KOLMAINUPÜHA

KOLMAINUPÜHA A aastal

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nii nagu Issand oli
teda käskinud, ning võttis mõlemad kivilauad. Ja Issand laskus alla pilve sees
ning seadis end tema kõrvale. Mooses astus tema juurde ja hüüdis appi Issanda
nime. Aga Issand möödus tema eest ja hüüdis: “Issand on halastaja ja armuline
Jumal, kannatlik, helde ja tõemeelne”. Sedamaid kummardas Mooses maani. Ta
heitis silmili maha ning ütles: “Issand, kui ma olen sinu silmis armu leidnud,
siis käigu minu Issand ühes meiega. Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna meile
andeks meie süü ja patud ning võta meid oma pärisosaks vastu”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, ole ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sina, Issand – sina, meie isade Jumal,
ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Kiidetud on sinu püha ja ülev nimi,
ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa oma templi pühas hiilguses,
kõrgesti austatud ja kõrgele ülendatud igavesti.
Ülistatud oled sina, kes sa istud keerubitest troonil ja vaatad sügavasse,
tänatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa oma vägede aujärjel,
kõrgesti austatud ja kõrgeks kiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa taeva võlvil,
kiidetud ja austatud igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, ole ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele:
Vennad, olge rõõmsad, laske end uuendada ja täiuslikuks teha, võtke minu
manitsust kuulda ja olge üksmeelsed ning elage rahus – siis on armastust ja rahu
Jumal teiega. Tervitage üksteist püha suudlusega. Ka kõik pühad tervitavad teid.
Aga Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie
kõikidega! See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule –
Jumalale kes oli, on, ja kes tuleb oma kirkuses!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles Nikodeemusele: “Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud
oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et
temal oleks igavene elu. Jumal ei ole oma poega selleks maailma saatnud, et ta
maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Kes temasse
usub, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on kohus juba
mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna tähistab püha Kirik suure tänu ja ülistusega Kolmainupüha. See püha kutsub
igaühte meist sellest saladusest osa saama. Meile võib esimest korda kuuldes
Kolmainu Jumala olemasolust tekkida küsimus kuidas see võimalik on ja mida
see tähendab? Esimesest lugemisest saime teada et, Jumal tõesti on armastav
Isa. Teises lugemises ap Paulus manitses meid “olge üksmeelsed ning elage rahus”
ja lõpetas oma tavapärase õnnistusega: Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala
armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega! EV kuulutab meile: Nõnda
on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud Poja, et ükski,
kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Püha Kirik
õpetab:Kolmainu Jumal on üks Jumal. Me ei tunnista kolme jumalat, vaid ühte
Jumalat kolmes Isikus, olemuslikku Kolmainsust. Kuigi sõnadega on selle müsteeriumi
reaalsust raske seletada ei ole püha Kolmainu Jumal lihtsalt teoloogiline mõiste,
vaid reaalsus mille järgi elame usku tõeks. Kolmainsus on keegi kelle poole meie
palves hüüame, samas ka jumalik ühtsus mille poole meiegi läbi Kiriku püüdleme.
See ühtsus näitab ka meile kuidas elada tõelise kristlasena osaduses üksteise,
püha Kiriku ja Kolmainu Jumalaga. Õnnistagu meid kõigeväeline Jumal, Isa, Poeg
ja Püha Vaim. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Nelipüha Missa pildid 2023AD

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ESIMENE NELIPÜHA

Esimene nelipüha

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevast
kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu koja
kus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale
nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli,
nii nagu Vaim andis rääkida. Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju
jumalakartlikke juute kõigi rahvaste hulgast päikese all, ja kui tõusis kohin,
jooksis kokku rahvasumm, ning nad kõik olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid
kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda imeks ja ütlesid üksteisele: Kas need
mehed, kes räägivad, polegi Galileast? Kuidas siis igaüks meie seast kuuleb oma
emakeelt? Meie, partlased, meedlased ja eelamlased, kes me elame Mesopotaamias,
Judeas ja Kapadookias, kes me oleme pärit Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja
Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene poolse Liibüa aladelt, samuti siin asuvad
roomlased ja juudid ühes proselüütidega – juudiusku pöördunutega; – kreetalased
ja araablased – kuidas me kuuleme neid kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala
suurtest tegudest? See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Saada oma Vaim, ja loo uueks maailma pale!
Kiida, minu hing, Issandat,
Issand, minu Issand, Sina oled väga suur.
Kui arvukad on sinu teod, Issand,
Kogu maa on täis sinu loodut.
Kui sa võtad neilt hingamise,
heidavad nad hinge ja muutuvad jälle põrmuks;
Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,
Sina teed uueks maailma palge.
Issanda kirkus püsigu igavesti,
Issand olgu rõõmus oma tegude üle.
Olgu mu laul Issandale meele järgi,
sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Saada oma Vaim, ja loo uueks maailma pale!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas Vaimus. Palju on
ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, on üks. Ja palju
on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi
ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim ilmutab end
kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid – ning
kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on Kristusega. Oleme
ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii juudid kui kreeklased, nii orjad
kui vabad – meie kõik oleme sama Vaimuga joodetud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesuse ülestõusmispäeva õhtul, kui jüngrid olid koos riivis uste taga hirmust
juutide eest, tuli Jeesus ja seisis nende keskel ja ütles neile: Rahu olgu
teiega. Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid
olid rõõmsad Issandat nähes. Aga Jeesus ütles neile taas: Rahu olgu teiega! Nii
nagu minu Isa on läkitanud mind, nii läkitan mina teid. Ja kui ta seda oli
öelnud, puhus ta nende peale ja ütles: Võtke vastu Püha Vaim; kellele te patud
andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on
need kinnitatud. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Nelipühade aegne juutliku päritoluga lõikustänupüha Savuot, kreeka nimega Pentecoste,
s.o. viiekümnes päev pärast Paasapühi, on ehk vanim teadaolev alge tänasele pühale.
Kristlikus tähenduses sümboliseerib see Kristuse maapealse tegevuse lõppu ja seega
ka ülestõusmispühade-perioodi lõppu. Kirikule kingitakse Püha Vaim. Võime ka ütelda,
et täna on Kiriku sünnipäev.
Kirikus on alati Nelipühad. Püha Vaimu rõõmustav puudutus. Me näeme Püha Vaimu
tööd oma kaaslaste muredes, heades tegudes, sisemises jõus mis saab nähtavaks
rasketel aegadel ja julguses armastada. Tema kutsub meid usule ja kutsub meid igal
päeval võtma oma risti ja järgima Jeesust. Püha Vaim aitab meil olla tõeliselt suured,
saades üksteise teenijateks. Samamoodi süvendab Püha Vaim meie teadlikkust Jeesusest;
Tema kogub meid Jeesuse risti ümber; Tema muudab meie elu, aidates meil olla
kannatlikumad ja andestavamad; Tema võimaldab meil otsida uusi algusi; Tema innustab
meid laskma Jumala armastuse jõul öelda lõplik sõna konfliktide ja raskuste üle, millesse
satume. Ta on meile kättesaadav igal päeval ja igal hetkel, kui seisame silmitsi valikutega,
kas jääda enesekeskseks või saada Jumalast kantud inimesteks – Vaim kutsub meid
elama Kristuses. Vaimu töö on sageli vaikne ja nähtamatu kandes siiski nähtavat usu
vilja meie eludes. Kiitkem ja tänagem selle eest Jumalat.
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed ja süüta meis oma
armastuse tuli. Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil pöördusid jüngrid Õlimäelt Jeruusalemma tagasi.
Õlimägi oli Jeruusalemmast ühe hingamispäeva teekonna kaugusel.
Nad tulid linna ja läksid ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks koos
olla: Peetrus ja Johannes, Jaakobus ja Andreas, Filippus ja
Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg ja seloot
Siimon ning Juudas Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid ühel meelel
koos ja palvetasid ühes naistega, Jeesuse ema Maarja ning Jeesuse
vendadega. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma näen Jumala headust elavate maal!
Issand on mu valgus ja mu lunastus,
keda peaksin kartma?
Issand on mu elujõud,
kelle ees peaksin värisema?
Vaid üht ma olen palunud Issandalt,
seda üksnes ma ihkan,
et ma saaksin olla Issanda kojas
kõik mu elupäevad.
Issand, kuule mu häält kui ma hüüan,
ole mulle armuline ja võta mind kuulda.
Mu süda mõtleb sinu sõnale: otsige mu palet.
Sinu palet, Issand, tahan ma otsida.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma näen Jumala headust elavate maal!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Olge rõõmsad selle üle, et te olete Kristuse kannatuste osalised
ning võite rõõmust hõisata, kui Tema kirkuses ilmub. Õndsad olete
teie, kui teid taga kiusatakse Kristuse nime pärast, sest siis
hingab kirkuse Vaim – see on Jumala Vaim – teie üle. Aga kui te
kannatama peate, siis ärgu keegi teenigu ära kannatust
mõrtsukatöö, varastamise või teiste elu segamise pärast. Kuid kes
kannatab kui kristlane, ärgu häbenegu, vaid ülistagu selle eest
Jumalat. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma ei jäta teid vaeslasteks,
Ma tulen tagasi ja teie süda saab rõõmsaks!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus tõstis oma pilgu taeva poole ja ütles: “Isa, tund on
tulnud: kirgasta nüüd oma Poega, et Poeg sinu kirkuse esile tooks,
sest sina oled talle andnud meelevalla kõigi olevate üle, et ta
annaks elu igaühele, kelle sina oled temale andnud. Ja igavene elu
on see, et nad tunnevad sind – ainsat ja tõelist Jumalat ning
Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ma olen toonud esile
sinu kirkuse maa peal, lõpetanud töö, mille sina mulle andsid
teha. Isa, võta mind nüüd enda juurde ja kirgasta mind selle
kirkusega, mis mul oli juba enne maailma loomist sinu juures. Sinu
nime olen ma teatavaks teinud inimestele, neile, kelle sina mulle
maailmast oled andnud. Nad olid sinu omad ja sina usaldasid nad
minu kätte, ning nemad on vastu võtnud sinu sõna. Nüüd mõistavad
nemad, et kõik, mis sa oled minule andnud, on tulnud sinu käest,
ja kõik selle, mille sina oled mul käskinud öelda, olen mina neile
rääkinud ning nemad on mind kuulnud. Nad on aru saanud, et mina
olen sinu juurest, ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina
palvetan nende eest, maailma eest ma ei palveta; üksnes nende
eest, kelle sina oled andnud minu kätte, sest nemad on sinu omad.
Kõik, mis minule kuulub, on sinu oma ja sinule kuuluv on minu oma
ning minu kirkus on nendes avalikuks saanud. Mina ei ole enam
maailmas, aga nemad jäävad maailma ka siis, kui mina tulen sinu
juurde.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesuse viimane palve oma jüngrite keskel võtab kokku Tema tegevuse
maa peal.Ta saadeti nende juurde, kelle Isa oli valinud. Ta oli nad leidnud
ja ilmutanud neile ainsa tõelise Jumala tundmist. Kõik, mida Ta tegi, oli
selle ülesande täitmine, mille Isa andis Jeesusele teha. Nüüd on Jeesus
tagasi läinud Isa juurde, paika kus Ta oli enne maailma loomist. Selles
palves toob Jeesus Isa ette täieliku armastuse ja ettehoolduse oma Kiriku
eest. Tema oli rohkem mures jüngrite kui iseenda pärast. Ta palvetas
meie eest kindlas usus, et Isa arm hoiaks ja kaitseks. Pangem tähele, et
Jeesus ei kahelnud jüngrite usu suuruses, Ta ütles: nemad on vastu võtnud
Sinu sõna …nad on aru saanud…nemad on Sinu omad. Hoolimata
enda nõrkustest ei kahelnud jüngrid selles mida oli neile Jeesuses ilmutatud.
Ka meie ei kahtle elava ja aulise Jumala kohalolus ja aktiivses tegutsemises
meiega ja meie läbi. Mida see tähendab meie jaoks? . Ema Teresa on
ütelnud:”Jumal kujundab maailma palve läbi. Mida rohkem maailmas
palvetatakse, seda parem on maailm, seda võimsamad on jõud kurjuse
vastu.” Jeesus palvetas rohkelt, loeme pühakirjast et ta eraldus sageli
palvetamiseks. Ta esitas meile palvetamiseks kõigi aegade suurima
palve – meieisapalve. Palve on ka meie elus hädavajalik. Sageli räägime
Jumalale enda päeva sündmustest ja sellest mida ootame. Palvetame koos
Kirikuga liturgilisi palveid ja ka püüame kuulata mida Jumalal on meile ütelda.
Oluline on leida tasakaal ja läbi katsuda mida soovime. Võiksime koguni
ütelda – palvetel on oht täituda, küll omas aegruumis ja kujul. Jumal saadab
oma Kirikule appi Püha Vaimu. Rõõmustagem sellest!
Armas taevane Isa, palun kingi rõõmu palvetada Püha Vaimu tegutsemise
eest meis ja luba osa saada Nelipüha päeva andidest.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV A AASTAL


Lugemine apostlite tegude raamatust:
Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas neile Messiast. Aga rahvas pani
seda ühel meelel tähele, mida Filippus rääkis. Nad kuulasid teda ning nägid
tunnustähti, mida Filippus tegi. Sest paljudest, kes olid vaevatud kurjadest
vaimudest, läksid need vaimud valju häälega karjudes välja, aga paljud, kes olid
halvatud ja jalutud, said terveks. Nii oli selles linnas suur rõõm. Kui
apostlid, kes olid Jeruusalemmas, said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu
võtnud, siis läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Peetrus ja
Johannes tulid Samaariasse ja palvetasid sealsete eest, et nad saaksid Püha
Vaimu, sest Vaim ei olnud alla tulnud veel kellegi peale nende seast, vaid nad
olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid neile oma käed
peale ja nad said Püha Vaimu. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Hõisake Jumala ees, kõik rahvad!
Hõisake Jumala ees, kõik maad,
mängige tema nime kirkusele.
Ülistage teda austuse ja kiitusega,
ütelge Jumalale: “Kui aukartustäratavad on sinu teod!”
Kummardagu sind kogu maailm ja laulgu sulle kiitust,
laulgu kiitust sinu nimele.
Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
aukartustäratav on tema töö inimlaste seas.
Tema muutis mere kuivaks maaks
ja me läheme jalgsi läbi vetevoogude.
Rõõmustagem tema üle,
tema valitseb igavesti oma vägevuses.
Kõik, kes te kardate Issandat, tulge ja kuulake,
ma räägin teile, mida head on tema minule teinud.
Jumal olgu kiidetud, sest tema ei ole ära põlanud mu palvet,
ega pööranud oma heldust minust kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Hõisake Jumala ees, kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Mu armsad, pidage Issandat Jeesust Kristust pühana oma südames, olge alati
valmis vastama igaühele, kes teilt küsib lootuse kohta, milles te elate. Kuid
vastake tagasihoidlikult ja aupaklikult, sest teie südametunnistus on puhas.
Siis jäävad häbisse kõik, kes laimavad teie head käitumist Kristuses – jäävad
häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. On ju parem kannatada heade
tegude pärast – kui see on Jumala tahtmine – kui et kurjade tegude pärast. Sest
Kristus on pattude pärast surnud ühel ainsal korral – õige patuste eest,
selleks, et meid Jumala juurde juhtida. Ehkki ta surmati ihus, on ta vaimus
elavaks saanud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kui keegi peab minu käske,
siis minu Isa armastab teda ja me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: Kui te armastate mind, siis pidage minu käske. Ja
ma palun Isa, ning tema annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega
igavesti. See on tõe Vaim, keda maailm ei saa vastu võtta, sest maailm ei näe
ega tunne teda. Aga teie tunnete teda, sest ta jääb teie juurde ja on teis
enestes. Mina ei jäta teid vaeslasteks, vaid tulen teie juurde. Veel pisut aega,
ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan, ja ka teie
jääte elama. Sellel päeval te mõistate, et mina olen Isas ja teie minus ning
mina teie sees. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see armastab mind. Aga
kes mind armastab, teda armastab minu Isa, ning minagi armastan teda ja ilmutan
end temale. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Alanud nädala neljapäeval tähistab püha Kirik Taevaminemispüha. Igal
pühapäeval usku tunnistades ütleme: Kristus on üles läinud taeva, istub
Isa paremal käel. Selle usu tunnistamine ja igapäevases elus avaldumine
on kristlaseks olemises oluline. Ap. Pauluse 2. kirjast korintlastele loeme:
“Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei
tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees?” Meie patriarh oma
ülestõusmispüha jutluses toonitas et Jumal on teistsugune. Teistsugune meie
arusaamisest ja ootustest. Jeesuse taevasseminemine võis ju tunduda algul
jüngritele hirmutav, kuid see on parim sündmus kõikidele kelle südant Jumal
puudutab. See sündmus avab meilegi võimaluse saada osa Kristuse Kirikust
ja juhatab läbi Püha Vaimu igavesse ellu. Esimesest lugemisest kuulsime
Püha Vaimu andmisest samaarlastele. Jumala armastus levib laiemale Vaimus
kui Kristuse ihulikus kohalolus. Jeesus lubas oma Kirikule: Ja vaata, mina olen
iga päev teie juures ajastu lõpuni(Mt 28:20). Jeesus Kristus on meie elus
päevade lõpuni. Tänasest EVst kuulsime: Sellel päeval te mõistate, et mina olen
Isas ja teie minus ning mina teie sees. See lubadus tähendab et kõik Jumala
lapsed on Jumalaga koosolus. Usk ei ole Jumala jäljendamine ega teadvustamine
vaid koosolu Kolmainu Jumalas. Kas võime siis kunagi ette kujutada, et püha
Kirik, mille kaudu ka meie oleme ühendatud Jumalaga, saaks toimida lahutatuna
Jumala koosolust? Loomulikult mitte. Mida see meie jaoks tähendab?
Jeesus ütles: Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see armastab mind.
Erinevalt mäejutlusest ja teistest õpetustest tuleb Johannese EV meieni
armastuse käsuga. Tänane lugemine algas ja lõppes sellega. See on
just see küsimus mida endalt igal magamamineku palvusel küsime:
kuidas täna sai armastust tõeks elatud?. Vastus sellele küsimusele aitab
meil edasi liikuda selge nägemusega Jumala ühtsuse ja armastuse tõekselamisse,
et saaksime ütelda: oleme osaduses üksteise ja Kolmainu Jumalaga.
Õnnistagu meid Jumal sellel teekonnal.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui jüngrite arv üha kasvas, hakkasid kreekastunud juudid nurisema
heebrea keelt kõnelevate juutide üle selle pärast, et nende lesed olid
igapäevasest abiandmisest kõrvale jäetud. Siis kutsusid kaksteist kokku jüngrite
kogu ning ütlesid: “See ei ole hea, kui meie peaksime Jumala sõna kõrvale jätma
ning hakkama hoolt kandma toidulauas teenimise eest. Sellepärast, vennad, valige
endi seast seitse meest, kellel on hea kuulsus ja kes on täis vaimu ning
tarkust, et me võiksime nad ametisse seada. Aga meie ise tahame jääda palve ja
sõna teenimise juurde.” See kõne oli tervele kogudusele meelt mööda, ja nad
valisid Stefanose – mehe täis usku ja Püha Vaimu – Filippuse ja Prokorose,
Nikanori ja Timoni, Parmeni ja Nikolaose – juudiusku pöördunud antiooklase. Need
mehed toodigi apostlite ette, ja kui nad olid koos palvetanud, panid apostlid
neile oma käed peale. Aga Jumala sõna levis ja jüngrite arv Jeruusalemmas
kasvas suuresti, ning ka hulk preestreid võttis usu vastu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, olgu Sinu halastus meie üle!
Hõisake Issandas, teie õiged,
vagadel on kohane laulda kiituselaulu.
Kiitke Issandat kandlemänguga,
kümnekeelse naabliga mängige temale.
Issanda sõna on õige,
Tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, olgu Sinu halastus meie üle!

Teine lugemine püha apostel Peetruse teisest kirjast:
Tulge Issanda Jeesuse – elava kivi – juurde, kes küll inimeste poolt on
kõlbmatuks arvatud, kuid kes Jumala silmis on äravalitud ja hinnaline. Laske ka
endid ehitada elavate kividena vaimseks kojaks – saage pühaks preesterkonnaks,
tooma vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale
meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Sest pühakiri ütleb: “Vaata, ma panen
Siionisse kivi – äravalitud, igavese nurgakivi, ning see, kes temasse usub, ei
jää iial häbisse”. Teile, kes te usute, on see auks; uskmatuile on see aga kivi,
mille hooneehitajad on minema visanud. Ometi on see saanud nurgakiviks –
komistuskiviks ja pahanduse kaljuks, mille otsa nad komistavad, kuna nemad ei
pane tähele Jumala sõna – seepärast saabki neile just niisugune osa. Aga teie
olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, pärisrahvas, et te
kuulutaksite tema vägevatest tegudest. On ju tema see, kes kutsus teid
pimedusest oma imelise valguse juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen tee ja tõde ja elu.
Keegi ei saa minna Isa juurde teisiti kui minu kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: “Teie süda ärgu kartku. Uskuge Jumalasse
ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas
ma siis oleksin öelnud: mina lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud
ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enda juurde, et
teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja sinna, kuhu ma lähen, sinna teate teed
teiegi”. Toomas ütles talle: “Issand, me ei tea kuhu sa lähed, kuidas me
võiksime tunda seda teed?” Jeesus kostis vastuseks: “Mina olen tee ja tõde ja
elu. Keegi ei saa minna Isa juurde teisiti kui minu kaudu. Kui te oleksite
tundnud mind, siis te tunneksite ka Isa. Ja te tunnete teda juba nüüd ning olete
teda näinud”. Filippus ütles talle: “Issand, näita meile Isa ja me jääme
rahule.” Jeesus kostis: “Nii kaua aega olen ma teie juures ja ikka pole sa mind
ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas võid sa
öelda: näita meile Isa? Kas sa siis ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus?
Neid sõnu, mis ma teile räägin, ei kõnele ma iseenesest, vaid Isa, kes on minus,
teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Aga kui te
mind ei usu, siis uskuge kasvõi üksnes mu tegude pärast. Tõesti, tõesti ma ütlen
teile: kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid mida mina teen, ja teeb neist
suuremaidki, sest mina lähen Isa juurde”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänapäeval on paljudel inimestel soov otsida vastuseid oma elu
küsimustele, kuid nad ei tea kuhu minna, mida uskuda, keda usaldada.
Vahel tunneme justkui maisus imeks meist välja Elu, või õnne ja
lootuse otsimine viib ummkusse. Samas, maailm on täis igasuguseid
vastuseid, üks vasturääkivam kui teine ja küsime nagu Pilaatus: mis
on tõde? Kõige lihtsam on endale sobivaim väljavaade valida, isegi
kui see eeldab reaalsusest põgenemist. Sajandeid on palvetatud:
“Õpeta mulle oma teed, Issand” ja Jeesus ütleb: “Mina olen tee.”
Otsjad on palumas Jumalat: “Õpeta mulle oma korraldusi”, et “ma võiksin
käia sinu tões,” ja Jeesus ütleb: “Mina olen tõde.” Igatsejad on palumas:
“Näita mulle eluteed,” ja Jeesus ütleb: “Mina olen Elu.” Tänase EV
kutse Jumalasse uskujatele on Jeesuse sõnad:”Teie süda ärgu kartku.
Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid.
Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja
võtan teid enda juurde” Just siin, sellel pühal Missal, täitub Jeesuse
lubadus:”ma olen…teile aseme valmistanud” Just siin teeb Jeesus meid
tõeliseks armulaua kaudu, ühendab meid elavate kividena vaimseks
koduks, mille nurgakivi Tema ise on. Ükskõik kui suured tormid on meie
maist kindlustunnet kõigutamas, usume et tee igavese õnne poole on
leitav just selles kohas mida Jeesus meile on valmistanud – pühas Kirikus.
Armas taevane Isa, oma halastuses vaata meie peale ja palun kingi meile
usku, lootust ja armastust, et Sinu rahvas, püha preesterkond, võiks Sinu armu
jagada kogu loodule, eriti aga neile kes on kõige haavatavamad ja kes
otsivad Sinu palet.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Hea Karjase pühapäev

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui Püha Vaim valati välja apostlite peale, astus Peetrus üles koos
üheteistkümnega. Ta tõstis oma häält ja ütles: “Olgu nüüd kogu Iisraeli rahvas
selles kindel, et Jumal on tõstnud Issandaks ja Messiaks sellesama Jeesuse,
kelle teie olete risti löönud”. Kui nad seda kuulsid, käis neil valu südamest
läbi, ning nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: “Mehed-vennad, mida
me peame tegema?” Peetrus aga ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teie seast
lasku end ristida Jeesuse Kristuse nimesse, et te võiksite saada andeks oma
patud ja pälvida Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele
ning kõikidele, kes on eemal – nii palju kui neid Jumal iganes enda juurde
kutsub”. Ning Peetrus kinnitas neid paljude teiste sõnadega ja manitses neid:
“Laske end ära päästa sellest pöörasest sugupõlvest.” Aga kes tema sõna kuulda
võtsid, need ristiti, ja nõnda lisati sellel päeval nende hulka ligi kolm tuhat
hinge. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind,
seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua minu vaenlaste nähes,
Sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad,
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Kui te käitute õigesti, aga saate selle eest hoope ning neid kannatlikult
talute, siis toob see teile armu Jumalalt eneselt. Selle jaoks teid ju ongi
kutsutud, sest ka Kristus on kannatanud ja andnud teile eeskuju, et te käiksite
tema jälgedes. Tema on see, kes ei teinud pattu, ega leitud pettust tema suust,
kes ei sõimanud vastu kui teda sõimati. Oma kannatuse aegu ta ei ähvardanud
kedagi, vaid jättis kõik tema hoolde, kes ta mõistab õiget kohut. Kristus on
omaenese ihus kandnud meie patud ristipuul, et meie võiksime surra patule ja
elada õigluses. Tema on see, kelle vermete kaudu olete teie terveks saanud, sest
te olite nagu eksinud lambad. Aga nüüd olete teiegi pöördunud oma hingede
karjase ja kaitsja poole. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen hea karjane, ütleb Issand,
mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kes ei lähe
lambatarasse väravast, vaid tungib sisse mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes
läheb väravast sisse, see on lammaste karjane. Ja väravavalvur avab temale ja
lambad kuulevad tema häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ja viib nad välja.
Ning kui ta on kõik oma lambad välja viinud, siis käib tema nende ees ja lambad
tema järel, sest nad tunnevad teda häälest. Aga võõra järel nemad ei lähe, vaid
põgenevad tema juurest, sest võõra häält nad ei tunne”.
Jeesus rääkis neile tähendamissõna, aga nemad ei mõistnud, mida tahtis ta neile
öelda. Siis hakkas Jeesus jälle rääkima ja ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen
teile: Mina olen lammaste värav, kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja
röövlid, kuid lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen värav, ja kes minu kaudu
sisse läheb, see pääseb ning käib sisse ja välja ja leiab karjamaa. Varas ei
tule muu pärast kui ainult varastama, tapma ja hävitama. Aga mina olen tulnud,
et teil oleks elu ülirohkesti.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Hea Karjase pühapäev toob meieni kinnituse sellest et Jeesus Kristus juhatab
oma Kirikut läbi iseenda igavesse rõõmu, kus elu on ülirohkesti. Mida see
tähendab? Esimeses lugemises kutsub Peetrus kõiki usule.”Parandage meelt
ja igaüks teie seast lasku end ristida Jeesuse Kristuse nimesse”. Üha enam
tunneme ära, et see kutse on kõikide uskmatute ja valeõpetuses olijate kõrval
ka kutse meile. Kutse Jumala hääle, kui oma taevase Karjase tundmaõppimisele.
Kutse meile Jumalaga üha sügavama läheduse kasvatamiseks ja Jeesusega
isikliku suhte tähtsust.Psalmikirjutaja tuletab meile meelde, et Jumal hoolitseb
meie eest alati nagu karjane oma lammaste eest ja me võime usus kinnitada:
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust! Teine lugemine ütleb meile,
et kui me eksime ehk ka väsime võime alati tulla tagasi Issanda juurde. Tema
juurde, kes kingib meile elu ülirohkesti.Evangeeliumis lubab Jeesus juhtida oma
rahvast ja hoiatab meid olema ettevaatlikud selle suhtes, keda me järgime.
Pangem tähele, kuigi isiklik suhe Jumalaga on vägagi oluline ei ole sugugi
vähemtähtis osaduskond ehk Kirik. Kirikut kui Jumala Karja juhib Kristus.
Ühtepidi aitab see kaasa liikumisele ühise eesmärgi – taevase õndsuse- suunas,
samas tekitab taevase Karjase hoolimise ja kaitse kindluse. Jeesus on hea Karjane
kes tõesti hoolib, isegi siis kui oleme sattunud oma eluga teelahkmele, isegi
siis kui oleme silmitsi ohtude ja raskustega. Veelgi enam, Tema juhatab meid
ellu mis on suurem hetkel kogetavast elust, igavesse ellu Kristuses. Mida meie
saame teha? Igavesse ellu sisenemiseks peame kuulama Jeesust ja Talle kuuletuma,
olenemata maailma korraldamistest ja isiklikest soovidest.
Armas taevane Isa, palun kingi meile igatsust Jeesuse kui karjase ja Kiriku kui
karja järgi. Juhata kõiki kes on Sinu osaduses näitama oma eluga Sinu rohkeid
õnnistusi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui Püha Vaim valati välja apostlite peale, astus Peetrus üles koos
üheteistkümnega. Ta tõstis oma häält ja ütles: “Juuda mehed, ja kõik
Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada ja pandagu tähele mu sõnu: Teie olete
Jeesuse Naatsaretist hukka saatnud – mehe, kellest Jumal on andnud tunnistust
vägevate tegude, imede ja tunnustähtede kaudu, mis teie seas sündisid, nagu te
isegi teate. Tema, kes ta Jumala tahtmist ja otsust mööda ära anti, olete teie
ülekohtuste inimeste kätega risti löönud ja hukanud. Aga Jumal on tema üles
äratanud ja surmavaevast vabaks teinud, sest see oli võimatu, et surm oleks
saanud teda enda võimuses hoida. Taavet ütleb ju tema kohta: Ma näen Issandat
alati oma silme ees, ta seisab mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Sellepärast
rõõmustab mu meel ja mu ihu võib lootuses hingata, sest sina ei jäta mu hinge
surmavalda ega lase oma vagal näha kõdunemist. Sa annad mulle teada tee, mis
viib ellu, ja täidad mind rõõmuga oma palge ees.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sina, Issand, annad mulle teada elu teeraja!
Kaitse mind, mu Jumal, sest sinu peale ma loodan.
Ma ütlen sulle, sina oled mu Issand.
Sina, Issand, annad mulle mu pärisosa ja ulatad mulle mu karika,
sinu kätes on kõik, mis mulle liisu järgi on langenud.
Ma tahan kiita Issandat, kes annab mulle nõu,
öösiti manitseb ta mind mu neerudes.
Issand on alati mu silme ees,
Tema seisab mu paremal pool ja ma ei vangu.
Sellepärast rõõmustab mu süda ja hõiskab mu hing,
ning mu ihu võib elada kartmata ohtu.
Sest sina ei jäta mu hinge surmavalda
ega lase oma pühal näha kaduvust.
Ma ütlesin Issandale: sina oled mu Issand,
sina üksi oled mu õnn.
Sina annad mulle teada elurajad,
sinu palge ees on rõõmuküllus, hüved üha su paremal käel.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sina, Issand, annad mulle teada elu teeraja!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Kui te hüüate Isaks teda, kes ta mõistab kohut erapooletult – nii nagu igaühe
tegu väärt on – siis elage oma pagulaspõlves jumalakartlikku elu. Te ju teate,
et teid pole lunastatud kaduva lunahinnaga, teie esiisadelt päritud eluviisist –
ei hõbeda ega kullaga, vaid Kristuse verega. Tema on veatu ja laitmatu tall, kes
oli selle ülesande jaoks ette määratud juba enne maailma loomist, kuid avalikuks
sai see alles aegade lõpul teie pärast, kes te tema läbi olete Jumalale ustavad.
Aga Jumal on Kristuse surnuist üles äratanud ja andnud talle osa oma kirkusest
nii, et teie võiksite uskuda ja loota tema peale.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, seleta meile Pühakirja
ja lase meie südameil põleda Sinu Sõna läbi!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tibeeriase järve ääres. Aga ta ilmus
nõnda:Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, ja Naatanael,
kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid
seal koos. Siimon Peetrus ütles neile: «Ma lähen kalale.» Nad ütlesid talle:
«Me tuleme sinuga kaasa.» Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl
ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei
teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile: “Lapsed, on teil midagi
leivakõrvaseks?” Nad vastasid talle: “Ei ole”. Aga tema ütles neile: “Heitke
noot paremale poole paati, siis te leiate!” Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda
enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas,
Peetrusele: “See on Issand!” Siimon Peetrus, kuulnud, et see on Issand,
võttis kuue ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid
paadiga – nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes kakssada küünart – ja
vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja
selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile: “Tooge neid kalu, mida te praegu
püüdsite!” Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu,
arvult sada viiskümmend kolm. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju.
Jeesus ütles neile: “Tulge sööma!” Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida:
“Kes sa oled?”, sest nad teadsid, et ta on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja
andis neile, ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele
ilmuda pärast surnuist ülestõusmist.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Ülestõusnud Kristus tuleb omade juude. Jüngrite juurde. Kuigi meie kuulsime
tänast EV kui tõestust ülestõusnud Jeesuse reaalsusest ja sellest et ilma
Jumala abita ei suuda me iseenesest midagi head saavutada, võime seda
vaadata ka kui tänast elu meie keskel. Nagu jüngrid kuuldud tekstis, oleme
meiegi oma igapäevaste tegevuste keskel kogemas Jumala kohalolu.
UT sümboolikas esindavad paat ja selles viibijad püha Kirikut, pühade
osaduskonda Kristuses. Ja just see “armastatud” jünger, kes on Jeesusele
eriti lähedane, tunneb ära Tema kohalolu. See lause viitaks justkui kõigile kellel
on elava Jeesusega lähedane suhe.Kes meist ei tahaks hüüda: “See on Issand!”
Nagu jüngrid, peame ka meie Teda tundma õppima mitte ainult kõrgete
vaimsete kogemuste üksikutel hetkedel, vaid ka oma igapäevaelu kõige
tavalisemates olukordades. Mida selline valik meilt ootab? Meie tahame elada
koos Jumalaga, otsida sisu külluse asemel, leida tähendust petliku meelerahu
asemel, igatseda arengut mugavuse asemel, kasvatada kaastunnet ja andestust
kättemaksu asemel ja elada alandlikkuses omaenese tähtsuse tõestamise asemel.
Nõnda elades tunnistame et oleme leidnud Issanda oma elus ja see on ka
suurim võimalik misjonitöö tänapäevases maailmas, taevase Isa kirkuseks.
Armas taevane Isa, me palume Sind, anna meile, et me võiksime alati tunda
Sinu armu elustavat mõju ja kiita Sind alati.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jumaliku Halastuse pühapäev

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil olid kõik usklikud üha apostlite õpetuses ja osaduses,
leivamurdmises ning palvetes. Kogu rahvas oli hirmul imetegude ja tunnustähtede
pärast, mis sündisid apostlite läbi. Aga kõik usklikud hoidsid kokku, ning kõik
nende omandus oli ühine. Nad müüsid ära oma vara ning jagasid raha igaühele nii
palju kui ta vajas. Usklikud olid päevast päeva ühel meelel pühakojas, nad
murdsid leiba oma kodudes ja sõid üheskoos ning olid rõõmsad ja üksmeelsed. Nad
kiitsid Jumalat, ja kogu rahvas pidas neist lugu. Issand aga saatis nende hulka
üha enam neid, kes pidid õndsaks saama.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning Tema heldus kestab igavesti.
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Mind löödi ja tõugati, et ma kukuksin,
kuid Issand hoidis mind langemast,
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
See on päev, mille Issand on teinud,
rõõmustagem ja hõisakem selle üle.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Tema on meid oma suurest
halastusest uuesti sündida lasknud elava lootuse sisse Jeesuse Kristuse surnuist
ülestõusmise läbi, et me saaksime hävimatu, laitmatu ja kadumatu päranduse. See
pärisosa on taevas tallele pandud teile, kes te olete usu kaudu Jumala väe läbi
hoitud õndsuseks, mis aegade lõpul avalikuks saab. Sellepärast, olge rõõmsad –
kuigi teid ehk lühikeseks ajaks proovile pannakse – et teie usk saaks läbi
katsutud ning leitaks hinnalisem olevat kullast, mida küll tulega proovitakse,
aga mis koos maailmaga kaob. Nõnda saate teiegi oma usu läbi osa kiitusest,
kirkusest ja aust, siis kui Kristus ilmub. Teie ei ole teda küll näinud, kuid
armastate teda siiski – usute temasse, ehkki te pole teda näinud. Aga uskudes te
saate osa ülevoolavast rõõmust ja autäiusest, siis kui te saavutate usu eesmärgi
– oma hingeõndsuse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad.
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nädala esimese päeva õhtul, kui jüngrid olid riivistatud ukse taga, hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende seas ning ütles: “Rahu olgu teiega.” Ja
kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid said Issandat
nähes väga rõõmsaks. Jeesus aga ütles taas: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läikitan ka mina teid.” Ja kui ta seda oli öelnud,
puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim! Kellele teie patud andeks
annate, neile on need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need
kinnitatud”.
Aga Toomas, üks kaheteistkümnest, keda hüüti Kaksikuks, ei olnud nende hulgas,
kui Jeesus tuli. Ning jüngrid ütlesid temale: “Me nägime Issandat”. Aga tema
ütles neile: “Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte
asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu.”
Kui kaheksa päeva pärast olid jüngrid taas toas ja Toomas oli ühes nendega, tuli
Jeesus, olgugi et uks oli riivis, seisis nende keskel ja ütles: “Rahu olgu
teiega!” Seejärel ütles ta Toomasele: “Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi;
siruta oma oma käsi siia ja pane see minu külje sisse, ning ära ole uskmatu vaid
usklik!” Toomas vastas ning ütles talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Aga Jeesus
ütles talle: “Et sa mind oled näinud, siis usud sa; õndsad on need, kes ei näe,
aga siiski usuvad”.
Ja Jeesus tegi veel teistsuguseidki tunnustähti oma jüngrite ees, mida ei ole
kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need siin on kirjutatud, et te usuksite, et
Jeesus on Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Käes on ülestõusmispühade kaheksas päev. Jumaliku Halastuse pühapäev.
Tänase EV lõigu jutluste lemmikteema on apostel Toomase usu küsimus.
Samas on see ka meie enda usu küsimus. Kas usume mida püha Kirik oma
apostellikus järjepidevuses õpetab? Sellest olulisest küsimusest enam, tahaksin
tähelepanu pöörata ülestõusnud Jeesuse tegevusele. Kolm olulist tegevust.
Jeesus annab jüngritele ülesande: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läikitan ka mina teid.” Ta saadab nemad maailma.
Ta annab neile suurepärase abi Püha Vaimu näol: Ja kui ta seda oli öelnud,
puhus ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim!” Teatud mõttes on
Kirikus tähistatavad pühad – Ülestõusmispüha ja Nelipüha sarnased, Püha
Vaimu ligiolu on tuntav ülestõusnud Issandaga kohtumises. Lõpuks kingib
Jeesus meile pihisakramendi:”Kellele teie patud andeks annate, neile on
need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud”.
Jumaliku Halastuse pühapäeval on parim aeg mõtelda Jumala armu suurusele.
Ülestõusnud Kristuse ülesanne pühade osadusele oli anda patud andeks.
Tänapäevani on see ülesanne püha Kiriku jaoks väga oluline. See saab
teoks kõikide sakramentide kaudu, eriliselt aga armulaua kaudu.
Jh EV loeme: Jeesus ütles neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu
liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.”
See ongi suurim arm – Jumal on meiega ja hoiab meid enda äraarvamatult
suures halastuses. Kiitus ja tänu Kõigekõrgemale!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kristus on üles tõusnud!

1. ülestõusmispüha pildid

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar