Kuningriigiaja XXV pühapäev

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Otsige Issandat, kuni ta on veel leitav, hüüdke teda, kuni ta on
lähedal. Jumalatu jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted, ning
pöördugu Issanda poole, siis tema halastab; ja meie Jumala poole,
siis tema annab paljugi andeks. “Sest minu mõtted ei ole teie
mõtted, ja minu teed ei ole teie teed”, ütleb Issand. “Nii kui
taevad on kõrgel üle maa, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie
teed, ja minu mõtted kõrgemal kui teie mõtted.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Issand on suur ja kõrgekskiidetav,
uurimatu on tema suurus.
Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
Issand on õige kõigil oma teedel
ja helde kõigis oma tegudes.
Issand on ligi neile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tõemeeles appi hüüavad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!

(Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma ootan ja loodan pikisilmi, et ma ei jää milleski
häbisse. Nagu alati, nii ka nüüd on Kristus minu ihus ülistatud,
ükskõik, kas ma elan või suren. Jah, elu on mulle Kristus ja surm
on võit. Kui ma aga peaksin edasi elama, tähendab see mulle
viljakandvat tööd. Mille ma peaksin valima? Ma ei tea. Ma olen
aina kahevahel: ma igatsen siit lahkuda ja olla Kristuse juures,
sest seal on võrratult parem. Teie jaoks oleks ometi parem, kui ma
jääksin siia. Aga teie elage Kristuse evangeeliumi vääriliselt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, ava meie süda
kuulama kõike, mida Sinu Poeg meile räägib!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on
majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama
päevatöölisi oma viinamäele. Ja kui ta oli töölistega päevapalga
kokku leppinud, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks
välja kolmandal tunnil, nägi ta teisi turul jõude seismas, ning ta
ütles neilegi: “Minge mu viinamäele, ja ma maksan teile palga, mis
iganes seda väärt on.” Ja nemad läksid. Samamoodi läks ta välja ka
kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõndasamuti. Aga kui ta
üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis veel mõned, kes seisid
ja ütles neilegi: “Miks te seisate siin kogu päeva jõude?” Nemad
vastasid talle: “Meid ei ole keegi palganud.” Ja tema ütles neile:
“Minge teiegi mu viinamäele.”
Aga kui õhtu kätte jõudis, ütles viinamäe isand oma valitsejale:
“Kutsu töölised ja maksa välja nende palk, viimastest kuni
esimesteni välja”. Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ja
said igaüks ühe teenari. Kui järg jõudis esimeste kätte, arvasid
nemad, et neile makstakse rohkem, aga nemadki sai igaüks ühe
teenari. Ja kui nad olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda
vastu: “Need, viimased, tegid ainult ühe tunni tööd, aga sina
maksad neile sama palga kui meile, kes me oleme talunud päeva
koormat ja lõõska?” Aga isand vastas neile ja ütles: “Sõber, ma ei
tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud siis minuga kokku ühe
teenari peale päevapalgaks? Võta oma palk ja mine oma teed, aga
sellele, viimasele, tahan mina anda nõnda kui sinulegi! Kas ma ei
tohi siis enese omaga teha seda, mida ma tahan? Või on sinu silm
sellepärast kade, et ma hea olen? Nõnda saavad viimased esimesteks
ja esimesed viimasteks.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 49; Srk 5:1-10; Lk 12:13-21

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 26; Ps 128; Kg 5:8-19; 1Tm 6:1-10

Mõtisklus
Jumal teed on nii erinevad meie arusaamadest. Täna puudutatakse näiliselt
meie õiglustunnet. Miks teenivad arstid ja õpetajad tunduvalt rohkem kui
päästjad? Nad ei riski igal päeval ju oma eluga teiste hüvanguks. Miks
juristid küsivad kordades enam plaka kui poemüüjale makstakse? Kas nende
elu on väärtuslikum? Mida me peaksime peale hakkama Jeesuse öeldud sõnadega:
Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks? Tänane Ev on jätk
hiljuti loetud lõigule kus rikas noormees küsis mis peab tegema, et saada
taevariiki ja Jeesus vastas pea käske, müü oma vara ja järgne mulle.
Sageli üritatakse võrdsustada uskliku maist heaolu Jumala ligioluga tema elus.
Tänane hommikupalve lugemine (Srk 5:1-10) ütleb meile: Ära looda oma varanduse
peale, ja ära ütle: „Minul on küllalt!” Ära järgi oma hinge ja oma jõudu, nii
et käid oma südame himude järele! Ära ütle: „Kes on minu käskija?”…
Prohvet Jesaja kutsub meid Issandat otsima, kuni see võimalik on. Kutsu Jumal
appi oma ellu. Ap Paulus näitab meile tõelist kristlikku eeskuju, igatsedes
Kristuse juurde, ometi on tema maine töö väärtuslik ja tarviline. Ev toob
selgelt esile meie loomuse osa, soovida endale justkui väärilist tasu.
Selles tuleb esile Jumala ja inimese eelduste, loogika ja arusaamade erinevus.
Meie elu ja töö Jumala viinamäel on ennastsalgav osadus Jumalaga kõikide
hea tahtega inimeste hüvanguks. Meie usu reaalseks elamine ilmneb neljas
asjas: usk ja usaldus, Jumala tahte tunnustamine ja sellele alistumine.
Psalmikirjutaja toob esile Jumala erilise armu meie suhtes: Ka kui ma kõnniksin
surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;(Ps 23:4)
See tundub olevat tunduvalt parem kui Saatana esitletud näiline turvalisus
milles muutume tuimaks ja ükskõikseks, veelgi enam – uinuvaks – Jumala
halasuse suhtes. Maine heaolu pakuks justkui kaitset, kuid selle asemel
mässib endasse ja neelab neid kes ahvatlusele vastu ei pea.
Armas taevane Isa, Sina oled meie tugi ja varjupaik. Halasta meie peale ja
luba meil näha kaugemale maisest ahvatlusest. Tänu ja kiitus olgu alati Sulle!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rõõmuga usuteel

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust! (Mt 6:33)
Kirikus käimine ei ole ainult anglokatoliiklik õpetus, see on meie jaoks viis vaimselt kasvada.
Kirikusse kuulumine tähendab kuulumist Jumala perekonda.
Iga inimene oma koguduses on osa Kirikust ja ainult teiste usklikega koos saame palvetada üksteise eest. Meie vaimne teekond on kindlasti rikastavam, mõistvam ja armurohkem,
olles osa pühast Kirikust. Piibel sisaldab mitmeid kirjakohti, mis käsitlevad kristlikku Kirikut
ja selle tähtsust iga uskliku elus. Kirjast heebrealastele loeme: Ja mõtelgem üksteisele, kuidas
üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist… (Hb 10:24-25); kirjast efeslastele loeme: Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse..(Ef 4:11-13); Need kirjakohad rõhutavad kristlaste ühtsust ja Kiriku tähtsust vaimse perekonnana, kus usklikud kogunevad, teenivad Jumalat ja üksteist ja kasvavad usus. “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16) Mida siis tehakse Kirikus? Püha Kiriku kaudu saame täieliku ühtsuse
Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Ühtsuse üksteisega ja ühtsuse kõikide pühade ning taevaväehulkadega. Kui anglokatoliiklased lähevad pühapäeval kirikusse, lähevad nad liturgilisele jumalateenistusele, mida kutsutakse pühaks Missaks. Missa ehk armulauasakramendi pühitsemine on Kiriku kõige väärtuslikum kingitus. See sakrament, kus me võtame vastu Jeesuse Kristuse Ihu ja Vere, on meie usu allikas ja tipp. Püha Augustinus kirjutas: “Kõik, kes jäävad Kristuse ihust välja, ei saa osa Tema armust. On vältimatult vajalik kuuluda Tema ihu liikmeks ja osa saada Tema lunastustööst.” Sama kinnitab ka püha Cyprianus: “Ei saa olla Jumala Isa lapsi, kui ei ole ka Jumala Kiriku lapsi. Kes ei ole Kirikus, on väljaspool päästet, sest Taevane Isa on koguduse Isa.” Meie, anglokatoliiklastena, usume, et Jumala arm tegutseb palju laiemalt kui suudame hoomata, samas on siiski vajalik Kiriku osadus meie enda ja meie lähedaste pärast. Miks valida Anglokatoliku Kirik?
Anglokatoliku Kirik on ülemaailmne konservatiivne kõrganglikaanliku ja vanakatoliikliku tagapõhjaga, sakramentaalne ja liturgiline kristlik kirik. Kirik püüdleb olemaks südamlik kogukond, mis toetab oma liikmeid nende vaimses kasvus ja isiklikus usuelus. Kiriku sõnum rõhutab usaldust ja usku Jumalasse ning julgustab inimesi osalema koguduse elus ja teenistustes. Olete oodatud avastama armurohke Jumala tööd Anglokatolikus Kirikus!
Olgu Issand kiidetud!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIV pühapäev

Kuningriigiaja XXIV pühapäev

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Vihkamine ja viha – needki on jälkused, ainult patune hoiab neist kinni.
Kättemaksjaile maksab Jumal kätte, ega unusta tema patte. Anna andeks oma
ligimesele, kes on sulle liiga teinud, siis kustutab Issand sinu patud su palve
peale. Sest inimene peab viha teise peale, aga Issandalt anub pääsemist. Ta on
halastamatu inimese vastu, kes on tema sarnane, kuid palub oma pattude pärast.
Kui tema, kes ta on ihulik, on täis vihkamist, kes küll annaks andeks tema patud?
Mõtle lõpule ja lakka vaenutsemast, pea meeles kaduvikku ja surma ning pea käske.
Pea käske ja ära vihka oma ligimest, meenuta Kõigekõrgema lepingut ja andesta
süüteod. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on armuline ja halastaja!
Kiida, mu hing, Issandat
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Tema annab sulle andeks kogu su ülekohtu,
teeb sind terveks kõikidest haigustest.
Ta päästab sinu elu hukatusest,
kroonib sind helduse ja halastusega.
Tema ei riidle lõputa,
tema viha ei kesta igavesti.
Tema ei tee meile meie pattude järgi
ega tasu meile kätte meie ülekohut mööda.
Nii kõrgel kui taevas on maa kohal,
nõnda suur on Issanda heldus neile, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie patud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on armuline ja halastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, keegi ei ela meist iseendale ja keegi ei sure iseendale, sest kui me elame,
siis me elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame
või sureme – oleme ikka Issanda päralt. Sest Issand on surnud ja ellu ärganud, ning
saanud Issandaks nii elavate kui surnute üle.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Uue käsu ma annan teile, ütleb Issand,
et te armastaksite mind, nõnda nagu mina teid olen armastanud!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal astus Peetrus Jeesuse juurde ning ütles: “Issand, kui mitu korda võib minu
vend eksida minu vastu, nii et mina peaksin temale andeks andma? Kas on küllalt
seitsmest korrast?” Jeesus ütles talle: “Ei, mitte seitse korda, vaid seitsekümmend
seitse korda. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes nõudis oma sulastelt selgust
nende arvepidamise kohta. Ja kui ta hakkas aru pärima,toodi tema ette üks sulane, kes
oli talle kümme tuhat talenti võlgu. Ja kui temal ei olnud tagasi maksta, käskis tema
isand müüa tema ja ta naise, tema lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis heitis
sulane maha tema jalgade ette, palus teda ning ütles: “Ole ometi minuga kannatalik ja
ma maksan sulle kõik tagasi!” Ja isandal läks meel haledaks oma sulase pärast, ning ta
laskis tal minna ja kustutas tema võla.
Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe teise sulase, kes oli talle võlgu
sada teenarit. Ja ta haaras temast kinni, kägistas teda ning ütles: “Maksa mulle oma
võlg ära!” Aga teine sulane heitis maha ja palus teda: “Kannata veel, küll ma tasun
sulle oma võla!” Kuid tema ei tahtnud ning laskis teise sulase vangi heita, kuni tema
kõik ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis juhtus, panid nad seda väga pahaks
ja nad tulid ning rääkisid oma isandale kõigest, mis oli sündinud. Siis kutsus isand
selle sulase enda juurde ning ütles talle: “Sina halb sulane! Kogu sinu võla ma andsin
sulle andeks, sellepärast et sa mind palusid. Eks pidanud siis sinagi halastama oma
kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin.” Ja isand laskis tema oma vihas
vangi heita, kuni ta maksab ära kogu oma võla. Nii teeb minu taevane
Isa ka teile, kui te ei anna kogu südamest andeks oma vennale.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänased kirjakohad toovad meieni kaks teed. Inimliku tee ja Jumala tee. Andestamatuse tee
ja andestuse tee. Meie valik: kas tahame olla omaenese teel koos elust põgenemise tahtega,
kättemaksu tahtega, allaandmise tahtega või tahame olla Jumala teel täites Tema tahtmist.
Ma usun, et andestamise idee on meil igalühel olemas, vähemalt seni kuni soov andestada
pannakse proovile. Meie tee tulevikku on kaheldamatult täis õppetunde ja läbikatsumisi,
kas tahame neisse kinni jääda? Või jätta negatiivse selja taha ja edasi elada? Andestamine
on ainus tee, kättemaksu tahtest lahti laskmine ON Jumala tee. See ei tähenda et peaksime
eksimusi õigustama, veel vähem heaks kiitma, me peame lahti laskma, Jumala ette asetama ja
omaenese eluga Jumala armu tõeks elama. Jeesus ei oota, et peaksime ilma Tema abita
hakkama saama. Tema Ise on kõiges ja alati koos meiega, kui seda palume. Tema annab
jõudu lahti siduda ja andestada, siiski peame selles protsessis olema kannatlikud ja
võtma vastu kogu hea, mida see meile õpetab, tänutunde ja vaga meelega. Mida annab meile
teistele andestamine? Ühtepidi seda, et võime uskuda Jumala armulisust meiegi suhtes,
teistpidi seda, et andestades teistele andestame ka iseendale omaenese puudujäägid.
Veelgi enam. Kui palju kordi oleme justkui süüdistanud Jumalat ebameeldivatesse olukordadesse
sattumise eest? Ligimesele andestamine annab meile meeleparanuse tee, Jumalaga taasühinemise
tee, Jumala Enese tee. Meie saame andestada, sest meilegi on Jumal andeks andnud.
Jõuame selleni, et tegelikult andestmine on Jumala töö meie läbi. Meie osaks jääb
ainult valida kas tahame andestada. Kas valime nagu Kristus?
Armas taevane Isa, toome Sinu ette enda vaeva, valu ja viha, palun andesta meile, et võiksime
teistelegi andestada ja rõõmu tunda Sinu armu rohkusest meie eludes.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXIII pühapäev

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Ja sina, inimesepoeg, sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa
kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen
õelale: Õel, sa pead surema!, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma
tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin
sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks,
tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled
päästnud oma hinge. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Teine lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:
Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist
armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. Sest käsk: “Sa ei tohi
rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”,
ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: “Armasta oma ligimest nagu
iseennast!” Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal oli see, kes Kristuses maailma endaga ära lepitas, ega
arvanud inimestele süüks nende eksimusi.
Meie läbi on ta andnud neile ka lepitusesõna!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Kui su vend teeb pattu, siis mine ja noomi
teda nelja silma all! Kui ta sind kuulda võtab, siis oled sa oma venna tagasi
võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest
kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kohtuasi kindel. Kui ta neidki ei kuula,
siis ütle kogudusele! Ja kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle
nagu pagan ja tölner! Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa
peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti
päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui kaks teie seast on siin
maa peal ühel meelel mingi asja suhtes, siis mida nad iganes paluvad, selle nad
ka saavad minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel
koos, seal olen mina nende keskel. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 104; Srk 17:1-15; Mk 3:20-21,31-35

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 11; Ps 12; 5Ms 15:7-15; Mt 26:6-13

Mõtisklus
Täna, kuningriigiaja 23. pühapäeval mõtleme selle peale millise kustsumusega
oleme kutsutud Jumalt kummardama ja Temale au tooma. Kui meie tuleme kokku
Tema Nimel on Tema ise meiega – kogu püha Kirikuga. Kristlik kogukond e. püha
Kirik on ainulaadne oma müstilises ühtsuses koos Kristuse ja üksteisega.
Kirik ei eksisteeri nagu klubi – kindlate hobide ja eesmärkide elluviimise
kohana. Kristust ei saa järgida väljaspool pühade osaduskonda, e. Kirikut.
Kristuse jüngrid olid kogukonnana ja sellelsamal apostlite alusel oleme
ka meie siin toetumas tõelisele elavale Jumalale, mitte minu või sinu
jumalale mille oleme endale ise loonud. Kuid mida see tähendab meie jaoks?
Meie igaühe eludes on palju erinevaid väljakutseid ja ülesandeid, sageli
nõnda palju, et unustame kõige olulisema. Omaenese ja teiste toomise
igavese õndsuse allikale. Meie esmane ülesanne on kutsuda inimesi tagasi
osadusse Jumalaga, näidata omaenese eluga Isa armastust ja teed igavesse
rõõmu. Seda koos kõikide Jumala lastega. Koos kõige erinevamate inimestega.
Me peame sellel teekonnal olema üksteisele toeks ja eeskujuks, läbi armastuse,
andestuse ja usu. Vahel võime pettuda, et pühas Kirikus on nii palju
inimlikkust ja näilist maisust – teel olemist ja õppimist. Me peame vaatama
kaugemale omaenese ettekujutusest ja soovunelmatest ning nägema kristlikku
kogukonda kui üheskoos püüdlemist Jumaliku kirkuse poole, meile jõukohaste
sammude, oskuste ja kutsumustega. Meist keegi pole täiuslik, ometi on meile
kingitud arm olla osa pühas Kirikus, Jumala laste ühenduses. Püha Cyprianus
kirjutas: „Kristus tõestas, et ühtsust ega rahu ei ole võimalik säilitada,
kui vennad ei kohtle üksteist vastastikuse kannatlikkusega ega säilita
kannatlikkuse kaudu üksmeelsuse sidet.” Hoidkem seda üksmeelsust.
Armas taevane Isa, meil on rõõm olla Sinu poolt kutsutud, Sinu Kiriku juhitud
ja vendade ja õdede eestpalves. Palun kingi üha enam igatsust ja julgust
Sinule au tuua eeskuju, palve ja andestamise läbi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXII pühapäev

Lugemine prohvet Jeremia raamatust:
Issand, sina oled mind alla surunud ja ma olen alla surutud, sina olid tugevam,
sina võitsid! Ja ma olen olnud naeruks igal päeval. Kõik pilkavad mind,
sest iga kord, kui ma räägin, pean ma karjuma, kuulutama vägivalda ja
rõhumist. Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks.
Aga kui ma mõtlesin: ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida
tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli ja mu luudes hõõgumine.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing igatseb Issandat!
Mu Jumal, sind ma otsin üha,
sinu järele januneb mu hing.
Sind igatsedes vaevleb mu ihu
nagu põuast pragunenud maa.
Ma vaatasin pühamus su poole
et näha sinu vägevust ja kirkust.
Sest sinu heldus on parem kui elu,
sind ülistavad mu huuled.
Ma tahan sind kiita kogu eluaja,
sinu nimel tõsta palves oma pihud.
Sa toidad mind otsekui pidusöögil
ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.
Tõesti, sina oled minu abimees,
sinu tiibade varju all ma hõiskan.
Minu hing on sinusse kiindunud,
sinu parem käsi hoiab minust kinni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing igatseb Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, ma manitsen teid Jumala armu pärast, et te tooksite iseendid elavaks,
pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See ongi mõistlik jumalateenimine.
Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge ja saage uueks oma südame
mõtlemiste poolest, et te võiksite veenduda selles, mis on Jumala tahtmine – mis
on hea, Jumalale meele järgi ja täiuslik.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa valgustagu meie vaimusilmi,
et me tunneksime ära oma lootuse ja kutsumuse!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sellest ajast peale rääkis Jeesus tihti oma jüngritele, et tema peab minema
Jeruusalemma, seal palju kannatama vanemate, ülempreestrite ja kirjatundjate
läbi; ära tapetama, kuid kolmandal päeval üles tõusma. Seepeale kutsus Peetrus
Jeesuse kõrvale ja hakkas teda manitsema: “Hoidku Jumal, mu Issand, ärgu seda
sinuga sündigu!” Aga tema pöördus ümber ja ütles Peetrusele: “Tagane minust,
saatan; sa kiusad mind, sest sinu mõtted ei ole Jumalast, vaid inimesest!” Siis
ütles Jeesus oma jüngritele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta unustagu
ennast, võtku oma rist ja tulgu minu järel. Sest kes iganes tahab oma elu
päästa, see kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, see leiab selle.
Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks kogu maailma, aga kaotaks oma elu,
või mille eest võiks inimene osta tagasi oma hinge. Sest Inimese Poeg tuleb oma
Isa kirkuses ühes inglitega ning tasub igaühele tema tegude järgi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänane EV on jätk eelmisel pühapäeval kuuldule. Jeesus ütles: “Ja mina
ütlen sulle: sina oled Peetrus (see on Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma
kiriku…” Nüüd, kui jüngrid on tunnistanud, et Jeesus on Messias, usaldab
Jeesus neile oma teenimise eesmärgi: ta peab minema Jeruusalemma,
kannatama ja surema, et kolmandal päeval üles tõusta. Peetruse vastus
Jeesusele on inimliku mõtlemise tulemus millele Jeesus vastab:”Tagane minust,
saatan.” Selle peale Jeesus õpetab meile jüngriks olemise teed:”Kui keegi tahab
käia minu järel, siis ta unustagu ennast, võtku oma rist ja tulgu minu järel.”
Tõeline usuelu on rõõm käia koos Jumalaga, aga meile ei lubata, et see oleks
lihtne. Esimesest lugemisest kuulsime prohvet Jeremija kurvastust selle kohta
mida ta pidi kuulutama rahvale ja kuidas teda ei võetud tõsiselt,
kuid ta ei saanud jätta Jumala tahte täitmist.
Apostel Paulus kutsub meid üles tooma iseendid elavaks, pühaks ja Jumalale
meelepäraseks ohvriks. Enda Jumalale ohvriks toomine ei pea tähendama
ainult usu pärast kannatamist või märtrikrooni pälvimist, vaid eelkõige seda
mida ütles Jeesus: “Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand, Issand!”, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.” (Mt 7:21)
Mis on siis see mida Jumal meilt ootab? Jumal ootab, et me kasvades usus,
elaksime tõeks Kiriku usku pühakute eestkostel inglite abiga. Jeesus ütles:
“Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde
ja ema.” (Mt 12:50) Hoidkem sellest kinni mida Jumal on meile andnud tõeks
elada ja tundkem rõõmu et Tema on meiega.
Armas taevane Isa, sageli mõtleme mis on õige, hea ja kohus teha või tegemata
jätta, saame ehk aru inimlikust seisukohast, palun kingi meile rõõmu mõista
seda mida meilt ootad, et suudaksime teha Sinu tahtmist.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXI pühapäev

Kuningriigiaja XXI pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand Sebnale, kuninga kojaülemale ja õukonnapealikule:
Ma tõukan sind alla su ametist, ja su kõrgest seisusest paiskan ma
su põrmu. Ning sellel päeval ma kutsun oma sulase Eljakimi, Hilkja
poja. Ma panen talle selga sinu kuue ja vöötan tema niuded sinu
vööga. Ja ma annan sinu ameti tema kätte ning tõstan ta isandaks
Jeruusalemma elanike ja juuda koja üle. Ja ma panen Taaveti
koja võtme tema õlale, nii et kui tema avab, siis keegi ei sule, ja kui
tema suleb, siis keegi ei ava! Mina löön tema nagu varna seina –
kindlasse kohta, ning tema saab aujärjeks oma isa soole.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sinu heldus kestab igavesti!
Ma tänan sind kogu südamest,
inglite ees ma laulan ja mängin sinule.
Sinu templi poole ma langen silmili
ja kiidan kõrgeks su nime
sinu helduse ja ustavuse pärast.
Sest kõrgeks üle kõige
oled sa tõstnud oma nime ja tõotuse.
Kui ma sinu poole hüüdsin,
sa võtsid mind kuulda,
ja rohkendasid mu hingejõu.
Tõesti, Issand on kõrge ja näeb madalat,
aga kõrgi ta tunneb ära juba kaugelt.
Issand, sinu heldus kestab igavesti,
ära jäta oma kätetööd.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sinu heldus kestab igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kui suur on küll Jumala rikkuse sügavus, kui ääretu tema tarkus.
Kui uurimatud on tema kohtumõistmised ja äramõistetamatud tema teed!
Jah, kes küll on lugenud Issanda mõtteid, ja kes suudaks olla tema
nõuandja? Või kes on talle midagi enne andnud, et tema peaks tagasi
maksma? Jah. Temast ja tema läbi ja temas on kõik loodu. Temale olgu
au ikka ja igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku,
ning surmavalla väravad ei võida seda ära!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: “Kelleks
inimesed mind, Inimesepoega, peavad?” Ja nemad vastasid: “Mõned
peavad sind Ristijaks Johanneseks, teised Eelijaks, mõned aga Jeremiaks
või mõneks teiseks prohvetiks.” Siis küsis ta nende käest: “Aga teie, kelleks
teie mind peate?” Siimon Peetrus vastas: “Sina oled Messias, elava Jumala
Poeg.” Jeesus kostis talle: “Õnnis oled sina, Siimon Joona poeg, sest seda
pole sulle ilmutanud ei liha ega veri, vaid minu Isa, kes on Taevas! Ja mina
ütlen sulle: sina oled Peetrus (see on Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma
kiriku, ja surmavalla väravad ei võida seda ära. Mina annan sulle taevariigi
võtmed, ja mis sa iganes maa peal seod, see on taevas seotud, ja mis sa
maa peal lahti päästad, see on taevas lahti päästetud”. Siis keelas ta oma
jüngreid kellelegi rääkimast, et tema ongi Messias.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesus küsis oma jüngritelt: “Kelleks inimesed mind peavad?” Kellena meie
Teda tunneme? Paljud end usklikuks pidavad inimesed kummardavad oma
kujutlusvõime ja ootuste segu Tegeliku Jumala asemel. Me peame mõistma,
et Jumal ON rippumatu meie vaadetest ja arusaamadest. Just selline Kes
Tema On.Sellest annab tunnistust tänane lõik pühakirjast. Jesaja raamatust
kuulsime kuidas Issand kuninga kojaülema ja õukonnapealiku Sebna kukutas
ametikohalt oma uhkuse ja Jumala korraldustele allumatuse tõttu. Tema
asemele tõsteti Eljakim, kui alandlik sulane. Jeesusele on antud kõik meelevald
nii taevas kui ka maa peal. Issanda plaanid on sama imelised ja täielikud
nagu ka Tema tarkus, teod ja õiglus. Apostel Paulus näitab meile selgelt
Loojat, keda pole loodud ja kellele keegi pole nõu andnud, Tema plaanid
ja teostused on palju suuremad kui meie arusaam hoomata võimaldab.
Jumal on Kuningas kogu oleva üle. Meie kinnitame oma usku Jeesusesse
ap. Peetruse sõnadega: “Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” Kuigi
meie seda siiralt usume on meil tarvis ikka ja jälle paluda Püha Vaimu abi
ja Jumala valgustust, et näha Pojas Lunastajat omaenese jumala pildi asemel.
Jeesus läheb veelgi kaugemale. Temale ei piisa minu või sinu arusaamisest
ja isiklikust kogemusest. Jeesus rajab Kiriku. “Sina oled Peetrus (see on
Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku.” Jeesus asutas Kiriku selleks
et usk vajab kasvamiseks, tõeks elamiseks ja laienemiseks kogukonda. Usus
edasijõudnud on sõltuvuses värskelt usule tulnutest ja vastupidi. Kristlane ei
saa olla ilma usu ja veendumuste, jumalateenituse ja tegutsemise
vastastikusest sõltuvusest. Me kõik oleme õed ja vennad Jumala palge ees.
Armas taevane Isa, hoia ja juhata meid jätkuvalt, kinnita usku ja õpeta
alandlikkust.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XX pühapäev

Kuningriigiaja XX pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nõnda ütleb Issand: Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu
pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas! Võõrad, kes on liitunud
Issandaga,teenivad teda ja armastavad Issanda nime, et saada
tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja
kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele
ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja
tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu
koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal, Sinule laulgu kiitust kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid;
ta lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks sinu teed,
kõigi rahvaste seas sinu lunastust!
Rõõmustagu rahvad
ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvale kohut õigluses
ja juhatad rahvahõime maa peal!
Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal õnnistagu meid
ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal, Sinule laulgu kiitust kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Aga ma räägin teile, paganatele: Kuna ma olen paganate apostel,
austan ma oma ametit – ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid,
kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa.
Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis
nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Sest otsekui
teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale
nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud, nõnda on nüüd ka
nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse
pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed
kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jeesus kuulutas head sõnumit Jumalariigist
ja parandas rahvast kõiksugu haigustest ja hädadest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal jõudis Jeesus Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist
paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: “Issand, Taaveti Poeg,
halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” Ent Jeesus ei
vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda:
“Saada ta minema, sest ta ei lakka appi hüüdmast meie taga!” Tema vastas:
“Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.”
Aga naine tuli, heitis ta ette maha ja ütles: “Issand, aita mind!” Jeesus
vastas: “Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” Ent tema
ütles: “Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende
isandate laualt pudenevad.” Siis Jeesus vastas talle: “Oh naine, sinu usk
on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna toob püha Kirik meieni tõelise rõõmusõnumi. Kõik kes Jumalat
usuvad ja Teda armastavad, ning peavad Tema käske saavad osa
Tema halastusest ja päästest. Ükskõik kui väärtuslikuks meie ise,
või ka teised meid peavad, oleme osa Jumala armu väljavalamises.
Prohvet Jesaja kinnitab meile, et Jumal on kogu loodu Isa ja Tema
võtab vastu kõik kes Teda igatsevad. Tänases EVis Jeesus katsub
läbi Kaanani naise usu. Meiegi palume Jumalalt kordaminekuid ja
õnne, vahel võime isegi kurvastada vastuse viibimise peale. Meie
usk on ainus asi, mis teeb meid Jumaliku armu sekkumise vääriliseks.
Ometi tuleb meil mõista seda mida Jumal ei ole kunagi lubanud.
Tema ei ole meile lubanud: probleemideta elu, tagajärgedeta elu,
jõukat elu, usku proovilepanemata elu, ega ka lihtsat elu. Mida on
meil vaja, et Jumalik halastus saaks ilmsik meie elu läbi? Esmalt
julgust avada ennast Jumalale, teiseks usku mis peab katsumustes
vastu, ja püsivust kui kogeme viivitust või seisakut elus. Ainult nii
saame kogeda Jumala armu suurust. Meile ei anta kanda rohkem,
kui suudame kanda. Jeesus ütleb: minu ike on hea ja minu koorem
on kerge! Vahetevahel ootame enamat kui oleme välja teeninud,
ajame segamini Jumala lubadused omaenese ootusega, vahest
jätame oma kohustused unarusse, kuid kristlasena ei saa miski meid
eemale hoida Jumala armastusest ( Rm 8:38-39 ) ning rahust ja
trööstist, mida Tema toob. Pühakiri ütleb: Looda Issanda peale kõigest
südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil
oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! (Õp 3:5-6)
Armas taevane Isa, palun kasvata meie usku ja kinnita meie lootust,
et võiksime kogu maailma rahvastega Sinu Nimele au tuua.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XIX pühapäev

Kuningriigiaja XIX pühapäev

Lugemine esimesest kuningate raamatust:
Eelija tuli Jumala mäe Hoorebi juurde ja ta läks ühte koopasse ning ööbis seal. Aga Issand hüüdis teda ja ütles: “Mine välja ja seisa mäe peal Issanda ees ja vaata, Issand läheb sinu eest mööda!” Siis tõusis marutuul, mis muutus tormiks ning kõigutas mägesid ja purustas kaljusid, kuid Issand ei olnud marutuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järel tuli tulelõõm, aga Issand ei olnud tulelõõmas. Siis aga tuli vaikne, tasane sahin. Kui Eelija seda kuulis, kattis ta oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid!
Ma tahan kuulda, mida Issand Jumal räägib,
tõesti, ta kuulutab rahu oma rahvale ja oma vagadele.
Tema abi on ligi neile, kes teda kardavad,
tema kirkus elab meie maal.
Heldus ja tõde saavad kokku,
õigus ja rahu annavad teineteisele suud.
Maa seest võrsub tõde,
õigus vaatab alla taevast.
Jah, Issand annab meile kõik hea,
meie maa kannab vilja.
Õiglus kõnnib tema ees
ja käib tema jälgedes.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, ma räägin tõtt Kristuses ja mu südametunnistus tunnistab Pühas Vaimus, et ma ei valeta. Mu südames on suur kurbus ja lakkamatu valu, sest ma sooviksin olla ise Kristuse poolt ära neetud ja temast lahus, kui see võiks aidata minu vendi, minu oma rahva liikmeid. Sest nemad on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus, kirkus ja lepingud; seadused, jumalateenistus ja tõotused. Nende omad on esiisad, kellest Kristus on ihu poolest sündinud. Tema, kes ta on Jumal üle kõige, olgu ta kiidetud igavesti. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa andku teile tarkuse vaimu,
ja valgustagu meie südame silmad ära tundma oma lootuse suurust!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus käskis oma jüngritel paati asuda ja sõita vastaskaldale enne teda, kuni tema rahvahulkadel minna laseb. Ja kui ta oli lasknud rahvahulkadel ära minna, läks ta üles mäele ning palvetas seal üksinduses. Samas oli paat juba kaldast kaugel eemal ja heitles lainetega, sest tuul oli vastu. Aga neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde vett mööda kõndides. Kui jüngrid nägid Jeesust järvel kõndimas, olid nad kohkunud ja ütlesid: “See on tont!”, ning nad karjusid hirmu pärast. Aga Jeesus hakkas nendega rääkima ja ütles: “Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” Peetrus vastas: “Issand, kui see oled Sina, siis käsi mul vett mööda sulle vastu tulla.” Ja ta ütles: “Tule!” Ning Peetrus astus paadist välja, kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma, ta hakkas vajuma ning hüüdis: “Issand, päästa mind!” Jeesus sirutas sedamaid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle: “Sina nõdrausuline, miks sa kahtlema lõid?” Ja kui nad paati astusid, rauges tuul. Ja paadisolijad kummardasid Jeesust ning ütlesid: “Tõesti, sina oled Jumala Poeg!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänased lugemised kinnitavad meie usku – Jumal ei hülga oma Kirikut.
Mitte kunagi, mitte kedagi meist. See on väga oluline meeldetuletus.
Nõnda kui apostlid puutusid kokku paljude heitluste ja raskustega,
puutume meiegi kokku selle maailma korratusega. Kui kohkume vahest
mõne olukorra ees, tuletame meelde Jeesuse sõnu:”Olge julged,
ärge kartke!” Meie Issand päästab meid ja kindlusega võime kosta:
“Tõesti, sina oled Jumala Poeg!” Kuid kuidas see teadmine meid
aitab? Heitlikel aegadel elus on meil kaks valikut: otsida Jumalat,
või langeda uskmatusse ja meeleheitesse. Meie peame üritama
vaadata kaugemale enda olukorrast, vaadata seda läbi “usu silmade”.
Püha Johannes Krisostomos kommenteerib, et selles EV lõigus
õpetas Jeesus Peetrust mõistma oma kogemuste põhjal, et kogu
tema jõud tuli meie Issandalt ja et ta ei saa loota omaenese jõule.
Pangem tähele millele toetus ap Peetrus vajumise hetkel – ta hüüdis:
“Issand, päästa mind!” Niisammuti ka meie kasvatame rohke hüüdmise
ja palvega enda usku Jumala päästesse. Kuid me ei tohi kunagi unustada
mida ütleb Pühakiri: Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad,
laseb Jumal kõik tulla heaks (Rm 8:28). Tänu Jumala ligiolule saame
jääda rahusse mistahes olukorras ja võime rõõmuga vastu minna
mistahes olukorrale elus. Ometi, usku, lootust ja armastust peab meil
olema.
Armas taevane Isa, meie usaldame end täielikult Sinu hoolde, me teame
et Sina päästad meid kõigest kurjast omal ajal ja kombel, palun hoia
meid langemast ja kinnita kõiki, kes Sind otsivad.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Issanda kirgastamispüha

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Lugemine prohvet Taanieli raamatust:
Mina, Taaniel, nägin öises nägemuses: aujärjed asetati ja Elatanu võttis
istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema
aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja
läks välja ta juurest. Tuhat korda tuhat teenisid teda, kümme tuhat korda
kümme tuhat seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati.
Ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ta
tuli Elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja tema kätte anti valitsemine,
au ja Kuningriik. Kõik rahvad, hõimud ja keeled teenisid teda. Tema
valitsemine on igavene valitsemine, mis ei lõpe. Ning tema kuningriik ei
kao. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand Jumal valitseb kogu maailma üle!
Issand on kuningas – hõiska, maa!
Rõõmustagu rohked saared!
Pilved ja pimedus on tema aujärje ümber,
õigus ja õiglus on tema aujärje alus.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda palge ees,
kogu maailma Issanda palge ees.
Taevad kuulutavad tema õiglust,
kõik rahvad näevad tema kirkust.
Siion kuuleb seda ja rõõmustab,
ja Juuda tütred ilutsevad sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand.
Sest sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa,
sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand Jumal valitseb kogu maailma üle!

Teine lugemine püha Peetruse teisest kirjast:
Vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile
teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema
suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui
ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: “See on minu armas Poeg, temast
on mul hea meel!” Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime
koos temaga pühal mäel. Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast
ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras
paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Pilvest kostis hääl:
„See on minu äravalitud Poeg, teda kuulake!”
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal, võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna
Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende
ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja
ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga
Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: «Issand, siin on meil hea olla!
Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe
ja Eelijale ühe.» Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja
ennäe, hääl ütles pilvest: «See on minu armas Poeg, kellest mul on hea
meel, teda kuulake!» Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid
väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: «Tõuske
üles ja ärge kartke!» Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad
enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas
Jeesus neid: «Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui Inimese
Poeg on üles äratatud surnuist!»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jumal on meid loonud sooviga jagada Tema lõppematut armastust osa saades taevalikust õndsusest. Meie kõik oleme ristimise läbi saanud osaduse Jumala päästest, armust ja osadusest. Apostel Peetrus, kirjutades omaenda kogemusest, kirjeldas Jeesuse kirgastumises jumalikku väge. Jeesus oli keegi suurem kui ükski Jumala prohvet või teenija maailmas, suurem kui Mooses ja Eelja. Apostlid nägid Jeesuses midagi enamat inimesest, nad nägid Tema jumalikkust. Seda usub püha Kirik, lähtudes usust Temasse kui Issandasse, Kelles on ühendatud jumalik ja inimlik loomus. Meie Päästja ja Lunastaja kirgastumises näeme eelaimdust sellest mis ka meiega ülestõusmisel juhtub. Jumal kutsub meid kõiki osa saama Tema suurest kirkusest – südame ja meele ja hinge puhtusest, selle jaoks oleme loodud. Selle pärast, armsad vennad ja õed Issandas, püüdkem oma tegudes ja sõnades, oma suhtlustes ja püüdlustes tuua esile Jumala au. Olgem tänulikud selle imelise võimaluse eest.
Armas taevane Isa, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XVII pühapäev

Kuningriigiaja XVII pühapäev

Lugemine esimesest kuningate raamatust:
Issand ilmutas end Gibeonis Saalomonile unes ja ütles: “Palu minult,
mida ma peaksin sulle andma!” Ja Saalomon vastas: “Sina, Issand, oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele, aga mina olen veel väga noor ega tea, kuidas peaks kuningas käituma. Sinu sulane seisab Su rahva keskel, suure rahva keskel, kelle sina oled ära valinud, nii suure, et keegi ei suuda ära lugeda ega määrata selle arvu. Sellepärast, anna oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta suudaks mõista su rahvale kohut ning
teha vahet hea ja kurja vahel, sest kes suudaks mõista kohut sinu nii suurele rahvale”. Aga see meeldis Issandale, et Saalomon just seda palus,
ja Issand ütles Saalomonile: “Kuna sa ei palunud endale pikka
iga, rikkust ega oma vaenlaste hinge, vaid hoopis mõistust, et teha õigeid
otsuseid, siis täidan ma sinu palve. Vaata, ma annan sulle targa ja mõistliku
südame, nõnda et sinu sarnast pole olnud enne sind, ega tõuse ka pärast sind.” See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sinu seadus, Issand, on mulle kallis!
Issand on kõik, mis mul on, midagi muud mul ei ole,
Tema sõnu olen ma tõotanud pidada.
Sinu seadus on minule kallis,
kallim hõbedast ja kullast.
Olgu Su heldus mulle lohutuseks,
nii nagu Sa oled öelnud oma sulasele.
Ole mulle armuline, siis suudan elada,
sest Sinu seadus teeb mulle rõõmu.
Sellepärast ma armastan Su käske
enam kui ehedat kulda.
Sellepärast elan ma ausalt Su määruste järgi,
vihkan kõiki pettuse radu.
Sinu leping on imeväärne,
minu süda peab sellest kinni.
Sinu sõna seletus lööb särama,
rumalgi võib sellest aru saada.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sinu seadus, Issand, on mulle kallis!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, me teame, et neid, kes Jumalat armastavad, aitab Jumal kõiges heas – neid, kes tema plaani järgi on kutsutud. Sest need, kellest ta on ette teadnud, need on ta ette määranud kujunema oma Poja näo järgi, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Ning keda tema on ette määranud, need on ta ka kutsunud, ja need, keda ta on kutsunud, need on ta õigeks teinud. Aga kelle ta on õigeks teinud, selle on ta tõstnud oma kirkusesse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand,
et sa oled oma riigi saladuse avaldanud lihtsatele!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis rahvale tähendamissõna: “Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis uuesti. Siis läks ta rõõmuga
ja müüs ära kõik mis tal oli ja ostis selle põllu. Samas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärle. Ja kui ta leidis ühe eriti hinnalise pärli, siis ta läks ja müüs kõik ,mis tal oli, ning ostis selle pärli. Aga taevariik on ka nooda sarnane, mis heideti merre, ja see vedas kokku kõiksuguseid kalu. Kui noot täis sai, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad astjatesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inglid tulevad ja koguvad kurjad õigete keskelt ning viskavad lõõmavasse ahju. Ja seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Kas te saite kõigest aru, millest ma teile rääkisin?” Ja nad vastasid: “Jah!” Aga tema ütles neile: “Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes toob oma varakambrist esile nii uut kui vana.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Saalomon palus tarkust “anna oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta
suudaks mõista su rahvale kohut ning teha vahet hea ja kurja vahel”.
Olenemata sellest kuidas me elame ja millega elatist teenime on
Jumala tarkuse kohalolu meiega oluline. Õpetussõnade raamat
ütleb:Sest Issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus
(Õp 2.6). Saalomon sai tarkuse, sest ta palus seda. Ap Paulus kirjutas:
Vennad, me teame, et neid, kes Jumalat armastavad, aitab Jumal kõiges
heas. Jumal juhib meid läbi meie elu keerdkäikude oma Kuningriigi
poole, Tema võimas ettehooldus on aktiivne igas eluolukorras. Sellest
kirjakohast saame kinnitust, et Jumal on meiega tõesti kõiges. Olenemata
sellest kas meil läheb hästi või mitte. Mitte midagi ei eksisteeri ega toimu
taevas ega maa peal ilma Jumala teadmata. Teisest lugemisest saame
kindluse, et kõik on kasuks neile kes on valinud käia eluteel koos Jumalaga.
Tänane EV toob meieni vajaduse endale selgeks teha seda mis omab
oluliseimat tähtsust. Ilma Jumala poolt kingitud tarkuseta ei ole võimalik
hoomata taevase kuningriigi rõõmu. Jumala kuningriik ongi selle maailma
mõistes tarkade eest peidetud aare. Meid kutsutaskse üles avastama ja
hoidma seda aaret igal võimalikul moel, pidades seda tähtsaimaks.
Igatsedes ja taga ajades mugavat elu, üha rohkemalt raha või naudinguid,
vaatame tehtud töödele või plaanime tulevikku. Meil on reaalne oht lubada
suurimal varandusel – Jumala Kuningriigil – meist mööduda ilma seda
enda jaoks avastamata. Kasutagem kingitud aega tõelise väärtuse
hoidmisele.
Armas taevane Isa, kingi meile rõõmu Sinuga koosolust, aseta ennast
meie südameisse kui suurim varandus mis meil on.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar