Kuningriigiaja XIV pühapäev

Kuningriigiaja XIV pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rõõmustage ühes Jeruusalemmaga ja hõisake kõik, kes te armastate
meie linna. Olge rõõmsad ühes temaga, teie, kes te tema pärast
leinasite. Sest nii ütleb Issand: Vaata, ma juhin rahu tema juurde
nagu jõe ja rahvaste rikkuse nagu tulvava oja. Et te saaksite
ammutada lohutust ja juua rõõmuga tema rikkuse täiusest. Tema
lapsi kantakse kätel ja kiigutatakse põlve peal. Ma lohutan teid
otsekui ema ja teid lohutatakse Jeruusalemmas. Kui te seda näete,
siis saab teie süda rõõmsaks ja teie ihu õitseb nagu värske rohi.
Sest Issanda käsi on ühes tema sulastega.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Hõisake Jumala ees, kõik maad!
Hõisake Jumala ees, kõik maad,
mängige tema nime kirkusele,
ülistage teda austuse ja kiitusega.
Ütelge Jumalale: “Kui aukartustäratavad on sinu teod!”
Kummardagu sind kogu maailm ja laulgu sulle kiitust,
laulgu kiitust sinu nimele.
Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
aukartustäratav on tema töö inimlaste seas.
Tema muutis mere kuivaks maaks,
ja me läheme jalgsi läbi vetevoogude.
Rõõmustagem tema üle,
tema valitseb igavesti oma vägevuses.
Kõik, kes te kardate Issandat, tulge ja kuulake,
ma räägin teile, mida head on tema minule teinud.
Jumal olgu kiidetud, sest tema ei ole ära põlanud mu palvet
ega pööranud oma heldust minust kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Hõisake Jumala ees, kõik maad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, jäägu see minust kaugele, et ma kiitleksin muust kui meie
Issanda Jeesuse Kristuse ristist, mille läbi maailm on minule
risti löödud – ja mina maailmale. Sest ümberlõikamine ei tähenda
midagi, samuti ümberlõikamatus, vaid uus loodu – see on tähtis.
Ning neile kõigile, kes selle põhimõtte järgi elavad, olgu rahu ja
halastus – neile ja Jumala Iisraelile. Edaspidi ärge olge mulle
vaevaks, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihus. Vennad, meie
Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Minu omad kuulevad mu häält,
Mina tunnen neid ja nemad käivad minu järel!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal valis Issand veel seitsekümmend jüngrit ja läkitas nad
kahekaupa enese ees igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis
minna. Ja ta ütles neile: “Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid.
Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma
lõikusele. Minge! Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide
sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega kingi ning teel ärge
peatuge kedagi tervitama.
Aga kui te tulete kuhugi majja, öelge kõigepealt: “Rahu olgu
sellele kojale.” Kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema
peal, kui aga ei ole, pöördub rahu teie peale tagasi. Kuid jääge
samasse majja, sööge ja jooge mis teile pakutakse, sest töötegija
on oma palka väärt. Ärge käige majast majja! Kui te lähete ja teid
kuskil linnas vastu võetakse, siis sööge, mis neil on teile
pakkuda. Tehke sealsed haiged terveks ja öelge neile: “Jumalariik
on teie lähedal.”
Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid seal vastu ei võeta, siis
minge välja tänavale ja öelge: “Ka tolmu, mis teie linnast on
hakanud meie jalgade külge, me raputame maha teile tunnistuseks.”
Ometi teadke, et jumalariik on teie lähedal. Ma ütlen teile:
Soodomal ja Gomorral on sel päeval parem põli kui tollel linnal.”
Ja need seitsekümmend pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid:
“Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime peale!” Aga
tema ütles neile: “Ma nägin saatanat nagu välku taevast maha
langevat. Vaata, ma olen teile andnud meelevalla kõndida madude ja
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal, ja miski ei tee teile
iial kahju. Ometi ärge rõõmustage selle pärast, et vaimud teile
alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Esimene lugemine toob meieni suure rõõmusõnumi. Kuigi see on prohvet
Jesaja poolt kirjutatud Babülooniasse küüditatute tagasipöördumise
kinnituseks, on see ka julgustuseks meile, kes oleme osa püha Kiriku
missioonist. Julgustus sellest, et Jumal elab oma rahva keskel. Ap. Paulus
selgitab, et ainus mis kristlastele on oluline on elu Kristuses. See on
suhe ristilöödud ja ülestõusnud Kristusega.Seetõttu uhkustab ap.Paulus
Kristuse ristiga kui kristliku sõnumi keskpunktiga ja kui päästmise sümboliga.
Nii mõnedki, kes kutsuvad end kristlaseks on osa saanud nn. maise edukuse
rõõmusõnumist. Jumal on meiega ja kõik meie elu on nii ideaalne kui võimalik.
Seetõttu kutsub püha Paulus meid üles vaatama tagasi oma päritolule ja usu
alustalale. Ta tuletab meile meelde, et meie pääste sünnib Kristuse ristist.
Sellest tuleneb vajadus kiidelda Kristuse lunastustööst. Evangeeliumikirjutaja
Luukas on ainus kes mainib seitsmekümne kahe lähetamist, sellega ta justkui
seob Vana ja Uue Testameni ajastu üheks tervikuks. 4Ms raamatust loeme
seitsmekümne vanema seadmisest kes said osa Moosese Vaimust.
Luuka EV on kirjutatud ajal, millal Kirik laienes paganrahvaste seas ja enamik
kogudusi ei saanud asutatud otseselt 12 apostli poolt, vaid usklike
kuulutustöö kaudu. Püha Kirik ei ole ainult patriarh, piiskopid ja pühitsetud
isikud. Kirik on kogu Jumala rahvas.Nagu prohvet Jesaja ja Jeesuse
läkitatud jüngrid peame ka meie oma kaasaegsetele tooma Jumala rahu.
Armas taevane Isa, kingi meilegi rõõmu osa saada kuulutustööst ja anna
meie südamesse Püha Vaim et võiksime kinkida kõigile Sinu rahu.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XIII pühapäev

Kuningriigiaja XIII pühapäev

Lugemine Esimesest Kuningate raamatust:
Issand ütles Eelijale nõnda: „Võia enda asemel prohvetiks Eliisa, Saafati
poeg Aabel-Meholast!” Siis läks Eelija teele ja leidis Saafati poja Eliisa
kündmast; tema ees käis kaksteistkümmend härjapaari, tema ise käis
viimasega. Kui Eelija temast mööda läks, heitis ta oma kuue Eliisa peale.
Siis Eliisa jättis künniloomad, jooksis Eelijale järele ning ütles: „Lase mind
ometi oma isale ja emale suud anda, siis ma tulen käin sinu järel!” Eelia
vastas talle: „Mine, aga tule tagasi, sest ära unusta, mis ma sulle tegin!”
Eliisa läkski tema juurest tagasi, võttis ja tappis veisepaari, keetis
ikkepuudega liha ära ja andis rahvale ja nad sõid. Siis Eliisa tõusis
söömast, hakkas käima Eelija järel ja teda teenima.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sina oled mu pärisosa!
Kaitse mind, mu Jumal,
sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!
Ma ütlesin Issandale: Sina oled mu Issand,
ei ole mul head ilma Sinuta.
Issand pärandab mulle põllu ja karika,
Sinu käes on minu liisuosa.
Ma tänan Issandat, kes annab mulle nõu,
ööselgi manitseb mind mu süda.
Issandat pean ma alati oma silma ees,
ei ma kõigu, sest Tema on mu paremal käel.
Sellepärast rõõmutseb mu süda ja ilutseb mu hing,
ja mu ihu elab julgesti.
Sina näitad mulle kätte elu tee, Sinu palge ees on rohkesti rõõmu,
häid asju on Sinu paremas käes alati.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sina oled mu pärisosa!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad! Kristus on meid vabaks teinud selleks, et me oleksime vabad.
Olge siis kindlad ja ärge laske end uuesti orjaikkesse panna! Jah,
vennad: vabadus on teie kutsumus. Ärge aga hakake vabadusega
õigustama oma maiseid himusid, vaid teenige üksteist armastuses,
sest kogu Seadus seisab täielikult ühesainsas lauses: „Armasta oma
ligimest nagu iseennast!” Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis
vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela! Sellepärast ma ütlen: laske
end Vaimust juhtida, siis te ei täida maiseid himusid: maine himu
hakkab ju Vaimule vastu ja Vaim maisele himule. Need kaks on
teineteise vastased, nii et te ei saa teha seda, mida te tahate. Kui te
aga lasete Vaimul ennast juhatada, siis ei ole te enam Seaduse all.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Räägi, Issand, Sinu sulane kuuleb Sind,
Sinul on igavese elu sõnad!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal kui Jeesuse taevassevõtmise päevad lähemale tulid, hakkas
Ta minema Jeruusalemma poole. Ta läkitas enda eele käskjalad, kes
jõudsid ühte samaarlaste külasse ning tahtsid Talle öömaja valmistada.
Aga külarahvas ei võtnud Teda vastu, sest Ta oli Jeruusalemma mineja.
Kui jüngrid Jaakobus ja Johannes seda kuulsid, ütlesid nad: „Issand,
kas Sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada?”
Aga Jeesus pöördus nende poole ja sõitles neid ning nad läksid teise
külla. Kui nad teed käisid, ütles üks Jeesusele: „Mina tahan Sinu järel
käia, kuhu Sa ka iganes lähed!” aga Jeesus kostis talle: „Rebastel on
urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole kohta, kuhu ta
võiks oma pea panna.” Ühele teisele ütles Jeesus: „Käi minu järel!” aga
see vastas: „Luba mul enne minna oma isa matma!” Ent Jeesus ütles
talle: „Lase surnuil matta oma surnuid – sina aga mine ja kuuluta
Jumalariiki!” Üks teine ütles: „Issand, ma tahan Sinu järel käia, aga luba
mul enne oma kodustega hüvasti jätta!” Ent Jeesus vastas: „Ükski, kes
on pannud käe adra külge ja tagasi vaatab, ei kõlba Jumala riiki.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristus on iga kristlase jaoks Issand, tegelikult olev, armastav ja elav.
Tänased lugemised panevad meid endalt küsima: kas Issand on
selline nagu meie ootame ja tahame, kas Tema täidab meie lootused?
EV toob meieni mõned mõtted ennem kui saame neile küsimustele
vastata. Teel Jeruusalemma, minnes täitma Isa tahet, väärib Jeesus
ju kuninglikku vastuvõttu, kuid samaarlased ei võtnud teda vastu.
Tema kuninglikkus saab ilmsiks selles millise halastusega vaadatakse
nende peale kes Teda ei oota. Meile võib jääda näiline mulje justkui
Jumala kuninglikkus ei saagi “õiglaselt” austatud. Lugedes Jumala
kutset oma prohvetitele, apostlitele ja kogu oma kutsutud rahvale näeme
kristlase argipäeva. Jumal kutsub meid välja näilisest turvalisusest, Ta
kutsub meid mõtlema kaugemale omaenda soovidest ja kogemustest.
Jeesuse kutse toob meile teatud rahutuse, eriti kui me püüame sellest
mööda vaadata. Ometi on kutse tugev. Nõndasama tugev kui tahe oma
elu “paika sättida”, omaenese plaanide ja lootuste jaoks elamine. Kui
oleme otsustanud vastu võtta Jumala kutse ja elada selle kutse kohaselt
tekib kiusatus tagasi vaadata enesekeskse elu mugavusele. Jeesus
ütles:„Ükski, kes on pannud käe adra külge ja tagasi vaatab, ei kõlba
Jumala riiki.” Jumal pakub meile oma riiki, oma armu ja meie elu
selles armus. Tema ei paku meile meie ettekujutust elust.
Armas taevane Isa, õpeta mind usaldama Sind ja Sinu tahet rohkem kui
enda arusaamu ja oskuseid..
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Kui Aabram oli sõjas võitnud, tõi Saalemi kuningas Melkiseedek leiba
ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester, õnnistas
Aabramit ja ütles: „Olgu õnnistatud Aabram kõige kõrgema Jumala, maa
ja taeva looja poolt! Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes su
vaenlased sinu kätte andis!” Siis tõi Aabram temale kümnist kõigest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale

Sina,õiguse kuningas, oled preester igavesti!
Issand on lausunud minu Issandale:
„Istu mu paremale käele,
kuni ma sean su vaenlased
sulle jalgade järiks! ”
Sinu rahvas on hea meelega valmis
sinu sõttamineku päeval,
pühas ehtes astub su ette noorte sõdalaste vägi
nagu kaste koidu rüpest.
Issand on vandunud ja ei kahetse seda:
„Sina oled preester igavesti, nii nagu Melkiseedek!”
Issand seisab su paremal käel.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sina,õiguse kuningas, oled preester igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad: seda, mis ma teile olen edasi andnud, olen ma saanud Issanda
käest – nimelt et Issand Jeesus sel ööl, mil Tema ära anti, võttis leiva,
tänas, murdis ja ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke
seda minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis Ta pärast söömaaega karika
ja ütles: „See karikas on uus leping, minu veres. Iga kord kui te sellest
joote, tehke seda minu mälestuseks!” Sest iga kord, kui te seda leiba
sööte ja sellest karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni Tema
tagasi tuleb.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale

Halleluuja!
Issand ütleb: Mina olen taevast alla tulnud elav leib.
Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti.
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesus rääkis rahvale jumalariigist ja tegi terveks need, kel seda vaja oli.
Kui päev hakkas õhtule jõudma, astusid Jeesuse Kaksteistkümmend Tema juurde
ja ütlesid Talle: „Saada rahvas minema, et nad läheksid ümbruskonna küladesse
ja taludesse ning leiaksid öömaja ja toidupoolist, sest me oleme siin tühjas
paigas!” Aga Jeesus vastas neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad ütlesid:
„Meil ei ole rohkem kui viis leiba ja kaks kala – me peaks minema ja ostma
toitu kogu selle rahva jaoks.” Seal oli aga ligi viistuhat meest. Jeesus
ütles siis oma jüngritele: „Pange nad viiekümne kaupa istuma!” Nii nad ka
tegid ja panid kõik maha istuma. Jeesus võttis nende viis leiba ja kaks kala,
vaatas üles taeva poole, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte
rahvale ette panna – ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis ning ülejäänud
palakesi korjati kokku kaksteistkümmend korvi.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Viimasele õhtusöögile ja Jeesuse ristisurmale mõteldes näeme Jeesust kahes rollis.
Esiteks preestrina viimasel õhtusöömaajal, kes võtab leiba ja veini ning tänab
nende eest, aga ka preestrina oma kannatuse ajal, kui ta ohverdab oma elu meie eest.
Temas on üheks saanud nii Kuninga kui ka Preestri olemus. Esimene lugemine seob
selle kokku. Jeesus oli Taaveti suguvõsast ja seega ka kuningate suguvõsast, nii
et Teda võis juutide kuningana tunnustada. Kuid ta ei olnud Aaroni suguvõsast,
Levi suguharust, ega olnud seetõttu ka preester. Kui ta poleks preester, kuidas
saaks ta Jumalale ohverdada? Ja seepärast on Malkisedek oluline. Malkisedek elas
Aabrahami ajal, enne Iisakit, enne Jaakobit, enne kaheteistkümne suguharu ajaarvamist,
andes Moosese kaudu preestrikohustused Aaronile ja Leevi suguharule. Malkisedek,
nagu me täna kuulsime, oli Saalemi kuningas, kui ka Kõigekõrgema Jumala preester.
Tänagi ohverdab Kristus end meile sakramentaalselt. See on lihtsalt viis väljendada
oma tingimusteta armastust meie vastu. Kui me seda kogemust uuesti tõeks elame,
sööme me tõeliselt Tema Ihu ja joome Tema Verd. Kui me seda kogemust uuesti kogeme,
saame vaimselt toite, et pakkuda end ka teistele ja nende jaoks.Tänane püha annab
meile võimaluse tänada ja kummardada Kristust, kes on kohal kõige pühamas sakramendis.
See kutsub meid eriliselt austama ja ülistama Jumalat. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

KOLMAINUPÜHA

PÜHIMA KOLMAINU SUURPÜHA

Lugemine Õpetussõnade raamatust:
Issand on mind loonud oma töö alguses, esimeseks oma loodute seas
muistetest aegadest peale. Igavikust alates sain ma kuju,
kaugetest aegadest enne maailma algust. Ürgmerd polnud veel, kui
ma sündisin, allikad polnud veel hakanud voolama. Enne kui mäed
tekkisid olin mina juba sündinud – enne kui künkad said olema.
Tema ei olnud teinud veel maad – ei välju ega kindlat mandripinda;
kui tema lõi taevad, olin mina seal, siis, kui ta joonistas
silmapiiri ürgvete kohale ja kinnitas taevasse pilverüngad. Ma
olin seal, kui ta pani allikad voolama ürgvete voogudest, seadis
merele piiri ja keelas tal sellest üle astuda. Ma olin tema kõrval
nagu usaldusalune, kui ta ehitas maailma alusmüüri. Ma olin talle
rõõmuks päevast päeva, mängisin tema ees igal ajal. Ma mängisin
maa pinnal, mille tema oli loonud, ja tundsin rõõmu inimlaste
pärast. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sinu nimi on vägev üle kogu maa!
Kui ma vaatan taevast, sinu sõrmede loomingut,
kuud ja tähti, mille oled kinnitanud laotusse –
mis on inimene, et sa temale mõtled,
inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?
Sa oled ta teinud alamaks Jumalast ainult pisut,
krooninud teda au ja kirkusega.
Pannud ta valitsema sinu käte tööde üle,
seadnud kõik tema jalge alla.
Kõik lambad, kitsed ja veised,
kõik metsloomad väljal,
kõik linnud taeva all ja kalad meres,
kõik, kes liiguvad mereradu mööda.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sinu nimi on vägev üle kogu maa!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, me oleme usu läbi õigeks saanud ja nüüd on meil rahu
Jumalaga, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Temas me oleme
armule ligi pääsenud ja selles armus me püsime, ning oleme uhked
oma lootuse üle Issanda kirkusele vastu minna. Ometi mitte ainult
selle pärast: me oleme uhked ka oma ahistuse üle, sest me teame,
et ahistus teeb kannatlikuks, kannatlikkus püsivaks, püsivus annab
lootuse, ja lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
valatud meie südameisse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
temale, kes ta oli, on, ja tuleb taas!
Halleluuja.

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Mul on teile veel palju öelda, kuid
praegu te ei suuda seda mõista. Aga kui tuleb tema, Tõe Vaim, siis
juhatab ta teid tõe sisse. Tema ei räägi iseendast, vaid sellest,
mida ta kuuleb, ning kuulutab teile ette seda, mis tulevikus
sünnib. Tema laseb mu kirkusel avalikuks saada, sest minu omast ta
võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis kuulub Isale, on ka minu
päralt, sellepärast ma ütlesingi, et ta võtab minu omast ja
kuulutab teile.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Tänased lugemised suunavad meid mõtlema tänase Kolmainu püha
sisule.Õpetussõnade raamatust loetu annab meile nägemuse Jumala
Vaimust, mis töötab Jumala olemuses, Tema üteldud sõna sai lihaks
ja elas meie keskel.Tänane EV toob meieni püha Kolmainsuse
tegutsemise: Püha Vaim saab selle mida edasi anda meile Jeesuselt
Kristuselt, kelle läbi kõneleb Isa. Milline ülev koosolu, väljaspool
inimliku mõistmise piire.Selle müsteeriumi kiitust kuulutab psalmikirjutaja.
Ta on mõistnud kui suure väärtuse on Jumal andnud inimestele. Ta on
andnud kogu loodu eest hoolitsemise meie ülesandeks, isegi nõnda
rohkelt, et on meid loonud pisut vähemaks iseendast. Kuid mis on meile
oluline tänasel päeval tähele panna. Vahetevahel võib meil olla kiusatus
jääda vaimses arengus justkui paigale, soovimata vaimselt kasvada.
Meile on kingitud võimalus läbi traditsiooniliste vaimsete distsipliinde,
milleks on jumalateenistustel osalemine, piibliraamatu lugemine, ustav
kuuletumine ja kristlasest sõpradega suhtlemine, saada üha arenev
koosolu püha Kolmainu Jumalaga. Selle läbi tunneme meiegi end Vaimses
ühtsuses Kiriku kaudu püha Jumala endaga.
Kiidetud ole Sina Jumal Isa, kiitus Sulle ainusündinud Poeg, Jeesus Kristus,
kiitus Sulle Püha Vaim, sest oma halastuses hoiate ja õnnistate kogu olevat.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Nelipühi õnnistus

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

NELIPÜHI

NELIPÜHI

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki
oli taevast kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja
see kohin täitis kogu koja, kus nad viibisid. Ning neile ilmus
tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale nende seast. Ja nad
kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli, nii
nagu Vaim andis rääkida.
Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju jumalakartlikke juute kõigi
rahvaste hulgast päikese all, ja kui tõusis kohin, jooksis kokku
rahvasumm, ning nad kõik olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid
kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda imeks ja ütlesid
üksteisele: Kas need mehed, kes räägivad, polegi Galileast? Kuidas
siis igaüks meie seast kuuleb oma emakeelt? Meie, partlased,
meedlased ja eelamlased, kes me elame Mesopotaamias, Judeas ja
Kapadookias, kes me oleme pärit Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja
Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene poolse Liibüa aladelt, samuti
siin asuvad roomlased ja juudid ühes proselüütidega – juudiusku
pöördunutega; kreetalased ja araablased – kuidas me kuuleme neid
kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala suurtest tegudest?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Saada oma Vaim, ja loo uueks maailma pale!
Kiida, minu hing, Issandat,
Issand, minu Issand, Sina oled väga suur.
Kui arvukad on sinu teod, Issand,
kogu maa on täis sinu loodut.
Kui sa võtad neilt hingamise,
nad heidavad hinge ja muutuvad jälle põrmuks;
Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,
Sina teed uueks maailma palge.
Issanda kirkus püsigu igavesti,
Issand olgu rõõmus oma tegude üle.
Olgu mu laul Issandale meele järgi,
sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Saada oma Vaim, ja loo uueks maailma pale!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas
Vaimus. Palju on ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu
nad tulevad, on üks. Ja palju on ameteid, kuid Issand on üks ja
seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi ilmsiks saada, kuid seda
kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim ilmutab end kõigile
ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid –
ning kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on
Kristusega. Oleme ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii
juudid kui kreeklased, nii orjad kui vabad – meie kõik oleme sama
Vaimuga joodetud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed,
ja süüta meis oma armastuse tuli!
Halleluuja.

Evangeelium püha Johannese järgi:
Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta
annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. “Kui
keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab
teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei
armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu,
vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud
teie juures viibides. Kuid Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab
minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik,
mida mina teile olen öelnud.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Täna, kui on möödas 50 päeva ülestõusmispühadest tähistame Püha
Vaimu tulekut Kiriku ellu ja ka meie ellu. Tänast püha endale arusaadavaks
mõtestades peaksime vaatama nö. kastist välja. Nelipüha, ehk Püha Vaimu
püha oleks justkui üks püha pikas pühade nimekirjas. Nagu püha Neitsi
Maarja pühad või teiste pühakute pühad. Võiksime ju küsida endalt, kas
see kellel rohkem pühi on võitja? Võiksime vaadelda ka tänast püha kui
Kiriku sünnipäeva, kuid ka see lahustab Püha Vaimu tuleku nelipüha
meenutuseks.Meie usk on, et Püha Vaim tuleb praegu meie peale, see,
kes on ‘Issand ja eluandja’, laskub nüüd kogu Kiriku peale – igal hetkel, igas
heas mõttes ja teos, igas koguduses – ja annab meile elu ja jõu. Me ei
meenuta Püha Vaimu kui Jumala kolmandat Isikut ega ammu toimunud
sündmust Jeruusalemmas vaid Püha Vaimu kui Kirikut elustavat keset.
Me tähistame kedagi, kes on juba meie sees , tegemas pühitsevat tööd,
või me ei oleks tulnud siia. Meie oleme kutsutud järgima Jeesus Kristust.
Me järgime Kristust kõikvõimalike isiklike andidega, nagu mõistame, oskame
ja suudame. Me oleme nagu palverännakus tõotatud paradiisi poole Püha
Vaimu valgustusel ja juhatusel. Oleme sellel teekonnal Jumaliku valguse
lapsed. See toob meie huultele rõõmsa halleluuja! Meie südamed on
rõõmu ja lootusega tähistamas Püha Vaimu tulemist igal elu ajahetkel.
See on tänase päeva sisu ja tähistamise mõte.
Tule, Püha Vaim, täida oma usklike südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui Stefanos, täis Püha Vaimu, üksisilmi taeva poole vaatas, nägi ta Jumala
auhiilgust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel, ning ta ütles: “Vaata, ma
näen taevaid avatuna ja Inimese Poega seismas Jumala paremal käel”. Aga
rahvahulk tõstis seepeale kisa, ja nad katsid oma kõrvad kinni ning sööstsid
nagu üks mees tema kallale. Nad ajasid ta linnast välja ja hakkasid teda
kividega surnuks viskama. Aga viskajad panid oma riided maha ühe noormehe
jalgade ette, kelle nimi oli Saulus. Ja nad viskasid Stefanost kividega,
Stefanos aga palvetas: “Issand Jeesus, võta minu vaim vastu”. Ta langes põlvili
ja hüüdis valjusti: “Issand, ära arva seda pattu neile süüks!” Ja kui ta seda
oli öelnud, heitis ta hinge. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand Jumal valitseb kogu maailma üle!
Issand on kuningas – hõiska, maa!
Rõõmustagu rohked saared!
Pilved ja pimedus on tema aujärje ümber,
õigus ja õiglus on tema aujärje alus.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda palge ees,
kogu maailma Issanda palge ees.
Taevad kuulutavad tema õiglust,
kõik rahvad näevad tema kirkust.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand Jumal valitseb kogu maailma üle!

Teine lugemine püha Johannese ilmutuse raamatust:
Mina, Johannes, kuulsin häält, mis ütles mulle: “Vaata, ma tulen varsti ja mu
autasu on ühes minuga ja ma tasun igaühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O,
esimene ja viimne, algus ja lõpp. Õndsad on need, kes on pesnud oma rõivad, et
neil oleks õigus süüa elupuust ja meelevald väravast linna sisse tulla. Sest
mina, Jeesus, olen saatnud oma ingli, et ta kuulutaks teile seda, mis kirikusse
puutub. Mina olen võsu Taaveti tüvest, tema järeltulija, särav koidutäht”. Aga
Vaim ja pruut ütlevad: “Tule!” ja kes seda kuuleb, ütelgu samuti: “Tule!”, ja
kes tunneb janu, see tulgu, kes tahab, see ammutagu eluvett tasuta. Tema, kes ta
sellest tunnistab, ütleb: “Tõesti, ma tulen varsti!” Aamen. Tule, Issand Jeesus!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Mina ei jäta teid vaeslasteks,
mina tulen tagasi ja teen rõõmsaks teie südame!
Halleluuja.

Evangeelium püha Johannese järgi:
Viimsel õhtusöömaajal tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja palvetas: “Püha
Isa, ma ei palu sind ainuüksi oma jüngrite eest, vaid ka kõikide eest, kes nende
sõna kaudu minusse uskuma hakkavad, et nad kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa,
oled minus ja mina sinus, ning et maailm võiks uskuda mind sinu poolt läkitatud
olevat. Ja kirkuse, mille sa andsid mulle, olen mina neile andnud, et nemadki
oleksid üks, nii nagu meie oleme üks – mina neis ja nemad minus, et nende ühtsus
oleks täiuslik ja maailm mõistaks, et Sina oled minu läkitanud ja armastad neid
samamoodi, nagu sa oled mind armastanud. Isa, ma tahan, et need, kelle sina oled
mulle andnud, oleksid seal, kus olen mina, ja võiksid näha seda kirkust, mille
sina oled mulle andnud, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist.
Õiglane Isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tunnen sind ja nemad on ära
tundnud, et sina oled mind läkitanud. Neile olen ma sinu nime teatavaks teinud
ja ilmutan üha, et armastus, millega Sina oled mind armastanud, oleks neis, ja
et mina oleksin nendes ” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Oma maise teekonna lõpus läheb Jeesus taevasse, kutsustud istuma Isa
paremale käele ja jagama Tema au. Püha Kirik vaatab äraütlematult suure
lootusega oma isanda ja Issanda poole, kes enne meid on läinud taevasesse
koju.Meie kõik saame aru et ülestõusmispüha, taevasseminek ja Püha Vaimu
saatmine on üks suur müsteerium. Selles saab tõeks meie rõõm, mida mitte
keegi, isegi mitte kuradi armukadedus, ei saa meilt ära võtta. Jeesuse
ülestõusmine ja tavasseminek on meie usu alus ja pant. Meid on lunastatud,
puhtaks pestud Jumala lasteks. Meidki oodatakse koju ja iga elatud päev
viib meid sellele lähemale. Meid on kutsutud Jumala lastena endale eeskujuks
võtma Jeesuse enda, tema teguviisi ja armurohkuse. Järgmisel pühapäeval
tähistame Püha Vaimu tulemist pühasse Kirikusse. Tema tõstab meid üles
maistest muredest et võiksime elada seal, kus Jeesus on. Meie sisenemine
Jeesuse müsteeriumitesse ja Tema ellu ongi Püha Vaimu töö. Alanud nädal
toogu meie ellu pühendunud palvet selle kingituse tõekselamiseks.
Tule, Püha Vaim, täida oma usklike südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil olid mõned, kes tulid Juudamaalt, õpetanud Antiookias
elavaid vendi: “Kui te ei lase end Moosese kombe järgi ümber
lõigata, siis te ei saa õndsaks.” Aga sellest tõusis tüli, nii et
Paulusel ja Barnabasel oli nendega palju vaidlemist. Siis
otsustati, et Paulusel ja Barnabasel ja veel mõnel teisel tuleb
minna selle tüliküsimuse pärast Jeruusalemma apostlite ja vanemate
juurde. Jeruusalemmas tulid apostlid ja vanemad kokku seda asja
arutama. Ja apostlid ning vanemad ühes kogu uskliku rahvaga
otsustasid valida endi hulgast mehed ja saata nad koos Pauluse ja
Barnabasega Antiookiasse. Ja nad andsid neile ühes sellise sisuga
kirja: “Meie, apostlid, vanemad ja teie vennad, saadame terviseid
oma vendadele paganate seast, kes elavad Antiookia-, Süüria- ja
Kiliikiamaal. Me oleme kuulnud, et mõned, kes on tulnud küll meie
juurest, kuid keda meie ei ole volitanud, on oma õpetustega teile
muret ja hingesegadust tekitanud. Sellepärast oleme meie
üksmeelselt otsustanud valida endi hulgast saadikud ja läkitada
nad teie juurde koos meie armsate vendade Barnabase ja Paulusega –
meestega, kes on oma elu meie Issanda Kristuse nime pärast kaalule
pannud. Nii oleme meie Juuda ja Siilase teie juurde teele saatnud,
et nad teile kinnitaksid suusõnal sedasama. Püha Vaim ja meie
oleme otsustanud, et teie peale ei tohi panna enam mingisugust
muud koormat kui seda, mis on hädavajalik: et hoiduksite
ebajumalate ohvrilihast, vere- ja lämbumissesurnu söömisest ning
kõlvatusest. Kui te kõigest sellest hoidute, teete hästi. Jääge terveks.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid,
lasku oma pale paista meie üle,
et maa peal tuntaks sinu teed
ja kõigi rahvaste seas sinu lunastust.
Rõõmustagu kõik rahvad ja hõisaku rahvahõimud,
sest Sina mõistad rahvastele õiglast kohut
ja juhatad rahvahõime maa peal.
Jumal õnnistagu meid ja kogu maailm kartku teda.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!

Teine lugemine püha Johannese ilmutuse raamatust:
Sel ajal kandis üks ingel mind vaimus suure ja kõrge mäe tippu ja
näitas mulle püha linna Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla
laskuvat, ja selle ümber oli Jumala auhiilgus, ning see andis
valgust kõige kallima kivi, otsekui jaspise sarnaselt, mis hiilgab
nagu mäekristall. Linnal oli suur ja kõrge müür ning kaksteist
väravat, aga väravate peal kaksteist inglit, ja väravate peale
olid kirjutatud nimed – Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu
nimed. Idaküljes oli linnal kolm väravat, põhja pool kolm väravat,
lõuna pool kolm väravat ja lääne pool kolm väravat. Linnamüüril
oli kaksteist aluskivi, ja nende peal Talle kaheteistkümne apostli
nimed. Aga templit ma seal ei näinud, sest selle linna tempel on
Issand, taevavägede Jumal ning Tall. Ja linnale polnud tarvis ei
päikest ega kuud, et need seal paistaksid, sest Issanda kirkus
valgustab seda ja Tall on selle valguseallikas.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Kui keegi armastab mind, siis ta peab kinni mu sõnast
ja minu Isa armastab teda, ning me tuleme tema juurde!
Halleluuja.

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui keegi armastab mind, siis ta
peab kinni mu sõnast, ja minu Isa armastab teda, ning me tuleme
tema juurde ja jääme temasse. Kes mind ei armasta, see ei pea
kinni mu sõnast, aga see sõna, mida te kuulete, pole minu, vaid
Isa oma, kes mind on läkitanud. Seda räägin ma teile teie juures
olles, aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle minu Isa teile saadab minu
nimel – tema õpetab teile kõik selgeks ja tuletab teile meelde
kõik, mida mina teile olen rääkinud. Rahu ma jätan teile, oma rahu
ma annan teile. Mina ei anna teile nii, nagu maailm annab. Teie
süda ärgu olgu ärevil ja ärgu mingu araks! Te olete kuulnud mind
ütlevat: “Ma lähen ära ja tulen taas teie juurde.” Kui te mind
tõesti armastaksite, siis te rõõmustaksite, et ma lähen Isa juurde,
sest Isa on suurem kui mina. Aga seda olen ma teile öelnud nüüd,
enne kui see sünnib, et siis, kui see sündima hakkab, te võiksite uskuda.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesus ütleb meile täna evangeeliumis: „Teie süda ärgu olgu ärevil ja ärgu
mingu araks!.” Osa võttes tänasest maailma infost mida jagatakse, on üsna
keeruline pidada kinni Jeesuse soovitusest. Kuid meil on rahu oma südames. Meil
on ka osadus isekeskis koos Jumalaga. Meil on igatsus kinni pidada Jumala
sõnast. See kõik on Jumala kingitus meile. Kõik selle maailma armastusest
lahus olevad olukorrad panevad meid üha enam ja enam taga igatsema seda
rahu mis tuleb Jeesuselt Kristuselt meie südamesse. Meil on võimalus olla
justkui kahes maailmas korraga. Meil võib olla jumalik rahu nuttes kurbusest.
Jumalik ja maine on üheskoos meie keskel. Seda enam tuleks meil pöörata
tähelepanu sellele, et saada uueks ja paremaks inimeseks, saada selleks
kes me veel ei ole, on meid Jumalast kaugemale viiv tee. Jumal annab meile
oma rahu juba praegu, hetkel mil oleme need kes oleme. Kõik vaimsed asjad
sünnivad juba siinsamas ja kogu aeg meiega. Psalmikirjutaja on selle nii hästi
ülestähendanud:Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina
oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind. See kõik juba
sünnib, ja selles kasvamises Jumala armastuse täiuse poole saame elada
tõeks, püha Kiriku abiga, inglite ja pühakute eestkostel, Jeesuse sõnu:
Kui keegi armastab mind, siis ta peab kinni mu sõnast ja minu Isa armastab teda,
ning me tuleme tema juurde!
Armas taevane Isa,ole ikka ja alati meie südames, et me leiaksime tõelise
hingerahu, hoolimata meie ümber toimuvast.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Paulus ja Barnabas tulid uuesti Lüstrasse, Ikoonioni ja Antiookiasse tagasi,
julgustasid jüngreid ning manitsesid neid usus kindlaks jääma. Nad seletasid,
et meil tuleb Jumala riiki jõuda paljude viletsuste kaudu, valisid igale
kogudusele vanemad, palvetasid ja paastusid ning andsid nad Issanda
hooleks, kellesse nad olid hakanud uskuma. Siis rändasid Paulus ja Barnabas
Pisiidia kaudu Pamfüüliasse, kuulutasid Perges jumalasõna ning läksid edasi
Ataaliasse. Sealt nad purjetasid tagasi Antiookiasse, sinna, kus nad olid antud
Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. Kui nad
Antiookiasse jõudsid, kutsusid nad koguduse kokku ja andsid teada kõik, mida
Jumal oli nende abiga teinud, ja eriti, et see oli Tema, kes oli avanud paganatele
usu ukse. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja kuningas!
Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja kuningas,
ma kiidan Su Nime ikka ja igavesti!
Iga päev ma kiidan Sind
ja ülistan Sinu Nime ikka ja igavesti!
Armuline ja halastaja on Issand
pika meelega ja väga ustav.
Hea on Issand kõigile,
Tema armastab kõiki, keda Ta on loonud.
Kõik Sinu teod, Issand, kiidavad Sind
ja Sinu vagad tänavad Sind;
Sinu riigi auhiilgusest nad kõnelevad,
Sinu vägevusest nad räägivad.
Kõik Issanda sõnad on selge tõsi,
ustavad on kõik Tema teod;
Issand toetab kõiki, kes on langemas,
Tema tõstab püsti kõik, kes on rõhutud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma kiidan Sind kõrgeks, mu Jumal ja kuningas!

Teine lugemine püha Johannese ilmutuse raamatust:
Mina, Johannes, nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene
maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut
Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, nagu mõrsjat, kes on enda
oma peigmehe jaoks ehtinud. Siis ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata,
see on Jumala telk on inimeste juures, Tema asub nende keskele elama! Tema
rahvaiks saavad nemad ning tema, Jumal, on nende juures. Tema pühib ära iga
pisara nende silmist: ei ole enam surma ega leinamist ega kisendamist ega valu,
sest endine on mööda läinud. Ja See, kes aujärjel istus, ütles: „Vaata, mina teen
kõik uueks!» See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Uue käsu annan ma teile, ütleb Issand
armastage üksteist nõnda nagu mina olen teid armastanud!!
Halleluuja.

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal kui Juudas oli õhtusöömaajalt ära läinud, ütles Jeesus: „Nüüd on Inimese
Poeg ausse tõstetud – ja temas on Jumal ausse tõstetud. Jumal tõstab tema ausse i
seeneses – ja Jumal tõstab tema ausse väga pea. Lapsed, veel pisut aega olen
ma teiega. Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina olen
teid armastanud, armastage ka teie üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu
jüngrid, kui te üksteist armastate.»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesus ütleb meile täna evangeeliumis: „Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist
nii, nagu mina olen teid armastanud.” Ehtne kristlane ei ole see, kes on targem,
vagakam, ohvrimeelsem, mõjukam, vaid pigem see, kes armastab kõige rohkem.
Meie armastus peab olema nagu Jeesuse armastus, vabalt antud, helde, ja tingimusteta.
Jumala armastus meie vastu on kingitus; mitte emotsionaalne tunne, vaid soov armastada.
Armastus on rohkem vajadus kui käsk. Kas kedagi saab sundida armastama? Sunnitud
armastus ei ole tõeline armastus. Kas keegi saab elada ilma armastuseta?
Kes ei armasta või keda ei armastata, raiskab oma elu. Evangeeliumi uudsus ei seisne
selles, et me peaksime armastama, vaid selles, et me peaksime armastama nii, nagu
Jumal on meid armastanud. Teisisõnu, me peame armastama ilma piiride ja tingimusteta!
Kuidas? Noh, vaadake lihtsalt, kuidas Jeesus meid armastas. Ta armastas kõiki, alati,
kuni andis oma elu meie päästmiseks. Ta armastab mõistusega, sest tunneb meist igaüht.
Ta armastab oma südamega, mis tähendab täielikult ja sügavalt tema hinge sügavusest.
Jeesus armastab piiramatult kõiki, eriti neid, kes kõige rohkem vajavad armastust. Ja me
peame tegema sama, armastades ilma piirideta. Sa tead, et kõik on sinu vennad või õed,
aga võib-olla nad ei tea seda! Meid on kutsutud neile oma sõnade ja tegudega sellest
armastusest tunnistust andma.
Armas taevane Isa, õpeta meid armastama, nõnda kui Sinagi meid armastad.
Aamen.

(kasutatud interneti allikaid)

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar