ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sõna, mis ilmutati Jesajale, Aamose pojale Juuda ja Jeruusalemma kohta: Ja
viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana üle mägede tippude
ja kõrgub üle küngaste, ning kõik rahvad voolavad tema juurde kokku. Tulevad
paljud rahvad ja ütlevad: “Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala
kotta, et ta õpetaks meile oma teed, et me võiksime käia tema radadel”. Sest
Siionist tuleb seadus ja Issanda Sõna Jeruusalemmast, ning mõistab kohut
paganate üle – õiglast kohut rahvaste üle. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks
ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam
sõdima. Jaakobi koda, tulgem, käigem Issanda valguses!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mingem rõõmsalt Issanda kotta!
Ma sain rõõmsaks, kui mulle öeldi:
“Mingem Issanda kotta!”
Meie jalad
seisid su väravais, Jeruusalemm.
Sinna, üles, kogunevad suguharud, Issanda suguharud
Iisraeli seaduse järgi, ülistama Issanda nime.
Sest seal seisavad kohtuaujärjed,
aujärjed Taaveti kojale.
Palvetage, et Jeruusalemmas oleks rahu,
neil, kes armastavad Sind, mingu hästi!
Olgu rahu su müüride vahel
ja muretus sinu tornides.
Oma sõprade ja ligimeste pärast ma ütlen:
“Rahu olgu sinuga”.
Issanda, meie Jumala koja pärast
soovin, et sul läheks hästi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mingem rõõmsalt Issanda kotta!

Teine lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, mõistke käesolevat aega, et tund on tulnud unest ärgata. Sest meie
lunastus on nüüd lähemal kui sel ajal, mil me uskuma hakkasime. Öö on lõpu
korral, päev on ligi tulnud. Seepärast heitkem endast ära pimeduse teod ja
relvastugem valguse relvadega! Elagem ausalt nagu päeva ajal, mitte öistes
prassimistes ja joomingutes, kõlvatuses ja lodevuses, mitte riius ja kadeduses,
vaid rüütagem end Issanda Jeesuse Kristusega ja ärgem muutkem oma ihu eest
hoolitsemist himude äratamiseks.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au sulle Jumala Sõna!
Issand, halasta meie peale
ja ole meie lunastaja!
Au sulle Jumala Sõna!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Aga kohe peale nende päevade ahistust
pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust ja tähed kukuvad taevast ja taeva
vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja
siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva
pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure
pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud nelja tuule poolt, taeva ühest
äärest teise ääreni.
Ent õppige viigipuust: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti,
siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda,
siis mõistke, et tema on lähedal, ukse taga! Tõesti, ma ütlen teile, see
sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu
sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg,
vaid Isa üksi.
Nii nagu sündis Noa päevil, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Sest niisamuti
kui inimesed elasid enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid
mehele, kuni selle päevani, mil Noa laeva asus. Ja nemad ei mõistnud enne, kui
tuli veeuputus ja hävitas nad kõik. Nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Siis on
kaks meest põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha; kaks naist on
jahvatamas käsikivil: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.
Olge siis valvel, sest te ei tea, millisel päeval teie Issand tuleb. Mõelge
sellele, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, küll ta siis valvaks ega
laseks oma majja sisse murda. Nii olge teiege valmis, sest teie ei tea seda
tundi, millal Inimese Poeg tuleb.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Varsti saabuvad Jõulupühad, Jeesuse sündimise ülevus saab teoks.
Kuigi tänane EV toob meieni Jeesuse teise tulemise jutustuse,
saame osa ka Jeesuse sündimisest laudas. Tema teine tulemine ja
advendiaeg kutsuvad meid Issandale vastu minema. Mõnede inimeste
jaoks on enda ette valmistamine ehk vastu minemine, üllatav.
Advendiaeg ehk suur ootuse aeg on täidetud paastumise, palve ja
andide jagamisega. Kui me mõistame almuste ja palve tarvidust
siis võib jääda küsimus – milleks paast? Paastumise eesmärke on
mitu. Patukahetsus ja meeleparandus, aga ka püha Kiriku areng
vaimses puhastumises. Traditsiooniline avendiaja paast on aga
eriti oluline isikliku igatsuse kasvatamiseks Jumala järgi. See on
elav traditsioon, mitte keegi ei saa ütelda: te peate. Kuid
tõesti, püha Kirik soovib, et kõik inimesed parandaksid isiklikku
suhet Jumalaga. Apostel Paulus soovitab elada väärikat elu,
see tähendab et peaksime olema valmis tervitama Issandat kui Ta
tuleb. Muidugi ei pea me ootama Tema teist tulemist. Ta tuleb
meie juurde Pühimas Armulauas, Ta tuleb meie juurde väikeste
imedega,armastuse ja headusega. Kui me Teda otsime, Talle oma
igapäevaelus aega ja ruumi leiame, siis Ta tuleb ja elab koos meiega.
Tule, Issand Jeesus!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jeesus Kristuse, kõiksuse Kuninga suurpüha

Jeesus Kristuse, kõiksuse Kuninga suurpüha

Lugemine teisest Saamueli raamatust:
Neil päevil tulid kõik Iisraeli suguharud Taaveti juurde Hebronisse ja ütlesid:
Vaata, me oleme sinu liha ja veri. Juba varem, kui Saul oli veel meie kunigas,
olid sina see, kes Iisraeli võitlusse viis ja koju tagasi tõi. Sinule on Issand
öelnud: “Sa pead hoidma mu rahvast kui karjane, sina oled Iisraeli rahva
valitseja”. Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning
kuningas Taavet tegi Hebronis, Issanda ees, nendega lepingu. Ja nemad
salvisid Taaveti kuningaks Iisraeli üle.
Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mingem rõõmuga Issanda kotta!
Ma sain rõõmsaks, kui mulle öeldi:
mingem Issanda kotta!
Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm.
Jeruusalemm, kindel linn, kus viibitakse üheskoos.
Sinna, üles, kogunevad suguharud, Issanda suguharud
Iisraeli seaduse järgi, ülistama Issanda nime.
Sest seal seisavad kohtuaujärjed,
aujärjed Taaveti kojale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mingem rõõmuga Issanda kotta!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad, olge rõõmsad ja tänage Isa, kes teid on teinud pühade päranduse
väärilisteks valguseriigis. Sest tema on meid välja toonud pimeduse meelevallast
ja juhtinud meid kuningriiki, mis kuulub tema armsale Pojale, kelles meil on
lunastus ja pattude andeksandmine. Tema on nähtamatu Jumalaga ühte nägu,
esmasündinu kõige loodu hulgas. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja
mis maa peal, mis nähtav ja mis nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, valitsused
või meelevallad – kõik on loodud tema läbi ja temas. Kuid tema ise on olnud enne
kõike, ja kõik püsib koos tema väel – tema on ihu pea, ihu on aga kirik. Tema on
algus, esmasündinu surnute hulgast – nii on ta kõiges esimene. Jumalale on olnud
ju meelepärane lasta temas kõigel oma täiusel elada, et tema läbi kõiki ära
lepitada ja kõik – nii maised kui taevalised – Kristuse juurde juhtida, sest
tema on oma ristivere läbi kõigiga rahu teinud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Kiidetud olgu meie isa Taaveti kuningriik!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Rahvas aga seisis ja vaatas, kuid vanemate nõukogu liikmed pilkasid: “Teisi on
ta päästnud, las päästab nüüd iseennast, kui ta on kord juba Messias ja Jumala
äravalitu.” Ka sõdurid mõnitasid teda, astusid tema juurde, andsid talle äädikat
ja ütlesid: “Kui sa oled juutide kuningas, päästa nüüd ennast ise!” Aga tema pea
kohal oli tahvel, millele oli kirjutatud: “See on juutide kuningas”. Üks
kurjategijatest, kes oli ühes temaga risti löödud, teotas teda: “Kas sa ei ole
siis Messias? Päästa ennast ja meid ka!” Aga teine sõitles teda ning ütles:
“Karda ometi Jumalat, sina kannad ju sama karistust! Ometi kanname meie seda
meie kurjade tegude pärast, kuid tema pole midagi halba teinud.” Ja ta sõnas:
“Jeesus, pea mind meeles, kui sa jõuad oma kuningriiki”. Jeesus vastas talle
ning ütles: “Tõesti ma ütlen sulle, veel täna oled sa ühes minuga paradiisis”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesus on kogu loodu kuningaks saanud. Tema on maailma
ära võitnud. Lugemine Saamueli raamatust toob meieni
midagi uut kuninga olemuse kohta, Ta ei ole rahvale kauge
tegelane kusagilt, vaid rahva enda seast. Kirjast heebrealastele
loeme:Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks,
et temast (Jeesusest) saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala
ees rahva pattude lepitamiseks.(Hb 2:17) Kristus, olles
kuningaks saanud on ka kuningas iga Temale ustava inimese
jaoks. Tema tahtmine sündigu, palvetame päevast päeva.
Selles Jumala kuningriigis, milles ka meil igalühel oma osa on,
on esmane Jeesusele järgnemine alandlikus teenimises.
See tähendab ka seda, et meie lepime Tema poolt seatud
olukordade ja elukorraldusega. Tänanae EV toob meieni
Jeesuse kuningliku tegelikkuse. Tema tunnistab: “Minu kuningriik
ei ole sellest maailmast.” ja veel: “Tõesti ma ütlen sulle, veel täna
oled sa ühes minuga paradiisis”. Mida see kõneleb meile?
Nii mõnedki usus olijad ootavad maailma lõppu ja Jeesuse
saabumist taevapilvedel. Mõned tunnistavad maailma vürstiks
koguni Saatanat. Kuid, olenemata sellest mida ja kuidas meie
usume on Jumala kuningriik meie keskel, meie seas ja teotseb
läbi meie, sest me oleme juba siin ja nüüd osa Tema taevasest
Kuningriigist. Kuidas me selles saame olla kindlad? Kuningas
Kristus on see kes toetab väsinut, aitab üles langenud ja
kõiki neid kelle süda igatseb Jumala järgi. Järgides Kristust
armastuses loodame et Jeesus ühel päeval ka meile ütleb:
“veel täna oled sa ühes minuga paradiisis”. Tema on Kuningas.
ja ainult Temal on meelevald jagada oma rahvale”piletit” paradiisi.
Armas taevane Kuningas, ole ikka meiega.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Lugemine prohvet Malaakia raamatust:
Vaata, tuleb päev, mis on nagu lõõmav ahi, ja kõik ülbed ja
ülekohtutegijad süttivad nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb,
põletab nad ära, ütleb vägede Issand. Ja neist ei jää järele ei
juurt ega oksa. Aga teile, kes te mu nime kardate, koidab õigluse
päike. Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand mõistab õiglast kohut rahvaste üle!
Mängige Issandale kannelt,
mängige kannelt ja laulge valju häälega.
Pasunate ja sarve häälega
hõisake Issanda ees, kes on Kuningas.
Kohisegu meri ja kõik, mis seda täidab,
maailm, ja kõik, kes seal elavad.
Jõed plaksutagu käsi,
mäed hõisaku ühel häälel.
Issanda ees, sest tema on tulnud,
tulnud kohut mõistma maailma üle.
Tema mõistab õiglast kohut ilmamaa üle,
õiget kohut rahvaste üle.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand mõistab õiglast kohut rahvaste üle!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, te teate ju, milles peaksite meist eeskuju võtma, sest me
ei ole elanud teie juures laiska elu, ega ole kellegi juures
muiduleiba söönud, vaid me oleme rasket vaeva näinud ja tööd
teinud nii päeval kui öösel, et mitte kellelegi teie seast
koormaks olla. Ometi mitte sellepärast, et meil poleks selleks
õigust, vaid selleks, et anda teile head eeskuju. Sest ka siis,
kui me olime teie juures, panime teile südamele selle käsu: kes ei
taha tööd teha, see ärgu ka söögu. Aga nüüd me oleme kuulnud, et
mõned teie seast logelevad ega tööta, vaid raiskavad aega
tühistele asjadele. Neid käsime ja manitseme Issandas Jeesuses
Kristuses, et nad oleksid rahul oma tööga ja sööksid omaenese
leiba. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Vaadake ja tõstke oma silmad,
sest teie lunastus on tulemas!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kui Jeesus kuulis inimesi uhkustavat selle üle, et nende tempel on
kaunite kivide ja kingitustega ehitud, siis ta ütles: “Päevad
tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jää kivi kivi
peale. Kõik saab maatasa tehtud!” Aga nemad küsisid temalt:
“Õpetaja, millal see sünnib, ja millisest märgist me ära tunneme,
et see on algamas?” Jeesus vastas: “Vaadake ette, et teid keegi
eksiteele ei ahvatleks, sest paljud tulevad ja ütlevad minu nimel:
“See olen mina” või “Aeg on käes.” Ärge käige nende järel, ja kui
te kuulete sõdadest ja mässudest, siis ärge olge hirmul – kõik see
peab sündima enne, kuid lõpp ei ole veel käes.”
Siis ta ütles neile: “Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik
kuningriigi vastu. Mitmel pool on suuri maavärisemisi ning mõnel
pool jälle näljahäda ja katk. Sünnib veel hirmsamaidki asju, ja
taeval on näha suuri tunnustähti. Aga enne kõike panevad nad oma
käed teie külge ja kiusavad teid taga, mõistavad teid süüdi
sünagoogides ja kohtutes ning heidavad teid vanglatesse. Ja teid
veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. Siis
on teil võimalus tunnistada. Jätke meelde, et te enneaegu ei
muretseks, mida enda kaitseks kosta, sest mina ise annan teile
sõnad ja tarkuse, nii et keegi teie vastastest ei saa teile vastu
seista ja end võitjaks tunnistada. Aga teie vanemad ja vennad,
sugulased ja sõbrad reedavad teid, ja lasevad mõned teie seast
surmata. Ning teid kõiki põlatakse minu nime pärast. Kuid
juuksekarvgi teie peast ei saa hukka! Pidage vastu, ja te võidate
enestele oma hinged.” See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesuse tulemine, maailma lõpp ja kohus on käesoleval ajal mõnedes
kristlikes osaduskondades tõsine teema mida igal võimalikul juhul
meelde tuletatakse. Anglokatoliku Kiriku kodulehel on lugemiseks
üleval lehekülg: Mida me usume? ja seal on ka küsimus: Kas
anglokatoliiklased teavad kindlalt, et lähevad Paradiisi? Vastusena
loeme: Me võime olla kindlad, et Jumal tahab, et me pääseksime
Taevasesse Kuningriiki, kuid meie inimestena ei saa teada kes saavad
kindlasti taevasse. Mida see teadmine meile annab? Ühtepidi
suunab see oma elu üle järele mõtlema ja utsitab püüdlema taevase
Isa auhiilgusesse, teisalt teame et see Jumala äraütlemata suurest
armust on.
Jeesus lausus Jumala maise templi kohta:“Päevad
tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jää kivi kivi peale.”
Juudi ajaloolane Josephus ütles templi kohta:. Nüüd oli templi väliskülg
kaetud massiivsete kuldplaatidega ning päikesetõus peegeldas
tagasi väga tulist hiilgust ja sundis neid, kes tahtsid seda imetleda,
oma pilgud kõrvale pöörama, nagu nad oleksid teinud Päikese
enda kiirte juures. Kuid see tempel tundus võõrastele, kui nad olid
eemal, nagu lumega kaetud mägi. Tempel renoveeriti aastatel
20 eKr – 65 pKr. Jeesuse sõnad läksid täide, viis aastat hiljem
hävitati see pea täielikult. Jeesuse sõnad ja maailma ajalugu
ei ole esitatud meile hirmutamiseks, vaid selleks et valmis olla
Jumalaga kohtumise rõõmuks. Meie ei looda kivide ja rahva
juhtide peale, vaid tõelisele nurgakivile – Jeesusele Kristusele.
Temale on au nüüd ja igavesti. Tema Ise on koos meiega teel
ühte kindlasse linna ja varjupaika taevasesse Kuningriiki.
Armas taevane Isa, palun õnnista meie teekonda!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Lugemine teisest Makkabite raamatust:
Neil päevil sündis, et kuningas Antiookus võttis vangi seitse
venda ühes nende emaga. Ta laskis neid peksta ja piitsutada ning
sundis neid sealiha sööma, mis on Jumala seaduse vastu. Aga vanim
vendade seast võttis sõna ja ütles kõikide eest: “Mida tahad sa
meie käest küsida või mida teada saada? Meie küll sureme pigem,
kui astume üle oma isade seadustest.” Kui vanim oli hukatud,
kostis temast järgmine vend – viimase hingetõmbega: “Sina,
äraneetu! Sa võid meilt võtta meie praeguse elu, kuid maailma
kuningas äratab meid üles igavesse ellu, sest me surime tema
seaduste pärast.” Siis võeti teotada kolmandat venda. Kui nad
nõudsid tema keelt, ajas ta selle välja oma suust ja sirutas
kartmatult käed ning ütles mehiselt: “Taevast olen ma need saanud
ja Jumala seaduse pärast ei ole mul neist kahju – temalt ma loodan
need tagasi saada.” Kuningas ise, ja need kes olid ühes temaga,
imestasid väga noore mehe vaprust, kes ei pidanud kannatust
miskiks. Kui ta suri, piinasid ja teotasid nad neljandat venda
samamoodi. Ja kui temagi lõpp oli ligi, siis ta ütles: “Jumal on
meile lootust andnud, et tema meid taas üles äratab. Sellepärast
ootan ma meeleldi suremist inimese käe läbi. Aga sinu jaoks,
kuningas, ei ole ülestõusmist.”
Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ülestõusmises saan ma Jumalat näha!
Kuula, mind Issand, mu õigluse pärast,
pane tähele, kui ma kaeban,
võta kuulda mu palvet
huultelt, millel ei ole pettust.
Sinu seaduste teedel ma sean oma samme,
sinu jälgedes mu jalg ei väärata.
Ma hüüan sind, mu Jumal, sest sina võtad mind kuulda,
pööra oma kõrv minu poole ja kuula, kui ma kõnelen.
Hoia mind nagu silmatera,
oma tiibade varju alla võta mind.
Siis saan ma näha sinu palet õigluses,
olen rahul, nähes sind, kui ma ärkan.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ülestõusmises saan ma Jumalat näha!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele:
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal Isa, kes ta meid on
armastanud ja andnud meile oma armu läbi osa igavesest lohutusest
ja heast lootusest. Tema ise lohutagu teid ja kinnitagu teid igas
heas sõnas ja teos. Vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna
leviks ja tõuseks kõikjal au sisse nii nagu teiegi juures, ja et
me pääseksime kurjade ja nurjatute inimeste käest. Sest kõik ei
võta usku vastu. Aga Issand jääb ustavaks. Tema kinnitab teid ja
hoiab teid kõige kurja eest. Nii usaldame meiegi teid Issandas, et
te nüüd ja edaspidi teete, mida meie käsime. Ja Issand suunaku
teie südamed jumalikus armastuses kannatlikkusega Kristust ootama.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Jeesus Kristus on esimasündinu surnute hulgast.
Temale olgu au ja võim igavesest ajast igavesti!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal tulid Jeesuse juurde saduserid, kes eitavad surnute
ülestõusmist, ja nad küsisid temalt: “Õpetaja, Mooses on meile nii
ette kirjutanud, et kui kellelgi on vend, kes on naisemees, ja kui
see vend sureb, ilma et tal oleks olnud lapsi, siis peab tema vend
võtma oma surnud venna naise ja saatma oma vennale sugu. Oli kord
seitse venda; esimene neist võttis naise, kuid suri lasteta. Siis
võttis teine vend tema naise ja kolmaski, ning nõndasamuti kõik
seitse venda, kuid nad kõik surid ja ühestki neist ei jäänud lapsi
järele. Viimaks suri ka naine. Kelle naiseks nende seast peab see
naine nüüd ülestõusmises saama? Kas pole ta siis olnud naiseks
kõigile seitsmele?”
Jeesus vastas neile: “Selle maailmaajastu lapsed võtavad naisi ja
lähevad mehele, kuid kes on väärt arvatud jõudma teise maailma
ning surnuist üles tõusma, need ei võta naisi ega lähe mehele.
Sest nad ei ole enam surelikud, vaid nad on inglite sarnased –
Jumala ülestõusnud pojad. Aga seda, et surnud üles tõusevad,
sellest räägib Mooses kibuvitsapõõsa loos, kui ta nimetab Issandat
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalaks. Jumal ei ole ju surnute,
vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!
Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Olles jõudmas kirikuaasta lõppu hakkame üha enam mõtisklema
ka meie endi maise eksistentsi olukorrale.Novembrikuu on
hingedekuu, kus me mõtleme lahkunud lähedastele aga ka Jumala
pühadele. Saduserid ei usu inimese ülestõusmist vaid elu jätkumist
sigitatud lastes. Paljude uskmatute meelest on see ka tänapäeval nii.
Kuid on ka end kristlaseks kutsuvaid inimesi kes ei usu elu võimalikkust
peale surma, vähemalt mitte enne maailma lõppu. Saduseeridel
oli mõnes mõttes lihtne, nende pühakirjas ,viies Moosese raamatus,
ei ole tõepoolest surnute ülestõusmist mainitud. Isegi sealt leidis
Jeesus Moosese kutsumise loo, elavast Aabrahamsti, Iisakist ja
Jaakobist. Jeesus ütles: vaid nad on inglite sarnased – Jumala
ülestõusnud pojad. Kas see tedmine suurendab meie elurõõmu
siinpoolsuses? Jah nii see on, kuna Jumal on elavate Jumal ei
pea meie oma elu rajama surma pelgusele vaid saame elada
täieliselt koos Jumalaga. Täna, kui väljume pühakojast, oleme
saanud osa Kristuse Ihust ja Verest, võtame endaga kaasa
vaimse Armulaua – Kristus meie sees ja meie läbi elab koos
meiega tõeks igavest elu juba siinpoolsuses, pakkudes taevase
rõõmu eelmaitset.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA MISSA

Teisipäeval 1.novembril 2022 kell 18.00 toimub EAKK Tallinna Püha
Kolmainsuse koguduse kabelis (Müürivahe 33)
KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA MISSA.
TERE TULEMAST!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA

KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA

Lugemine püha apostel Johannese ilmutuse raamatust:
Mina, Johannes, nägin teist inglit tõusvat päevatõusu poolt, tema käes oli elava
Jumala pitsat ja ta hüüdis suure häälega nendele neljale inglile, kellele oli
antud kahju teha maale ja merele, ning ütles: “Ärge tehke kahju maale, merele
ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri Jumala sulaste otsaesistele.” Ja
ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud – sada nelikümmend neli tuhat
pitseriga märgitut kõigist Iisraeli suguharudest. Pärast seda ma nägin, ja
vaata, suur rahvahulk, keda keegi ei suutnud ära lugeda, kõigist rahvahõimudest
ja suguharudest, rahvaist ja keeltest – nad kõik seisid aujärje ees ning Talle
ees, valged rüüd seljas ja palmioksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ning
ütlesid: “Lunastus tuleb meie Jumalalt, kes istub aujärjel, ja Tallelt”. Ja kõik
inglid seisid aujärje, vanemate ja nelja olendi ümber ning heitsid silmili
aujärje ette ja kummardasid Jumalat öeldes: “Aamen. Kiitus ja ülistus, tarkus ja
tänu – au, võim ja vägi olgu meie Jumalale ikka ja igavesti. Aamen”. Ja üks
vanematest küsis minu käest: “Kes on need, kes seisavad seal, valgetes rüüdes,
ja kust nad on tulnud?” Ning mina vastasin talle: “Mu isand, sina tead.” Ja ta
ütles mulle: “Need on need, kes tulevad suurest ahistusest ja on oma rüüsid
pesnud ja Talle veres need valgeks teinud”.
Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

See on põlvkond, kes otsib Jumalat!
Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius,
maailm ja kõik kes seal elavad.
Sest tema on selle rajanud merede peale,
kinnitanud maailma jõgede üle.
Kes tohib minna Issanda mäele,
kes tohib seista tema pühas paigas?
See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt,
kelle hing ei himusta tühja ega kinnita pettust vandega.
Tema saab õnnistuse Issandalt
ja oma õiguse Jumalalt, kes on tema abimees.
See on sugupõlv, kes teda taga nõuab,
kes otsib su palet, Jaakobi Jumal.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
See on põlvkond, kes otsib Jumalat!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast
Mu armsad, vaadake, millise armastuse on Isa meile andnud, et meid hüütakse
Jumala lasteks ja need me ka oleme. Kuid maailm ei tunne meid, sest maailm ei
tunne teda. Mu armsad! Praegu me oleme Jumala lapsed, kuid see pole veel ilmsiks
saanud, mis me tulevikus oleme. Teame vaid, et kui tema ilmub, oleme tema
sarnased, ja näeme teda niisugusena nagu ta on. Igaüks, kellel on niisugune
lootus tema peale, puhastab end pühaduseks, tema ees, kes ta on püha.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete
ja mina annan teile hingamise!
Halleluuja.

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Rahvahulki nähes, läks Jeesus üles mäele. Ja kui ta oli istunud, tulid tema
jüngrid tema juurde. Siis avas ta oma suu ja hakkas neid õpetama: Õndsad on
need, kes on vaesed Jumala ees, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on
leinajad, sest nemad leiavad lohutust. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad
maa. Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nendel saab
olema küllalt. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on
puhtad südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. Õndsad on rahunõudjad, sest
neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse
pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid
minu pärast laimavad ja taga kiusavad ning räägivad teist valetades kõiksugust
kurja. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Niisamuti on taga
kiusatud prohveteid enne teid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Issand, kogu maailm on sinu ees nagu kübeke kaalukaussidel,
otsekui kastetilk, mis hommikul maha langeb. Sina halastad aga
kõigi peale, sest sa suudad kõike, ja vaatad mööda inimeste
pattudest, et nad meelt parandaksid. Sest sina armastad kõike, mis
olemas on, ega põlga midagi, mida sa oled teinud, sest sina ei
olegi loonud midagi, mida sa ise vihkaksid. Sest kuidas saaks
miski püsida, kui sina ei tahaks, või kuidas säiliks see, keda
sina ei ole kutsunud? Sina aga säästad kõiki, sellepärast et nad
on sinu omad, Issand, hingede armastaja. Sest sinu surematu Vaim
on kõiges. Sellepärast sa karistad langevaid leebelt ja manitsed
neid nende patte meenutades, et nad loobuksid kurjusest ja usuksid
sinusse, Issand.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja mu kuningas!
Ma tänan su nime ikka ja igavesti.
Iga päev ma tänan sind
ja kiidan su nime ikka ja igavesti.
Armuline ja halastaja on Issand,
kannatlik ja suur helduselt.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod,
ja su vagad tänavad sind.
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest
ja nad räägivad su vägevusest,
Sinu riik on kõigi ajastute riik
ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.
Issand toetab kõiki, kes on langemas,
ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja mu kuningas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele:
Vennad: sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal
teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks
täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo, et meie
Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja
Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. Me palume aga teid, vennad,
meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid
kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada
segadusse ega heidutada – ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis
nagu pärineks meilt –, otsekui Issanda päev oleks juba käes.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka,
vaid et temal oleks igavene elu!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal, kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. Ja
vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta
oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga
see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu.
Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha,
sest Jeesus pidi sealtkaudu minema.
Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale:
“Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!”
Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja
seda nähes nurisesid kõik: “Tema on patuse mehe juurde öömajale
läinud!”
Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: “Vaata, Issand, poole oma
varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi
välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.” Aga Jeesus
ütles talle: “Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema
on Aabrahami poeg. Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma
kadunut.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Sakkeus, maksukogujate ülem, avalikult patuseks peetud mees, lootis
hetkekski silmata Jeesust. Ta sai palju suurema armu osaliseks. Jeesus,
jagab kõikidele oma armuküllusest, tulles vastu südame igatsustele. Kes
Teda on näinud ja kogenud oma elus ei soovi mitte kunagi Temast lahti
ütelda ja tagasi pöörduda endiste hoiakute ja vaadete poole. Jumala
arusaamine armust on palju suurem rahva arusaamisest. Jeesust
süüdistati patusega suhtlemises. Mida tegi Jeesus? Ta ei hakanud
vabandama, vaid ütles: Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma.
Inimese Poeg otsib inimesi ja täidab neid igavese rõõmu ootusega.
Täna tuletab püha Kirik meile meelde, et ka meid on Jumal otsinud
ja leidnud. See toob tänu ja kiituse meie huultele, aga ka meile
usaldatud kohustuse Teda oma elus teekaaslasena hoida. Lubada
Temal läbi meie jõuda nende inimeste südamesse, kes meie teele
on juhatatud. “Täna on sellele kojale tulnud pääste”, Jeesuse sõnad,
mis kustutavad kõik mineviku halva ja aitavad kasvada kokku Jumala
armastusega pühas Kirikus, on täna meile usaldatud sõnad. Sinu
ja minu usu kinnituseks ja ka meeldetuletuseks keerulistel hetketel.
Armas taevane Isa, vaata armulikult kõikide inimeste peale, eriti
aga nende peale kes, avaliku arvamuse ohvrina, hinges Sinu armule
lootuse panevad.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Issand Jumal on õiglane kohtumõistja, tema ei otsusta näiva au
järele. Tema ei suurusta vaese ees, vaid võtab rõhutu palvet
kuulda. Vaeslapse nuttu ja lesknaise rohkeid kaebeid tema ei
põlga. Rõhutu hädad lõpevad ja viletsa hädaldamine saab otsa, sest
vaese hüüdmine tungib läbi pilvede ega leia rahu enne, kui jõuab
sihile. See hüüdmine ei jäta järele, kuni Kõigekõrgem vaatab
ta poole ja õiglane kohtunik teeb õiglase otsuse.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand võtab vaeseid kuulda!
Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus mu suul.
Issandast kiitleb mu hing,
vaesed kuulevad ja rõõmustavad.
Issanda pale on kurjategijate vastu,
et hävitada maa pealt nende mälestus.
Õiged hüüavad ja Issand võtab neid kuulda
ja tõmbab nad välja nende kitsikusest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt
ja päästab need, kelle vaim on rõhutud.
Issand lunastab oma sulaste hinged,
kes tema juures pelgupaika otsivad, ei näe karistust.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand võtab vaeseid kuulda!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Varsti tuuakse mind ohvriks ja mu lahkumiseaeg on ligidal. Ma olen
head võitlemist võidelnud, minu jooksmine on jõudnud lõpule, oma
usule ma olen jäänud kindlaks. Nüüd on minu jaoks valmis pandud
õigluse pärg, mille Issand – õiglane kohtumõistja – minule sellel
päeval annab. Aga mitte üksnes mulle, vaid kõigile, kes tema
ilmumist armastusega ootavad.
Kui ma esimest korda enese eest kostsin, ei astunud keegi minu
kaitseks välja, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu seda arvatagu
neile süüks. Aga Issand seisis minu kõrval ja kinnitas mind oma
väega, et minu kuulutamine oleks täiuslik. Tema tahtis, et paganad
neid sõnu kuulda saaksid, sellepärast olen minagi otsekui lõvi
suust välja kistud. Küllap Issand kisub mind välja kõigest
kurjast, päästab mind ära ning aitab mind oma taevasesse
kuningriiki. Temale olgu au igavesest ajast igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Jumal on lepitanud maailma endaga Kristuse läbi.
Tema on andnud meile lohutuse sõna!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal rääkis Jeesus tähendamissõna nende kohta, kes pidasid
iseennast õigeks ja põlgasid teisi: “Kord läksid kaks inimest
pühakotta palvetama. Üks neist oli variser ja teine tölner.
Variser asutas enese eraldi seisma ja palvetas endamisi: “Ma tänan
Sind, mu Jumal, et mina ei ole niisugune nagu teised inimesed:
röövlid, petised, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner
seal. Ma paastun kaks korda nädalas ja annan kümnist kõigest,
millest ma kasu saan.” Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi
üles taeva poole tõsta, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: “Mu
Jumal, ole mulle patusele armuline!” Ma ütlen teile, see viimane
läks koju õigeks mõistetuna – esimene mitte! Sest igaüht, kes
ennast ise ülendab, seda alandatakse, aga kes ennast ise alandab,
seda ülendatakse.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Me oleme seda Jeesuse tähendamissõna kuulnud palju kordi
ja mitmel viisil. Vahest see enam ei kõnetagi meid. Oleme
justkui oma südames veendunud et oleme nagu maksukoguja –
õigesks mõistetud Jumala ees. Tuues variseeri tänapäeva
kristlikusse kogudusse võiksime teda näha igati eeskujuliku
kristlasena. Kuuldud teksti järgi oli tema otsekohene ja ustav
oma usule.Kindlasti on ta inimene kes tunneb uhkust oma
kõrge moraali üle ja hindab oma väärikust. Tuues maksukoguja
tänasesse kogudusse näeksime inimest kes ei julge tulla
Jumala altari juurde ( Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi
üles taeva poole tõsta), uskudes oma pattude õudsust ja tundes
ehk veidi hirmu oma tuleviku ees mida Jumal temale võib saata.
Jumala arm kogu loodu üle ületab igatpidi meie arusaama kogu
olevast. Jumal näeb meie sisemaailma,ja kui vaatame on ka meil
endal võimalus sellest teadlikuks saada. Mõtiskledes tänaste
kirjakohtade üle avastame et meis on osa mõlemast tegelaskujust.
Jumala ette tulemine toob esile meie enda südame hoiakud, vahekorra
Jumala, iseenda,kogu oleva suhtes Selle teekonna teadvustmine
aitab meil jõuda variseerlikust hoiakust alandliku tänu hoiakuni.
See teekond viib meid kristlikust eneseteadvusest teadmiseni et
ainult Jumal on täiuslik, ja ka täiuslikult halastaja. See alandlikkus
Tema ees toob rõõmu ja tänu meie ellu.
Armas taevane Isa, ap.Paulus tahtis kuni surmani alandlikult truuks
jääda heale sõnumile, mida Jeesuses ära oli tundnud, luba meilgi
osa saada Sinu Rõõmusõnumi sügavustest teekonnal Sinuni.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Neil päevil, kui amalekid Refidimisse tulid ja sõdisid Iisraeli
vastu, ütles Mooses Joosuale: “Vali omale salk sõjamehi ja mine
homme lahingusse amalekkide vastu. Aga mina seisan mäetipus ja
hoian käes Jumala saua”. Ning Joosua tegi, nagu Mooses oli temale
öelnud, ja sõdis amalekkide vastu.
Aga Mooses, Aaron ja Huur tõusid kõrgendiku tippu. Ja sündis, et
nii kaua kui Mooses hoidis oma kätt üles tõstetuna, oli Iisrael
võidukas, kui ta aga oma käe lasi alla vajuda, oli võit Amaleki
poolel. Siis kui Moosese käed väsima hakkasid, veeretasid teised
kohale kivirahnu ja panid Moosese selle peale istuma ning Aaron ja
Huur toetasid teine teiselt poolt tema käsi. Nii seisid Moosese
käed üleval kuni päikeseloojanguni ja Joosua sai oma terava
mõõgaga Amaleki ja tema väe üle võidu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu abi tuleb Issandalt, kes on loonud taeva ja maa!
Ma tõstan oma silmad mägede poole,
kust küll tuleb mulle abi.
Minu abi tuleb Issandalt,
kes on loonud taeva ja maa.
Tema ei lase sinu jalal vääratada,
see, kes sind hoiab, ei uinu magama.
Vaata, see, kes Iisraeli hoiab, ei maga ega vao unne.
Issand on sinu hoidja, tema vari katab sind,
tema seisab su kõrval.
Päike ei tee sulle kahju päeval ega kuu öösel.
Issand hoidku sind kõige kurja eest
ja kaitsku sinu elu,
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu abi tuleb Issandalt, kes on loonud taeva ja maa!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Jää selle juurde, mida sa oled õppinud ja uskumisväärseks pidanud,
sest sa tead, kelle käest on sinu õpetus tulnud. Pühi kirju tunned
sa juba lapseeast ja need võivad sind targaks teha usu kaudu
Kristusesse Jeesusesse. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja
kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks
õigluse sees – selleks, et Jumala inimene oleks kõigiti
valmistatud igaks heaks teoks. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse
Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle – Tema
ilmumise ja Tema riigi nimel! Kuuluta sõna, astu esile, olgu see
siis sobival või mittesobival ajal, noomi, hoiata, julgusta, ning
jätkugu sul õpetamiseks kannatlikku meelt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Jumala sõna on täis elu ja väge,
tema mõistab kohut südame mõtete ja soovide üle!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna selle kohta, et nad
ikka palvetaksid ega tüdiks. Ta ütles: “Ühes linnas oli kohtunik,
kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Aga samas linnas oli
ka lesknaine, kes teda aina tüütamas käis ja nõudis üha: “Mõista
mulle õigust mu vaenlase vastu.” Kaua aega ei tahtnud kohtunik
temast kuulda, siis aga mõtles endamisi: “Ehkki ma ei karda
Jumalat ega häbene inimesi, on parem, kui ma mõistan ometi sellele
lesele õigust, sest ta on mind ära tüüdanud ja ma ei taha, et ta
tuleks ja mind näkku lööks.”
Ja Issand ütles: “Mõelge ometi sellele, mida see ebaõiglane
kohtunik ütleb! Kuidas ei mõistaks siis Jumal õigust neile, kes
nii ööl kui päeval tema poole hüüavad, ega ruttaks neid viibimata
aitama? Ma ütlen teile, ta mõistab neile õiguse otsekohe! Ometi,
kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna kutsub püha Kirik meid mõtlema oma usu suuruse üle.
Usus inimene on alati palves, usuta ei saa olla palves. Milleks
palveteda kui ei usu? Kuid on ka vastupidi. Palve kasvatab
meie usku. Mitte niivõrd imed ja palvevastused, vaid Jumala
läheduse igatsus on palve sügavaim sisu. Jumal ei oota
lõputut palvepingutust, vaid palve avab meie südame vastu
võtma Jumala armu. Tänapäeval on paljudel inimestel arusaam
justkui asjad toimuksid lootes omaenese jõule, olgu siis vaimsele
või maisele.Püha Augustiinus kirjutas et isegi variseerid, kes
uskusid oma õigeksolekut on sellistest paremad, nad vähemalt
kiidavad Jumalat oma õiguse eest.(St Augustine’s Homily on
Luke 18:1-8). Jeesus võrdleb meid vaese lesknaisega, keda ei
kaitsenud mitte keegi peale kohtuniku. Meie oleme kutsutud
lakkamatult hüüdma Jumala poole ja Jumal mõistab õigust
meie üle. Alates pühakirja esimesest raamatust kuni viimaseni
tuuakse meie ette pidev valvamise ja palvetamise tarvidus.
See naine ei andnud ka kõige lootusetumas olukorras alla.
Tema ei kaotanud lootust. Mõtelgem täna sellele kui järjepidevad
meie oma palves oleme.Kasvatagem endas palve visadust,
et saaksime avaneda täielikult Jumala tahtele, ja lubagem
Temal kulgeda koos meiega teel lakkamatusse rõõmu Temas.
Armas taevane Isa, palun kasvata meis palvesoovi ja kingi
meile igatsust Sinu Sõna tõekselamise järgi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Lõikustänupüha

Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Lugemine Teisest Kuningate raamatust:
Neil päevil läks Naaman alla Jordani jõe äärde ja kastis end
seitse korda vette, nii nagu jumalamees Eliisa teda oli käskinud.
Ja tema ihu paranes lapseihu sarnaseks ning ta sai pidalitõvest
puhtaks. Siis läks ta tagasi jumalamehe juurde ühes kogu oma
kaaskonnaga, astus tema ette ja ütles: “Vaata, nüüd ma tean, et
kogu maailmas pole Jumalat kusagil mujal kui ainult Iisraelis.
Sina aga võta oma sulaselt tänukink vastu.” Eliisa vastas: “Nii
tõesti kui elab Issand, kelle sulane ma olen, ei saa ma midagi
vastu võtta”. Ja kuigi Naaman käis peale, et ta vastu võtaks,
lükkas Eliisa kingituse tagasi.
Lõpuks Naaman ütles: “Kui see tõesti ei saa teisiti olla, siis
luba oma sulasel võtta nii palju mulda kui palju paar hobueesleid
kanda jõuab, sest sinu sulane ei taha enam tuua põletus- ja
tapaohvreid ühelegi teisele jumalale kui ainult Issandale.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal ilmutas oma tõe kõigile rahvastele!
Laulge Issandale uus laul,
sest tema on imesid teinud.
Tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu.
Issand on oma lunastuse teatavaks teinud,
ta on ilmutanud oma õiglust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soole.
Kõik maailma ääred on näinud
meie Jumala lunastustööd.
Rõkka rõõmust Issanda auks, kogu maailm,
juubeldage, hõisake ja mängige.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele:
Olgu Jeesus Kristus sul meeles. Tema, kes ta põlvneb Taaveti soost
ja on surnuist üles äratatud – see ongi evangeelium, mille pärast
ma kannatan ja olen ahelais kurjategija kombel. Kuid Jumala Sõna
ei ole aheldatud. Ja selle pärast talun ma kõike nende hüvanguks,
kes on ära valitud, et nemadki võiksid Jeesuses Kristuses pälvida
igavese au. See sõna on uskumistväärt: kui me sureme koos
Kristusega, siis me ka elame ühes temaga, ja kui me kannatame koos
temaga, siis me ka valitseme ühes temaga. Aga kui me tema ära
salgame, siis salgab ka tema meid. Ometi, kui meie ei usu, jääb
tema siiski ustavaks, sest tema ei saa ennast ära salata.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Olge tänulikud kõige eest,
sest see on Jumala tahe Jeesuses Kristuses!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Kui Jeesus käis teed Jeruusalemma poole, läks ta Samaaria ja
Galilea vahel läbi. Ja kui ta ühte külasse jõudis, tulid talle
vastu kümme pidalitõbist meest ning jäid eemale seisma. Nad
tõstsid oma häält ja hüüdsid: “Jeesus, õpetaja, halasta meie
peale!” Kui Jeesus neid nägi, ütles ta neile: “Minge, näidake
endid preestritele!” Ning kui nad läksid ja teed käisid, said nad
pidalitõvest puhtaks.
Aga üks nende seast, nähes end terveks saanud olevat, tuli tagasi
ja kiitis valjul häälel Jumalat. Ta heitis Jeesuse jalgade ette
silmili maha ja tänas teda. See mees oli samaarlane. Jeesus aga
kostis ja ütles: “Kas neid, kes puhtaks said, polnud mitte kümme?
Kus on ülejäänud üheksa? Kas rohkem ei leidunud kedagi, kes oleks
tulnud tagasi Jumalale au andma, kui üksnes see samaarlane?” Ja ta
ütles talle: “Tõuse ja mine, sinu usk on sind aidanud.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Lõikustänupühal, mida meiegi siin täna tähistame, on hea alati
meeles hoida pühakirja sõnu: iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt,
valguste Isalt (Jk 1:17). Meie usus käivana mõistame selle lause sõnumit.
KÕIK tuleb Isalt, meile õnnistuseks.Ka need asjad ja olukorrad mida
me ei oska või ei taha oodata. Kas pidalitõbised, kellesst EV s kuulsime
olid tänulikud oma haigusest. Vaevalt. Üks kümnest tänas Jumalat
peale imet mis oli sündinud. Tema kiitus Jumalale oli tema usu kinnitus.
Jeesus ütles “sinu usk on sind aidanud.” Pangem siiski tähele, et pidlitõbi
ei taganenud haige usule tuginedes, vaid Jeesuse reaalsest sekkumisest.
Meil on alati tarvis võtta aega,et saaksime vaadelda Jumala imesid oma
elus, seda kuidas Tema on meid kandnud tänasesse päeva. Püha Teresa
Avilast kirjutas: „Mälestus saadud heast kogemusest võib meid kergemini
Jumala juurde tuua kui rohked jutlused põrgust” (tõlge vabas vormis).
Vahel on meil raske näha Jumala armu. Palju lihtsam on näha seda milles
meil puudus on, et olla tõeliselt tänulik. Enamus meie elu headest olukordadest
on justkui iseenesest mõistetav, tavaline. Siinkohal tasub meil alati endalt küsida,
kas Jumal on meie soovide täitja ja oleme pettunud kui me ei saa seda
mida ootame, või tahame näha end tänulikuna igas olukorras Tema ees?
Jumal tegutseb palju suuremalt kui on meie usk ja sellest tulevad eeldused.
Käies oma eluteed koos Jeesusega näeme Jumala tegutsemist kõikjal
meie ümber ja meile on rõõmuks Temale tänu toomine kõige eest millega
sellel teel kokku puutume.
Armas taevane Isa, kasvata meis, palun, rõõmu tänulikkusest, et see saaks
meie igapäevase elu lahutamatuks osaks.
Aamen.

Kirjeldus puudub.
Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar