja valitseb suur rahu,
kuni kuud ei ole enam.
Tema valitseb merest mereni
ja Frati jõest ilmamaa otsani.
Tarsise ja saarte kuningad toovad kingitusi,
Saaba ja Seeba kuningad tulevad andidega.
Teda kummardavad kõik kuningad,
Teda teenivad kõik rahvad!
Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab,
ja viletsa ja selle, kel pole abimeest.
Tema annab armu nõrgale ja vaesele,
Tema päästab vaese hinge.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kõik rahvad, kummardage Teda!

Teine lugemine apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Vennad! Te olete kuulnud, missuguse ameti on Jumala arm minule
teie heaks andnud: mulle anti ilmutuse kaudu teada Jumala müsteerium.
Teiste sugupõlvede aegu ei antud seda inimlastele teada nii, nagu see
nüüd on ilmutatud Tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimu
läbi: nimelt see, et evangeeliumi läbi on isegi paganarahvad meie
kaaspärijad ja sama ihu liikmed ning saavad osa samast Jeesuse Kristuse
tõotusest.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Me nägime Tema tähte
ja tulime kummardama Issandat!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlema
linnas, vaata, siis tulid hommikumaalt tähetargad Jeruusalemma ja
küsisid: „Kus on juutide vastsündinud kuningas? Meie nägime tema tähte
tõusmas ja tulime teda kummardama.” Kui ta seda kuulis, kohkus
kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalem koos temaga, ning ta kutsus kokku
kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus
Messia pidi sündima. Need ütlesid: „Petlemas Juudamaal, sest nõnda on
kirjutatud prohveti käe läbi: Ja sina, Petlem Juudamaal, ei ole hoopiski
kõige vähem Juuda valitsejate hulgas, sest sinust tuleb Valitseja, kes
hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.” Seepeale laskis Heroodes
tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nende käest järgi täpset
aega, millal täht oli paistma hakanud, saatis nad Petlemma ja ütles:
„Minge ja uurige välja, kus see lapsuke on, ja kui te ta kätte leiate,
andke mulle teada, et ka mina saaksin minna teda kummardama.” Kui
tähetargad olid kuninga ära kuulanud, läksid nad teele. Ja vaata, täht,
mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle
paiga kohale, kus oli lapsuke. Kui nad tähte nägid, said nad üliväga
rõõmsaks. Nad astusid majja, nägid lapsukest koos Maarja, tema emaga,
heitsid Tema ette maha ja kummardasid Teda, otsisid välja oma kallid
varad ning tõid Temale ande: kulda, viirukit ja mürri. Aga kui neid
unenäos hoiatati Heroodese juurde minemast, läksid nad teist teed tagasi
oma maale.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jõuluaja 2. pühapäev

Jõuluaja 2. pühapäev

Lugemine Siiraki raamatust:
Tarkus kiidab ennast ise, tema kiitleb oma rahva keskel; Kõigekõrgema
koguduses avab ta oma suu, kiitleb Tema vägevuse palge ees: „Kõikide
asjade Looja andis mulle käsu, see, kes on mu loonud, andis mulle eluaseme;
Tema ütles mulle: ‘Jaakobi keskel olgu su eluase, Iisraeli hulgas olgu
sinu pärisosa!’ Enne aegade algust on Ta minu loonud, ja mina ei lõpe
iialgi ära, pühas telgis teenisin mina Tema palge ees ja nõnda kinnitas
Tema mu Siionisse. Selles linnas, mida Tema armastab, andis Ta mulle
eluaseme, ja nõnda ma valitsen Jeruusalemas; au sisse tõstetud rahva
hulgas on minu juured, minu pärisosa on Issanda omal maal.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sõna sai lihaks ja elab meie keskel!
Kiida, Jeruusalem, oma Issandat,
kiida, Siion, oma Jumalat,
sest Tema teeb tugevaks su väravate poomid,
Tema õnnistab su linna lapsi!
Tema annab kosutust su rajale,
toidab sind kõige kallima nisuga;
Tema saadab oma sõna maa peale,
nobedasti jookseb Tema käsusõna!
Tema seletab oma sõna Jaakobile,
oma käsku ja seadust Iisraelile;
nõnda ei ole Tema teinud ühelegi rahvale,
ei tunne nemad Tema seadmisi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sõna sai lihaks ja elab meie keskel!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa! Tema on meid õnnistanud
kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses, kes on taevas, sest Kristuses on Tema
meid ära valinud enne maailma loomist, et me oleksime Jumala ees pühad ja
laitmatud armastuses. – Armastuses – oma tahtmise ja otsusega – on Jumal meid
ette määranud oma lasteks saama Jeesuse Kristuse kaudu, Jumala armu kiituseks,
mida Tema on meile heldesti kinkinud oma Armsas Pojas! Sellepärast ei ole ma
lakanud tänamast Jumalat teie eest iga kord, kui ma teid oma palvetes meelde
tuletan – sellest ajast peale, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse
ja teie armastusest kõigi vastu, kes on pühad. Andku meie Issanda Jeesuse Kristuse
Jumal, auhiilguse Isa, teile vaimulikku tarkust, mis teile Teda ilmutab ja aitab
Teda tõesti tundma õppida! Avagu Tema teie südamed oma valgusele, et te
mõistaksite, missuguse lootuse annab teile Tema kutse, missuguse aurikkuse
annab Tema oma pühadele pärisosaks!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Au Sulle, Kristus, ilmutatud maailmale,
kuulutatud rahvastele, ustud igal pool, au Sulle!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Tema oli alguses
Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi
sellest, mis on tekkinud. Tema sees oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja
valgus paistab pimeduses, aga pimedus ei saa teda kinni hoida. Oli Jumala
läkitatud mees, nimega Johannes. Tema tuli tunnistajaks, tunnistust andma
valgusest, et kõik tema kaudu usuksid. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta tuli
tunnistust andma valgusest. Sõna oli tõeline valgus, mis valgustab iga inimest.
Tema tuli maailma ja oli maailmas; ja maailm oli sündinud Tema läbi, aga maailm
ei tundnud Teda ära. Tema tuli omade juurde, aga omad ei võtnud Teda vastu. Aga
kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta võimu saada Jumala lasteks, neile, kes
usuvad Tema nimesse, neile, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtmisest ega
mehe tahtmisest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me
nägime Tema auhiilgust, Tema auhiilgust, mille Ta saab oma Isa käest kui
ainusündinud Poeg, täis armu ja ustavust. Johannes tunnistab Temast ja kuulutab:
„Tema on see, kellest mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on sündinud enne
mind, sest Tema oli juba enne mind.” Jah, Tema täiusest oleme meie kõik saanud –
ja armu armu peale. Sest Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja ustavus on meile
tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi Jumalat näinud; ainusündinud
Poeg, kes on Isa süles, Tema on meile Isa tunda andnud.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristuses on Tema meid ära valinud enne maailma loomist, et me oleksime
Jumala ees pühad ja laitmatud armastuses. Kas me suudame endale ette
kujutada Jumala armu suurust kui Ta mõtles igaleühele meist juba enne
maailma loomist. Temal on Sinu jaoks olemas plaan, kuidas sind luua,
kuidas sind kutsuda ühinema kõikide pühadega, kuidas sina lunastatuna
paradiisis kiitust laulad. Täna oleme me sama evangeeliumi sõna ees millest
on ühtepidi raske aru saada, sest igal sõnal on nii suur tähendus, kuid
sõnum on muutumatu. Meid on kutsutud Jumala lastena osalema Tema plaanis.
Püha Kirik on juba sajandeid meid hoidnud kursis plaaniga meie jaoks.
Eelmise pühapäeva evangeeliumis ütles Jeesus “Kas te ei teadnud, et ma
pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?” Mõtelgem sellest, et
Jeesuse jaoks oli piisav olla neis paigus, mis olid Tema Isa päralt.
Siis ju peaks ka meile olema piisavalt sobiv olla pühades paikades
koos taevase Isaga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PÜHIMA NEITSI MAARJA, JUMALAEMA, SUURPÜHA

Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha

Lugemine neljandast Moosese raamatust:
Neil päevil rääkis Issand Moosesega ja ütles: “Kõnele Aaronile ja
tema poegadele ja ütle: “Nii peate teie õnnistama Iisraeli lapsi ja
ütlema neile: Issand õnnistagu ja hoidku sind, Issand lasku oma pale
paista sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu
üle ja andku sulle rahu”. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste üle,
ja mina õnnistan neid”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid,
lasku oma pale paista meie üle,
et maa peal tuntaks sinu teed
ja kõigi rahvaste seas sinu lunastust.
Rõõmustagu kõik rahvad ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvastele õiglast kohut
ja juhatad rahvahõime maa peal.
Jumal õnnistagu meid ja kogu maailm kartku teda.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest käsuseaduse
kehtimise ajal, et vabaks osta need, kes olid seaduse all, ning tõsta meid
lapseseisusse. Ja kui nüüd teie olete lapsed, siis on Jumal läkitanud teie
südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: “Abba, Isa”. Nõnda ei ole sina enam ori
vaid laps, ja kui laps, siis ka pärija Jumala kaudu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal, kes muiste rääkis prohvetite kaudu,
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal kiirustasid karjased Petlemma ja leidsid Maarja ja Joosepi ning
lapsukese, kes lamas sõimes. Siis jutustasid nad kõigest, mis neile selle
lapsukese kohta oli öeldud. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks,
mis karjased rääkisid. Aga Maarja pidas kõiki neid sündmusi oma südames.
Karjased pöördusid tagasi, ülistasid ja kiitsid Jumalat kõige eest, mis
nad olid kuulnud ja näinud, nõnda nagu neile oli öeldud. Ja kui kaheksas
päev oli kätte jõudnud ja tuli aeg teda ümber lõigata, siis pandigi talle
nimeks Jeesus, nii nagu ingel oli öelnud enne, kui ta ema ihusse sai.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

 1. jaanuar on Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha! See püha on üks vanimaid
  Maarja pühasid kirikus. Püha Neitsi Maarja on Kiriku ema Jumala armust, sest
  ta tõi ilmale Jumala Poja Jeesuse, kes on Kiriku kui Isanda Ihu pea. Ristil
  hinge heites Jeesus andis oma ema jüngritele, öeldes, “vaata, see on sinu ema”
  (Jh 19:27) (Kmp 196). Jumalasünnitaja nimetatud (kreeka keeles Θεοτόκος
  (Theotókos), ladina keeles Dei Genitrix. 431. aastal otsustasid Efesose
  Kirikukogu kirikuisad, et Maarja on Theotókos ehk Jumala ema, mis tähistab
  ka seda, et Maarja on meie usu juur ja allikas. (pärineb: https://katoliiklased.ee/)
Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Tänusõnad

Olgem tänulikud Jumalale lõppeva aasta eest. Meenutagem kõike head mis olnud ja ka seda mis meile manitsuseks teele saadetud. Tahan tänada kõiki koguduse liikmeid, hea tahtega inimesi. Tahan hea sõnaga meeles pidada Mauritiuse Instituudi ja Transmark OÜ panust Anglokatoliku Kiriku heaks. Hoidkem üksteist eestpalves ja soovigem kõike head.

+ Raivo,
Anglokatoliku Kiriku piiskop Eestis

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

PÜHA PEREKONNA SUURPÜHA

PÜHA PEREKONNA SUURPÜHA

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Issand austab isa tema laste kaudu ja kinnitab ema õigust oma
poegade üle. Kes austab isa, teeb heaks oma patu, kes peab lugu
emast, kogub endale varandust. Kes isa austab, sellel on hea meel
oma lastest; siis kui ta palvetab, võetakse tema palve kuulda. Kes
austab oma isa, selle elu on pikk, ja kes Issanda sõna kuulab,
selle ema on rahul. Mu poeg, kanna hoolt oma isa eest siis, kui ta
vanaks jääb, ja ära kurvasta teda ta eluajal. Ole temaga
kannatlik, kui tema aru jääb nõdraks, ja ära pilka teda, kui sina
oled täies väes. Sest halastus isa vastu ei unune ja loeb sulle
patuohvri eest. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on see, kes käib Issanda teedel!
Õnnis on inimene,
kel on aukartust Issanda vastu,
kes käib Issanda teedel.
Su oma kätetöö toidab sind,
sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Sinu naine on nagu viljakas viinapuu,
su kodutares,
Sinu lapsed on nagu õlipuu võsud
ümber su laua.
Jah, nii õnnistatakse inimest,
kel on aukartust Issanda vastu.
Issand õnnistagu sind Siionist
ja sa näed Jeruusalemma head põlve, kogu oma eluaja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on see, kes käib Issanda teedel!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad, rõivastuge nagu armastatud pühad ja Jumala äravalitud
südamliku kaastunde, lahkuse, leplikkuse, tasaduse ja
kannatlikkusega. Taluge üksteist ja andke üksteisele andeks, kui
ühel on teisele midagi ette heita. Nii nagu Issand on teile andeks
andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige olgu armastus, sest
selles on ühtsus ja täiuslikkus. Valitsegu teie meelte üle
Kristuse rahu, sest selles te olete kutsutud nagu ühe ihu liikmed.
Kristuse sõna elagu teie keskel kõiges oma rikkuses. Manitsege ja
õpetage üksteist kõige tarkusega, lauldes psalme, hümne ja
vaimulikke laule, nii nagu Vaim annab, sest teie olete Jumala armu
all. Ja kõik, mida te teete, olgu tehtud Issanda Jeesuse nimel,
tänades tema läbi Jumalat Isa. Naised, seadke end meeste tahte
järgi, nagu on sünnis Issandas. Mehed, armastage oma naisi ja ärge
olge nende vastu karmid. Lapsed olge oma vanemaile kõiges
kuulekad, sest see on Issandale meelepärane. Isad, ärge kiusake
oma lapsi taga, et nad ei kaotaks julgust.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristuse rahu olgu teie keskel,
Kristuse sõna olgu teie südames!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesuse vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Kui
Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos
pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende
päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent
tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat
teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles
siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda
ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma.
Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas
istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes
teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest.
Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles
talle: “Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja
mina oleme sind südamevaluga otsinud.” Ent tema ütles neile: “Miks
te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema
neis paigus, mis on mu Isa päralt?” Aga nemad ei mõistnud neid
sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli
Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need
lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja
armus Jumala ja inimeste juures.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

JEESUS KRISTUSE SÜNNIPÄEV

LUGEMISED KRISTUSE SÜNNIPÄEVAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Kui armsad on sõnumitooja sammud mägede peal, kes kuulutab rahu,
toob häid sõnumeid, kuulutab võitu ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal
on kuningas!” Kuule! Sinu vahimehed tõstavad häält, nad hõiskavad
üheskoos, sest nad näevad oma silmaga, kuidas Issand tuleb tagasi
Siionisse. Ilutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalema varemed, sest
Issand trööstib oma rahvast, Tema lunastab Jeruusalema! Issand
näitab oma püha kätt kõigi rahvaste silmade ees ja kõik maailm,
otsast otsani, saab näha meie Jumala võitu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust!
Laulge Issandale uus laul,
sest imetegusid on Tema teinud:
Tema parem käsi,
Tema püha käsivars on Temale võidu toonud.
Issand on andnud teada oma võidu,
on ilmutanud oma õiguse rahvaste silme ees.
Ta on pidanud meeles oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli koja vastu.
Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala võitu.
Hõisake Issandale,
kogu ilmamaa tõstke hõisates häält ja mängige Temale!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust

Lugemine kirjast heebrealastele:
Jumal on muiste rääkinud meie isadele palju kordi ja mitmel viisil, kuid
prohvetite kaudu. Ent nüüd, aegade lõpus, on Ta meile rääkinud Poja kaudu,
kelle Tema on seadnud kõige pärijaks – sellesama Poja, kelle läbi Tema
on loonud maailma. Poeg on Tema aupaistus ja Tema olemuse kuju, see, kes
kannab kõike oma vägeva sõnaga, see, kes pärast pattudest puhastamist
istus Aukuninga paremale käele üleval kõrgel; ning see, kes on saanud
sedavõrd ülemaks inglitest, kuivõrd nimi, mille Tema on pärinud, on
inglite omast ülevam. Sest missugusele inglile on Jumal iial öelnud:
Sina oled mu Poeg, täna olen ma sinu sünnitanud? Ja veel: Mina olen temale
isaks ja tema on minule pojaks? Aga siis, kui Jumal toob oma esmasündinu
maa peale, ütleb Ta: kõik Jumala inglid kummardagu teda!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie lunastuse päev on kätte jõudnud,
suur valgus on täna maa peal koitnud,
tulge, rahvad, kummardagem Issandat, meie Jumalat!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Tema oli
alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole
tekkinud midagi sellest, mis on tekkinud. Tema sees oli elu, ja elu oli
inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei saa teda
kinni hoida. Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes. Tema tuli kui
tunnistaja, tunnistust andma valgusest, et kõik tema kaudu usuksid. Tema
ise ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama valgusest. Sõna oli tõeline
valgus, mis valgustab iga inimest. Ta tuli maailma. Ta oli maailmas, ja
maailm oli sündinud Tema läbi, aga maailm ei tundnud Teda ära. Ta tuli
omade juurde, kuid omad ei võtnud Teda vastu. Aga kõigile, kes Tema vastu
võtsid, andis Ta võimu saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad Tema
nimesse, neile, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe
tahtest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me
nägime Tema auhiilgust, Tema auhiilgust, mille Ta saab oma Isa käest kui
ainusündinud Poeg, täis armu ja truudust. Johannes tunnistab Temast ja
kuulutab: “Tema on see, kellest ma ütlesin: See, kes tuleb pärast mind,
on sündinud enne mind, sest Tema oli juba enne mind.” Jah, meie kõik oleme
võtnud Tema täiusest ja armu armu peale. Sest Seadus on antud Moosese
kaudu, arm ja truudus on meile tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei
ole iial näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, Tema on
meile andnud Isa tunda.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jõulud on maagiline aeg millal saab kokku Jumal maailmaga, Maarja kaudu
kõikide pühade ja inglitega.Jõulude tähistamine Kirikus on teada juba
aastast 336. On ka väidetud et Kristuse sündi on osades kogudustes peetud
juba teisel sajandil.Paljude inimeste jaoks on see andmise ja saamise,
heatahtlikuse ja armastuse aeg.Meie kogemused võivad olla väga erinevad,
kuid me ei tohi lubada jõuluröömu hägustumist probleemise ja maise
reaalsuse poolt. Jumal sündis inimesena meie keskele. Tema tuli
õpetaja ja imetegija aga eelkõige lunastajana. Meie oleme kutsutud
Jumalaga üksolemiseks. Sündinud lapsuke on Messias kelle kaudu me
saame olla Jumalaga koosolu rõõmus. Jõulude sõnum täna meile on
et Jumal on meie südames, sest sealt kiirgav Jumalik valgus uuendab
meid ennast ja meie läbi kogu maailma. Aamen.

Kõik usklikud, tulge

Kõik usklikud, tulge, võidutsedes tulge,
rõõmuga alustage Petlemma teed,
vaatama last, kes meile Päästjaks antud!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge,
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!

Suur maailma Looja, isandate Issand
sündinud inimlapseks maailmale.
Nüüd saatnud Jumal meile oma Poja!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge,
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!

Nüüd laulavad kiitust taevaliste koorid,
nendega üheskoos me kõik laulame:
Au olgu kõrges Jumalale taevas!
Ja rahu olgu maa peal, ja rahu olgu maa peal,
meil õnne, rahu toonud on Jeesuse sünd!

Sind tervitab täna kogu ristirahvas,
Jeesus, et tulid ilma meid aitama.
Taevane Isa, tõde on Su sõnas!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge,
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!

Adeste Fideles

Adeste fideles læti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte
Regem angelorum:
Venite adoremus
Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas,
Vocati pastores adproperant:
Et nos ovanti gradu festinemus,
Venite adoremus
Dominum.

Cantet nunc io, chorus angelorum;
Cantet nunc aula cælestium,
Gloria in excelsis Deo,
Venite adoremus
Dominum.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KRISTUSE SÜNNIPÄEVA VIGIILIA

LUGEMISED KRISTUSE SÜNNIPÄEVA VIGIILIAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rahvas, kes kõnnib pimedas, näeb suurt valgust, nende üle, kes
elavad pilkasel maal, hakkab paistma valgus. Sina paned valjusti
hõiskama, Sina kingid rõõmu küllaga. Inimesed rõõmustavad Sinu
juures nagu lõikuse ajal, hõiskavad nagu need, kes sõjasaaki
jagavad. Sina murrad katki rõhuja ikke nagu Midjani päevil,
kaelkoogu tema õlgadelt ja kupja kepi. Iga sõjamehe saabas, mis
tallab, iga vammus, mis verega määritud saab tulle pandud,
tuleroaks nad heidetakse. Sest üks laps on meile sündinud, üks
poeg on meile kingitud. Tema õlgadele on pandud Valitsus, temale
on nimeks antud Imeline Nõumees, Vägev Jumal, Igavene Isa,
Rahuvürst. Suur on tema valitsus ja rahupõlvele ei tule lõppu
Taaveti aujärjel ja tema kuningriigis, mida tema tuleb kinnitama
ja ehitama kohtu ja õigusega nüüd ja igavesti. Väehulkade Issanda
tuline tahtmine teeb seda.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Täna on sündinud Õnnistegija, Kristus, meie Issand!
Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik ilmamaa!
Laulge Issandale, kiitke Tema Nime,
kuulutage Tema võitu päevast päeva!
Jutustage rahvaste keskel Tema au,
Tema imelisi asju kõigi hõimude hulgas!
Rõõmustage, taevad, ja ilutse, maa, mühise, meri,
ja kõik mis on sinu sees!
Hõisake, väljad, ja kõik mis teil kasvab,
rõkake rõõmust, kõik metsapuud,
Issanda ees, kui Tema tuleb,
kui Tema tuleb maa üle õigust mõistma.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna on sündinud Õnnistegija, Kristus, meie Issand!

Lugemine apostel Pauluse kirjast Tiitusele:
Jumala arm on ilmsiks saanud ja toob päästmise kõigile inimestele.
Tema kasvatab meid, et me ütleksime lahti jumalakartmatusest ja
ilmalikest himudest ning elaksime siin maailmas mõistlikult, õieti
ja jumalakartlikult, kui me ootame oma õndsa lootuse täideminemist:
meie suure Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse auhiilguse
ilmsikssaamist. Tema andis meie eest iseenese, et meid lunastada
kõigest ülekohtust ja puhastada oma pärisrahvaks, kes on agar head
tegema.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma kuulutan teile suurt rõõmu:
täna on meile sündinud Päästja,
Kristus, meie Issand!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Neil päevil andis keiser Augustus käsu kogu maa üles kirjutada. See
esimene üleskirjutus oli siis kui Quirinius valitses Süürias ja igaüks
läks end kirja panema oma kodulinna. Siis läks ka Joosep Galileamaalt
Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna, mida kutsutakse
Petlemaks, sest tema oli Taaveti kojast ja soost, et ennast lasta üles
kirjutada Maarja, oma kihlatud naisega, kes ootas last. Aga sündis, kui
nemad seal olid, et temal tuli aeg, mil ta pidi lapse saama: ning ta
sai oma esimese poja ja mähkis tema mähkmeisse ja pani tema maha sõime,
sest neil ei olnud muud aset majas. Aga sealsamas väljal olid karjased
õitsil ja hoidsid öösel oma karja. Ja vaata, Issanda ingel seisis nende
juures ja nende ümber paistis Issanda au ning nemad kartsid väga. Aga
ingel ütles neile: ärge kartke, sest mina kuulutan teile suurt rõõmu,
mis kõigele rahvale peab saama, sest teile on Taaveti linnas täna
sündinud Õnnistegija, kes on Kristus Issand. Ning teie leiate lapse
mähkmeisse mähitud ja sõimes magamas. Ja sedamaid oli ingliga taevavägede
hulk. Need kiitsid Jumalat ja ütlesid: Au olgu Jumalale üleval kõrges,
ja maa peal rahu hea tahtega inimestele.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Üks laps on meile sündinud,
üks poeg on meile antud,
kelle õlgadel on valitsus
ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
Igavene Isa, Rahuvürst.
Laulge Issandale uus laul,
sest ta on teinud imetegusid.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Piiskopi jõululäkitus AD 2021

Piiskopi jõululäkitus AD 2021

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Jõulupühad toovad meieni rõõmu Jeesuse Kristuse sünnist. Veelgi
enam – Jumala Poja inimesena sündimine liidab üheks teava ja
maa, nähtava ja nähtamatu oleva. Meile on kingitud huvitavad ajad
mis toovad meisse üha suurema igatsuse üksteisega ja Jumalaga
koosolemise vastu. Üksolemise isekeskis ja koos Kõigekõrgemaga
saavutame vaid läbi isetu armastuse. Jumala armastus meie vastu
ei ole kunagi enesekeskne. See on alati andestav, kannatlik ja
halastav. Selle tõestuseks on Jeesus, kes saadeti inimesena
meie keskele. Meie suurimaks armastuse väljenduseks saab olla
osalemine armulaual. Tulemine armulauale ainult siis, kui “ma saan
sellest midagi”, on vastupidine sellele mida Jeesus meile enda
eluga õpetas. Me kasvame Temaga osadusse sel määral, et sarnaselt
Temaga väljendab meie enesepakkumine ennastsalgavat armastust
Jumala vastu. Nendel jõuludel uuendagem endi pühendumist Jumalale
ja üksteisele selleks aega leides, see aga toob meieni veelgi
suurema kingi – rahu iseendaga jumalikus rõõmus!

+ Raivo,
Anglokatoliku Kiriku piiskop Eestis

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar